https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_5026-juha_kasvo.jpg Transhumanismi on viimeaikaisen teknologisen kehityksen myötä vahvasti tuulta purjeisiinsa saanut tieteellis-filosofinen ja luonteeltaan utopistis-futuristinen aatesuuntaus. Transhumanismi pyrkii ylittämään (trans-) ihmisyyden olemuksen sellaisena kuin ihmisyys on perinteisesti länsimaisessa... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/1011/transhumanismi_tahtaa_ihmisyyden_uudelleenmaarittamiseen Patmos article
Juha Ahvio
11.6.2017
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Transhumanismi tähtää ihmisyyden uudelleenmäärittämiseen

Transhumanismi on viimeaikaisen teknologisen kehityksen myötä vahvasti tuulta purjeisiinsa saanut tieteellis-filosofinen ja luonteeltaan utopistis-futuristinen aatesuuntaus. Transhumanismi pyrkii ylittämään (trans-) ihmisyyden olemuksen sellaisena kuin ihmisyys on perinteisesti länsimaisessa ajattelussa mielletty.

Perinteisessä länsimaisessa ajattelussa ja varsinkin juutalaiskristillisessä perinteessä ihmisyys on ymmärretty joksikin erityisen arvokkaaksi ja ainutlaatuiseksi. Ihmisyydellä ja ihmisenä olemisella on nähty olevan myös luonnollisia rajoituksia, etenkin biologisia rajoituksia.

Kristillisen ymmärryksen ja maailmanselityksen mukaan inhimillinen kuolema on syntiinlankeemuksen seuraus. Ihmisenä olemisen, olemassaolon, eksistenssin, perusongelma on kristillisen käsityksen mukaan syntisen ihmisen katkennut Jumala-suhde, ihmisen kapinoinnin seurauksena katkennut suhde Luojaan, Elämään, kolmiyhteiseen Jumalaan ja Hänen hyvään ja pyhään tahtoonsa. Tämä perusongelma aiheuttaa sen, että ihminen on vieraantunut Jumalasta, Jumalan hyvistä luomisjärjestyksistä ja vieläpä itsestään ja kanssaihmisistäänkin.

Kristinuskon mukaan Jumalan luoman ihmisen perusongelma on synti eli Jumalan tahtoa vastaan rikkova kapinointi Luojaa vastaan. Sen sijaan transhumanismin mukaan kaikkivaltiasta Jumalaa, Luojaa, ei ole olemassa eikä synti eivätkä mitkään muutkaan kristillisen uskon mukaiset käsitteet ole todellisia. Ihmisen perusongelma ei ole synti, vaan heikkous ja biologinen rajoittuneisuus. Ihmisen tulee kaikin keinoin pyrkiä ylittämään itsensä.

Mistä transhumanismissa on ytimeltään kyse, selviää esimerkiksi seuraavista artikkeleista:

Bradford, Katarina, ”A Brief on the Transhumanist Movement”, Stand to Reason, 19.10.2015; Smith, Wesley J., ”The Trouble with Transhumanism”, The Center for Bioethics and Culture Network, Discovery Institute, 9.8.2011  ja saman kirjoittajan toinen samalla tavalla otsikoitu teksti.

Transhumanismi katsoo, että ihmisen olemassaolon perusongelma on fyysis-biologinen rajoittuneisuus. Transhumanismin mukaan rajat on poistettava ja ylitettävä. Ihmisestä on tehtävä rajaton olento. Ihmislajin biologiset reunaehdot ja rajoitteet on poistettava ja ylitettävä.

Transhumanismi pyrkii poistamaan kaikki heikkoudet ihmisestä, sekä aivotoiminnan eli mielen ja tunnemaailman alueilta että biologis-ruumiillisesti. Transhumanismi pyrkii ylittämään vanhenemisen ja kuoleman todellisuudet. Tavoitteena on – jälleen kerran – ”nuoruuden ja kuolemattomuuden lähteen” löytäminen, teknofuturistisen ikuisen elämän tavoittaminen. Transhumanismin ilosanoma ja tavoite on täsmälleen sama kuin sillä, joka aikoinaan julisti ihmiselle, että ”Ette suinkaan kuole…te tulette niin kuin Jumala tietämään…”, 1. Moos. 3:1–5.

Transhumanismi pyrkii teknomekanistisesti ohjaamaan ihmisen evoluution seuraavalle tasolle, jolla ihmisestä tulee ihmisen ja koneen synteesi, kyborgi. Tämän pyrkimyksen mukaisesti ihminen on rakennettava, luotava, uudeksi posthumaaniksi olioksi eli jälki-ihmiseksi. Tällaisen olennon on määrä olla vastustuskykyinen sairauksille, vanhentumaton, kuolematon, heikkouden tunteista vapaa, voimakas, vahva, kestävä ja täysin uusia tietoisuuden tasoja kokeva ja hallitseva olento.

Transhumanismin mukaan aivot, jotka ovat aineellista kudosta ja sähkökemiaa, ovat ihmisyyden ydin. Ihmisellä ei ole sielua eikä henkeä eikä Jumalaakaan, Luojaa, ole. Mikään oleva ei ole mitään varten eikä mitään luonnollisia tarkoituksia ole. Aineellinen ihmisruumis ei ole mitenkään erityinen. Ihmisruumis on biologinen kone, jota voidaan ja jota tulee säätää, korjata ja parannella ja jonka biologiset rajoitteet tulee ylittää. Ihmisellä ja hänen olemassaolollaan ei ole mitään annettua tarkoitusta. Valtavirtainen transhumanismi on ateistista, materialistista ja naturalistista.

Ihminen pyrkii vain selviytymään. Tämä on se darvinistinen arvo, jonka transhumanismi tunnustaa ja jonka edistämiseksi transhumanismi pyrkii tarjoamaan parhaat välineet. Ihmisen itsensä tulee ohjata omaa evoluutiotaan ja omaa selviytymistään ja luoda nykyistä parempi tulevaisuuden maailma. Hyvä, parempi, paras -asteikko määrittyy sen pohjalta, mikä edistää ihmisen selviytymistä ja rajattomuuden saavuttamista. Huonoa ja pahaa on kaikki sellainen, mikä estää näiden tavoitteiden saavuttamista.

Huonoa ja pahaa ja taantumuksellista menneisyyden maailmaa edustaa transhumanismin mukaan etenkin kristinusko, koska ylipäätään uskontojen ja varsinkin kristinuskon teologia ja metafysiikka ovat saaneet alkunsa toivottomuuden tunteesta ja ihmisen biologis-fyysisen rajallisuuden tunnustamisesta. Transhumanismin näkökulmasta kristinusko on moraalittoman epäeettistä, koska kristinusko ei pyri tekemään ihmisestä omaa jumalaansa olemisensa ja kuolemisensa rajat ylittämällä. Ihmisen on tultava itse omaksi jumalakseen ja koska kristinusko ei tätä halua edistää, on kristinuskon vaikutus poistettava yhteiskunnasta. Ihmisen on oltava vapaa luomaan itse itsensä juuri sellaiseksi kuin haluaa.

Transhumanismin mukaan koko ihmisyys pitää määritellä uudelleen. Ihmisen tulee teknologian avulla tavoittaa biologinen kuolemattomuus ja neurologinen kaikkitietävyys. Ihmisyys on muutettava geenimanipulaation ja eugeniikan, asiantuntijoiden johdolla suoritetun rodunjalostuksen, avulla. Ihmisaivot on yhdistettävä mikrosirun avulla tekoälyllisten tietokoneiden rajattomien tietoverkkojen sähköiseen datavirtaan, kuten pyrkivät tekemään transhumanistivaikuttajat Michio Kaku ja Raymond Kurzweil. Transhumanismin mukaan meidän pitää itse suunnitella genetiikkamme ja ruumiimme sekä jälkeläistemme ruumiit ja niiden tehokkaat ominaisuudet. Eläinten ominaisuuksiakin pitää voida yhdistää ihmiseen. Tämäkin on oikeaa ja tarpeellista rajojen ylittämistä.

Transhumanismia kannattava bioeetikko Kyle Munkittrick katsoo, että naiset tulee vapauttaa biologiastaan ja kohdun kahleesta ja synnyttämisestä ja lasten hankinta ylipäätään tulisi kokonaisuudessaan siirtää erilaisten lisääntymisteknologioiden avulla tapahtuvaksi. Lasten hankinta ja vanhemmaksi ryhtyminen olisi tehtävä luvanvaraiseksi. Luvan saannin tulisi olla valtiollisessa asiantuntijakontrollissa. Abortit, eutanasia ja vapaaehtoinen oman ruumiin terveen jäsenen amputointi siten, että ruumiinjäsen korvataan tehokkaammalla koneella, tulee tehdä laillisiksi. Tulee myös laillistaa sijais- ja keinokohtujen käyttö, sukupuolenkorjaukset ja kaikenlaiset polyamoriset liitot homoliittojen lisäksi. Jokaisen on saatava määrätä ruumiistaan, kuten itse haluaa.

Transhumanismin mukaan eläinten äly on kehitettävä ihmisen älyn tasolle. On sitouduttava ”jälki-inhimillisen arvokkuuden” (post-human dignity) edistämiseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että on lopetettava tiedostavien olentojen syrjintä sen perusteella, millaisesta materiasta olento koostuu: biologista materiaa ei tule suosia esimerkiksi silikonista tehdyn kustannuksella. Kaikenlaisen tietoisuuden tulee olla yhtä arvokasta.

Kuten professori James Hughes, Citizen Cyborg: Why Democratic Societies Must Respond to the Redesigned Human of the Future (Westview Press, 2004) -transhumanistimanifestin laatija, katsoo, demokraattisella tavalla transhumanistisen yhteiskunnan tulee hylätä ”ihmisyysrasismi” (human racism) eli usko siihen, että ihmisillä olisi jokin keskinäinen yhtäläinen moraalinen arvo vain siksi, että ovat ihmisiä. Yhteiskunnan tulee sitoutua niin kutsuttuun persoonateoriaan (personhood theory), jonka mukaan vain itsestään tietoiset olennot ovat sellaisia, joille voidaan antaa täydet oikeudet ja kansalaisuuden turva. Älykkäät robotit, älykkäät eläimet ja tekoälytietokoneet ovat tällaisia persoonallisuudella varustettuja olentoja, joille kuuluvat täydet oikeudet ihmisten lisäksi. Sen sijaan esimerkiksi sikiöt, vastasyntyneet ja eri tavoin aivosairaat eivät lukeudu persoonallisten olentojen joukkoon.   

Mielenkiintoista on, että lähtökohtaisesti ateistis-materialistisesta ja naturalistisesta transhumanismista on pyritty muotoilemaan myös jonkinlaista kristillistä versiota. Tällaista versiota edustaa esimerkiksi Christian Transhumanist Association, Kristillinen transhumanistinen yhdistys, jonka perusnäkemys on luettavissa The Christian Transhumanist Affirmation -linjauksista ja yhdistyksen Usein kysytyt kysymykset -osiosta.

Tällainen kristilliseksi tarkoitettu transhumanistinen sovellus on kuitenkin mahdollinen vain lähinnä jonkinlaisen prosessiteologisen ”darvinistisen kristillisyyden” lähtökohdista. Mutta nämä lähtökohdat, kuten transhumanismi kokonaisvaltaisena ideologiana ylipäätään, ovat vahvassa ristiriidassa klassisen kristillisen Jumala-opin, antropologian, syntiopin, kristologian, pelastusopin ja eskatologian kanssa.  

Transhumanistisessa utopistisessa rajattomuushaaveilussa, jonka ulottuvuuksia ovat yhtä hyvin homo- ja gender-agendat kuin avointen rajojen teknokraattinen Agenda21 -henkinen globalismikin, on kyse ikiaikaisesta ja syntiinlankeemuksen synnyttämästä ihmisen kapinasta luotuna olemista vastaan. Pelkistetysti voidaan todeta, että transhumanismissa on kyse jumalattomasta ihmisyyden uudelleenmäärittämispyrkimyksestä.            

 

 

Kommentoi "Transhumanismi tähtää ihmisyyden uudelleenmäärittämiseen"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

      _  _  _  _   ______  _____  
 ____  | || | || | || | || /_  _// / ____|| 
 |  \\ | || | || | || | ||  -| ||- / //---`' 
 | [] || | \\_/ || | \\_/ ||  _| ||_ \ \\___  
 | __//  \____//  \____//  /_____// \_____|| 
 |_|`-`   `---`   `---`  `-----`  `----` 
 `-`                       
 
 

10 kommenttia "Transhumanismi tähtää ihmisyyden uudelleenmäärittämiseen"

Netpunk 11.6.2017 10.58

Mahtavaa! Bingo! Homot mainittu! Voiko kyborgi olla homo? Mitä olisivat kristityt kyborgit?

Jukka 11.6.2017 10.58

KAIKKI VIISAUDEN JA TIEDON AARTEET, MISSÄ NE OVATKAAN?

Tämä lisäsi paljon ymmärrystäni ihmisen ihmisen eksymisestä pois Luojansa yhteydestä, siitä kuinka pimeä saattaa olla niiden ihmisten elämä, jotka hylkäävät totuuden perustavanlaatuisissa kysymyksissä eli Raamatun ilmoituksen Jumalan ja ihmisen, Jumalan oman kuvan, olemuksesta. Kaikki kaunis ja hyvä katoaa vääjäämättä tällaisten tarujen seuraajilta, tarujen, jotka ovat päässeet juurtumaan evoluutiouskon maaperään. Perimmältään on tietenkin kyse Jumalan vastustamisesta, Jumalan, jota he eivät rakasta, siitä, että he he ehdoin tahdoin haluavat elää hänestä erossa. Raamattu puhuukin valkeuden vihaamisesta:

Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
Joh. 3:20

27 Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta.

31 Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien.

36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."

http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Joh.+3%3A1&rnd=1497160554812

Juurtukaamme siis tuohon Totuuteen, joka on rakkaus, Hän on Kristus itse, Jumalan Poika, johon kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä!

6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,
7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.
9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,...
Kolossalaiskirje 2

2 että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,
3 jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.
Kolossalaiskirje 2

Vesa Kela 11.6.2017 18.53

Tämähän kuulostaa ihan rodunjalostusopilta! Jos ja kun ilmeisesti varsinkin Vihreissä tämä aate saa jalansijaa, ovatko he natseja!?

Mikki 11.6.2017 22.37

Näinhän se on, en tiedä miten lopussa ollaan mutta eihän tämä maailma ole tosiaankaan parempaan suuntaan kääntymässä. Tieto ja osaaminen näissä asioissa on Ahviolla ihan omassa luokassaan. Tosin viisaita miehiä Patmoksella riittää, tullut selväksi kun on kuunnellut "median myllyssä" ohjelmaa..
Mielestäni 1. kommentin olis voinut deletoida...

Bux 12.6.2017 11.23

Tämähän oli ihan hyvä tietopaketti, lukuun ottamatta viimeistä kappaletta, jossa Ahvion fiksaatio homoseksuaalisuuteen pääsee taas jälleen täyteen kukkaansa. Tosiaan, kristillinen teologia ja transhumanismi ovat ontologioiltaan perustavanlaatuisesa ristiriidassa.

Tosin sitten keskiajan päättymisen kristillinen teologia aina joutunut antamaan periksi tieteelle ja edistykselle tai siis sehän oli keskiajan lopun määritelmä: universaalin kirkon arvovallan romahdus niin sanotuissa länsimaissa.

Kalle 12.6.2017 21.01

Kuulostaa tutulta. Yritetty on ja epäonnistuttu myös. Nietzschen yli-ihmisutopia oli ja meni, kommunismissa oli oma utopia yli-ihmisestä ja natsismissa arjalainen herrarotu. Kaikki aikansa tieteen allonharjan tuotteita, mutta jokainen epäonnistui käytännön testauksessa.

Erkki Hänninen 14.6.2017 6.01

Voiko robotti olla homo?

keijo 16.6.2017 6.00

SHALOM!
1. Moos. 6:3
Silloin Herra sanoi: "Minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta."
Siun. Kaikille

minna 20.6.2017 20.23

Raamatussa mainitaan , että savi ja rauta sekoittuvat toisiinsa ihmissiemenellä. Onko tämä kyborgi?

Päivi Rekula 30.7.2017 15.05

Mielenkiintoinen artikkeli. Ei mitään uutta auringon alla. Ihminen yrittää aina pelastua omin voimin, ohittaen ristin sovituksen. Mikä tahansa tuntuu silloin kelpaavan tulevaisuuden näkymäksi, paitsi se ainoa oikea.
Jos kuitenkin olisin keskustelemassa transhumanistin kanssa, lähtisin siitä, että ehkä hänen tuntemansa kaipaus itsensä ylittämiseen yms. on heijastumaa Raamatun ilmoittamasta lunastetun ihmisen päämäärästä: silloinhan olemme vihdoin kuolemattomia, Kristuksen kaltaisia, jne. Emme ota Jumalan paikkaa, mutta saamme kirkastetun ruumiin!!
Eksyneiden joukossa on aina niitä, jotka voivat herätä siihen, että ovat petettyjä ja etsineet väärästä paikasta, mutta osin hapuilleet oikeita asioita, koska Jumala on kutsunut meidät, kun synti on saanut palkkansa kuolemassa, iankaikkisuuteen.
Tällainen lähestymistapa on monesti tuottanut tulosta mm. lähetyskentillä, kun lähetit ovat saaneet Herran ohjauksessa "avaimia" ihmisten tavoittamiseen sydämen tasolla. Jumala tekee työtään ja vetää luotujaan puoleensa monin eri tavoin.