2017-11-17 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Ulvilan kaupunginvaltuusto päätti kokoomusvetoisella poliittisella päätöksellä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi, kuten Satakunnan Kansa asiasta uutisoi [51] 13.11.2017 ja kuten Iltalehti [52]artikkelissaan [53] kirjoittaa. Kyse on opetushallituksen Tasa-arvotyö on taitolaji: Opas sukupuolten... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/1078/gender-ideologia_tuhoaa_lapsemme Patmos article
Juha Ahvio
17.11.2017
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Gender-ideologia tuhoaa lapsemme

Ulvilan kaupunginvaltuusto päätti kokoomusvetoisella poliittisella päätöksellä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi, kuten Satakunnan Kansa asiasta uutisoi 13.11.2017 ja kuten Iltalehti artikkelissaan kirjoittaa. 

Kyse on opetushallituksen Tasa-arvotyö on taitolaji: Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa (Opetushallitus, 2016) -opettajanoppaasta, joka ohjaa ja velvoittaa opettajat kautta koko Suomen koulujen ja kaikissa oppiaineissa sitoutumaan myönteisessä mielessä gender-ideologian istuttamiseen koululaisten ja opiskelijoiden mieleen. Opas siis edellyttää, että kouluissamme sitoudutaan niin sanottuun kolmannen sukupuolen käsitteeseen ja uskomukseen sukupuolten moneudesta, vaikka Suomen laki ei tällaisia käsitteitä tunnekaan.

Opetushallituksen gender-ideologisen oppaan katsotaan nauttivan virallista arvovaltaa, koska sen on julkaissut opetushallitus ja koska sen laatijat edustavat opetushallituksen virkamiesstatusta.

Ilta-Sanomien 15.12.2015 julkaistun artikkelin ”Opetushallituksen uusi opas ottaa huomioon kolmannen sukupuolen” mukaan opetushallituksen opetusneuvos ja oppaan laatijakuntaan lukeutuva Liisa Jääskeläinen toteaa oppaan kirjausten perustuvan ”pitkälti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiaa ajavien järjestöjen näkemyksiin”.

Jääskeläinen katsoo Ilta-Sanomien artikkelin mukaan näin:

”Olemme kunnioittaneet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustavien järjestöjen todistusaineistoa, jos nyt niin sanoisi. Kokemuksen ja tieteen välinen rajaviiva on aika jännitteinen. Se on suuren luokan tieteenfilosofinen kysymys, mutta myönnymme kokemuksen edessä. Kokemus ansaitsee kunnioituksen”.

Opetushallituksen opetusneuvos Jääskeläisen lauseet avaavat selkeästi ja varsin avoimesti sen, mistä gender-oppaan ideologisissa linjauksissa on kysymys. Ne eivät nojaa mihinkään objektiivisen tieteelliseen todistusaineistoon, vaan tiettyjen aatteellis-maailmankatsomuksellisten ja ideologisten järjestöjen tarjoamaan omaan ”todistusaineistoon”, joka puolestaan nojaa ”kokemukseen” eli näiden järjestöjen ideologiset uskomukset ja poliittiset pyrinnöt jakavien ihmisten omaan yksilölliseen kokemukseen ja mielenmaisemaan.

Oppaassa ei alun alkaenkaan ole kyse kovista tieteellisistä faktoista, vaan kokonaan toisenlaiseen kategoriaan kuuluvasta ilmiöstä eli sen toteamisesta, että tietyn poliittis-ideologisen aateryhmän aktiiviedustajien uskomukset ja ”kokemukset” jotenkin erityisesti ”ansaitsevat” osakseen ”kunnioitusta”.

Pääasiallisin ”sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen” edusjärjestö on toki SETA, joten opetushallituksen gender-oppaan ”kunnioittama” todistusaineisto on peräisin SETA:n ohjelmapapereista. On siis juuri siten, kuin eläkkeellä oleva rehtori ja Ulvilan valtuuston KD-edustaja Mario Heinilä yllä linkitetyn Iltalehden artikkelin mukaan totesi, eli opetushallituksen opas on ”SETA:n propagandaa”.   

Tällä tosiasialla ei kuitenkaan ole Ulvilan valtuuston näkökulmasta ollut merkitystä, mitä ilmeisimminkin siitä syystä, että on katsottu opetushallituksen oppaan nauttivan virallista ”puolueettoman objektiivista” virkamiesarvovaltaa.

Lokakuun lopussa asiaa Ulvilan valtuustossa käsiteltäessä sivistyslautakunnan kokoomuslainen puheenjohtaja Tuomo Vanhatalo katsoi, että tulee ”hyväksyä erilaisuus” ja että Ulvilassa ”me teemme juuri niin kuin opetushallitus määrittelee”.

Mutta entä jos tilanne onkin sellainen, että opetushallituksen virkamiesarvovallalla tosiasiallisesti ajetaan SETA:n ideologista gender-ohjelmaa ja ideologista politiikkaa? Entä jos virkamies onkin samalla SETA-henkinen gender-aktivisti? Mielenkiintoinen kysymys on myös, missä, milloin ja kenen valtuuttamana omaa lajiaan olevaa ääri-ideologiaa ja äärimielipiteitä viljelevä SETA on Suomessa nostettu käytännössä viralliseksi ja arvovaltansa kannalta lähes viranomaisstatusta nauttivaksi ihmisoikeusjärjestöksi, jolla on kaikkia osapuolia velvoittava veto-oikeus kaikkiin sellaisiin näkemyksiin, tulkintoihin ja poliittis-juridisiin ratkaisuihin, jotka ovat ristiriidassa SETA:n ideologis-poliittisten tavoitteiden kanssa?

Se, mistä gender-ääri-ideologiassa on kyse, selviää esimerkiksi asiantuntijalausunnostani Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle 27.4.2017 koskien kansalaisaloitetta äitiyslain säätämiseksi. Lausunnon ensimmäisessä alaviitteessä määrittelen seuraavasti:

”Gender-ideologialla tarkoitetaan ohjelmallista näkemystä siitä, että ihmisen sukupuolisuus on yksilöllisesti muokattavissa oleva sosiaalinen rakennelma, jota ei voi eikä pidä samaistaa biologis-ruumiillisen sukupuolen kanssa. Gender-ideologian välittömät juuret ovat 1960–70 -lukujen niin sanotun toisen aallon feminismin radikaaliajattelussa sekä Johns Hopkins -yliopistossa vuodesta 1951 vaikuttaneen lääketieteellisen psykologian professorin ja sukupuolenvaihto-operaatioihin ja transgenderismiin erikoistuneen John Moneyn (1921–2006) ajattelussa.”

”Money kehitti sekä seksuaalisen orientaation että sukupuolen käsitteen gender-sanan merkityksessä. Kansainvälinen joukko HLBTIQ-intellektuelliaktivisteja kokoontui 2000-luvun alussa Indonesian Yogyakartaan muotoilemaan gay- ja gender-ideologian vaatimukset juridisesti sitovien kansainvälisoikeudellisten ihmisoikeuksien muotoon. Näin syntyivät niin sanotut Yogyakartan periaatteet vuonna 2007.”

”International Gay and Lesbian Human Rights Commission kokoontui vuonna 2011 juhlistamaan Yogyakarta-periaatteiden edistämisen alkamista An Activist’s Guide to The Yogyakarta Principles -aktivistioppaan linjausten mukaisesti. Vuonna 2010 ilmestynyt An Activist’s Guide on Yogyakarta Principles in Action -organisaation tuottama. Kyseessä on opas Yogyakarta-periaatteiden muotoilemaan juridiikkaan ja sen soveltamisen aktiiviseen edistämiseen globaalisti.”

”Yogyakartan periaatteiden ja niihin johdattavan oppaan mukaan gender identity eli sukupuoli-identiteetti on yhtä kuin ’jokaisen henkilön syvästi tuntema sisäinen ja yksilöllinen kokemus sukupuolestaan, joka vastaa tai ei vastaa sitä biologista sukupuolta [sex], joka henkilölle on syntymässä annettu.’ Gender-ideologian mukaan sukupuoli, gender, on siten luonteeltaan yksilöllistä tunnetta ja kokemusta. Gender-ideologiasta ja sen epävirallisen yksityisestä mutta samalla kuitenkin ohjelmallisesta ajamisesta sekä YK:n että EU:n virallisesti hyväksymien ihmisoikeusasiakirjojen ja -sitoumusten sanallis-käsitteelliseen sisältöön katso tarkemmin Kuby, Gabrielle, The Global Sexual Revolution: Destruction of Freedom in the Name of Freedom (Kettering: LifeSite, 2015).”    

Kuten käy ilmi vuodelta 2007 olevan virallisen The Yogyakarta Principles -dokumentin sivulta 35, näitä sateenkaari- ja gender-aktivistisia radikaaliperiaatteita oli laatimassa myös suomalainen ihmisoikeusjuridiikan professori Martin Scheinin, jonka aatteellinen tausta on avoimen marxilainen ja jota tälläkin hetkellä pidetään Suomen arvovaltaisimpiin ihmisoikeus-, tasa-arvo-, vihapuhe- ja perustuslakijuridiikan asiantuntijoihin lukeutuvana.

Nimenomaan professori Scheininillä oli keskeinen rooli Suomen perustuslakia uudistettaessa 2000-luvun alussa ja useilta osiltaan Suomen nykyisen perustuslain sanamuodot ovat peräisin häneltä. Professori Scheininin edustama perusoikeusfundamentalistinen kulttuurimarxilainen vaikutus on ollut tuntuvaa paitsi nykyisen perustuslain sanamuotoihin ja perusoikeudelliseen sisältöön myös niihin juridisiin tulkintoihin, joihin eduskunnan perustuslakivaliokunta on eri asiayhteyksissä päätynyt.

Joka tapauksessa on syytä ymmärtää selvästi se, että DEMLA-taustaisen professori Scheininin ja muiden kulttuurimarxilaisten perusoikeusjuristien esittämät syvästi ideologiset perusoikeusfundamentalistiset perustuslakitulkinnat ovat se juridinen väline, jolla on varsin menestyksellisesti onnistuttu luomaan vaikutelma siitä, että perinteiset länsimaiset ihmisoikeussitoumukset ja suomalainen perustuslaillisuus velvoittaisivat kaikki – jopa sananvapauden ja uskonnonvapauden kustannuksella – edistämään paitsi avointen rajojen monikulttuurimaahanmuuttoa myös homoseksuaalista käyttäytymistä ja gender-ideologiaa ja pitämään näitä julkisena yhteiskunnallisena hyvänä.    

Kannattaa myös katsoa AlfaStudion 7.9.2017 käyty ”Vanhemmuus ja lasten oikeudet 2010-luvulla” -keskustelu ja 3.11.2017 käyty ”Sananvapaus. Mitä on vihapuhe?” -keskustelu, jossa ottaa sananvapauden puolesta vahvasti kantaa kansanedustaja ja presidenttiehdokas Laura Huhtasaari, joka on presidenttiehdokkaiden joukossa samalla myös ainoa, joka selkeästi ottaa kantaa gender-ääri-ideologiaa vastaan ja puolustaa konservatiivisia arvoja yleensä ja erityisesti perinteistä avioliittoa, perhettä sekä mieheyttä ja naiseutta.   

Gender-ideologian mukaan me tarvitsemme nyt ”lainsäädäntöä, jossa sukupuolen vahvistaminen perustuu itsemääräämisoikeuteen eikä ulkopuolelta saneltuun arvioon”, kuten kirjoittaa transihmisten oikeuksiin erikoistunut Amnesty Internationalin neuvonantaja Sakris Kupila Helsingin Sanomien Vieraskynä-artikkelissaan ”Translain uudistamista ei saa enää viivyttää” 15.11.2017.

Tällaisen ääriuskomuksen mukaan ihminen voi siis itse määrätä oman sukupuolensa. Tällainen määrääminen tapahtuu subjektiivisen kokemuksen, tunteen sekä valitsevan ja vaihtelevan inhimillisyksilöllisen tahtotilan voimalla. Juuri tämän todellisuudenvastaisen ääriuskomuksen istuttamista koululaisten mieliin SETA ja sen myötä opetushallitus vaativat nyt meillä Suomessakin.

Ongelmallista on kuitenkin toki se, miksi vain sukupuoleni olisi itsemääräämisoikeuteni käskettävissä ja määriteltävissä? Miksi kaikista mahdollisista antropologisista ulottuvuuksista vain sukupuoli? Eikö minulla ole ihmisoikeus myös määrätä esimerkiksi pituuteni, painoni, rotuni, syntymäpaikkani ja ikäni?

Onhan tiedostaville kulttuurimarxistiprofessoreille selvinnyt jo sekin, että matematiikkakin on pelkkä valkoisen etuoikeuden ja ylivallan suojissa keinotekoisesti rakennettu valtapesäke, joka on dekonstruoitava ja jonka kahleista ihmiset on vapautettava, koska mitäänhän ei voida tietää objektiivisesti – paitsi tietenkin postmoderni gender-ideologinen ääritotuus, joka on pakotettava lakisääteiseksi. Pituus, paino ja ikä ovat vain matemaattisia suureita, numeroita, lukuja, jotka näin ollen ovat ihmisen konstruoimia ja siten muutettavissa olevia, joten minulla täytyy olla määräämisoikeus niihinkin. Mitään objektiivista ei näihinkään voi eikä saa sisältyä.

Jos koen ja tahdon, että en ole syntynyt Turussa, vaan Tampereella, niin sitten minä olen Tampereella syntynyt. Kukaan ei saa syrjiä minua eikä harjoittaa vallankäyttöä minua kohtaan määrittelemällä ja ulkopuolelta arvioimalla minut – vaikkapa murteeni ja puheeni intonaation pohjalta – syntyperältäni turkulaiseksi. Eikä varsinkaan silloin, jos koen olevani tamperelainen. Yhtä selvää pitäisi olla senkin, että myös rotuni täytyy olla oman itseni määrättävissä ilman minkäänlaisten objektiivisten tosiasiaseikkojen häirintää, koska rotujenvälisyyskokemus, ”interracialism”, on sekin jotakin sellaista, jota joku kovasti kokee, samoin kuin ”lajienvälisyyskin”.

Hyvän kuvan gender-ideologiasta ja sen vakavista sisäisistä ristiriidoista saa Celina Durginin National Review -julkaisussa 20.5.2016 ilmestyneestä artikkelista ”Making Sense of Transgenderism: The gender theory now driving policy is filled with internal contradictions”.

Mutta nyt siis kulttuurimarxilaiset gender-aktivistit vaativat pakottavan juridiikan voimalla, että Suomenkin kouluissa täytyy ottaa käyttöön esimerkiksi seuraavat erilaisia sukupuolia kuvaavat käsitteet:

cis-ihminen eli mies tai nainen, joka ei koe itseään transihmiseksi, intersukupuoliseksi tai muunsukupuoliseksi ja ilmaisee sukupuoltaan syntymässä määritellylle sukupuolelleen ominaisella tavalla; agender eli sukupuoleton tai neutraaliksi itsensä kokeva ihminen; bigender eli ihminen, jossa yhdistyy kaksi sukupuolta; demigender eli ihminen, joka kuuluu osittain johonkin sukupuoleen; genderfluid eli ihminen, jonka sukupuoli on liukuva ja muuttuva; genderqueer eli ihminen, jonka sukupuoli on ylipäätään ei-normatiivinen; intergender eli ihminen, jonka sukupuoli on miehen ja naisen välissä; ei-binäärinen eli ihminen, joka ylipäätään ei ole vain mies tai nainen tai polygender eli ihminen, jolla on samaan aikaan monta sukupuoli-identiteettiä. Oikeaoppisen gender-ideologian mukaan tällaisia erilaisia sukupuolia on kymmenittäin ja loppujen lopuksi niin monta kuin on vapaasti valitsevia ja tahtovia ihmisyksilöitä.

Tässä lyhyessä videossa saksalainen AfD-poliitikko Steffen Königer osoittaa Brandenburgin osavaltioparlamentissa havainnollisesti sen, mihin poliittisesti korrektin gender-ideologian tosissaan ottaminen käytännössä johtaa.

Perusajatus tällaisten keinotekoisten kielellisten uustermien kehittelyssä ja julkisessa käyttämisessä ja lakisääteisessä käyttöönottopakossa on se kielellisen konstruktivismin perusajatus, että todellisuus on kielellistä ja kun kieli ja käsitteet vaihdetaan tai luodaan uusiksi, vaihdetaan samalla todellisuus orwellilaisesti joksikin toiseksi ja muutetaan ja luodaan juuri sellaiseksi kuin rakentajat haluavat.

Tämähän oli myös Leninin ja Stalinin korostama vallankumousmenetelmä: paras väline vallankumouksen tekemiseen on sanakirja. Muutetaan ihmisten käyttämät kieli ja termit ja pakotetaan uustermit normatiivisiksi, jolloin ihmisten mielet ja ajattelu saadaan vallatuiksi ja siten ihmiset ja heidän käyttäytymisensä ja näiden myötä koko yhteiskunta muutetuksi haluttuun suuntaan. Tällaisesta vallankumouksellisesta muuttamisesta on nyt Suomenkin kouluissa kyse. Siitä, miten tämä käytännössä tapahtuu, lue 22.5.2016 päivätystä blogitekstistäni Gender-vallankumousta lietsotaan nyt avoimesti kouluihimme.    

Hyvä ajankohtainen esimerkki gender-ideologian juurruttamisesta koululaisten mieliin on kulttuurimarxilaisen rappioräppäri Palefacen eli Karri Miettisen kirjoittama ja Timo Hietalan säveltämä koululaisooppera Ihmepoika A, joka kiertää kuluvan syksyn 2017 aikana 80:ssä koulussa ympäri Suomen ja julistaa koululaisille sanomaa avointen rajojen ja monikulttuurisuuden suotavuudesta, syyllistää suomalaisia rasistisista ennakkoluuloista ja hallitusta taloudellisista leikkauksista ja kertoo ilosanomaa siitä, miten suomalaista kulttuuria rikastuttava alaikäinen turvapaikanhakija kykenee muuttamaan kaiken paremmaksi ja siitä, että kukin voi olla ja kunkin tulee saada olla mitä haluaa eli tytöt voivat olla poikia ja pojat tyttöjä, jos haluavat.

Uunituoreesti ilmestyneen kirjani Vaarallinen vihreä valhe: Globalistinen ekososialismi historian, tieteen ja Raamatun valossa (Kuva ja Sana, 2017) sivulla 111 kirjoitan seuraavasti:

”Suomen opetusministeriö ja Opetushallitus vaativat, että koululaisten on omaksuttava yhtä hyvin vihreä ilmastonmuutosuskonto kuin myötämielisyys homo- ja transgender-ideologiaa kohtaan. Nämä molemmat vaatimukset noudattavat täsmälleen sitä, mitä ekovihreän globalistisessa Maapallon Peruskirjassa arvovaltaisesti käsketään. Nyt jos koskaan vanhempien täytyy olla selvillä siitä, mitä kouluissamme todella tapahtuu”.  

Kouluissamme järjestettäviä tytöt pukeutuvat pojiksi ja pojat tytöiksi -teemapäiviä on myös syytä arvioida kaiken edellä esitetyn valossa.

Hyviä lähteitä tällaisen perustellun arvion tekemiseksi ja ajankohtaisten koulumaailman ilmiöiden ymmärtämiseksi ovat esimerkiksi seuraavat:

Kirjat Juha Ahvio, Miten tähän on tultu? Seksuaalivallankumouksen kulttuurimarxilaiset juuret (Kuva ja Sana, 2013); E. Michael Jones, Libido Dominandi: Sexual Liberation and Political Control (St. Augustine’s Press, 2000); Ashley McGuire, Sex Scandal: The Drive to Abolish Male and Female (Regnery, 2017); artikkelit Marko Hamilo, ”Sukupuolierosta sukupuolirooleihin: Mitä biologian kiistämisestä seuraa”. Epäneutraali sukupuolikirja: Puheenvuoroja sukupuolikysymyksistä. Toim. Simo Grönroos (Suomen Perusta, 2016), 83–96 ja samassa kirjassa sivuilla 99–117 julkaistu Mustan Orkidean artikkeli ”Sukupuoli, identiteetti ja vaarallinen gender-ideologia”; sekä internetartikkelit Peter Beyerhaus, Resist Gender Ideology! 15.12.2014 ja John-Henry Westen, Gender Ideology and Other Dogmas of the New Global Order 7.5.2016.

On selkeästi todettava, että gender-ideologian soveltaminen on lääketieteen näkökulmasta erittäin turmiollista ja tuhoisaa lapsille. Esimerkiksi lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkonen perustelee Ilta-Sanomien 14.11.2017 artikkelissa ”Jari Sinkkonen ei ymmärrä, miksi lasta ei saisi sanoa tytöksi tai pojaksi: ’Nämä asiat eivät lähde lapsesta’” hyvin gender-ideologiaan kriittisesti suhtautuvan kantansa.

Sitä, miksi kahden vastakkaisen sukupuolen olemassaolon todellisuudella on todellakin väliä ja merkitystä, etenkin lasten kannalta, perustelee kattavasti myös psykologian tohtori ja lääkäri Leonard Sax kirjassaan Why Gender Matters. Second Edition. What Perents and Teachers Need to Know About the Emerging Science of Sex Differences (Harmony Books, 2017).

Kuten The American College of Pediatricians -lastenlääkärijärjestön artikkelissa Gender Ideology Harms Children marraskuulta 2017 tiiviisti ja dokumentoidusti perustellaan, gender-ideologian vaatimien menettelyiden soveltaminen vahingoittaa tuhoisasti lapsia ja nuoria.

Gender-ideologia tuhoaa lapsemme, jos gender-ääri-ideologian annetaan lopullisesti vallata päiväkodit ja koulut.

 

Kommentoi "Gender-ideologia tuhoaa lapsemme"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 __  _   ______  _ __  __  __  _  _  
| || | || /_  _// | |/ // \ \\/ // | | | || 
| '--' ||  -| ||-  | ' //  \ ` // | |/\| || 
| .--. ||  _| ||_  | . \\   | ||  | /\ || 
|_|| |_|| /_____// |_|\_\\  |_||  |_// \_|| 
`-` `-`  `-----`  `-` --`  `-`'  `-`  `-` 
                         
 
 

20 kommenttia "Gender-ideologia tuhoaa lapsemme"

Sivu 1/2

Minna Tulander-Nikulainen 17.11.2017 19.33

Ihmisestä ja ihmisen kokemuksesta on tullut kaiken mitta.Kuitenkin jos ajatellaan esim.vaikkapa anorektikkoa-hän KOKEE olevansa lihava,vaikka on sairaalloisen laiha.Voisiko ikä olla sellainen "kokemus juttu".Mitä jos koen itseni vaikkapa seitsemänkymppiseksi-saisinko sillä perusteella eläkkeen? Onko minulla lupa loukkaantua jos joku ei ota kokemusteni todesta?

Eino 17.11.2017 19.33

Ei olisi koskaan ennen kukaan uskonut , että tälläinen täysin vailla minkäänlaista järkeä oleva aate voisi vallata koko yhteiskunnan, kaikesta sivistyksestä ja tiedosta huolimatta mitä olemme saaneet yhteiskunttana oppia menneinä vuosikymmeninä. Edesmenneet yhteiskuntamme rakentajat jotka omalla kunnioitettava tavallaan ovat mahdollistaneet nykyisen hyvinvoinnin kääntyisivät haudassaan jos näkisivät tämän päivän hulluuden irtipääsyn jolla kaikki se hyvä tahdotaan tuhota kerralla? Mikä ihme nyky suomessa ja koko läntisessä maailmassa on, että tälläinen hulluus jossa ei ole päätä eikä häntää , saa tälläisen vallan. Mikä riivaa mediaa että se sumeilematta on vietävissä kuin pässi narussa tämän hulluuden edesauttavana joka media manipuloimalla tahtoo olla tässä asiassa vain tämän hulluuden ideologian varaukseton puolustaja estoitta, myyden omat periaatteensa puolueettomuudesta yms journalistisesta etiikasta. Ja kirkkain silmin vakuuttelee ja kehuu muuta? Olisi mielenkiintoista nähdä mitä yleensä tavalliset ihmiset oikeasti näistä asioista ajattelee ilman sensuuria ja manipulointia ja sanakikkailua käsitteitä sekoittamalla ja uudelleen määrittämällä, ja siten aiheuttamalla hämmennystä. Siitähän tässä on kysymys. Nämä asiat ovat loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisia, mutta kun media suoltaa toinen toistaan hämmentävimpiä uutisia synnyttävistä miehistä lähtien hienovaraisimpiin pseudo tieteellisiin löytöihin gender filosofian ehtymättömästä lähteestä esittäen ne valehtelemalla oikeana tieteenä , siinä monen pää vähemmästäkin sekoaa, uskoako omaa järkeä vai epäillä sitä , ja luottaa näihin itseään asiantuntijoina esittäytyviin, joita valtamedia käyttää tämän gender propagandan tulkkeina. Opetushallitus on näköjään täysin äärijärjestö Setan hallussa , tämä 0n melkoinen juttu kanssa , miten tälläinen voi olla mahdollista. Minusta tämä juttu haiskahtaa todella pahalta. Ihan nipistää pitää itseään, voiko tämä olla totta vai näenkö pahaa unta.

Eino 17.11.2017 21.57

Uusi Suomi lehdessä on juttu kun pari kansan edustaja konkaria on nostanut kissan pöydälle Jari Sinkkosen kannanottoa puolustan, todeten sen yksinkertaisen biologisen todellisuuden että olemme syntyneet tytöiksi ja pojiksi, ja että sitä ei ole mitään perustetta päivittää . Kiitos heille. Kävin kommentoimassa sielläkin. Kunpa nyt ihan aikuisen oikeasti kaikki ottaisi järjen käteen jotta tälle hulluudelle tulee loppu. Rukoillaan ja siunataan näitä kansanedustajia jotka uskalsivat laittaa arvovaltansa peliin oikean asian puolesta , ehkäpä ilmaantuu vielä muitakin! Tuo on pitkään aikaan hyvä uutinen tästä asiasta , mitä olen itse huomioinut yleisessä mediassa!

Valheen kaikella voimalla 18.11.2017 9.27

Täytyy myöntää että alkaa olla uskokin sikäli koetuksella kun ei näe Jumalan lyövän vieläkään palasiksi tätä sontaa. Miksi se Lapin meteoriitti ei voinut rysähtää vaikka Sanomataloon?

Kuinkahan kauan vielä on odotettava? Sana sanoo "valheen kaikella voimalla". Se aika on nyt, ja on ollut jo vuosia.

Kääntöpiste oli jossain vuosituhannen vaihteessa. Silloin hivuttautuivat nuo pimeyden voimat, syvyydet saastaiset henget juridiikkaan ja lakeihin, syövyttäen oikeudenkin. Puhumattakaan kaikista muista yhteiskunnan osa-alueista. Saatana on totisesti tehnyt kovasti töitä.

Annikki Salo 18.11.2017 14.02

Kyllä Kouluhallitus on sokea, kun uskoo tuota jumalatonta Setaa tällaisilla valheilla lapsille. Sielunvihollinen, jota he tottelevat, on valehtelija ja valheillaan sekoittaa ja tuhoaa Jumalan luomistyötä.
Me rukoilemme, että Jeesus tekee nuo perkeleen teot tyhjiksi. Jeesus siunaa lapsia ja varjele heitä näiltä valheilta.
Raamattu sanoo: "Joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat Minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyksiin." (Mtt.18:6). Mikä vastuu onkaan noilla epäuskoisilla Jumalan edessä!

Tiina 18.11.2017 17.16

En yhtään ihmettele jos opettajat palavat loppuun jos heidän täytyy sisällyttää tällaista ideologiaa opetukseen. Toivon ja rukoilen että suomessa herätään siihen mihin tällainen aatemaailma johtaa. Tyttäreni sairasti anoreksiaa 14-vuotiaana ja koki itsensä liian laihana, jos hän olisi saanut toteuttaa itseään ja ilman ammattiapua hän ei olisi hengissä selvinnyt.

Peter 18.11.2017 19.33

Suomessa jaetaan huu haa palkintoja esim Prof. Puolimatkalle. Hänen hyvin perustellut näkemyksensä eivät skepttikoideologeille sovi.Täysin epätieteelli -selle gender ideologia mössölle sopisi palkinnon hyvinkin antaa.

Jyrki Kero 18.11.2017 21.40

Keisari ja keisarin uudet vaatteet. Musta on valkoista ja valkoinen mustaa, hyvä on pahaa ja paha on hyvää. Kaiken lopputulos on anarkia, pelko ja kuolema.

opettaja, isä 19.11.2017 10.41

"En yhtään ihmettele jos opettajat palavat loppuun jos heidän täytyy sisällyttää tällaista ideologiaa opetukseen"

Kirjoittajalle lohdutukseksi: tälläistä ideologiaa ei tarvitse sisällyttää opetukseen.
Jos ja aina kun tälläistäkin ideologista postia tulee emailiin sillä motiivilla, että otapa opettaja käyttöön nyt tämäkin moderni manipulaatiomateriaali, painaa etusormeni delete-näppäintä sekunnissa, ja sinne katoaa.
Näin tekevät tuhannet opettajat.

Opetussuunnitelmista tätä uusinta poliittista seksuaaliopetusta ei löydy, ei ainakaan toistaiseksi. Ei ole mikään virhe jättää tämä(kin) Setan lapsimanipulaatio silleen. Lain mukaan mennään, ei Setan eikä Palefacen oman evankeliumin.
Tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja syrjimättömyyttä opettajan pitää ( ja saa) tietenkin opettaa, mutta se tehdään edelleen opetussuunnitelman mukaan - kaikkia aktivismista ylikiihottuneita järjestöjä (joita kyllä riittää) ei tarvitse totella varsinkaan, kun niillä ei mitään todellista valtaa opettajien työhön ole.

Hieman kansalaisrohkeutta opet kyllä tarvitsevat ja tiedon erottelemiskykyä varsinkin erilaisten järjestöjen lukemattomia lähestymisiä selatessa. Edelleen voi sanoa selkeästi sekä "kyllä" että "ei."
Opettajan työtä ohjaa opetussuunnitelma ja pedagoginen järki, eivät kanslaisjärjestöt.
Vanhemmat voitte taas esimerkiksi yhteisissä vanhempaintilaisuuksissa ilmaista rauhallisesti kantanne ja huolenne, jos sellaisia teillä on.

Tiina 19.11.2017 12.44

Kiitos kommentistasi opettaja, voin sittenkin luottaa että lapsenlapseni saavat hyvää opetusta koulusa

Ihmettelyä1 19.11.2017 12.44

"Opettaja, isä" -nimimerkille.Kunpa olisitkin oikeassa.En puhu nyt sinusta vaan yleisesti. Opettaja on vaarassa joutua väistämättömiin vaikeuksiin,mielipiteen vapautesi on uhattuna tai oikeastaan mennyttä,et voi myöskään valita opetussisältöjäsi kauaa delete-napilla kuten kuvailet.Ehkä olet sen verran rauhallisessa koulussa ja pienessä kunnassa, että voit vielä valita. Valitettavasti nykyopetushallituksen opetussuunnitelma antaa siihen sukusekopuolisuuskasvatukseen selvät määräävät viitteet.Jos koulun johto ja varsinkin nuoret opettajat ja itsetietoiset valtaeliitin sokaisemat opettajat, sekä oppilashuoltohenkolöstö fanittavat ja noudattavat opetusssuunnitelmaa ohjeellisesti,vaikkei eduskunnassa olekaan (vielä) noita sekasukupuolisuusmääritteitä yms.järjettömyysmaailmankuvia, joudut toimimaan sen mukaan.Et ole "sitoutunut" työnantajaan,niinpä sinua voidaan alkaa painostamaan varoitukseen jne saakka.Jos olet vaikka Ulvilan kantaisessa kunnioitettavassa pikkukylässä,silti sinut voidaan nähdä kielteisenä.Jos otat ammattiyhdistyksen juristiin yhteyttä avunsaantiin,OAJ ja Akava on sitoutunut laittamaan omat vessansakin "kaikkien sukupuolien" käyttöön.Joten, enää ei auta vain vihastuminen ja kieltäytyminen ja siirtämän mappiin öö deletellä.Opettaja häviöisi oikeudessa. Samoin turvassa ei ole kasvatushenkilöstökään ja hoitohenkilöstökään kauaa."Nuuskukoirat" ja media etsivät.Esim.jos terveydenhoitaja on neuvolassa tyttö-poika,mies-nainen suuntainen, se voi näkyä ratkaisuissa.Siitä keksitään älämölöä, vaikka eduskunta ei ole vielä sinetöinyt, niin lakituvassa Tehy yms ei auta,ovat sitoutuneet "moderniin ihmiskuvaan".-Ja eihän oikeus ole aikoihin käräjillä toteunut.Siellä ei jaeta oikeutta,vaan käräjöidään.Demla ja muut maksetut tuomarit,vihervasemmisto,jumalattomat teologit, liberaalit,vapaamuurarit,evoluutio-mediat sentään hallitsevat?Mutta,on yritettävä,kuten opettaja-isä antaa mallia.Mutta potkut saanut opettaja tai hoitaja on syrjässä sitten,elämä tuhottu. Vaan onko Suomen sekoilevilla viranomaisilla pokkaa antaa potkut luonnolista miestä ja naista ja perhettä puolustaville työntekijöilleen.Kuinka paljon meitä on eri aloillamme,poliiseja,lääkäreitä,hoitajia,kasvattajia,opettajia, autonuljettaja,toimistossa,ruokalassa,kirkossa, palvelualoilla, virkamiehinä, taiteessa? Kymmenelle tuhannelle Suomessa kerralla potkut jos emme suostu yhteisvessoihin ja kotiemme lastemme sukupuoliseen häirintään sekopuolisuus-opetushallituksen toimesta? Olisiko aika aloittaa laillisuis-kampanja? Vapaus valita. Vapaus puolustaa yhteiskuntaa.Teoriassa 100 v päästä vain mies-nainek-perhe yhteiskunnat ovat järjestyksessä ja kunnossa.Tietenkin jos Raamatun asiat toteutuvat jo pian.

Sisko-Annikki Komu-Moisio 19.11.2017 12.44

Hyvä ja asiallinen kirjoitus. Esillä faktaa ja kulttuuritaustausta tietoa. Aivan hyvin itse kukin voisi kokemusperäisesti lähteä ajamaan jotain omaa näkemystään ja saada sille ns. virkamiesstatus. Eihän näin voi rakentaa maailmaa. Juuri kouluisahan pitäisi opettaa tieteeseen ja totuuteen perustuvaa tietoa, ei kokemusperäistä "valhetta". Kokemus on aina subjektiivista, tiedon pitää olla objektiivista.

Ihmettelyä1 19.11.2017 12.44

Suurkiitos tohtori Juha Ahviolle kirjoituksesta.On hyvä huomata, että lastenpsykiatri Sinkkonen on nyt eläkepäivinään palannut viisaille ja tieteellisesti todistetuille aiemmille näkemyksilleen,jotka vaikuttivat häneltä välillä muuttuneen epäselviksi.-Tytöt ovat tyttöjä pojat ovat poikia, välimuotoja voi olla vähemmistönä joita ei saa sortaa,mutta enemmistöä joka pystyy lisääntymään ja ylläpitämään lasten kasvatusta ja yhteiskuntaa lähtökohtaisesti, ei tule sortaa ja yhteiskuntaa ei tule muuttaa tässä asiassa vähemmistön sekavuuden mukaisesti,vähemmistön diktatuuriin.Ja tässä ei nyt pidä tahallaan sotkea yksinäisiä, toisinsuuntautuneita, lapsettomia pareja ja vammaisia.Ns.sekasukupuolisuuden vähemmistön diktatuurin hyväksymisestä ei ole muuta kuin lopulta haittaa itse ko.vähemmistöille.
Nyt on ollaanyhteiskunnassa jo rajoilla ja kriittisessä laillisuus-taistelutilanne asetelmassa piilevästi (laillisuus ei väkivalta).Vastakkain luonnollisuus ja todistettu toimiva mies-nainen-perhe peruste sekä luonnottomuus,vähemmistön diktatuuri.Hoitohenkilöstön ja opetus/kasvatushenkilöstön enemmistö sekä vanhempien enemmistö ei hyväksy tätä Opetushallituksen tahallista diktatuuri-anarkiaa ja vallan anastusta aihepiirissä,joka tunkeutuu koteihin sisälle saakka.Ja tuohon sitoutunut valtamedia vääristelee esim.raamatullisia kristittyjä tässä asiassa mahdollisiksi "vihanpuhujiksi",entäpä tuon kummalisen vähemmistö-diktaturismin kummalisesti itsetuhoisesti ihailema islamismi,mikä on maamme muslimiperheiden näkökulma,kaiken yli menevän kompromissittoman Koraanin mukaan?
Älkää hyvät ihmiset enää äänestäkö puoluetta vaan henkilöä,jos haluatte säilyttää sen onnistuneen länsimaisen teollistuneen demokraattisen yhteiskunnan mahdollisuudet,joka perusti perheeseen ja mieheen ja naiseen ytimenä.Muilla ei ole näyttöä onnistumisesta, eikä tule.Pian alkavat opettajien ja hoitohenkilöstön vainot ja irtisanomiset,kuka heitä auttaa? Hypätkäämme peräkammareiden ja kiikkustuolien ja sivustaseuraajien turvasta, ennen kuin omissa KELA korteissamme lukee tahtomattamme ties mitä ihmisen,eläimen ja sukupuolen keksintöjä.-Uskotaan jo!,Kaikki on mahdollista, viisaudessa ja mielettömyydessä! Seksuaalivähemmistöjen julmakin kohtelu on lopetettu aiheestakin lain voimalla (Raamattu ei kumoudu jos kunnioitat lähimmäistä etkä kiusaa tai halvenna, ei ole samaa kuin.esim. synteihin kannustaminen).Mutta sen palkkana ei saa olla päinvastaisesti luonnottomaksi maailmankuvaksi uusilla laeilla käännetty vähemmistön suvaitsematon hajottava diktatuuri kohteenaan:perinteinen perhe,heteroseksuaalisuus sekä miehen ja naisen ja lapsien oikeus olla selkeä ja arvostettu tuettu sukupuoli ja ydinperhe.

Minna Tulander-Nikulainen 19.11.2017 18.55

Näen tämän genderkoohotuksen osana suurempaa,järjestelmällistä hyökkäystä Jumalan säätämyksiä vastaan.Kaikki Jumalan hyvät,elämää ylläpitävät ja suojelevat arvot pyritään horjuttamaan ja pistämään romukoppaan.Tuskin on sattumaa että tähän samaan aikaan ja samoilta tahoilta rummutetaan,kuinka meidän pitäisi hyväksyä eutanasia,abortti,sukupuolineutraali avioliitto jne. "Te eksyttää koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa"sanoi Jeesus,ja se on kyllä nähtävissä ajassamme.Ihmisiä viedään kuin pässiä narussa kaikenmaailman aatteiden kanssa.Nyt tarvitaan kristittyjä jotka uskaltavat puhua suoraan,jotka uskaltavat mennä "ulkopuolelle leirin" uskoaannpuolustaen ja "Hänen pilkkaansa kantaen".

bux 19.11.2017 18.55

"Jos koen ja tahdon, että en ole syntynyt Turussa, vaan Tampereella, niin sitten minä olen Tampereella syntynyt. Kukaan ei saa syrjiä minua eikä harjoittaa vallankäyttöä minua kohtaan määrittelemällä ja ulkopuolelta arvioimalla minut – vaikkapa murteeni ja puheeni intonaation pohjalta – syntyperältäni turkulaiseksi. Eikä varsinkaan silloin, jos koen olevani tamperelainen."

Suhtautumisessa turkulaiskysymykseen on erilaisia koulukuntia. Joidenkin mukaan turkulaisuudesta ei voi parantua: jos on syntynyt turkulaiseksi, niin silloin on aina turkulainen, muuttaminen vaikkapa Tampereelle ei auta. Toiset ovat sitä mieltä, että turkulaisuus ei sinänsä olisi syntiä, vaan oma sisäinen turkulaisuus olisi hyväksyttävä, vaikka muuttaessa Tampereelle voi joutua kiusatuksi ja silmätikuksi. Tämän koulukunnan edustajat kehtaavat sanoa, että vika ei olisi turkulaisuudessa sinänsä vaan tamperelaisisa, jotka eivät hyväksy turkulaisuutta tai pitävät sitä poikkeavana.

Itse edustan maltillista antiturkulaisuutta: turkulaisuudesta on mahdollista eheytyä, se ei ole lopullinen kohtalo. Turkulaisen on kuitenkin myönnettävä harjoittaneensa syntiä ja pyydettävä anteeksi tamprelaisilta turkulaisuuttaan. Tämän jälkeen voi alkaa eheytymisen tamperelaiseksi. Hormonihoidot ja kirurgua eivät ole välttämättömiä (jos ei halua), mutta esimerkiksi puheterapiassa käyminen on suotavaa, jotta ei kimitä Turun murretta, vaan oppii puhumaan matalalta ja ärrää oikeasti painottaen kuin oikea tamperelainen. Niin ikään ei sovi enää käydä missään turkulaisissa yökerhoissa ja baareissa, Hamburger börsissä tai Tinatuopissa, hengaamassa toisten turkulaisten kanssa, vaan on syytä viettää aikaansa tamperelaisten kanssa tervehenkisissä harrastuksissa kuten Tapparan ja Ilveksen otteluissa tai Rajaportin saunalla. Näin ei tule houkutusta palata vanhaan turkulaiseen elämäntyyliin.