2018-08-21 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Helsingin yliopiston Uuden testamentin sekä varhaiskristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden professori Petri Luomanen on julkaissut 18.8.2018 Vartijassa moniulotteisen artikkelin "Puolimatka uhkaa akateemisen tutkimuksen ja opetuksen vapautta" [1], jossa Luomanen arvostelee monitahoisesti... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/1189/professori_petri_luomasen_puolimatka-kritiikki_ei_osu_kohteeseensa Patmos article
Juha Ahvio
21.8.2018
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Professori Petri Luomasen Puolimatka-kritiikki ei osu kohteeseensa

Helsingin yliopiston Uuden testamentin sekä varhaiskristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden professori Petri Luomanen on julkaissut 18.8.2018 Vartijassa moniulotteisen artikkelin ”Puolimatka uhkaa akateemisen tutkimuksen ja opetuksen vapautta”, jossa Luomanen arvostelee monitahoisesti professori Tapio Puolimatkaa ja hänen Oikeassa Mediassa 27.7.2018 julkaistua ”Kampanja pedofilian laillistamiseksi” -artikkeliaan.

Luomasen artikkeli on mielenkiintoinen puheenvuoro, jossa kirjoittaja pyrkii tarkkaan analyysiin ja tuo ilmi omia poliittisia arvoarvostelmiaan ja mieltymyksiään. Mutta artikkelin oleellinen perusongelma on siinä, että sen sisältö ei lainkaan vastaa otsikkoaan. Luomanen arvostelee Puolimatkan tutkimusetiikkaa, lähteiden valintaa ja käyttöä sekä hyvän tieteellisen käytännön noudattamatta jättämistä, mutta ei mitenkään osoita, että ”Puolimatka uhkaa akateemisen tutkimuksen ja opetuksen vapautta”.

Tällainen osoittamatta jättäminen on sitäkin vakavampi ongelma, koska Luomanen väittää kirjoituksensa otsikossa, että ”Puolimatka uhkaa” eli että professori Puolimatka henkilökohtaisesti harjoittaisi jonkinlaista uhkaamista, joka kohdistuisi, erittäin kattavasti ja yleispätevän väljästi luonnehditusti, ”akateemisen tutkimuksen ja opetuksen vapauteen”. Missä, milloin, miten ja kehen kohdistuen Puolimatka on tällaista uhkaamista eli tutkimuksen ja opetuksen vapauden pakottavaa rajoittamista harjoittanut? Näihin otsikostaan nouseviin kysymyksiin Luomanen ei vastaa. Vastaamatta jättämiseen nähden Luomasen otsikko ja sen sisältämä suoraan henkilöön kohdistuva väite on perin leimaava ja loukkaava.

Luomasen artikkelin toinen oleellinen perusongelma on se, että artikkelissa ei myöskään käsitellä sitä, mikä oli Puolimatkan artikkelin – eli Luomasen kritiikin kohteen – aiheena ja sisältönä eli sen esiin tuominen ja perusteleminen, että nyt ollaan tilanteessa, jossa sekä akateemisen maailman keskuudessa on voittanut alaa että julkisessa asenneilmapiirissä viimevuosien lainsäädännöllisine muutoksineen on voittanut alaa kolme uskomusta, joiden yhtäaikainen hyväksyminen ja totena pitäminen johtaa loogiskäsitteellisesti siihen, että pedofilian tietynlaisten muotojen eettisjuridisen ja seksologisen stigmatisoinnin oikeutus häviää.

Nämä kolme Puolimatkan artikkelissaan esiin nostamaa uskomusta ovat ensinnäkin usko siihen, että seksuaalinen suuntautuminen on synnynnäinen ja muuttumaton ja että ainakin pedofilian tietyt muodot voidaan ymmärtää tällaiseksi seksuaaliseksi suuntautuneisuudeksi, orientaatioksi; toiseksi usko siihen, että lapsi on luonnostaan seksuaalista nautintoa etsivä olento syntymästään saakka, ja kolmanneksi usko siihen, että sekä lapsella että pedofiilillä on tietyissä rajoissa oikeus toteuttaa seksuaalisia taipumuksiaan, jolloin heidän seksuaaliset taipumuksensa voidaan ymmärtää toisiaan täydentäviksi.     

Luomanen ei artikkelissaan mitenkään osoita näiden kolmen Puolimatkan määrittelemän uskomuksen ajankohtaista epärelevanssia eikä sitä, että näiden uskomusten määrittely Puolimatkan tekemällä tavalla olisi epätotuudellista. Kuten itse linkkiviittein osoitan kirjoituksessani ”Onko meneillään kampanja pedofilian laillistamiseksi?”, Oikea Media 12.8.2018, tällainen moniulotteinen kampanja on hyvinkin meneillään etenkin USA:ssa, jossa pedofiliamyönteiset psykiatrit pyrkivät vaikuttamaan varsinkin APA:n sairausluokitusten lieventämiseen tai kokonaan poistamiseen pedofilian osalta.

Omassa artikkelissaan Puolimatka dokumentoi määrittelemänsä kolmen uskomuksen tämänhetkisen relevanssin viittaamalla perhesosiologiaan ja seksuaalitutkimukseen erikoistuneen sosiologian professori Mark Regneruksen artikkeliin ”No Long-Term Harm? The New Scientific Silence on Child-Adult Sex and the Age of Consent”, The Public Discourse, 18.9.2017 sekä seksuaalitutkijoiden Bruce Rindin ja Max Welterin artikkeliin ”Enjoyment and Emotionally Negative Reactions in Minor-Adult Versus Minor-Peer and Adult-Adult First Postpubescent Coitus: A Secondary Analysis of the Kinsey Data”, Archives of Sexual Behavior, February 2014, Volume 43, Issue 2, pp. 285–297. 

Kuten Rindin ja Welterin tutkimusartikkelin tiivistelmästä ja lähdeluettelosta käy selkeästi ilmi, he, kuten Puolimatka oikein viitettään kuvailee ja kuten Regnerus artikkelissaan kuvailee, paitsi katsovat lapsen ja aikuisen välisen seksin voivan olla lapsen kannalta nautinnollista ja ei-vahingoittavaa myös pitävät Alfred Kinseyn pedofiilitutkimusten orgasmiaineistoa yhä edelleen tieteellisesti pätevänä. Juuri tästä perustellusta syystä Puolimatka selostaa artikkelissaan laajemmin Kinseyn aineiston luonnetta ja sen hankintatapaa.

Erikoista on, että Petri Luomanen ei tekstissään tosiasiallisesti mitenkään osoita asiasisällöllisesti virheellisiksi tai epätosiksi sen enempää Regneruksen kuin Rindin ja Welterinkään artikkeleiden sisältöä Puolimatkan artikkelissaan esittämien kolmen ajankohtaisen uskomuksen kannalta tarkasteltuna. Voidaan siis todeta, että professori Luomasen Puolimatka-kritiikki ei lainkaan osu kohteeseensa.

Luomanen pitää Puolimatkan lähteiden valikointia ja niiden käyttöä ongelmallisena näköjään de facto siksi, koska Doug Mainwaring – jonka Luomanen sanoo Puolimatkan esittelevän tutkijaksi mutta jota Puolimatka ei tosiasiallisesti esitä tutkijaksi, vaan aiheen kannalta osuvan media-analyysin esittäväksi asiantuntijaksi – ja Mark Regnerus sekä filosofi Roger Scruton ovat henkilökohtaisilta poliittisyhteiskunnallisilta näkemyksiltään arvokonservatiiveja ja ovat julkaisseet Puolimatkankin viittaamia tekstejään asiayhteyksissä, joita voidaan luonnehtia oikeistokonservatiivisiksi.

Itse asiassa Luomasen artikkeli alkaa heti sillä, että kirjoittaja leimaa Puolimatkan henkilön – ja oletettavasti hänen kirjoituksensa sisältöineen – arveluttavaksi, koska Puolimatkan niin sanottu kohuartikkeli julkaistiin Oikeassa Mediassa, joka on Luomasen mukaan ”äärioikeistolainen vastamedia”. Luomanen huomauttaa, että Mainwaring on ”vasemmisto-liberalistisia (demokraattisia) liikkeitä” kritisoiva äärioikeistolainen, joka bloggaa ”äärioikeistolaisella” sivustolla. Regneruksen Public Discourse -artikkelin sisällön tieteellisyyden tekee kyseenalaiseksi se, että julkaisija on ”konservatiivinen Witherspoon-instituutti”.

Roger Scruton – vaikka Puolimatkan lainaama Scrutonin teos sinänsä on Luomasenkin mukaan ”seksuaalisuuden filosofian klassikko” – on Luomasen mukaan kyseenalainen epäilemättä siksi, että brittifilosofi lukeutuu aikamme johtaviin konservatiiviajattelijoihin ja eksplisiittisesti siksi, koska Scruton lukeutuu sellaisiin, jotka ”vastustavat tai väheksyvät homoseksuaalisuutta”. Luomasen artikkeli päättyy Donald Trump-sarkasmiin, jollaista Luomanen soveltaa myös Mainwaring-viittaamisen kyseenalaisuutta osoittaessaan. Tämä on kummallinen ja outo ulottuvuus Luomasen tekstissä, koska Puolimatka ei mitenkään omassa artikkelissaan käsittele Yhdysvaltain presidentti Trumpia.

Puolimatka ja hänen artikkelinsa ovat siis Luomasen mukaan tieteellisesti ja tutkimuseettisesti ja lähteidenkäyttönsä osalta kyseenalaisia ja kritiikkiä ansaitsevia sekä ”akateemisen tutkimuksen ja opetuksen vapautta” uhkaavia, koska Puolimatkan viittaamat henkilöt ovat vääriä ja väärää politiikkaa ja väärää seksuaalietiikkaa kannattavia ”äärioikeistolaisiin” yhteyksiin assosioituvia henkilöitä.

Luomasen tekstin nojalla näyttää siltä, että henkilö – oli hänen akateeminen pätevyytensä sinänsä vaikka kuinka kiistatonta kuten Mark Regneruksen tai professori Puolimatkan itsensä kohdalla on asian laita – ei voi olla pätevä eikä niin sanotusti vakavasti otettava tutkija, jos hän ei kannata vasemmistoliberaalia aatemaailmaa ja politiikkaa ja homoseksuaalisuutta ylevänä eettisenä normina ja mikäli ei ole Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vakaumuksellinen vastustaja.

Tutkijan pitää siis Luomasen tekstin lähtökohdista tarkasteltuna olla sekä henkilönä että aatemaailmaltaan niin sanotusti poliittisesti korrekti – vasemmistolaisen ”demokraattinen” – ollakseen pätevä ”vakavasti otettavan” tutkijan statuksen haltijaksi. Tähän johtopäätökseen päätyy, kun tarkastelee sitä, miten Luomanen tekstissään esittää professori Mark Regnerusta vastaan vuonna 2012 synnytetyn mustamaalauskampanjan liikkeelle lähdön ja luonteen.

Luomasen mukaan Regneruksen tutkimuksen arvioinnissa ”tieteellisen foorumin osalta kyse oli kuitenkin normaalista kriittisestä keskustelusta, jossa käsiteltiin tutkimuksen metodia ja otoksen luotettavuutta sekä artikkelin julkaisuprosessia, mitä kohtaan oli esitetty kritiikkiä”. Luomanen toteaa, että tapaukseen liittyneet ”propagandistiset…blogikirjoitukset” ovat ”asia erikseen” ja että hän ei ota kirjoituksessaan niihin kantaa. Tämä kantaa ottamattomuus on kuitenkin ongelmallista, koska koko Regnerus-vastainen kampanja lähti liikkeelle tällaisesta ”propagandistisesta” blogikirjoittelusta, joka sitten sai tukea myös yliopistolaitoksen sisältä.

Peter Wood selostaa artikkelissaan The Chronicles of Higher Education -julkaisussa 15.7.2012, miten poliittinen ja usein loukkaavan törkeää alatyylistä kielellistä herjailmaisua viljelevä LGBT-aktivistibloggari Scott Rosenweig, alias Scott Rose, joka ei ole tutkija ja joka ei mitenkään kyennyt arvioimaan Regneruksen tutkimuksen tieteellistä pätevyyttä, aloitti The New Civil Rights Movement -blogillaan hyökkäyksen Regneruksen henkilöä ja tutkimusta vastaan vaatien yliopistoa ryhtymään toimenpiteisiin häntä vastaan.

National Association of Scholars -artikkelissaan ”The Campaign to Discredit Regnerus and the Assault on Peer Review” 19.6.2013 Wood toteaa, että aktivisti-Rosenweigiä avusti tässä character assassination -hyökkäyksessä sosiologian professori Darren E. Sherkat – joka on uskonnolliselta vakaumukseltaan sekulaarin humanistinen ateisti – ja jonka Luomanen kuitenkin esittää tekstissään pyyteettömän puolueettomana akateemisena vertaisarvioitsijana.

Vuoden 2012 Regnerus-vastainen kampanja ei siten alkanut puolueettoman sitoutumattomissa yliopistopiireissä pyyteettömän viileän ja tavanomaisen vertaisarvioinnin seurauksena, vaan aktivistisen poliittisen kampanjan seurauksena. On paljon puhuvaa, että Luomanen katsoo Regneruksen kohdalla konservatiivisen roomalaiskatolisen uskonvakaumuksen ja konservatiivisoikeistolaisiin yhteyksiin liittyneisyyden asettavan annetusti tutkijanstatuksen kyseenalaiseksi mutta samaan aikaan Sherkatin kohdalla katsoo, ettei sekulaarin humanistinen ja ateistinen uskonvakaumus ja maailmankatsomus sekä poliittiseen vasemmistoaktivismiin liittyneisyys aseta pyyteetöntä tutkijuutta ja vakavasti otettavuutta mitenkään kyseenalaiseksi.   

On syytä joka tapauksessa muistaa, kuten dokumentoin asiantuntijalausuntoni Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle 7.5.2014 koskien kansalaisaloitetta avioliittolain muuttamiseksi alaviitteissä 9, 10 ja 22 ja kuten Mark Regneruskin Public Discourse -artikkelissaan toteaa, poliittiselta luonteeltaan pro-LGBTIQ-aktivistitutkimuksia on laadittu vahvan vasemmistoliberaalilla yksityisellä säätiörahoituksella tuetusti ja ohjelmallisen tarkoituksellisesti tietynlaisiin lainsäädännöllisiin seksuaalispoliittisiin yhteiskunnallisiin lopputuloksiin päätymistä varten.

Itse viittaan alaviitteissäni The Williams Instituten merkittävään rooliin USA:ssa vasemmistolaisen seksuaalipolitiikan edistäjänä akateemisessa maailmassa sekä oikeuslaitoksen piirissä ja Regnerus puolestaan mainitsee vasemmistoliberaalit The Gill-, Ford- ja Arcus-säätiöt, jotka ovat – huomattavasti paljon suuremmalla volyymillä kuin mitä yksikään oikeistokonservatiivinen rahoitussäätiö on omilleen jakanut – rahoituksellaan mahdollistaneet akateemisen LGBTIQ-tutkimusgenren muodostumisen ja valtavirtaistumisen.

Lausuntoni alaviitteessä 22 dokumentoin, miten näiden säätiöiden rahoittamat vasemmistoradikaalit LGBTIQ-aktivistit ovat itse itselleen määritelleet niin kutsutun kaltevan pinnan sukupuolineutraalin avioliittoinstituution juridisen hyväksynnän jälkeisille yhteiskunnallisille seksuaalipoliittisille kehityskuluille. Näiden määrittelyiden näkökulmasta tarkasteltuna professori Tapio Puolimatkan artikkelissaan esittämä toteamus, jonka mukaan ”avioliittolain muutos on kuitenkin johtamassa muutokseen myös äitiys- ja isyyslaissa ja sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa”, on perin uskottava. Myös Suomen osalta.

Professori Petri Luomanen kirjoittaa artikkelissaan: ”Jätän suomalaisen seksuaalikasvatuksen asiantuntijoiden korjattavaksi väitteet siitä, mihin seksuaalikasvatus Suomen kouluissa todellisuudessa perustuu…” No, seksuaalikasvatuksen standardit EU:n ja Suomen koulu- ja päiväkotilaitoksessa ovat juuri sellaiset, kuin Puolimatka artikkelissaan tuo esiin. YK-määritteinen ja niin sanotusti ihmisoikeusperustainen kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus, comprehensive sexuality education, on ihmisoikeus, joka kuuluu lapsille.

Asia käy selkeästi ilmi esimerkiksi Laura Kormanon ja Tuulia Råmarkin artikkelista ”Seksuaalikasvatus on ihmisoikeus!” Väestöliiton blogissa 13.4.2018. Opettajien ja terveydenhoitajien on toteutettava virallista seksuaalikasvatusta kouluissa, koska opetussuunnitelma, viranomaisten suositukset ja terveydenhuollon lait ja asetukset näin vaativat. Viime kädessä siksi, koska YK:n nykyisen kaltaisella tavalla määrittelemät ihmisoikeudet erillisine seksuaalioikeuksineen näin vaativat.

Kannattaa lukea Mark Hodgesin 20.3.2018 päivätty artikkeli ”UN’s radical agenda pushes sex, LGBT education starting in kindergarten” LifeSiteNews -sivustolta sekä UNESCO:n julkaisu International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach. Revised edition (Paris: UNESCO, 2018).

Tämän 140-sivuisen teoksen, joka määrittelee kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen sisällöt ikäryhmittäin ja normatiivisen ohjaavasti, takana ovat UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UNWOMEN ja maailman terveysjärjestö WHO. Professori Puolimatka on siis asiasisällöllisesti oikeassa viitatessaan artikkelissaan WHO:n seksuaalikasvatukselliseen merkitykseen pientenkin lasten seksualisoinnin kannalta tarkasteltuna. UNESCO:n opas edustaa YK:n kestävän kehityksen eli Agenda 21:n eli nyttemmin Agenda 2030:n kasvatukselliskoulutuksellisia linjauksia eli The Education 2030 Agenda -ohjelmaa. Sitä, mistä tässä YK:n Agenda 2030:ssä on kyse ja miten sitä edistetään Suomenkin kouluissa ja muissa oppilaitoksissa, selvitän Vaarallinen vihreä valhe -kirjani (Kuva ja Sana, 2017) sivuilla 61–62 ja 107–111.

Petri Luomanen esittää artikkelinsa alkupuolella kummallisen toteamuksen: ”Puolimatkan arvosteleminen ei vaaranna sananvapautta”. Kummallinen tämä on siksi, koska kukaan ei ole esittänyt, että Puolimatkan arvosteleminen vaarantaisi sananvapautta. Sen sijaan ”Sananvapauden puolesta” -julkilausumassa Keskisuomalaisessa 11.8.2018 tuodaan esiin, että Jyväskylän yliopiston ja sen rehtorin uhkaamat toimet professori Puolimatkaa vastaan hänen kirjoituksensa ja siinä ilmaistujen näkemysten johdosta toteutuessaan uhkaavat todella sananvapautta ja akateemisen tutkimuksen vapautta.

Luomanen vetoaa tekstissään samaan seikkaan kuin Tampereen yliopiston filosofian apulaisprofessori ja Helsingin yliopiston dosentti ja vasemmistolaiseksi tunnustautuva – jos konservatiiveiksi tunnetut analyytikot ja akateemiset tutkijat ovat Luomasen retoriikassa äärioikeistolaisia, lienee apulaisprofessori Raatikainen vasemmistoliiton jäsenenä äärivasemmistolainen ja siten ”vakavasti otettavan tutkijan” statuksen luontaisesti ansaitseva – Panu Raatikainen artikkelissaan ”Puolimatka, pedofilia ja filosofia” Uusi Suomi -blogissaan 12.8.2018.

Luomanen ja Raatikainen katsovat, että sananvapaus täyttyy silloin, kun ei ennalta estetä mielipiteen esittämistä eikä julkaisua ja koska kukaan ei estänyt Puolimatkaa julkaisemasta mielipiteitään Oikeassa Mediassa, ei hänen sananvapauttaan ole mitenkään loukattu. Mutta ennalta estämistä on myös se ja juuri se, että vallitsee tietoisuus siitä, että jos olen julkisesti mieltä X, kohdistuu minuun rangaistus. Juuri tästä professori Puolimatkan tapauksessa on kyse: Ryhdytäänkö Puolimatkaa vastaan virallisiin toimiin eli rangaistustoimiin, sanktioihin, hänen julkisesti ilmaistujen mielipiteidensä vuoksi?

Tässä on nyt kyse siitä, että halutaan paaluttaa merkittävä akateeminen ennakkotapaus ja normi siitä, että jos joku sanoo jotain ”loukkaavaa” eli ilmaisee sisällöltään poliittisakateemisesti epäkorrektin näkemyksen, rapsahtaa rangaistus. Tällainen ei lainkaan sovi perinteiseen länsimaiseen oikeuskäsitykseen eikä sananvapauskäsitykseen. Luomasen ja Raatikaisen luonnehtiman käsityksen mukainen sananvapaus vallitsi Neuvostoliitossakin. Mutta Gulagin vankien ja vankimielisairaaloiden ”ympärillään olevaa todellisuutta väärin tiedostaneiden” asukkien mielestä tällainen oli varsin heikkoa sananvapautta.     

 

 

Kommentoi "Professori Petri Luomasen Puolimatka-kritiikki ei osu kohteeseensa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______   ___   _  _  __  __  _____  
 /_  _//  / _ \\ | || | || \ \\/ // / ____|| 
 `-| |,-  / //\ \\ | || | ||  \ ` // / //---`' 
  | ||  | ___ ||| \\_/ ||  | ||  \ \\___  
  |_||  |_|| |_|| \____//   |_||  \_____|| 
  `-`'  `-`  `-`  `---`   `-`'   `----` 
                         
 
 

24 kommenttia "Professori Petri Luomasen Puolimatka-kritiikki ei osu kohteeseensa"

Sivu 1/2

Kiitos kirjoituksesta! 22.8.2018 7.26

Professori Petri Luomanen haluaa siis heilutella poliittista leimakirvestä leimaten konservatiivista oikeistoa edustavan median äärioikeistoksi, mikä sinällään on politiikan asiantuntijoiden mielestä akateemisesti väärin.

Luomanen leimaa Oikean Median äärioikeistolaiseksi, vaikka OM, sen sisältö tai julkisesti ilmoittamat arvot eivät millään perusteella täytä äärioikeiston määritelmää. Poliittinen kenttä OM:lla on toki enemmän oikealla kuin vasemmalla. OM:n henkilö- tai lukijakuntaa ei kuitenkaan yhdistä mikään yksittäinen puolue vaan tarve saada lukea muutakin kuin arvoliberaalia agendaa läpinäkyvästi tuputtavaa valtamediaa.

Toki OM:n blogikirjoittajissa on Perussuomalaiset-puolueen kannattajia, mutta PS:a ei myöskään pidä luokitella äärioikeistoon, jos ei halua sortua väärään terminologiaan.

Aikoinaan parikin politiikan asiantuntijaa toivat esimerkiksi esille sen, että on käsitteellisesti virheellistä käyttää Perussuomalaiset-puolueesta termiä äärioikeistolainen. Asiantuntijat valistivat, että oikeaoppisesti äärioikeistolaisuuden tunnukset eivät mitenkään täyty kyseisen puolueen kohdalla.

Professori Luomasen kannattaisi selvittää itselleen poliittiset termit ja käsitteet, varsinkin kun hän kerran haluaa yrittää tieteellisesti vähätellä professori Puolimatkan ansiokkaita kirjoituksia täysin poliittisin perustein - antaen samalla ymmärtää, että vain hänen oman poliittiseen suuntaukseen kuuluvat akateemikot olisivat päteviä ammatissaan.

Prof. Luomanen ajaa siis pelkästään vasemmistolaiseksimiellettävää arvoliberaalia politiikkaa rajusti sisälle yliopistomaailmaan. Hän haluaisi NL:n politiikkaa muistuttavan kontrollimittarin akateemiselle uralle mieliville. Kontrollin läpäisisivät vain ateistishumanistista ja arvoliberaalia vasemmistoa kannattavat henkilöt.

Tätä varoittavaa näkemystä pitää jakaa ja levittää laajalle. Tällä hetkellä yliopistoissa istuu sentään vielä eri puolueiden ja arvojen kannattajia. Yliopistolaki toistaiseksi kieltää erikseenkin työntekijän sortamisen mm. uskonnollisen vakaumuksen perusteella. Tietysti uskonnonvapaus on lailla taattu maassamme muutenkin.

Suomessa yliopistojen henkilökunnassa on paljon kristittyjä (varsinkin piilevästi) mutta toki myös muiden uskontojen edustajia - muslimit ovat avoimesti muslimeja myös yliopistossa. On mielenkiintoista seurata, haluaako Luomanen rajoittaa kaikkien akateemikkojen uskonvapautta vai vaivaako häntä vain kristillisyys tai sellaiseksi leimattavissa oleva ajattelu.

Kannattaa huomata SETAn yrittävän saada ihmiset vaikenemaan väittämällä kaikkea agendansa vastaista kritiikkiä ”uskovaisten touhotukseksi”, mikä ei ollenkaan pidä paikkaansa. Kriitikoissa on ateisteja ja agnostikkoja.

Uskova luonnontieteilijä 22.8.2018 8.41

On vahinko, ehkäpä eniten professori Luomasen kannalta, että niin moni akateemisesti palkittu ja kiitetty professori on vuosikaudet pitänyt kristillisen ja arvokonservatiivisen maailmankatsomuksen ihan vain omana tietonaan.

Tällainen prof. Luomasen näkemys, joka pyrkii kyseenalaistamaan henkilön akateemisen pätevyyden kristillisen maailmankatsomuksen tai pelkästään konservatiiviseksi katsottavan arvopohjan perusteella, saanee osakseen laajaa ihmetystä ja paheksuntaa myös yliopiston väessä, mikäli asia laajemmin tietoon tulee.

On jotenkin järkyttävää, että nimenomaan teologiaan liittyvällä alalla toimii noin epäkristillinen professori kuin Luomanen kirjoituksellaan antaa ymmärtää olevansa.

Samaan aikaan luonnontieteellisellä ja teknillisellä puolella onneksi sentään tiedän olevan arvoiltaan juutalais-kristillisiä professoreita, joiden pätevyyttä ei Luomanen mitenkään pysty kiistämään.

Luomanen tuntuu pitävän ateistista (tai sellaiseksi tulkittavaa) arvoliberaalia ideologiaa riittävänä tai ainoana pätevyyden osoittimena ja päinvastaista maailmankatsomusta riittävänä perusteena akateemisen pätevyyden kyseenalaistamiselle. Luomasen näkökanta on pöyristyttävä eikä se kestä tieteellistä tarkastelua, ovathan esim. Nobel-palkinnon saajat kautta historian erittäin suurella osuudella ennen kaikkea juutalaisia mutta myös kristittyjä.

Kristinusko on ollut pohjana luomassa pohjaa tieteelle ja sen edistymiselle, jopa höppänät myytit katolilaisuudesta tietynlaisena tieteen jarruna on teol. tri Ahvio kerran kumonnut yhdessä blogikirjoituksessaan.

Voidaan hyvällä syyllä kysyä, miksi ateismi tai ateistiksi tulkittavissa oleva maailmankatsomus todistaisi henkilön pätevyydestä tai puolueettomuudesta ajattelun ammattilaisena. Ateismi edellyttää myös uskomista, jotta ihminen uskaltaa julkisesti kieltää Jumalan, täytyy hänen vankasti uskoa, ettei Jumalaa ole, vaikka tiede ei mitenkään ole pystynyt todistamaan väitettä.

Enemmän on itse asiassa tieteellisiä todisteita Jumalan olemassaolon ja luomiskertomuksen tueksi. Evoluutioteoria on heikko teoria, joka on täynnä epäselvyyksiä ja tulkintoja, jotka perustuvat pelkkiin arvailuihin vailla minkäänlaista tieteellisesti pätevää näyttöä.

Natsileimaajiin kyllästynyt 22.8.2018 10.08

Kiitos Ahviolle, että toit esiin tämänkin hyökkäyksen Puolimatkaa vastaan!

On merkillepantavaa, että prof. Luomanen paljastaa omat arvonsa ja ennakkoluulonsa sekä kannattamansa agendan ihan vaan jo yhdellä kirjoituksellaan.

Puolimatkan ja Oikean Median perusteeton leimaaminen puhuvat omaa kieltään.

Jo vuosia äärioikeistolaisuuden leimalla on koitettu hiljentää vastustajia. Kuitenkaan Oikealla Medialla ei ole mitään tekemistä äärioikeistolaisuuden kanssa. OM sallii kristiilis-juutalaista arvopohjaa julkituovat ja sitä arvostavat ja aidon avoimesti kannattavat blogikirjoitukset ja tältä arvopohjalta kirjoitetut/puhutut uutisjuttu/videot. Mutta tämä arvopohja ei ole ainut sallittu. OM:n blogikirjoittajissa on myös maallistuneita tahoja, jopa seksuaalivähemmistöön kuuluvia kirjoittajia - yksikään uutisjuttu tai blogikirjoitus ei kuitenkaan ole antisemitistinen tai muuten äärioikeistolaiseksi luokiteltava.

Eiköhän äärioikeisto hiljennä kristillisjuutalaisesta arvopohjasta ammentavat puhujat omassa mediassaan tehokkaasti ja yksiselitteisesti? Eikös äärioikeisto ole sama kuin natsit ja siten tunnettu juutalaisvihastaan?

Natsiksi leimaaminen on mennyt maassamme todella pahaksi ja häikäilemättömäksi. Turussakin, terrori-iskun vuosipäivänä, mekastivat natseja vastustavat mielenosoittajat toisella puolella jokea uhrien muistopäivää viettävän, poliittisesti sitoutumattoman (ja lippuja ja kylttejä kantamattoman) ihmisjoukon (188-Kulkavirta-kulkue) laskiessa muistokukkia jokeen. Tämän toi esille jopa Iltasanomat.

Ihmettelen ja kysyn, että jos he todella halusivat vastustaa natseja, siis antisemitismiä eli juutalaisvastaisuutta, miksi he eivät näyttäneet todellista juutalaismyönteisyyttä ja liittyneet samana päivänä järjestettyyn kulkueeseen, missä tämän juutalaisystävällisyyden olisi nimenomaan voinut todistaa? Vihainen patarummuttelu ja toisten leimaaminen ei todistanut heitä natseja paremmiksi. Tämä toinen kulkue olisi ollut ihan erilainen todistus: http://jstarczewski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259375-elaman-marssi-turussa-1882018-klo-1800/

Äärioikeistolaiseksi ja natsiksi leimaaminen kertoo paljon useammin leimaajan vasemmistolaisesta poliittisesta kannasta kuin todellisesta huolesta juutalaisten turvallisuuden puolesta. Äärivasemmistohan on hyvin usein myös antisemitistinen ja tämä ääriaines käyttää valitettavasti leimakirvestä oman politiikkansa edistämiseen.

Puolimatkan puolella 22.8.2018 10.08

Kiitos Ahviolle, että jaksat paljastaa prof. Puolimatkaa vastustavia ja ilmeisesti pedofiilin positiivistamisagendaa kannattavia tahoja (kuka muu olisi niin härskisti Puolimatkaa mollaamassa ja kyseenalaistamassa).

Konservatiivisissa uutisissa Tapio Puolimatka vastaan haastattelussaan hyvin. Tässä on todellakin pelkona, että pedofiliaa puolustavat ja kannattavat tahot saavat yksinoikeuden ajaa agendaansa.

https://www.oikeamedia.com/o1-79227/

Tätä väitettä tukee myös Ahvion esille nostama prof. Luomasen perusteeton eli epäreilu Puolimatkaa poliittisin syin kritisoiva ja luokitteleva kirjoitus. Eikä tämä ole ainut todiste pedofiilimyönteisen agendan olemassaolosta ja ajamisesta jopa Suomessa.

Aiihetta käsittelevässä toisen Patmos-blogikirjoituksen kommenttipalstalla joku kommentoija toi esille myös IS:n tai IL:n haastatelleen selkeästi pedofiilimyönteisiä asiantuntijoita, jotka olivat todellakin näin lausunnoillaan todentaneet Puolimatkan (ja sittemmin Ahvion) esiintuoman huolen aiheellisuuden pedofiilimyönteisen agendan ajamisen todellisuudesta ja siinä käytetyistä keinoista.

Eräs kommentoija toi osuvasti esille myös Oikeassa Mediassa olleen Laasasen blogikirjoituksen aiheesta, miksi suvaitsevaisto suivaantui Puolimatkan kirjoituksesta. Laasanen toi esille tutkimuksen, jossa oli käynyt ilmi, että yli puolet homoseksuaaleja parittavien sovellusten käyttäjistä on alaikäisiä. Tämä Laasasen esille nostama suvaitsevaistolle kipeä totuus oli muistaakseni kerrottu myös linkittämässäni Konservatiiviset uutiset -ohjelmassa. Tutkimuksen löytää jokainen kaivamalla Laasasen blogin ja tiedot sieltä.

Annikki Salo 22.8.2018 10.08

"Kaiken valheen isä," saatana vastustaa kaikella valheen vääryydellä, uskovia, Jumalan Sanan puolustajia. Saatana, kaiken synnin lähde, vie orjansa aina pidemmälle, sillä himo on kyltymätön. Kun antaa pikkurillin pahalle, se vie vähitellen koko ihmisen pahan palvelukseen.
Siunaamme edelleen professori Tapio Puolimatkaa "taivaallisissa kaikella hengllisellä siunauksella Kristuksessa" tässä lopun ajassa paljastamaan vihollisen juonia, jotka eivät ole "meille tuntemattomia".

Janne Antero 22.8.2018 13.31

Tieteessä vaikuttaa voimakas sensuuri, eriäviä näkemyksiä/hypoteeseja ei sallita. Toisinajattelijat vaiennetaan some-tai valheellisilla lokakamppanjoilla.
Tästähän löytyy esimerkkejä tieteestä: evoluution rinnalle ei saa tuoda kilpailevia näkemyksiä, holokaustin historiallisuutta ei saa kyseenalaistaa joutumatta vainokamppanjan kohteeksi, 9/11 saa olla vain yksi näkemys... esimerkkejä riittää.
Yllättävän moni myöntää kahden kesken epäilevänsä virallisia näkemyksiä em. asioista, mutta ei jaksa/uskalla vainokamppanjan pelossa puhua asiasta julkisesti. Joukossa asiantuntijoitakin. Positiivista tässä,on se, että pinnan alla väreilee muutos ja se saattaa tapahtua nopeasti.

Ikävä ihminen? 22.8.2018 16.19

Kritiikki Puolimatkan juttua kohtaan oli erittäin osuvaa ja paljasti sen, miten räikeästi Puolimatka on vääritellyt esimerkiksi niitä lähteitä, joita on käyttänyt. Joskus tosiasiat voisi kokeilla ihan vaikkapa vain sen oman uskonsa kunniaksi myöntääkin eikä vain vääristellä niitä.

Ilkka Hyttinen 23.8.2018 6.04

Ikävä ihminen! Kerrohan tarkemmin mitä linkkien lähteitä Puolimatka olisi vääristellyt?

IlkkaT.O. 23.8.2018 6.04

Kiitos Juha Ahvio kirjoituksestasi.
"Olen-suvaitsevainen;-siksi-sinä-et-saa-olla-toista-mieltä" - agendahuurut värjäävät pinkillä kosmisen säteilyn kaltaista, poliittista oikeassaolemisen evoluutio-utopian ilmapiiriä, myös Luomasen tekstin kautta tässä kohtaa. Tätä maallikko tuskin käsittää edes bolshevistisen rauhallisuuden kautta.
Todellisuutta kuitenkin on - ja hämmästyttavää, kuinka valtava kirjo eri suuntausten ja alojen ihmisiä mahtuukaan poliittisen sateenkaaren alle palvomaan ja suitsuttamaan epäjumalilleen, keskinäisistä erimielisyyksistään huolimatta. Kuinka onkaan Jumalan iäti kestävän, muuttumattoman sanan kautta ilmoitettu lopunajan antikristillinen pimeys konkretiaa tänä päivänä. Saatanan palvonta on huipussaan, Sodoma ja Gomorra ovat keskellämme. He tarvitsevat keihäänkärjikseen poliittiselle agendalleen antautuneita tieteilijöitä, taiteilijoita, toimittelijoita ja tunnettuusarvoltaan johtavia persoonia, joista valhe-äänenpainoltaan merkittäviä henkilöitä löytyy myös kirkon piiristä.
Vain ja ainoastaan rakkaus totuuteen voi pitää meidät vapaina lopunajan eksytyksestä, jonka Jumala on lähettänyt, apostoli Paavalin mukaan, kuvaten aikaa ennen Antikristuksen, laittomuuden ihmisen, kadotuksen lapsen ilmestymistä, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, 2Tess.2:11-12: "Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen."(v. 1938 suom.)
Kunnia Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta!

Ikävä ihminen? 23.8.2018 21.42

Ilkka Hyttinen. Se juttu on käsitelty juuri tuossa jutussa, jota Ahvio yrittää epätoivoisesti kumota ja osoittaa vääräksi. Kokeile sellaista vaihtoehtoa, että luet sen jutun ihan itse ja muodostat sitten käsityksesi.

https://www.vartija-lehti.fi/puolimatka-uhkaa-akateemisen-tutkimuksen-ja-opetuksen-vapautta/

Keijo 24.8.2018 11.14

Kun on olemassa laki koskemattomuudesta, kuinka laki sitten voi toteutua
pienen lapsen kohdalla pedofiliassa.
Jos pedofilia hyväksytään niin kuinka laki raiskausten osalta käsitellään.

5 § (24.7.1998/563) Seksuaalinen hyväksikäyttö.
Joka asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa sukupuoliyhteyteen tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi,
kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, joka on koulussa tai muussa laitoksessa hänen määräysvaltansa tai valvontansa alainen taikka muussa niihin rinnastettavassa alisteisessa suhteessa häneen,
kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, jonka kyky itsenäisesti päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on hänen kypsymättömyytensä sekä osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin tekijällä, käyttämällä törkeästi väärin tämän kypsymättömyyttä,
henkilön, joka on hoidettavana sairaalassa tai muussa laitoksessa ja jonka kyky puolustaa itseään on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi olennaisesti heikentynyt, tai
henkilön, joka on hänestä erityisen riippuvainen, käyttämällä törkeästi väärin tätä riippuvuussuhdetta tekijästä,
on tuomittava seksuaalisesta hyväksikäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväksi sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan tai saa hänet ryhtymään muuhun hänen seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi.

Matt. 24:12
Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.

Martti 24.8.2018 13.37

Puolimatkan artikkelista: "Esimerkkinä tämän strategian ensivaiheesta Mainwaring mainitsee Hollywoodin marraskuussa 2017 julkaiseman elokuvan "Call Me by Your Name", joka käsittelee aikuisen miehen seksuaalisuhdetta 17-vuotiaan pojan kanssa eli pederastiaa. Se on saanut ylistäviä arvosteluja useissa amerikkalaisissa lehdissä ja elokuva-arvostelijat ehdottavat sille jo Oscaria. Elokuvassa ei kuvata tavallista tilannetta, jossa aikuinen mies pyrkii viettelemään nuoremman pojan. Sen sijaan elokuva kuvaa pojan etsivän seksuaalisuhdetta aikuiseen mieheen.

Elokuvassa 17-vuotiaan Elion isä ilmaisee hyväksyvänsä poikansa seksuaalisuhteen aikuisen miehen kanssa. Hän valittaa sitä, ettei hänellä ollut samanlaisia mahdollisuuksia silloin, kun hän oli poikansa ikäinen. Tällä tavalla elokuva antaa vanhemmille mallin "normaalista" suhtautumisesta nuoren seksuaalisiin kokeiluihin ja pyrkii näin turhentamaan vanhempien luontaisen suojelutaipumuksen."

Artikkelista lainaisin kohtaa: "Elokuvassa ei kuvata tavallista tilannetta, jossa aikuinen mies pyrkii viettelemään nuoremman pojan. Sen sijaan elokuva kuvaa pojan etsivän seksuaalisuhdetta aikuiseen mieheen."


Eli, mikä on sopiva ikäraja nuorelle pojalle, että hän voi lain mukaan toimia näin, vain onko tuota lakia nykyään olemassa?

Janne Antero 25.8.2018 12.53

Martti, 16 vuotta on suomessa suojaikäraja. Muistaakseni lain mukaan alle 16 voivat keskenään harrastaa seksiä. Korjatkoon joku, jos olen väärässä.

Ikävä ihminen? 25.8.2018 12.53

Martti. Suomessa on 16 vuoden suojaikäraja seksuaalisuuden suhteen. Et ole ilmeisesti ikinä kuullut?

Oletko muuten yhtä lailla huolestunut myös niistä elokuvista, joissa on kuvattu nuoren tytön ja vanhemmaqn miehen suhdetta? Kannatko lainkaan niistä huolta?

Oletko muuten NÄHNYT tuota elokuvaa? Tiedätkö edes tarkalleen ottaen, MITÄ lopulta olet tuomitsemassa?

Lue vaikkapa tästä:

"Esimerkiksi kampanjasta nostetaan elokuva Call Me By Your Name. Se kertoo Mainwaringin mukaan vanhemman miehen suhteesta poikaan. Koska kyse on hyvästä elokuvasta, sitä on kehuttu mediassa, ja juuri tämä kertookin Mainwaringin ja Puolimatkan mukaan kaltevasta pinnasta: ”Ensin pederastia normalisoidaan ja sitten pedofilia. Ja se toteutuu samalla tavalla kuin meidän elämämme aikana on saavutettu täydellinen hyväksyntä homoseksuaalisuudelle.” Mielikuvapelissä homoseksuaalisuutta vastustetaan maalaamalla yhteys homoseksuaalisuuden ja pedofilian välille.

Aikuisen ja alaikäisen välisen seksisuhteen kuvaus ei ole taiteessa erityisen harvinainen teema. Vladimir Nabokovin Lolitassa keski-ikäinen kirjallisuuden professori ihastuu 12-vuotiaaseen tyttöön ja päätyy seksisuhteeseen Lolitaksi kutsumansa tytärpuolensa, Dolores Hazen kanssa. Lolita on hieno kirja kurjasta aiheesta, seksuaalisesta himosta lapseen. Puolimatkan esiin nostama elokuva sen sijaan kertoo 17-vuotiaan ja 24-vuotiaan seurustelusuhteesta. Tässä ei todellisuudessa ole kyse ikäerosta vaan homoseksuaalisuudesta. Jos roolihahmojen nimet olisivat Romeo ja Julia – tai Joosef ja Maria – Puolimatka tuskin puhuisi pedofiilikampanjasta.

Kaikkein huolestuttavinta elokuvassa näyttää lopulta olevan se, isä hyväksyy poikansa homoseksuaalisuuden. Juuri tämä korostuu Puolimatkan varsinainen viesti: homoseksuaalisuutta ei pitäisi hyväksyä."

Lähde:
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/suonpaa-puolimatkaa-vastaan-ei-tarvitse-argumentoida

tyrell 25.8.2018 12.53

Ilmeisesti täytyy muuttaa käsitystä Puolimatkasta. Aihe ei jättänyt rauhaan ja aloin hiukan nk. "penkomaan" Pedofiliaa ja miten sitä lobataan. Puolimatka oli oikeassa.

Mielenkiintoinen video löytyy TED Talk järjestämänä ja vieraaksi kutsuttiin nuori nainen kertomaan "poor Jonaksesta" joka on Pedofiili.

The Paedophile Agenda: https://youtu.be/A8p5ijTfdPM?t=4

Ja TED talks tilaisuus kokonaisuudessaan University of Würzburg 2018
https://youtu.be/Wn4ok_W-7d4?t=1