2018-10-18 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Olin Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtajan ominaisuudessa maanantaina 15.10.2018 mukana toimittaja Ruben Stillerin leppoisan joviaalisti isännöimässä ja mielenkiintoisen antoisassa Yle Puheen Stiller-radiokeskusteluohjelmassa, jonka aiheena oli "Maailmanloppua odotellessa". Stillerin ja... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/1224/ruben_stillerin_maailmanloppua_odotellessa Patmos article
Juha Ahvio
18.10.2018
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Ruben Stillerin "Maailmanloppua odotellessa"

Olin Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtajan ominaisuudessa maanantaina 15.10.2018 mukana toimittaja Ruben Stillerin leppoisan joviaalisti isännöimässä ja mielenkiintoisen antoisassa Yle Puheen Stiller-radiokeskusteluohjelmassa, jonka aiheena oli ”Maailmanloppua odotellessa”. Stillerin ja itseni lisäksi mukana olivat kosmologian professori Kari Enqvist ja kulttuuriantropologi Minna Kulmala. Mukavasti aaltoilleen keskustelutunnin voi kuunnella Yle Areenassa.   

Omalta osaltani toin ohjelmassa esiin, että oma uskoni ja Patmoksen usko Jeesuksen toisen tulemuksen todellisuuteen on perussisällöltään sitä samaa klassista kristillistä uskoa, jota koko maailmanlaaja kristillinen kirkko tunnustaa Apostolisessa uskontunnustuksessa ja johon sunnuntaisin luterilaisen kansankirkkomme jumalanpalveluksissakin Raamatun, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja niihin sisältyvän tunnustuspykälän mukaisesti virallisesti sitoudutaan:

”Minä uskon…Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, kaikkivaltiaan Isän, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.”

Juuri tämä usko Jeesuksen toisen tulemuksen todellisuuteen on yli kahden miljardin kristityn virallinen uskonkäsitys. Stillerin kysyessä suoraan, ”Millainen on sinun maailmanloppusi?”, vastasin ytimeltään seuraavasti, klassisen historiallisen kristillisen uskonopin pohjalta ja mukaisesti:

Maailma, Jumalan luoma hyvä kosmos, ei lopu eli ei lakkaa olemasta. Uuden testamentin mukaan lopun ajat eli viimeinen aika – joka on pelastushistoriallinen määre siten, että Uuden liiton aikakausi on viimeinen ja pelastushistorian täyttävä aikakausi – alkoivat 2000 vuotta sitten Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, inkarnoiduttua ihmiseksi, kuoltua sovituksellisen uhrikuoleman ristillä, noustua ruumiillisesti ylös kuolleista ja astuttua taivaisiin kuninkaalliselle valtaistuimelleen.

Jeesus on tuleva – meille tuntemattoman ajan kuluttua – persoonallisesti ja ruumiillisesti takaisin päättämään viimeisintä pelastushistoriallista aikakautta ja toimittamaan viimeisen tuomion, jolle kaikki yleisessä ruumiillisessa ylösnousemuksessa joutuvat. Viimeiseltä tuomiolta päädytään joko iankaikkiseen autuuteen tai iankaikkiseen kadotukseen, helvettiin. Iankaikkinen autuus jatkuu uuden taivaan ja maan asiayhteydessä. Jumala luo uuden taivaan ja maan eli uudistaa nykyisen kosmoksen kaikkineen.

Minulle osoitettuun ”Millaisia ovat lopun aikojen merkit?” -kysymykseen vastasin, dogmatiikan dosenttina ja kristillisen uskonopin suurten linjojen asiayhteydestä käsin, seuraavaan tapaan:

Näin kysyttäessä kysytään oikeastaan seuraavaa: Miten Uuden liiton aika, Jeesuksen tulemusten väliin jäävä historiallinen aika, hengellisen luonteensa näkökulmasta kehittyy, Raamatun profeetallisten ennakointien mukaan? Raamattuun pitäytyvän kristillisen uskon, teologian ja etenkin eskatologian historiassa tähän on vastattu kahdella ja vaihtoehtoisella perustavalla: premillennialistisesti ja postmillennialistisesti.

Premillennialistisen ymmärryksen mukaan olot maailmassa huononevat ja vaikeutuvat lähestyttäessä Jeesuksen toista tulemusta, jonka jälkeen Jeesus perustaa 1000-vuotisen valtakunnan maan päälle, ja tämän jälkeen tapahtuu viimeinen tuomio ja uusien taivaitten ja maan luominen. Postmillennialistisen ymmärryksen mukaan sen sijaan evankeliumi etenee ja vaikuttaa, hengellisestä antikristillisestä vastarinnasta huolimatta, voittoisasti maailman kansakuntien keskuudessa aina siihen asti, kunnes Jeesus tulee takaisin toimittamaan viimeistä tuomiota, jonka jälkeen tapahtuu uusien taivaitten ja maan luominen.

Ymmärrys lopun aikojen nimenomaisista merkeistä muovautuu sen ohjaamana, kumman peruskäsityksen viitekehyksessä Raamatun Sanaa sekä kirkko- ja maailmanhistorian kehkeytymistä selitetään.

Toisaalta kumpaakin peruskäsitystä yhdistää klassinen kristillinen usko Jeesuksen takaisintulon tosiasiaan sinänsä. Jeesus tulee historiallisesti ja ruumiillisesti takaisin ja – milloin hyvänsä tämä tosiasiallisesti tapahtuukin – tätä varten pitää olla aina valmis. Näin Jeesus itsekin opetti, kuten selviää Matteuksen evankeliumin luvuista 24–25, ja näin Kristuksen maailmanlaaja kirkko on aina uskonut ja näin Patmoksessakin uskotaan. Jumalan omilleen antamia kaikkia leivisköjä – sekä ajallisia että hengellisiä leivisköjä – tulee hoitaa täysillä. Hurmahenkiseen maailmastapakoiluun ei tule langeta.

Ruben Stiller halusi kuulla minulta myös niitä – ja Stillerin olettaman mukaan luonteeltaan pelkistetyn uskonnollisia – perusteluja, joiden nojalla suhtaudun epäilevästi väitteeseen ilmastonmuutoksen ihmisperäisyydestä. Tähän Stillerin ”vain uskonnolliset vastaukset sallivaan” kysymykseen en osannut vastata, koska perusteeni suhtautumiselleni ovat luonnontieteelliset, ilmastotieteelliset.

Olen tehnyt selkoa näistä ilmastotieteellisistä perusteluista lähdeviittein varustetun Vaarallinen vihreä valhe (Kuva ja Sana, 2017) -kirjani sivuilla 127–158, lukuotsikoiden ”Usko ihmisperäiseen ilmastonmuutokseen ei ole tieteellistä” ja ”Vihreät ilmastonmuutosväitteet ovat valheellisen epätieteellisiä” alla.

Tukeudun kirjassani ennen kaikkea NIPCC:n eli Hallituksista riippumattoman kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin esittämään akateemisesti vertaisarvioituun ilmastotieteelliseen kritiikkiin IPCC:n politisoitunutta ilmastotutkimusta kohtaan. Raaka tosiasia on edelleen se, ettei todellisten ilmastotutkijoitten keskuudessa vallitse minkäänlaista konsensusta siitä, että ilmastonmuutoksen vaikuttava syy olisi ihmisen toiminta. Tämä käy ilmi esimerkiksi Craig D. Idson, Robert M. Carterin ja S. Fred Singerin toimittamasta NIPCC-julkaisusta Why Scientists Disagree About Global Warming: The NIPCC Report on Scientific Consensus vuodelta 2015.

Kannattaa lukea myös aihepiirin akateemisen huippuasiantuntijan eli meteorologian ja ilmastotieteen emeritusprofessori Richard S. Lindzenin The Global Warming Policy -säätiön asiayhteydessä 8.10.2018 pitämä vuosiesitelmä Global Warming for the Two Cultures, jossa Lindzen perustelee, miksi pitää IPCC-poliittista ilmastoagendaa ilmastotieteellisesti kestämättömänä.

Omalta kannaltani katsottuna tämänhetkinen valtavirtainen ja poliittisesti lietsottu ilmastonmuutoshysteria – kuten saman luonteinen gender-sateenkaarihysteriakin – on paitsi epätieteellistä myös ja etenkin ison rahan rahoittamaa punavihreän poliittisen globalistisen ideologian ja jopa uskonnollisuuden ajamista, joka on juuri sellaista hurmahenkistä pakoa todellisuudesta ja reaalimaailmasta, jollaiseen ei missään tapauksessa tule langeta, ei sen paremmin uskovaisten kuin ei-uskovaistenkaan.

Merkille pantavaa oli myös se, että Stillerin ohjelmassa en saanut vastausta kysymykseeni:

Miksi miljardit gender-mielikuvitussukupuoliolennot kuuluisivat järjellisen ja tieteellisen ajattelun piiriin, jos samaan aikaan katsotaan Jeesuksen ja vaikkapa joulupukin lukeutuvan mielikuvituksellisuutensa vuoksi järjettömien ja tieteenvastaisten olentojen lajityyppiin?

Enkä kuullut mitään tieteellisjärjellistä vastausta tähänkään ohjelmassa esittämääni kysymykseen, joka on kuitenkin joltisenkin ajankohtainen ja tärkeä koko reaalimaailman kannalta:

Mistä lähteistä kaikki tarvitsemamme energia saadaan, jos ilmastonmuutoksen kauhistuttavuuteen vedoten kaikkien fossiilisten energialähteiden käyttäminen – ja ydinvoimankin, kuten vihreä oikeaoppisuus on edellyttänyt – kielletään jo lähivuosina ja jos ja kun tuulivoima, aurinkoenergia ja biopolttoaineet eivät mitenkään kykene korvaamaan fossiilisia energialähteitä?

Professori Enqvist ei myöskään tarjonnut yksiselitteistä tieteellisjärkiperäistä näkökulmaa tähän hänelle esittämääni kysymykseen:

Mistä arvot ja mielekkyys eli ihmisen perimmäinen lohtu ja ylipäätään tieteellisedistyksellisen ajattelun oikeutus ja hyvyys sekä uskonnollistaantumuksellisen primitiivisen ajattelun ja toiminnan tiedollinen oikeuttamattomuus ja huonous johdetaan, jos perimmäisin metafyysinen todellisuus muodostuu vain aineesta eli atomien törmäilystä ja elektronien hypähtelystä radoillaan?

Joka tapauksessa professori Enqvist totesi suorasukaisesti kannattavansa pelkistetyn materialistista ja tällaisena filosofiselta kannalta tarkasteltuna erittäin ongelmallista uskomusta, jonka mukaan tietoisuus, ajattelu ja ajatukset ovat ainetta. Tämä on kyllä melkoinen toteamus järjellisen ajattelun ylevyyttä korostavalta henkilöltä, ottaen lukuun kaikki kyseisestä toteamuksesta seuraavat metafyysiset teoreettiset ja eettiset käytännölliset seuraukset.

Professori Enqvistin linjauksia tarkastelen myös parissa vuosien takaisessa blogitekstissäni: Enqvist, Jumala ja tiede 9.12.2012 ja Maailmankaikkeus ei edelleenkään voi olla olemassa ilman Jumalaa 22.4.2012.  Jälkimmäisen blogitekstin asiayhteyteen liittyy filosofian professori ja teologi William Lane Craigin erittäin hyvä, käyttökelpoinen ja suositeltava kirja Valveilla: Uskon perusteltu puolustaminen (Uusi Tie, 2012).

Mielenkiintoinen ja mukavassa seurassa toteutunut Stiller-keskustelu päättyi ohjelman isännän pyytämiin loppukaneetteihin liittyen siihen, mistä ihminen saa henkilökohtaisen perimmäisimmän lohdutuksensa. Professori Enqvistin katsomuksen mukaan, pelkistetysti, me tulemme ei-mistään ja päädymme ei-miksikään ja se on sitten siinä.

Itse totesin loppukaneettinani, että perimmäisin lohtu kumpuaa uskosta Herraan Jeesukseen Kristukseen, kaikkivaltiaan kolmiyhteisen jumaluuden toiseen persoonaan, joka on kuolemanvallat voittanut Kuningas, universumin Herra.                

 

Kommentoi "Ruben Stillerin "Maailmanloppua odotellessa""

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____   ___        _  _  _  _  
 |__ //  / _ \\   ___  | || | || | | | || 
  / //  / //\ \\  /  || | || | || | |/\| || 
 / //__ | ___ || | [] || | \\_/ || | /\ || 
 /_____|| |_|| |_||  \__ || \____// |_// \_|| 
 `-----` `-`  `-`   -|_||  `---`  `-`  `-` 
             `-`           
 
 

34 kommenttia "Ruben Stillerin "Maailmanloppua odotellessa""

Sivu 1/3

Justus 18.10.2018 12.43

Olen täsmälleen samaa mieltä Ahvion kanssa ilmastonmuutosvouhotuksesta. Sitä ajetaan läpi politiikan ja suuren rahan ehdoilla. Syyllistämällä ja pelottelemalla saadaan ohjailtua ihmisten mielipiteitä ja käyttäytymistä haluttuun suuntaan. Harva jaksaa perehtyä tieteellisiin faktoihin.
Tuo Ahvion mainitsema Craigin Valveilla-kirja on lukemisen arvoinen. Se on kansantajuinen ja antoisa kirja.

Eino Heikkinen 19.10.2018 6.10

Jokapaivåinen Ilmastonmuutoshysteria on jo sitä luokkaa, että tässä saa olla huonolla omallatunnolla pelkästään siksi, että on olemassa!

Kyllä kysymys on todellakin uskonnosta .
Tässä uudessa uskonnossa on peruselementtinä ankara parannus-saarna synnistä, jota harjoitamme pelkästään siksi että olemme olemassa kuluttamassa tämän maapallon energia varoja.
Tämän uskonnon päädogmi on se että tämä maapallo kaikiinensa ekosysteemeineen yms on korkein ja pyhin jonne emme ihmisinä kuulu muutoin kuin korkeintaan kivikautisen teknologian harvalukuisina harjoittajina, jos sinäkään.

Kyllä ilmasto on muuttunut oman elämäni aikana, mutta niinhän se on satoja vuosia muuttunut pitemmilläkin aikajaksoilla. Onko nykyisellä ilmastonmuutoksella yhteyttä ihmisen toimintaan, voi sitäkin olla tai sitten ei. Väitän että ei kukaan ihminen todellisuudessa sitä tiedä varmasti eikä voi todistaa, on nimittäin varmasti mahdoton tehtävä.

Minusta on surullista, että jotkut uskovatkin ovat lähteneet vouhkaamaan tämän uususkonnollisen liikkeen opin huumaamana. Mutta samalla on hämärrytty siitä ymmärryksestä, mikä kautta aikain on kristinuskossa kirkasta ja selkeää.

Meitä ei ole kutsuttu em kaltaiseen feikki uskonnollisuuteen joka kyllä jossain valossa näyttää hyvin hurskaalta ja oikealta , mutta todellisuudessa on pelkkää harhaa.

On hyvä, että materialismi ja ahneus tuomitaan. Niin tulee tehdä olipa ilmastonmuutosta tai ei , se riittäköön.

Meillä on paljon vakavampi ja ihan todellinen sanoma, jonka julistustehtävää ei muut vouhotukset saa hämärtää.

Evankeliumi ja myös varoittaminen jumalattomuudesta ja siitä että Jumala tulee kerran tuomitsemaan tämän maailman ja jokaisen ihmisen , ei mistään ilmastonmuutoksesta, vaan siitä mitä olemme lahjaksi saadulla elämällämme tehneet ja miten olemme suhtautuneet elämän Antajaan Taivaalliseen Isäämme ja Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen.
Se on meidän tehtävämme loppuun saakka.

Ja kun nämä ilmastonmuutosilmiöt jms ravistelee ihmiskuntaa (jotka varmaan liittyy lopunaikoihin) , näky tehtävästämme pitää vain kirkastua ja terävöityä, eikä lähteä panikoimaan tämän maailman ihmisten hysterioiden mukaan, meillä on toivo ja päämäärä jota mikään ei voi horjuttaa.

IlkkaT.O. 19.10.2018 6.10

"Hullu sanoo sydämessänsä: Ei ole Jumalaa", Psa.14:1.
Jaakob kirjoittaa kirjeessään 'riivaajien viisaudesta'. Yksi pointti: Kari Enqvist maailmanlopusta:"..miten valtavaksi kasvaa narratiivi...jolla ei mitään faktaperustetta.." Mitä sitten ovat gender- ja ilmastonmuutos-ideologiat?
Punavihreän globalistisen poliittisen ideologian lopullinen, täystuhoon johtava kehitys on meilläkin kiihdytyskaistalla jos seuraavan hallituksen muodostavat vasemmisto ja vihreät, kuten on ounasteltu. SAK näyttäisi olevan em. hallituskuvion sateentekijänä. Pahinta on kuitenkin ns. suurien porvaripuolueiden velttous ja sitoutumattomuus konservatiivis-kristillisiin arvoihin, jotka muodostaisivat polittisen vastavoiman ensiksimainitulle. Missä Jumalan ja hänen sanansa tuntemus? Sitä saa, mitä tilaa. Eli rukousta tarvitaan;
Aivan erinomaista kuulla Ahvion Sanan perusteista argumentointia sekulaarin median järjestämässä tv-ohjelmassa.

Ikävä ihminen? 19.10.2018 13.25

Teillä kaikilla on siis ilmeisesti niin vankka luonnontieteellinen osaaminen takananne, että te kykenette tuosta vain kumoamaan lukuisien ilmastotieteilijöiden näkemykset?

Eino Heikkinen 19.10.2018 13.25

Se on kyllä ihmeellistä miten jumalaton ihminen on täys-sokea omalle narratiivilleen omassa kuvitelllussa viisaudessaan, jonka se väittää kehitttyneen- ei mistään?
Miksi jumalaton ihminen on niin innokas ja ja palavasieluinen julistamaan "Jumalaa ei ole oppia" jos hän uskoo, ettei Jumalaa ole, eikä "ihminen tule mistään eikä mene minnekkään", vaan kaiikki on siinä kun kuopataan.?
Mitä järkeä siinä on ?
Eikö se todista epävarmuudesta ja siitä, että tämä uskomusjärjestelmä tarvitsee sittenkin oman teologisen opin jolla ruokkia sieluansa ja torjua epämiellyttävät epäilykset siitä , että jos kuitenkin totuus on toinen kuin halutaan uskoa.
Mielestäni ja ymmärtääkseni , jos todellakin olisi niin, kuin Engvist uskoo, niin mitä ihmeen väliä millään ylipäätään on? Mitä ihmeen väliä on silloin minkäänlaisella ateistisella patsastelullakaan ??

Tuo kaikki nämä keskustelut ja meidän ihmisten ja maailmankaikkeuden olemassaolo (myös Engvistien) ajattelu , moraali, omatunto yms ovat kuitenkin asioita joita ei voi selittää ja ohittaa noin heppoisesti kuin ateistit yrittävät siinä onnistumatta itsekään . Sen todistaa heidän fundamentalistinen pakkomielle, jota ei pitäisi olla , jos he olisivat aikuisen oikeasti vakuuttuneita uskossaan ja tiedossaan.

Meillä Jumalaan uskovilla on vankka perustus joka perustuu muuhun kuin "uskonnollisiin narratiiveihin , joilla ei ole faktaperustetta" . Meidän ei tarvitse kieltää tosiasioita joita näemme ympärillämme ja joiden keskellä elämme . Engvistien olisi vapauduttava omista narratiiveistaan ja joilla ei ole faktaperustetta mutta sokeus ja jonkinlainen narsistinen oma kuviteltu viisaus muiden (erityisesti Jumalaan uskovien) yläpuolella , estää sen.

Kyllä me Jumalan uskovat kuitenkin tiedämme, mistä pohjimmiltaan tässä sokeudessa on kysymys, ja se ei ratkea , väittelemällä vaikka marssittaisimme kuinka paljon ilmeisiä todisteita jotka puhuu ateistista maailmankuvaa vastaan . Sitä on paljon myös tehty.
Kyse on hengellisestä asiasta!
Tosiasiasta, että itsekin olisimme yhtä sokeita ja fanaattisia Jumalan vastustajia , jos emme olisi saaneet kohdata elävää Jumalaa henkilökohtaisesti ja kokea evankeliumin muuttavaa voimaa, jota ei ihmisjärki pysty selittämään, mutta joka kuitenkin on täyttä totta!
Itsekin tunnen monia entisiä vakaumuksellisia ateisteja , jotka ovat tänään Jumalaan uskovia!
Se ei ole mahdollista väittelyillä , se on mahdollista siksi , että Jumala on ja että Hän voi muuttaa ihmisen.
Siksi Engvistilläkin on vielä toivoa ja kaikilla muillakin jotka tänään ei tunne Jumalaa.
Heidän puolesta kannattaa rukoilla, he ymmärtämättömyyttään vastustavat Jumalaa , sielunvihollinen on sokaissut heidät.

Eino Heikkinen 19.10.2018 20.39

Ikävä Ihminen kirjoitti "Teillä kaikilla on siis ilmeisesti niin vankka luonnontieteellinen osaaminen takananne, että te kykenette tuosta vain kumoamaan lukuisien ilmastotieteilijöiden näkemykset?"


Tämä on taas yksi tyypillinen narratiivi , jonka mukaan ihmisperäinen ilmastonmuutos olisi yksiselitteisesti todistettu asia.

Kuka semmoisen voi todistaa? Näitä tämmöisiä kampanjoita voidaan järjestää kun vaan media saadaan asialle lämpenemään niin kuin on saatu , olipa taustalla syytä tai ei. valtamediat ovat , niinkuin yleensä nykyään taitavia manipuloimaan ihmisiä valikoiduilla uutisilla ja tiedoilla, niin tässäkin asiassa .

Ilmastotieteilijöistä puheen ollen, valtamedialle näyttää kelpaavan vain sellaiset mikä tukee tämän uskontokunnan opin mukaiset tutkimustulokset,ja tutkijat vaikka ne todellisuudessa eivät ole alan ainoita ja kiistattomia, niinkuin Ahvio tuo asian esille.
Minua ihmetyttää suuresti, miksi tästä on tehty uskonnollinen oppikysymys jota näytetään puolustettavan aina ääriuskonnollisella fanaattisuudella ja kiihkolla!??

Minä en ole omasta puolestani väittänyt tietäväni .
Ja jos näin todella olisi , sellaisen asian korjaaminen tarkoittaa nyky teknologian rajua pysäyttämistä , elintason alasajamista , jota en muutenkaan vastustaisi . Ihan hyvin minun puolestani voidaan pysäyttää koko yhteiskunta , ei se siitä kiinni ole. Minulla ei ole suuria materioita eikä unelmia niistä .
Nykyaikainen kerskakulutus ja kaikkki rahan ympärillä pyöriminen joutaa minun puolestani loppua .
Mutta hyvin vähän näyttää ilmastosta melskaavien joukossa todellista halua luopua mukavuuksistaan ja palata aikaan ennen toista maailmansotaa, tai edes jonnekin 60 luvulle , jota se edellyttäisi jos ihka oikeasti ollaan asiassa tosissaan.?

Minä olen tämän yli puolivuosisataa kestäneen elämän aikana kokenut 60-70 luvuilla sen, että ilman juoksevaa vettä pärjää hyvin , ilman ulkomaanmatkoja , mopoja moottoriveneitä kesämökkejä jopa autoja ja 200 neliön kartanoa yms roinaa lman voi elää ihan tyytyväistä elämää.
Nuorelle polvelle se tekisi varmasti hyvää ja asettaisi asiat oikeaan arvojärjestykseen.
Sittemmin on tullut noita apuja mullekin enemmän , en silti ole yhtään sen onnellisempi .

Ihan ilmastonmuutos vouhotustakin näistä asioista voidaan puhua .
Ei tämmöistä järjetöntä kulutushysteriaa jossa pyritään maksimoimaan ja toteuttamaan kaikki mahdolliset mielihalut kun kerrankin siihen on mitä useammilla varaa ja nykyteknologialla mahdollista ole millään tavoin tarvetta puolustella.
Se on selvä asia , että tämmöinen nykymeno, jossa ei enää kenellekään näytä riittävän mikään mikä on vaatimatonta perustarpeet täyttävää , on kestämätön tulevaisuusskenaario .

Kolmen Markan Mies 20.10.2018 12.15

<p>Onko joskus kirkossa johdateltu apostoliseen uskontunnustukseen sanomalla: Nouskaamme tunnustamaan <strong>yhteinen</strong> kristillinen uskomme.</p>

<p>Se, että kansalla on <strong>yhteinen</strong> usko (olipa tuo usko sitten mikä tahansa), että sekä herroilla että narreilla on sama usko(nto), on olennaisen tärkeää kansakunnan sisäisen keskinäisen luottamuksen kannalta. Tällaisessa tilanteessa kansa voi luottaa johtajiinsa, uskoa siihen asiaan, mitä johtajat väittävät ajavansa.</p>

<p>Jos yhteistä uskoa, yhteistä moraalista pohjaa, ei ole, kansan ja johtajien välillä ei voi vallita keskinäistä luottamusta. (Yhteinen usko voi olla myös se, että rahalla voi ostaa kenet vain.)</p>
<!-- 2b4bebd1d615afaa1717c53b100619fa -->

Annikki Salo 20.10.2018 12.15

Kyllä epäuskoisten maailmankuva on lohduton. Ei mistään - tuleminen ja päätyminen ei mihinkään, tuo ajatusmalli vie elämältä sen tarkoituksen ja mielekkyyden.
Jeesukseen uskovilla on syvä Jumalan rakkauden aito kokemus ja tietoisuus olemassaolonsa tärkeydestä: elää Jumalan Sanan valkeudessa ja rakastaa ihmisiä Jumalan rakkaudella. Jokainen päivä on tärkeä Jumalan johdatuksessa. Ja mikä ihmeellinen ilo odottaa Jeesuksen tuloa hakemaan omansa Taivaan Kotiin! Sitä vasten kun katsomme elämäämme, tulee siihen oikea järjestys: etsimme aina ensin Jumalan Valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan.

Jukka 20.10.2018 12.15

Vau!

IlkkaT.O. 20.10.2018 17.38

"ikävä ihminen?"
On vahva empiirinen kokemus (yhteneväinen kouluaikaisten luonnontieteiden kirjojen kanssa), että suurimmassa osassa Suomea - liekö ilmastonmuutoksen syytä - talvella on pakkasta ja lunta, ja kesällä vaihtelevasti helteitä ja vesisateita. Kaikki tähänastiset sääilmiöt ja lämpötila sopivat vielä oikein hyvin normaalien säävaihtelujen sisään.

"kolmen markan mies":
Kirkoissa yhteistä uskontunnustusta on luettu vuosisatoja; toinen asia on, kuinka siitä nykykansakunta on ottanut vaarin. Huolestuttavinta lipeäminen on viimeisinä kolmena- neljänä vuosikymmenenä.
Joka tapauksessa Raamatun judeo-kristillisiin arvoihin perustuvat laki- ja oikeuskäytännöt ovat olleet länsimaisen yhteiskunnan kaikkien osa-alueiden toimiva perusta, joka on siunannut kansoja ja valtioita kaikkialla viimeisten vuosisatojen aikana kaikkialla, missä näitä arvoja on noudatettu. Punavihreä politiinen ideologia pyrkii juurikin murtamaan em. arvot - ymmärtämättömyyttään - sielunvihollisen hyväksi: aikaisempi keskinäinen luottamus on jo pitkälti murrettu yhteiskunnassamme monin tavoin: poliittinen, kulttuurinen. taloudellinen ja uskonnollinen jakaantuminen, puhumattakaan meneillään olevan, valtiovallan edistämän islamisaation tuomasta kirouksesta maallemme ja kansallemme ja länsimaihin yleensä.
Se, että kenet vain voi ostaa rahalla ei ole uskoa vaan korruptiota. Korruptoituneiden maiden olosuhteet ja ihmisoikeudet (ks. kommunismin ajan totaalitaariset ja islamilaiset maat) objektiivisesti tarkasteltuna kertovat olennaisen eron perinteiseen länsimaiseen kulttuuriin verrattuna.

jm 21.10.2018 10.04

Olen itse puhunut vuosia ilmastolahkosta.Kyseisen uskonnon kannattajat eivät kyllä kannata uskonnonvapautta.Noita "väärinajattelijoita" on muitakin kuin minä tai Ahvio.Aikalailla vaikeaa heidän on samanlaista näkyvyyttä saada kun tietää mihinpäin kallellaan tämä valtamedia on.Tieteestä puhutaan.On se kumma kun jollain on eriävä näkemys asiasta niin tällainen tutkija täytyy tietysti hiljentää heti.Ja mikä on seuraus jos poikkeaa linjasta?No potkut tietenkin.Muistelen tässä vähän taaksepäin kun Ranskassa oli kaveri töissä paikallisella "ilmatieteenlaitoksella" ja sattuiko hän kirjoittamaan kirjan aiheesta mikä ei miellyttänyt tämän ilmastolahkon jäseniä niin potkut olivat tosi asia!Mitkään paikallisten ongelmien ratkaisut eivät riitä tälle porukalle.Tällä ilmastolahkolaisuudella ei elämä parane ainakaan köyhällä!Hyvä tällä on ihminen ryöstää joka puolella palloa!Sanoisinko paras mahdollinen!Hyvin on uponnut myös nuorisoon.Kuulemma yksi suurimmista huolenaiheista.Nostan hattua Ahviolle joka ottaa tämän asian useasti esille!

Athos 21.10.2018 10.04

On kovin vaikea muodostaa kantaa ihmisen osuuteen ilmastonmuutoksessa. Miten sen edes voisi asiassa, josta ei rehellisesti ajateltuna osaa sanoa yhtään mitään. Kyllä minäkin vierastan tiettyä fanaattisuutta, joka ilmastokysymyksen ympärille on muodostunut. Mutta vaikea kysymys.

Reijo Telarannan blogi oli muuten ihan toiselta laidalta kirjoitettu.

Hannu Hyvärinen 21.10.2018 10.04

Huomasin että Stiller syttyi kun mainitsit näistä : " Miksi miljardit gender-mielikuvitussukupuoliolennot.." Hän sanoi tyypillisesti, kuin setan maskotti: "onko se sinulta poissa yms". Epäilen jos tämä Engvist olisi maininnut saman kuin sinä niin Stiller ei olisi syttynyt. Sitten tietysti kun ja jos Engvist on tiedemies niin kuitenkin hän sivuutti nämä asiat vaikenemalla.

Hannu Hyvärinen 21.10.2018 10.04

Engvististä Osmo Soininvaara kirjoitta blogissa:

http://www.soininvaara.fi/2018/07/07/kari-enqvist-kuoleman-ja-unohtamisen-rajat/

Karitsa 22.10.2018 20.04

Jälleen Enqvist kvanttivärähteli ylen kanavilla. Karin puheisiin jotenkin aina törmää, vaikka niitä yrittäisi jopa tietoisesti välttää. Hänen ajatuksensa uskonnottomuudesta alkavat olla jo liiankin tuttuja. Karin kunniaksi on kuitenkin myönnettävä, että puhujana hän on mukaansa tempaava ja huumoriltaan erinomainen. Karista ei voi olla pitämättä, hänen yliedustuksestaan huolimatta. Se vain kyllästyttää, että hän on vakiokasvo ”kaiken maailman dosentti”- väittelyissä, ollen aina jotenkin mystisesti tieteen puolella. Varmasti Kari hallitsee hyvin multiuniversumeiden Stiller-kopiot, mutta hänen asiantuntemuksellaan ei yleensä ole mitään yleistä merkitystä. Multiuniversumut ova fyysikolle tärkeitä, kuten tulitikkuaskien keräily kainuussa asuvalle aikamiespojalle. Ihmettelen, että miksi Karin tapainen älykäs mies saa jatkuvasti palstatilaa uskonnollisfilosofisista aiheista, jotka ovat valitettavasti hänen osaamisalueensa ulkopuolella. Tilanne on jokseenkin sama, kun Juri Gagarinilta kyseltiin vinkkejä maanviljelykseen. Olihan hän sentään avaruudessa käynyt mies.

Kun kirjoitan Karista, en voi olla huomaamatta, että siinähän lukee melkein Karitsa. Tämä täytyy olla merkki.