2018-11-15 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Joulukuun puolivälissä, viikolla 50, ilmestyy Kuvan ja Sanan kustantamana uusin kirjani Sananvapaus uhattuna Suomessa: Vihapuhe, ihmisoikeudet ja media. Kirja on jo nyt ennakkotilattavissa Kuvan ja Sanan verkkokaupasta [1]. Tuon kirjassa esiin sen tosiasian, että sananvapaus on uhattuna Suomessa. https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/1242/yk_n_gcm-sopimus_uhkaa_seka_kansallisia_rajoja_etta_sananvapautta Patmos article
Juha Ahvio
15.11.2018
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

YK:n GCM-sopimus uhkaa sekä kansallisia rajoja että sananvapautta

Joulukuun puolivälissä, viikolla 50, ilmestyy Kuvan ja Sanan kustantamana uusin kirjani Sananvapaus uhattuna Suomessa: Vihapuhe, ihmisoikeudet ja media. Kirja on jo nyt ennakkotilattavissa Kuvan ja Sanan verkkokaupasta. Tuon kirjassa esiin sen tosiasian, että sananvapaus on uhattuna Suomessa. Perustelen, että näin on, ja että Suomi on täysin orwellilaisen aivopesun kourissa. Perustelen, miksi näin nyt on. Osoitan, että suomalaista sananvapautta uhkaa länsimaiseen lainsäädäntöön perinteisesti täysin kuulumaton ajatus- ja viharikoksen käsite ja siihen perustuvan vihapuhe-käsitteen soveltaminen.

Uudessa kirjassani osoitan, että nykyään todellisia ihmisoikeuksia kuten uskonnonvapautta ja sananvapautta uhataan, niin erikoisen ristiriitaiselta kuin asia kuulostaakin, nimenomaan ihmisoikeuksiin vetoamalla. Perustelen tämän väitteen osoittamalla, mitä ihmisoikeuksilla oikeasti tarkoitetaan ja miten ihmisoikeuksien käsite on YK:n soveltamana ja siksi arvovaltaisena pidetyllä tavalla sisällöllisesti ratkaisevasti muuttunut toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta meidän päiviimme tultaessa. Osoitan, että tämä muutos on ollut luonteeltaan syvästi ideologinen, poliittisesti tarkoitushakuinen ja ihmiskäsityksen muuttumiseen perustavalla tavalla liittyvä.

YK-henkisessä julkisessa keskustelussa ihmisoikeuksilla ei enää tarkoiteta yhtä ja samaa kuin mitä ihmisoikeuksilla on länsimaisen ajattelun valtavirran historiassa tarkoitettu. Ihmisoikeuksien käsitteen radikaali vasemmistolainen ideologisoituminen ja politisoituminen on tehnyt mahdolliseksi uudenlaisen perusoikeusajattelun. Tämän avulla voidaan globaalisti edistää vahvasti poliittisideologisia päämääriä ilman, että näitä päämääriä ja niiden poliittista väriä tarvitsee lausua avoimesti julki.

Perustelen kirjassa, miksi nimenomaan valtiojohtoinen ”rasisminvastaisuus” ja ”rasistisen vihapuheen” torjunta ja hiljentäminen näyttävät olevan oleellisimpia välineitä pyrittäessä tukahduttamaan perinteinen länsimainen sananvapaus Suomessakin. Tuon esiin sen, mistä tällainen ”vihapuheen” kieltämisen ja oikeudellisesti rangaistavaksi tekemisen ohjelmallinen vaatiminen on ideologisesti peräisin ja miksi ”vihapuheeksi” näyttää jatkuvasti – sekä laajemman yhteiskunnan että kirkon piirissä – määrittyvän etenkin arvokonservatiivinen kristillinen ja kansalliskonservatiivinen mielipiteenilmaisu.

Osoitan kirjassa, että suomalainenkin valtamedia on jo pitkään toiminut kansallisvaltiovastaisen globalistisen YK- ja EU-henkisen maailmankatsomuksen ja ideologian kansalaisiin istuttamisen tehokkaana välikappaleena.

Havainnollisen esimerkin tällaisesta valtamedian jopa valheellisen harhaanjohtavasta mielipiteenmuokkauksesta tarjoaa Helsingin Sanomien 14.11.2018 paperiversion artikkeli ”Siirtolaisuussopimus joutui populistien hampaisiin”, jossa Helsingin Sanomien toimittaja leimaa YK:n siirtolaisuussopimuksen maailmalla ja nyt Suomessakin osakseen saaman perustellun arvostelun ”populistien hampaisiin joutumiseksi”.

Tämä poliittisesti korrekti kielikuva antaa ymmärtää, että kyseinen sopimus on viaton ja oikeastaan vain mitään vaikuttamattoman muodollinen suuntaviivakokonaisuus, joka ei velvoita mihinkään ja joka on joutunut täysin aiheetta pahantahtoisten populistivääristelijöiden raateluhampaisiin. Helsingin Sanomien artikkelissa lainataan ulkoministeriön johtavaa asiantuntijaa Renne Klingeä, jonka mukaan: 

”Ulkoministeriön johtava asiantuntija Renne Klinge arvioi uutistoimisto STT:lle, että meneillään on Euroopan-laajuinen valeuutiskampanja. ’Asiakirjaa ymmärretään tahallaan väärin, ja siitä levitetään tarkoituksellisesti väärää tietoa’.”

Julkisesti kenen hyvänsä luettavissa olevan asiakirjan perusteltu arvostelu on siis valeuutisten levittämistä ja levittäjät ovat näköjään pahantahtoisia salaliittolaisia, koskapa toimivat ”tarkoituksellisesti” ja jopa laajan ”kampanjan” muodossa. Kun on kyse poliittisesti korrektin globalistisen ideologian ja sitä edistävän sopimusasiakirjan puolustamisesta, on ulkoministeriön oletettavasti ”vastuulliselle” ja ”vakavasti otettavalle” asiantuntijallekin sopivaa vedota salaliittoargumenttiin.

Todellinen valeuutisoinnin harjoittaja ja harhaanjohtaja tässä yhteydessä on kuitenkin valtamedia Helsingin Sanomat itse ja sen kanssa samassa globalistisessa rintamassa seisovat poliittiset toimijat ja niin sanotut asiantuntijat.   

Kyseinen YK-sopimus eli YK:n GCM-siirtolaisuussopimus uhkaa sekä kansallisia rajoja että sananvapautta juuri niillä tavoilla, jotka sopimuksen arvostelijat maailmalla ja meillä ovat esiin nostaneet. Esimerkiksi Suomen Uutisten artikkeli videoineen ”Halla-aho: Eurooppaan suuntautuva muuttopaine uhka yhteiskuntiemme olemassaololle, GCM-siirtolaisuussopimus sisältönsä puolesta ’harhaanjohtava ja vaarallinen’” 14.11.2018 osoittaa – kuten myös kansanedustaja Laura Huhtasaari toi hyvin esiin taannoisessa puheenvuorossaan eduskunnassa – selkeästi, miksi siirtolaisuussopimus on todella vaarallinen ja kaikkea muuta kuin mitään vaikuttamattoman muodollinen.

Mikä YK:n GCM-sopimus on ja miksi se on uhka sekä kansallisille rajoille että sananvapaudelle? Joulukuussa julkaistavan uuden kirjani ”Rasisminvastaisuus uhkaa kansallismielisyyttä ja sananvapautta Suomessakin” -pääluvussa kirjoitan muun muassa seuraavasti, GCM-sopimuksen taustoja ja tavoitteita selostaen. 

Vuonna 2016 ilmestyneen Avoimet rajat ja maahanmuutto: Euroopan ja Suomen itsemurha? -kirjani sivuilla 163–166 käsittelen alaotsikoiden ”Agenda 2030 vaatii toistuvia kansainvaelluksia yli rajojen” ja ”Kaikkien on kannatettava avoimia rajoja ja pidäkkeetöntä maahanmuuttoa” mukaisia asioita. Näissä luvuissa viittaan YK:n kestävän kehityksen kokoukseen New Yorkissa 25.9.–27.9.2015, jossa julkaistiin The Agenda 2030 -paperi. Tässä arvovaltaisessa YK-paperissa nähdään laajamittainen globaali siirtolaisuus – avoimet rajat – myönteisenä ja tarpeellisena osana globaalia ”kestävää kehitystä”, joka puolestaan muodostaa IPCC:n ilmastonmuutosideologian keskeisen ytimen.

Kyseisen paperin alakohta 10.7:n mukaan on toteutettava järjestäytynyttä, turvallista, säännöllistä ja vastuullista siirtolaisuutta, suurellakin volyymillä. Massamaahanmuutto on tämän agendan mukaan ”hyödyllistä kaikille”. Ja koska näin on, on toki torjuttava kaikki maahanmuuttokritiikki eli on harjoitettava intensiivistä valtiojohtoista rasismin- ja vihapuheentorjuntaa ja säädettävä voimaan tällaista torjuntaa edistäviä sananvapausrajoituksia. 

Nämä hankkeet etenivät siten, että 19.9.2016 annettiin The New York Declaration for Refugees and Migrants -julistus, jonka mukaan tarvitaan globaalin kokonaisvaltainen ohjeistus ja sääntely kaikenlaiselle siirtolaisuudelle. On laadittava globaali YK-sopimus. Edellytyksenä mainittiin, että laadinnan tulee tapahtua myös ”kansalaisyhteiskunnan kanssa keskustellen”. Tällaista sopimusta alettiin laatia YK:n jäsenvaltioiden kesken.

Vuonna 2017 presidentti Donald Trumpin johtama USA ilmoitti jäävänsä tällaisesta laadinnasta kokonaan pois, koska hanke uhkaa kansallisvaltioiden rajoja ja kansallista itsemääräämisoikeutta. Suomi on sen sijaan ollut alusta asti innolla mukana tässä globalistisessa siirtolaisuushankkeessa. Suomen ulkoministeriön 11.4.2018 päivätty perusmuistio toteaa, että kyseessä on globaalia turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista siirtolaisuutta koskeva neuvotteluprosessi YK:n puitteissa. Suomessa neuvotteluprosessi on kuitenkin edennyt täysin sammutetuin lyhdyin, salassa. Kansalaisyhteiskuntaa ei tosiasiallisesti ole Suomessa lainkaan konsultoitu tämän prosessin edetessä.

Hankkeen viralliset asiakirjatekstit valmistuivat heinäkuussa 2018. Sopimus on viralliselta nimeltään The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration eli Global Compact for Migration, toisin sanoen YK:n GCM-sopimus. Sopimus saa virallinen YK-hyväksyntänsä hallitustenvälisessä konferenssissa Marokon Marrakeshissa 10–11.12.2018, jolloin sopimuksen hyväksyy Suomen hallituksen puolesta sisäministeri Kai Mykkänen.

Unkari ilmoitti heti heinäkuussa 2018 jäävänsä kokonaan pois sopimuksesta, koska se uhkaa Unkarin rajoja ja turvallisuutta ja kannustaa globaaliin rajattomaan siirtolaisuuteen, kun taas Unkari haluaa hillitä siirtolaisuutta. Itävalta ja muutama muu globalistien hankkeille kriittinen maa on sittemmin ilmoittanut jäävänsä pois sopimuksesta. Sopimuksen perusongelma on, että se määrittää avointen rajojen siirtolaisuuden loukkaamattomaksi ihmisoikeudeksi, joka menee aina kansallisten turvallisuusnäkökohtien edelle ja joka velvoittaa sopimusosapuolet aktiivisesti suosimaan ja rahallisesti tukemaan massasiirtolaisuutta.

Merkille pantavaa joka tapauksessa on, että Suomessa tämä sopimusprosessi ja muotoiltu sopimus ei ole käytännössä lainkaan ollut esillä julkisuudessa, kuten huomauttavat Juha Hämäläinen 6.5.2018 Kansalainen-artikkelissaan ”YK:n GCM-sopimus pyyhkii rajat kartoista lopullisesti?”, Petri Saarela saman julkaisun artikkelissa 24.10.2018 ”YK:n GCM-sopimuksen hylkäämistä vaaditaan adressilla” sekä kansanedustaja Ville Tavio hänen eduskuntapuheenvuoroaan selostavassa Suomen Uutisten artikkelissa ”Ville Tavio esittää YK:n GCM-siirtolaisuussopimusta eduskunnan päätettäväksi” 25.10.2018.

Tällaiseen globalistiseen avointen rajojen ja lopputulemanaan kansallisvaltiot lakkauttavaan siirtolaisuussopimukseen Suomen Juha Sipilän, Petteri Orpon ja Timo Soinin hallitus on Suomea, täydessä hiljaisuudessa, viemässä, tällä tausta-ajatuksella: Tämä sopimus ja sen edellyttämät sananvapaus- ja vihapuherajoitukset, joita esimerkiksi kokoomus ajaa nyt vahvasti, on saatava voimaan ennen, kuin alkaa uusi ja sadoissatuhansissa ja miljoonissa laskettava ja suurelta osin islamilainen maahanmuutto- ja siirtolaisuusvyöry Eurooppaan ja Suomeen.

Muun muassa yllä olevalla tavalla kirjoitan pian julkaistavassa Sananvapaus uhattuna Suomessa -kirjassani. YK:n GCM-sopimuksen hyväksymisen myötä kansallismielinen rajoja puolustava ja islamilaiseen maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuva mielipiteenilmaisu ja vaikuttaminen tulee joutumaan entistä tuhoisampien sananvapausrajoitusten kouriin.

Viikolla 47 ilmestyy puolestaan toinen painos kirjastani Vaarallinen vihreä valhe: Globalistinen ekososialismi historian, tieteen ja Raamatun valossa (Kuva ja Sana, 2017), joka sekin on jo ennakkotilattavissa Kuvan ja Sanan verkkokaupasta. Vaarallinen vihreä valhe -teoksesta samoin kuin 2016 ilmestyneestä Avoimet rajat -kirjastani käyvät ilmi myös YK:n GCM-sopimukseen liittyvät laajemmat ja Sananvapaus uhattuna Suomessa -kirjan aineistoa täydentävät globalistiset asiayhteydet.   

Pohdittaessa nyt kysymystä siitä, velvoittaako YK:n pehmeän sääntelyn GCM-sopimus todella johonkin vai ei, kannattaa lukea ajatuksella Vaarallinen vihreä valhe -kirjani sivut 68–71, joilla käsittelen YK:n Agenda 21:n asialistan – jonka päivitettyä versiota edustaa Agenda 2030 – globaalia edistämistä. Myös Agenda 21:n ja Agenda 2030:n ”kestävän kehityksen” vihreät ilmastonmuutosideologiset velvoitteet ovat koko ajan olleet luoneeltaan niin kutsuttua pehmeää sääntelyä, joka perustuu niin sanottuihin pehmeisiin oikeuslähteisiin. Tästä huolimatta niihin on suhtauduttu erittäin velvollisuudentuntoisesti ja niistä on tullut uusi pakkonormi etenkin EU:ssa. On täysin perusteltua katsoa, että samanlaista pakkonormia pidäkkeettömän siirtolaisuuden hyväksymiseksi, kansallisvaltioiden rajojen lopulliseksi poistamiseksi ja kansallismielisen sananvapauden rajoittamiseksi globalistiset toimijat suunnittelevat myös YK:n GCM-sopimuksesta.    

 

Kommentoi "YK:n GCM-sopimus uhkaa sekä kansallisia rajoja että sananvapautta"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

__  __  _  _   _____  __  __  _____  
\ \\ / // | || | || |__ //  \ \\/ // | __ \\ 
 \ \/ // | || | ||  / //   \ ` // | | \ || 
 \ //  | \\_/ ||  / //__   | ||  | |__/ || 
  \//   \____//  /_____||  |_||  |_____// 
  `    `---`  `-----`   `-`'  -----`  
                         
 
 

51 kommenttia "YK:n GCM-sopimus uhkaa sekä kansallisia rajoja että sananvapautta"

Sivu 1/4

IlkkaT.O. 16.11.2018 6.14

Maahantunkeutumisen pienet kipupisteet eivät hallitustamme ja päättäjiämme haitanne:
Pääosin muslimi-maahantunkeutujat ovat valtavirtamediassa usein esitetty 'uhreina', joten heitä täytyy ymmärtää - kuten tekojaankin- tältä perustalta. Nyt neljä 'uhria' , viidennen kuvatessa tapahtumia, saivat 'täyshoidattaa' itseään islamilaisella maahantunkeutumisella sopivalla tavalla:

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005900409.html

Tämäkin tapaus menee varmaan siihen laariin, joka myöhemmin kasvaa korkoa korolle huoltosuhteen kääntyessä parempaan maahanmuuton seurauksena, presidentti Ahtisaarta lainatakseni.
GCM:n valhe haisee niin pahalta, että se on ollut pakkopiilotettuna nykyisen poliittisen vallankäytön komeroihin valtavirtavalhemedian peitteellä. Piilotteluleikkiä harrastavat homokoti-rajatonmaa-islamisaatio -puolue kokoomus, opusdeiläinen ja bolshevistisen rauhan utopiasta nauttiva keskusta, ja ilman minkäänlaisia tunnontuskia.
Sisäministerimme Kai on sukujaan ja totuuden puhumisen puolesta mykkäsiä.

Patriootit vs globalistit sodassa Eurooppa on järkyttävässä tilanteessa. Valtavien - ja pian konkretisoituvien - taloudellistan uhkien ja poliittisesti revityn EU:n muslimimiehitys on tekijöilleen tulevalla YK:n ohjeistuksella "piece of cake" - olisiko uusi muoto "piece of baklava" kuitenkin totuudellisempi, kuulostaisi kulttuurisestikin kivammalta.

Vuoden viihdepläjäys TV:sta, Linnanjuhlat ovat lähestymässä, kansakunnan poliittisen päätöksenteon kerma muiden vieraiden joukossa on sonnustautumassa parhaimpiinsa.
Sen sijaan - ilman Jumalan voimallista väliintuloa - Suomi-neidolle puetaan surunauha.
Donald Trumpin ja hallintonsa konservatiivis-kristillisiin arvoihin perustuvat todelliset ihmisoikeus- ja kansallisvaltio-periaatteen mukaiset päätökset Eurooppaan ja Suomeen pikaisesti sovitettuina voisivat pelastaa vielä paljon.
Rukous on: hengellisen tsunamin saapuminen voimalla yli Atlantin Eurooppaan, Jumalan voimasta.

IlkkaT.O. 16.11.2018 6.14

Mainittakoon vielä erikseen, että täällä esilletuomani artikkelin julman joukkoraiskauksen uhri on syvän myötätuntoni kohteena ja rukoukseni on, että Jumalan rakkaus voi hänet täydellisesti eheyttää ja pelastaa.

Erkki Hänninen 16.11.2018 6.14

Jospa tämä kaikki onkin Herran sallimaa kuritusta meidän Suomen kansankin synneistä, kuten aborttilaki, haureus, homoliittolaki, köyhän ja kurjan sorto yms.?

Mammonan palvonta on syrjäyttänyt Jeesuksen kunnioituksen Suomessa. Tämä ei ole kristillinen maa, vaan yhä kulttuurisesti ja moraalisesti antikristilliseen suuntaan ja poliisivaltioksi kehittyvä PakkoValtio. Kuritus on tuleva Idästä! Parhaaksemme...

Lukija 16.11.2018 6.14

Kiitos taas Juha Ahviolle.

Asiaa salannut joukko on vastuussa tulevista tapahtumista joissa suomalainen elämäntapa ja maamme kristtilliset arvot tulevat tulilinjalle.

Joppe X 16.11.2018 6.14

Sekä pienet että vähän isommatkin merkit meiltä ja maailmalta osoittavat melko kiistatta sen, että on olemassa kommunismin kumoukselliseen henkeen perustuva suunnitelma Uudesta Maailman Järjestyksestä. Tämän useat suomalaisetkin kristityt tuntevat, vaikka eniten tätä "salaliitto"teoriaa on hahmoteltu USA:ssa. Suunnitelma on ilkeä ja GCM-sopimuksen karmeuksien tultua ilmi ei ole syytä epäillä, etteikö jotain suurta ja kamalaa olisi nyt tapahtumassa. Myös raamatulliset lopun ajan ennustukset on otettava vakavasti. Edessämme voivat olla täysimittaiset kristittyjen vainot myös Euroopassa.

UMJ näyttäisi käyttävän muslimien invaasiota aseenaan ja suojakilpenään, koska voi kriminalisoida omien operaatioidensa arvostelun "rasismina". Toisaalta UMJ edistyy myös myös perinteisten kristillisten moraalikäsitysten alasajon myötä. Tässä suhteessa suunnitelmaa on viety jo kauan ja menestyksellä läpi. Moraalisesti selkärangaton kansa ei pysty suojelemaan itseään, vaan keskittyy seksuaalisiin nautintoihin tai perversioihin sekä taloudellisten etujensa varmistamiseen (Hes 16:49). Jossain vaiheessa on odotettavissa lopullinen kuolinisku moraalia vastaan. Ehkä valtionkirkko hyväksyy homoavioliitot, mikä olisi raamatullisen kristinuskon virallinen lopetus Suomessa. Myös Mammonan palvonta yltyy ja ihmisiä aletaan myymään orjiksi.

Silja Hyvärinen 16.11.2018 20.10

GCM sopimus on tuotava eduskuntaan, mielestäni se on myös kansanäänestyksen paikka

Ikävä ihminen? 16.11.2018 20.10

Missähän kumman maailmassa elelette te, joiden mielestä esim. Suomi saati muu osa Euroopasta olisi hyvinkin "kommunistien" vallassa? Onko teillä ihan oma todellisuus? Meillä on tunnetusti Suomessa oikeistohallitus. Eduskunnasta ei myöskään käsittääkseni löydy kansanedustajia, jotka olisivat ilmoittaneet tavoitteekseen vaaleissa Suomen siirtämisen sosialistiseen järjestelmään? Olenko ymmärtänyt väärin?

Tuntuu siltä, että tässä maassa on koko joukko ihmisiä, joiden todellisuus on jotakin muuta kuin se, missä enemmistö elää. Näille ihmisille ilmeisesti kokoomuskin on lähinnä vasemmistopuolue ja onni löytyy vain äärioikeiston asenteista. Olen itsekin opiskellut aikanaan myös yhteiskuntatieteitä sivuaineena ja ainakaan minä en kyllä sitten millään löydä tämän päivän Suomesta merkkejä siitä, että olisimme jotenkin poliittiseti vasemmassa äärilaidassa. Yhteiskunta pikemminkin on oikeistolaistunut viimeisten 25 vuoden aikana. Tämä näkyy kuntasektorin loputtomissa säästötalkoissa ja muutamien ymmärryksensä kadottaneiden ikinänä siitä, miten korkea verotus Suomessa on. Ilmeisesti jotkut kuvittelevat, että kaiken yksityistäminen toisi onnen?

Tämä Ahvion loputon omien kirjojen mainostaminen ja tiukasti oikealle vääntyneiden näkemysten julistaminen on melkoisen kornia touhua. Kovasti kaukana ollaan ilmeisesti siitä kristinuskosta, jota Jeesuksen nimissä puheissa julistetaan. Tuttu on myös tämän palstan kaava, jossa Ahvio ensin "totuutensa" julistaa ja sitten muutama "profeetan seuraaja" kiittelee ja kehuu tyyliin "Juuri näin asia on!" Ei tule mieleen IKINÄ, että asia EHKÄ ei noin olekaan?

Minua oikeastaan kammottaa se maailmankuva, jota uskonnon siivellä myydään täällä. Olettaako joku todellakin, että voimme lennosta palata 50-luvun Suomeen, jossa kaikki oli VALTAVAN hyvin? Onko tullut mieleen lainkaan sellainen juttu, että se maailma saattoi ehkä jonkun mielestä näyttää hyvinkin idylliseltä, mutta ei välttämättä läheskään kaikille sitä ollut? Onko mielessä välähtänyt sitä, että nykypäivän Suomen vahvuus on jotakin muuta kuin 50-luvun Suomen hitaasti kohti teollistumista ja palveluyhteiskuntaa hiipivä tila?

Ylipäätään ottaen: olettaako hyvinkin moni, että korkeasti koulutetut kansalaiset laajaltikin yhtäkkiä alkavat Raamattua kirjaimellisesti totena pitää, koska pieni marginaaliryhmä sitä vaatii?

Ette kai te oikeasti oleta, että suomalaiset haluavat tähä maahan valtaan kristilliset äärioikeistolaiset, jotta islam ei liian vahvaksi pääse?

Jonkke 17.11.2018 12.14

Raamattu on Jumalan sanaa ja totuus jonka mukaan kristityn tulee elää. Kristillisyys ei ole äärioikeistoa eikä - vasemmistoa eikä puoluepolitiikkaa muutenkaan. Yksikään poliittinen puolue ei ole raamatun mukainen vaikka äänten kalastelua kyllä tapahtuu. Useissa puolueissa kuitenkin on kristittyjä ihmisiä jopa muutama kansanedustajakin.

Taito 17.11.2018 12.14

Aika hassua tämä kansallisvaltiokiihkoilu täälläkin, mitä yritetään puolustaa pres Trumpin oudoilla päätöksillä, Apostolien tekoja kummallisesti tulkitsemalla ja Laura Huhtasaarta/perussuomalaisia lähes kritiikittömästi ihailemalla. Tällainen niin sanotun raamatullisuuden kaapuun (edellyttääkö Raamattu jonkinlaista ”raamatullisuutta” ja miten se mitataan?) kätketty yhteiskunnallinen uho on jotenkin erikoista ja kertoo varmaankin siitä voimansa saavien teologisista painotuksista jotain. Rajat saa olla tulevaisuudessakin minusta auki järkevästi, kunhan pitäydytään EU:n rajasopimusten puitteissa. Onko muuten jossain sanottu, että EU ajaa jotain ”salaista” liittovaltiota? Itse en oikein jaksa innostua näistä lähes apokalyptisista sananvapauden rajoittamis ym uhkakuvista, koska ne ovat liian usein amerikkalaisen fundamentalismikristillisyyden poliittisia agendoja liehenteleviä.

IlkkaT.O. 17.11.2018 21.12

"Taito",
ei ole kysymys kansallisvaltiokiihkoilusta vaan hyvän puolustamisesta. Trumpin kristilliskonservatiivinen "Make America Great Again"- slogan pitää sisällään - huolimatta vasemmistodemokraattisten globalistien karjuvasta vastaansanomisesta, mellakoinnista ja perusteettomasta argumentoinnista totuuteen nähden - luovuttamattoman arvon suhteessa itsenäisen, suvereenien kansakunnan menestykseen nähden ja erityisesti tulevaisuudessa: terve patriotismi, joka edistää kansalaistensa rakkautta omaan maahansa ja sitä tehden arvostaa muita itsenäisiä kansallisvaltioita.
USA:n talouspolitiikka on Trumpin kaudella jo nyt kiistatta tuottanut valtaisan talouskasvun, joka antaa perustan koko kansakunnan paremmalle hyvinvoinnille. Menestyvän patriotismin perusta löytyy Raamatusta, siksi ei ole mistään kiihkoilusta kysymys vaan USA:n kohdalla Trumpin kaudella toteutuneet ja toteutuvat konservatiivis-kristillisen arvomaailman mukaiset yhteiskunnalliset päätökset; ja yllätys yllätys: Herra itse on sanoutunut mukaan tähän ja se näkyy siunauksena. Miksi Suomessa sekulaari media eli Fake News Yle, HS ja MTV eivät uutisoi eikä haastattele niitä, joille on hyvää satanut laariin?
USA:lle on ollut suuri siunaus sanoutua irti ilmastomuutoshömpästä kuin GCM-sopimuksestakin, USA:lle ei sen takia ole koitunut mitään pahaa vaan päinvastoin.
Euroopassa suunta on päinvastainen: on tietoisesti lähdetty vihervasemmistolaisen, avointen rajojen mukaiseen murheelliseen muutokseen - milloin milläkin näennäisesti 'hyvältä kuulostavalla' verukkeella - tuloksena nähtävissä integroituvan Euroopan keskellä kansakuntien entistä kasvavampi segregaatio ja polarisoituminen; tämän hulluuden kehitykselle löytyy yhä lisää kannatusta, ja todellisten ihmisoikeuksien kustannuksella - sitä on syytä pitää kiihkoiluna ja vielä erittäin vaarallisena yksilöiden ja itsenäisten kansakuntien oikeuteen nähden.

Ikävä ihminen? 18.11.2018 11.37

IlkkaT.O.

Juttusi ovat kuin parodiaa. Jokainenhan ihan aisteillaan kyllä NÄKEE, mitä Trump milläkin saralla on aikaan saanut. Puhut täyttä lööperiä, mutta kiellät vain tosiasiat. Sinulle kaikki ikävä on "valheuutista" ja totuus tulee vain Ahvion suusta.

Patriotismi on kaunis sana, mutta olennaisempi juttu on se, mitä siitä seuraa, jos laajemmin jokainen valtio alkaa korostaa yksioikoisesti vain omia etujaan piittaamatta muusta kokonaisuudesta mitään. Juuri tuon kaltainen ajattelu on helposti ehkä ollut perusteltavissa vielä 70-luvulla, mutta tämän päivän maailma on toinen. Pääomat liikkuvat vapaasti ja kun yhdellä osalla järjestelmää on ongelmia, niitä on muillakin.

Trumpin talouspolitiikka ei ole se, mikä on jollakin tavalla USA:n tilannetta muuttanut. Voit ihan itse vapaasti tutkia muutakin kuin niitä "oikeita" medioita ja selvittää, miten Amerikan mailla kenelläkin menee. Ei USA:n keskiluokka mitenkään vahvoilla ole.

Yksai asia, johon vieläkään et ole saanut mitään sanottua, ovat USA:n aselait. Ovatko ne sinusta sellaiset, että Suomeenkin nitä toivoisit? Näyttävätkö ne Jenkkkilässä hyvinkin toimivan?

Jokainen käsittää sen, että USA:n järjestelmä tuottaa menestyjiä. Kun mietitään sitä, miten kansakunta on rakentunut Amerikan tapauksessa, se on päivänselvää. Maahan on mennyt paljon yritteliäitä ja kovaan työhön uskovia ihmisiä. Pulma on se, että kaikki EIVÄT ole tällaisia! Kyse on siitä, miten HEISTÄ huolehditaan! Sokea reettakin näkee sen, että ne, joilla huonosti menee, ovat USA:ssa todella vaikeassa asemassa. Ja heitä riittää. Nykyisin jopa keskiluokassa.

Mistä muuten arvelet johtuvan, että Suomi nin monien eri tutkimusten pohjalta on menestynyt PALJON USA:ta paremmin monilla sektoreilla, kun ihmisten onnellisuutta ja hyvinvointia on tutkittu? Oletatko tosiaankin, että onnen avaimet löytyvät vain uskonnollisen äärioikeiston opeista?

Kerro myös Ilkka VIIMEINKIN, KETKÄ Suomen poliitikot ja mitkä puolueet sinusta toteuttaisivat oikeaa pöolitiikkaa, johon olisit tyytyväinen! Sen minä haluaisin kuulla.

Verneri Suvereeni 18.11.2018 11.37

Jokohan nyt kamelin selkä katkeaa ja kansa lähtee kaduille? Kuka enää kovin kauan viitsii maksaa veroja, käydä töissä jne. kun kansan kassa ollaan avoimesti varastamassa.

leena 18.11.2018 11.37

En hyväksy Suomen kansalaisena näitä open borders GCM sopimuksia!
Tämä on lopullinen tuho Suomelle!!
Myös Göobalististen johtajiamme päätös ” vihapuheesta” käsittämätöntä, miten muutama heppu hallituksessa saa aikaan täysin Hitlerimäistä ihmisten hallintaa ja poliisimaista kontroloitua hallintaa ns. vihapuheesta!!
Enää ei sallita totuutta julkaistavan esim: islamista, heidän opista, eikä sen opin hedelmistä ???
3 kertaa on esim: asianomainen laitettu 3 kk kieltoon FB stä, Twitter ym. MITÄ SANANVAPAUDESTA on jäljellä??? EI MITÄÄN, jos ei saa mielipidettään julkaista!
Kunniakansalaisten tekemisiä EI SAA ARVOSTELLA, eikä heidän oppejaan??
Muita uskontoja saa kyllä arvostella !!
Mutta saatanallista poliittista idealogiaa, mitä islam on, EI SAA ARVOSTELLA, tahi siitä mitään kirjoitella !??? Aikoihin on eletty!
Sielunvihollisella on kiire tuhota Länsimaat!

IlkkaT.O. 18.11.2018 11.37

Suomella on paljon opeteltavaa niistä oikean kansallisvaltioperustaisten eurooppalaisten kansallisvaltioiden johtajista ja hallituksista, - kuten myös USA:sta - jotka uskaltavat ja kykenevät näkemään todellisuuden horisonttiin yli Euroopassa vallitsevan näköalattomuuden EU:n poliittisesta korrektiudesta johtuen. Orban totesi Euroopan tuhoutuvan kristinuskon häviämisen myötä; tätä ei poliittisesti korrekti vihervasemmistolainen EU-globalistien establishment hyväksy. Mukana myös iso osa Suomen "porvaripuolueita". Ensi kevään vaaleissa voi jälleen vaikuttaa.

GCM-sopimus haastaa maansa päättäjät myös suhteessa Israeliin: GCM-sopimus tuo väistämättä lisääntyvän antisemitistisen vaikutuksen Eurooppaan eritoten, koska tulevien, 'virallisten' maahantulijoiden joukossa olisi paljon islam-uskoisia, joille Israel on vihollinen numero yksi.

Anonym 18.11.2018 11.37

YK - Islam - valtiokirkkojen maallistuminen - uskontojen ekumenia - globaali antikristus - se saa kaikki ottamaan käteensä tai otsaansa pedon merkin, jota ilman ei voi ostaa eikä myydä - toisinajattelijoiden sulkeminen yhteiskunnan ulkopuolelle - tempaus - Jeesus tulee perustamaan 1000v valtakunnan.

Antikristus pääsee valtaan rahamaailman hallinnan ja ekumenian avulla? Joutuvatko nämä kristillisiä ja isänmaallisia arvoja kannattavat valtiot taipumaan? Jeesus varoittaa lopunajoista, että älkää eksykö.