https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_1_6452-pasiprofiili.jpg Kansalaisaloite "tasa-arvoisesta" (lue: sukupuolineutraalista) avioliittolaista siirtyy perjantain vilkkaan lähetekeskustelun jälkeen valiokuntakäsittelyyn ja nostattaa varmasti keskustelun avioliitosta jälleen uusiin korkeuksiin. Itse olen osallistunut keskusteluun sukupuolineutraalista... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/514/tasa-arvoisen_avioliittolain_kannattajat_eivat_ymmarra_mika_on_avioliitto Patmos article
Pasi Turunen
22.2.2014
Pasi Turunen

Pasi Turunen (TM) on toimittaja, raamatunopettaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja.

”Tasa-arvoisen” avioliittolain kannattajat eivät ymmärrä mikä on avioliitto.

Kansalaisaloite ”tasa-arvoisesta” (lue: sukupuolineutraalista) avioliittolaista siirtyy perjantain vilkkaan lähetekeskustelun jälkeen valiokuntakäsittelyyn ja nostattaa varmasti keskustelun avioliitosta jälleen uusiin korkeuksiin. Itse olen osallistunut keskusteluun sukupuolineutraalista avioliitosta varsin vilkkaasti niin sosiaalisessa mediassa kuin Uskon Puolesta -blogillani. Tässä vaiheessa on hyvä hieman koota joitakin ajatuksia.

Yli 166 850 kannatusilmoitusta kerännyt kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista perustellaan kansalaisaloite.fi https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/192 sivulla lyhyesti seuraavasti:

”Suomen nykyinen lainsäädäntö asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Vain nainen ja mies voivat avioitua keskenään. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla pareilla on samat velvollisuudet, muttei samoja oikeuksia. Tasa-arvoinen avioliittolaki takaisi jokaiselle oikeuden mennä avioliittoon riippumatta puolison sukupuolesta. Näin kaikki parit olisivat lain edessä yhdenvertaisia.”

Aloite lähtee siis siitä, että nykylainsäädännön mukaan ”vain nainen ja mies” voivat avioitua keskenään.  Tästä kuitenkin seuraa paheksuttavaa "eriarvoisuutta" ihmisten kesken, joka korjautuisi lailla, joka mahdollistaisi jokaiselle oikeuden avioitua puolison sukupuolesta riippumatta.

Ilmeisesti aloitteen tekijöiden mielestä ”mies-nainen” kriteeri on täysin mielivaltainen ja periaatteessa siksi sopimuksenvarainen rajoite, joka pitää purkaa yhdenvertaisuuden toteutumisen tieltä.

Sukupuolineutraalin avioliiton kannattajat eivät kuitenkaan missään ole tyydyttävästi perustelleet sitä, miksi mies-nainen -rajoite olisi mielivaltainen ja pitäisi purkaa, mutta ei lukumäärä rajoitetta. Nämä liittyvät toisiinsa. Molemmissa on sama biologinen ja sukupuolittunut peruste: sukupuolia on vain kaksi ja suvunjatkumiseksi tarvitaan vain yksi pari, jossa kumpikin sukupuoli on edustettuna. Jokaisella lapsella voi biologiselta kannalta olla vain kaksi omaa vanhempaa, isä ja äiti.

Sukupuolineutraalin avioliiton kannattajat eivät  missään ole tyydyttävästi perustelleet sitä, miksi mies-nainen -rajoite olisi mielivaltainen ja pitäisi purkaa, mutta ei lukumäärä rajoitetta.

 

Se, miksi tällaista suvunjatkumisen perusteet mieleen palauttavaa puhetta pidetään kenties kiusallisena, johtuu siitä, että se, mikä ennen on ollut itsestään selvää avioliitosta puhuttaessa, ei näytä sitä enää olevan.

Kun asioista on jälleen alettava puhua aivan perusteista lähtien se tuntuu kiusallisen vanhanaikaiselta. Syy tähän on kuitenkin siinä, että perusteet ovat unohtuneet ja ne vain on palautettava jälleen mieleen.

On sanottava suoraan, että sukupuolineutraalin avioliittolain kannattajien käsitys todellisuudesta on yhtä vääristynyt, kuin henkilöllä, jonka mielestä maa on litteä. Heidän näkemyksensä perustuu oletukselle siitä, että ihmisten sukupuolittuneisuus on keinotekoinen ilmiö ja konstruktio.

Yhteiskunta voi toki säätää lain, jossa myös samaa sukupuolta olevien kiintymyssuhteita kutsua ”avioliitoksi”. Tällaisille kiintymyssuhteille voidaan taata juridisesti samoja taloudellisia oikeuksia ja kannustimia. Mutta tällä on yhtä vähän tekemistä todellisuuden kanssa kuin sillä, jos yhteiskunta säätäisi lain, että maapalloa olisi pidettävä litteänä ja opetusministeriö kanavoisi valtion tukea kouluopetukselle ”tasa-arvon” nimissä. Sellainen laki voidaan aina säätää, mutta sillä olisi vähän vaikutusta todellisuuteen. Se kykenisi ainoastaan hämärtämään ihmisten käsitystä todellisuudesta.

Avioliitto on tähän asti liittynyt suvunjatkumiseen ja siitä johtuvaan perheen perustamiseen. Miehen ja naisen muodostama avioliitto on jokaisen ihmisyhteisön perustus.

”Tasa-arvoisen” avioliittolain kannattajat katsovat, että avioliitolla ei ole mitään tekemistä suvunjatkumisen kanssa, vaan toimii ainoastaan aikuisten ihmisten välisen kiintymyksen symbolina. Sellaisena sen tulee olla kaikkien toisiinsa kiintyneiden parien saatavilla. Koska näin ei ole, nykylain katsotaan edustavan epätasa-arvoa. 

Se, että kansalaisaloitteen laatijat ajattelevat miehen ja naisen muodostaman avioliiton olevan jo sellaisenaan eriarvoisuuteen perustuva instituutio, puhuu omaa kieltään esityksen laatijoiden kyvyttömyydestä ylipäätään ymmärtää, mistä avioliitossa on kyse.

Jokaisen on lisäksi syytä olla nyt tarkkana. Sillä mikäli nykylainsäädännön kaltaista avioliittoa pidetään ytimeltään eriarvoisuutta ylläpitävänä sortorakenteena, se merkitsee, että jokaista perinteisen avioliiton kannattajaa on pidettävä sortajana. Sukupuolineutraalin avioliiton kannattajat katsovat käyvänsä taistelua sortajia vastaan. Tämä antaa heille moraalisen ylemmyydentunteen, jota tarvitaan poliittisessa kamppailussa. Mutta samalla se merkitsee kehitystä, jossa perinteisen avioliiton kannattajat leimataan - ensin epäsuorasti, lopulta avoimesti - sortajiksi ja rasisteiksi.

Mitä on avioliitto?

Siteeraan arvostetun Heritage –säätiön tutkijan Ryan T. Andersonin artikkelista muutaman valaisevan rivin:

"Avioliitto perustuu sille antropologiselle tosiasialle, että miehet ja naiset täydentävät toisiaan, sille biologiselle tosiasialle, että suvunjatkuminen on riippuvainen miehestä ja naisesta, ja sille sosiaaliselle realiteetille, että lapset tarvitsevat isää ja äitiä. Avioliitto on olemassa tuodakseen miehen ja naisen yhteen aviomiehenä ja aviovaimona olemaan isä ja äiti lapsille, joita heidän liittonsa tuottaa.

Avioliitto on valtiota vanhempi instituutio. Se on ihmissivilisaation perusrakennuspalikka. Avioliiton julkinen merkitys ylittää siihen liitetyt henkilökohtaiset merkitykset.

Valtio antaa tunnustuksensa avioliitolle, koska se instituutiona hyödyttää yhteiskuntaa tavalla, jolla mikään muu ihmisten välinen suhde ei sitä hyödytä. Avioliitto on yhteiskunnan keino taata lasten hyvinvointi mahdollisimman vähän rajoituksia asettavalla tavalla.  Valtion antama tunnustus avioliitolle suojelee lapsia rohkaisemalla miehiä ja naisia sitoutumaan toinen toisiinsa ja ottamaan vastuun heidän lapsistaan. Kunnioittaen samalla jokaisen vapautta valtio asianmukaisesti tunnustaa, suojelee ja ylläpitää avioliittoa lastensaamisen ja lasten kasvattamisen instituutiona."

Ryan T. Anderson: Avioliitto, mitä se on, miksi sillä on merkitystä ja mitä seurauksia sen uudelleenmäärittelyllä on (The Heritage Foundation).

Lapsen oikeus omiin vanhempiinsa

Sukupuolineutraalin avioliittolain aktivistit tarkastelevat avioliittoa itsekkäästi vain aikuisten välisen kiintymyksen näkökulmasta. Kansalaisaloite väheksyy lapsen oikeutta omaan biologiseen isään ja äitiin. Esityksen laatijat ovat sen sijaan abstrahoineet avioliiton ja irrottaneet sen tyystin biologisesta vanhemmuudesta ja siitä johtuvasta lapsen oikeudesta omiin vanhempiinsa, jonka oikeuden nykylainsäädäntö ottaa huomioon.

Kansalaisaloitteessa esitetään perin juurin kummallinen väite (2.3 Nykytilan arviointi) siitä, että nykylainsäädäntö ei varmista lapsen oikeutta isään ja äitiin. Tätä ei kuitenkaan perustella lähemmin ja siksi se jää pelkän poliittisen retoriikan tasolle. Kansalaisaloite ei myöskään perustele sitä, millä tavoin avioliittolain purkaminen sukupuolineutraaliksi muka varmistaisi nykylainsäädäntöä paremmin lapsen oikeuden vanhempiinsa.

Sen sijaan ”tasa-arvoisen” avioliittolain yhteydessä joudutaan puhumaan ulkoisesta adoptiosta.

Tämä sellaisenaan osoittaa, että samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rinnastaminen perinteiseen avioliittoon ei onnistu aivan niin yksinkertaisesti ”tasa-arvoon” vetoamalla kuin sen kannattajat antaisivat ymmärtää. Kyse ei ole ”rakenteellisesta epätasa-arvosta”, vaan todellisesta erosta kahden hyvin erilaisen asian välillä. Siinä missä nykylainsäädäntö, joka liittää miehen ja naisen toisiinsa ja siten varmistaa heidän liitossaan syntyville lapsille yleisesti ottaen oman biologisen isän ja äidin, ei sukupuolineutraali avioliittolaki kykene tähän, koska vastaavia edellytyksiä molemmat sukupuolet huomioon ottavalle biologiselle vanhemmuudelle ei samaa sukupuolta olevien parisuhteessa ole.

Homoparien onkin koukattava avioliittoon adoptiolain kautta mikäli mielivät liittää ”avioliittoonsa” vanhemmuuden. Vanhemmuus ei  toteudu samaa sukupuolta olevien parisuhteissa samalla luonnollisella tavalla kuin se yleisesti ottaen toteutuu nykyisen avioliittolain puitteissa, jossa vanhemmuuden lähtökohdaksi avioliitossa otetaan vastakkaisten sukupuolten luonnollinen biologinen vanhemmuus ja side lapseen.

 

Jokaisella lapsella on luonnollinen lähtökohtainen oikeus omiin biologisiin vanhempiinsa. Muuten olisi yhdentekevää kenen aikuisen syliin lapsi synnytyslaitoksella annetaan.

 

Jokaisella lapsella on luonnollinen lähtökohtainen oikeus omiin biologisiin vanhempiinsa. Muuten olisi yhdentekevää kenen aikuisen syliin lapsi synnytyslaitoksella annetaan.

Mikään itsekkyydestä johtuva vetoaminen aikuisten väliseen kiintymykseen tai ”rakenteelliseen tasa-arvoon” ei saa ohittaa tätä parisuhteen kaikkein heikoimman osapuolen oikeutta. Kaksi maailman rakastavinta naista ei voi olla lapselle isä, eikä kaksi rakastavaa miestä voi olla lapselle äiti.

Ei ole olemassa yhtään ainoaa tutkimusta, joka osoittaisi, että lapsi tarvitsisi kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa. Sen sijaan on olemassa tuhansia perherakenteita koskevia sosiaalitieteellisiä tutkimuksia, joiden mukaan kahden biologisen oman vanhemman muodostama ehyt avioliitto on lapsen optimaalisen kehityksen kannalta paras mahdollinen ympäristö.

Täysin riippumatta siitä, että on olemassa lapsettomuudesta kärsiviä pareja, tai siitä, että lapsia toki syntyy miehille ja naisille myös avioliiton ulkopuolella, nykylainsäädännön mukainen avioliitto on aina merkinnyt instituutiota, joka parhaiten varmistaa lapsen lähtökohtaisen luonnollisen oikeuden omiin biologisiin vanhempiinsa.

Laki liittää miehen ja naisen toisiinsa ja siten varmistaa, että liitossa syntyvillä lapsilla on lähtökohtaisesti oma isä ja äiti. Tämä ei lähtökohtaisesti toteudu samaa sukupuolta olevien parisuhteessa, jossa lapselta puuttuu lähtökohtaisesti ainakin toinen omista vanhemmista.

Koska samaa ja erisukupuolta olevien parisuhteet ovat ytimeltään erilaisia niitä ei lainsäädännössäkään ole perusteltua kohdella ikään kuin ne olisivat samanlaisia.

 

Tästä kaikesta seuraa kuitenkin väistämättä, että samaa sukupuolta olevien parisuhteiden merkitys yhteiskunnan ja ihmissuvun jatkuvuudelle ei ole sama ja identtinen. Samaa sukupuolta olevien parisuhde ei siten ole lähtökohdiltaan rinnastettavissa ja verrattavissa vastakkaista sukupuolta olevien parisuhteille. Vaikka viimeksi mainituissa voi esiintyä lapsettomuutta, sellainen on poikkeus, joka vahvistaa säännön. Lapsettomuus homoparisuhteessa on sääntö vailla ainuttakaan poikkeusta. Siksi samaa sukupuolta olevien parisuhteita ei voida rinnastaa lapsettomiin heteroseksuaalisiin pareihin.

Koska samaa ja eri sukupuolta olevien parisuhteet ovat ytimeltään erilaisia, niitä ei lainsäädännössäkään ole perusteltua kohdella ikään kuin ne olisivat samanlaisia.

Huolestuttavinta tässä kaikessa lienee se, että tulevaisuudessa päättäjät, joilla tämä ihmistodellisuuden kaikkein perustavin tosiasia – että miehet ovat miehiä ja naiset naisia – on hukassa, pääsevät vaikuttamaan myös kouluopetukseen ja sotkemaan lasten mielet tällä konstruktivistisella ”litteän maan” ideologiallaan.  

 

Kommentoi "”Tasa-arvoisen” avioliittolain kannattajat eivät ymmärrä mikä on avioliitto."

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _    _      ___               __   __   __   _   
| || | ||   / _ \\    ____     \ \\/ // | || | || 
| || | ||  | / \ ||  |    \\    \ ` //  | '--' || 
| \\_/ ||  | \_/ ||  | [] ||     | ||   | .--. || 
 \____//    \___//   |  __//     |_||   |_|| |_|| 
  `---`     `---`    |_|`-`      `-`'   `-`  `-`  
                     `-`                          
 
 

35 kommenttia "”Tasa-arvoisen” avioliittolain kannattajat eivät ymmärrä mikä on avioliitto."

Sivu 1/3

Viktor Klimenko 25.2.2014 12.08

Tervehdys Pasi
Kyllä tämä "kakku" on aivan liian suuri näin pienelle tilalle kommentoitavaksi. Tuo yllä oleva kirjoituksesikin on niin täyttä totta ja selkeä, että myös järjellisestikin totuudellinen, vain älyllinen epärehellisyys sulkee silmänsä totuudelle. Tai niin kuin raamattu ilmaisee:Tietensä eivät ole tietävinään. Tasa-arvoisen avioliiton kannattajat etenevät nykyisellä populistisella tyylillä jota 7-lehtikin tekee: mahdollisimman lyhyt slogan ja kuva. Ei edes lähdetä analyyttiseen keskusteluun. Se saattaisi olla myös vastustajien ase. Esimerkiksi ilmaisu "Tasa-arvo" ei kerro todellisuutta, sen sijaan oikeudenmukaisuus on konkreettisempi käsite jolla täytyy löytyä slogan. Oikeuden mukaisuutta on helpompi puolustaa. Henkilökohtaisesti on kauhuissani siitä, mitä Jumala minusta ajattelee jos hyväksyn sen. Uskoni eräs peruskivi on Jumalan Sana (laki) joka on muuttumaton. Jos hyväksyn (esim. olemalla hiljaa) tämän uuden lain, hyväksyn synnin. Jos homous ei ole synti, niin silloin Jumala on valehtelija. Jos minä en vastusta syntiä verille saakka, häviän taistelun. Tämä on todella henkilökohtainen asia jolla Jumala koettelee omiansa. Tuomiot ovat alkaneet Jumalan huoneesta; millä te mittaatte sillä teitä mitataan. Nyt erotellaan jyvät akanoista. Tätä menoa me lähestymme kovaa vauhtia sitä hetkeä jolloin Jeesuksen sanat toteutuvat: "Teitä tullaan vetämään oikeuteen, mutta älkää huolehtiko mitä sanoa, minä laitan teille sanat suuhun." Jeesus joutuu pian kysymään samoilla sanoilla tämän sukupolven kristityiltä: "Aijotteko tekin jättää minut......?" Lauma pienenee piskuiseksi joukoksi, näinhän Jeesus sanoi.
En näe henkilökohtaisesti tarvetta lähteä kiistelemään näin selkeästä asiasta. Uskon samaan strategiaan (slogan) jota Jeesus käytti viisastelijoiden kanssa keskustellessaan: " Te sanotte niin, mutta minä sanon........". On muitakin viisaita ajatuksia raamatussa. Vielä yksi asia jota voisi avoimesti kysellä on meidän presidenttimme joka toivotti uudenvuoden puheessa Jumalan siunausta. Hän on Suomen kansan moraalinen johtaja jonka kansa on valinnut. Hän on tunnustava kristitty näin ollen hänen velvollisuutensa Jumalankin edessä antaa kansalle selkeän mielipiteensä.
Siunausta sinulle Pasi

teol.yo 25.2.2014 12.08

Pasi kirjoitti: "Mutta samalla se merkitsee kehitystä, jossa perinteisen avioliiton kannattajat leimataan - ensin epäsuorasti, lopulta avoimesti - sortajiksi ja rasisteiksi."

Tästä olemme jo saaneet esimakua, kun Oras Tynkkynen kutsui nykyistä avioliittokäytäntöä parisuhde-apartheidiksi. Eli jos kannatat perinnetistä avioliittoa kannatat apartheidilaista ideologiaa.

eepu 25.2.2014 12.08

Ymmärrän, mutta mitenkä sitten avioliittoon syntyneet lapsettomuushoidoilla alkuun saatetut lapset. Mm. munasolun luovutus. Silloinhan synnttävä lapsi ei ole biologisesti synnyttävän oma. Onko tunneside sitten jotenkin kehnompi?

20-vuotiallla nuorillamiehillä on huonompi siittiöntoiminta kuin 50-vuotiailla miehillä. Tulevaisuudessa jos ihmissukua jatketaan, tullaan tarvitsemaan yhä enemmän ulkopuolista apua. Onko tämä luonnollisempaa avioliitossa olevilla pareilla? Eli lapsettomuus ihan kaikissa suhteissa tulee lisääntymään.

teol.yo 25.2.2014 12.11

Pasi kirjoitti: "Mutta samalla se merkitsee kehitystä, jossa perinteisen avioliiton kannattajat leimataan - ensin epäsuorasti, lopulta avoimesti - sortajiksi ja rasisteiksi."

Tästähän me olemme saaneet jo esimakua, kun Oras Tynkkynen leimasi toisinajattelijat "parisuhde aparthaidin" -kannattajiksi. Jostain kumman syystä tällainen leimaaminen ei käsittääkseni johtanut puhemiehen puhutteluun toisin kuin Oinosen "hauva kysymys".

Einikki Ritz-Carltone 25.2.2014 12.11

Kommentointinne on aivan turha, sillä siinä julkaistaan vain teidän äärikristittyjen fasistisia mielipiteitä.

kikka laina 25.2.2014 12.12

ihmisen mielestä on oikein monikin tie...

Karri K 25.2.2014 12.12

Maailma muuttuu, ja myös perinteisten instituutioiden on syytä muuttua maailman mukana. Kun mietitään avioliitto -käsitettä, niin oletan sen olevan ihmisen ja yhteiskunnan luoma käsite. En näe sinällään estettä muuttaa sen merkitystä.

Henkilökohtaisesti en osaa sanoa kantaani avioliittolakiin etenkin adoptiooikeuden takia. Suhtaudun kuitenkin myönteisesti asian esilläoloon, sillä mielestäni tasa-arvo on tärkeää säilyttää myös samaa sukupuolta olevien osalta.

Ihmettelyä 25.2.2014 12.13

Asiallinen ja terävä kirjoitus Turusella, vailla mitään" tunnepitoisuutta". Mukana ei ole mitään raamatullistakaan perustelua (vaikka sehän on tärkeintä tietenkin), joten tässäpä olisi uuden lain kannattajille perustekstiä, joka heidän tulisi kyetä purkamaan.Mutta faktoja he eivät pysty kuin vääristelemään tai pimentämään. Tämä Turusen kirjoitus olisi hyvä lähettää jokaiselle kansanedustajalle,sekä pyytää kyllä-puolta koettamaan purkaa se, vaikka se ei onnistuisikaan.
Kyllähän tämä tasa-arvoisen avioliiton keskustelu eduskunnassa ja julkisuudessa on käsittämätöntä tunneperäistä kyllä-puolen suorittamaa sumutusta, joka koetetaan ajaa väkisin läpi. Ja kuinka vakavat seuraukset sen toteutumisella olisi jo siinä,että oikean,nykyisen miehen ja naisen avioliiton puolustajista tulisi sortajia,vanhoillisia lainrikkojia!
Nyt on rukouksen ja asiallisen,lujan totuus-keskustelun aika. Herra Suomen kansaa herättäköön,armahtakoon ja siunatkoon! Mielestäni on myös rukoiltava kyllä-puolen puolesta,sillä jättääkö Herra tätä tähän,kuinka aina on käynyt kansoille,jotka eksytykseen haluavat kääntyä? Siellä on jumalattomuuden pimeys ja sekasorto,tuho ja kuoleman pimeys,valheen valtakunta.

Tomi 25.2.2014 12.15

Erittäin hyvä kirjoitus. Voitko lähettää tämän kaikille Kokoomuksen, SDP:n ja Keskustan kansanedustajille. He kuitenkin ratkaisevat tämän lain kohtalon.

Aki Mönkkönen 25.2.2014 12.15

Yhdenvertaisuus on nykyajan eksyttävin harhaoppi. Jos kaikki ihmiset todella olisivat yhdenvertaisesti oikeutettuja toteuttamaan seksuaalisia mieltymyksiään vapaasti, silloin ei todellakaan riitä, että samaa sukupuolta oleville annettaisiin avioliitto-oikeus; se on silloin annettava kaikille, jotka sanovat rakastavansa toisiaan. Lukumäärä ei silloin ole merkitsevä, eikä sukulaisuussuhde, eikä ikä. Yhdenvertaisuusperiaate ei erottele ketään sopimattomaksi avioliittoon. Tämä periaate sotii koko ihmiskunnan historian läpi vallinnutta moraalikäsitystä vastaan, jossa mies ja nainen perustavat perheen ja kasvattavat jälkeläisensä, jotka jatkavat sukua taas omien puolisoidensa kanssa. Yhdenvertaisuusperiaate hämärtää tämän jatkumon ja nostaa marginaaliset poikkeamat samalle viivalle perinteisen avioliiton rinnalle, - käänkuin ne olisivat oikeasti ihmisen käyttäytymiselle samanarvoinen mittapuu. Näin ei ole historiallisessa, eikä moraalisessa ihmisen käytöskoodissa koskaan aikaisemmin ollut edes merkittävissä määrin, vaan kyse on kuriositteetista, vaikka media ja hallinto asiaa jatkuvasti paisuttaa merkittäväksi "ongelmaksi yhdenvertaisuudessa" länsimaisessa demokratiassa.

Kommentti 25.2.2014 12.17

Jes!!! Kylläpä löytyi vihdoinkin hyvä puheenvuoro tämän näkökulman puolesta! En ihmettele yhtään, että lakialoitteen "vastustajien" näkökulma ei saa kannatusta suuren yleisön silmissä siinä mittakaavassa, kuin uusi lakialoite, kun eduskunnan puheenvuoroja lakialoitetta vastaan tällä hetkellä kuuntelee. Tästä lisää keskustelua!

Juha Lankinen 25.2.2014 12.17

Tekstissä on paljon kirjoitusvirheitä, jotka voisi korjata.

jukkis 25.2.2014 12.17

Olemmeko jo tässä ajassa.Onko tämä homoliittojen palvonta se eksytys josta Paavali puhuu?" 2:10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
2:11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
2:12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen."

Timo Simola 25.2.2014 12.17

Kiitos hyvästä kirjoituksesta.

Vielä yksi asia, joka on "mieltäni pahentanut":

laki muutoksen kannattajat sanovat myös, että ei ole tutkimustuloksia, että lasta haittaisi kahden isän/ äitin avioliiton vanhemmuus.

No, pitääkö lapset nyt laittaa LABORATORIOHIIRIKSI, jotta saataisiin selvyys asiaan, joka jo Raamatun valossa on itsestään selvä.

Neuvostoliitossa, kai, 20- luvulla vapautettiin avioliitto, mutta tultiin toisiin "tuloksiin"? (kuulo puheita; onko kellään tietoa asiasta)

Laboratoriohiiret halutaan pois, miksi valtio hyväksyisi moisen kokeilun omilla Lapsillaan?

Arto Kokko 25.2.2014 12.17

vuonna 1981 on homoseksuaalisuus poistettu sairausdiagnoosien luettelosta,ja jäljelle jäi vain "itseä häiritsevä seksuaalinen suuntautuneisuus."mielenkiintoista olisi tietää mihin ko.päätös perustuu.
Mistään en ole löytänyt edes todisteluyritystä siitä että homokäyttäytyminen olisi osa normaalia tervettä ihmisyyttä.
Näin ollen on täysin USKONVARAISTA yrittää piirtää =merkki avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välille. Voiko siis valtiovalta asettua tällätavoin suosimaan yhtä "uskontoa",samalla tehden kristillisestä avioliitto-käsityksestä LAINSUOJATTOMAN ??! Eikö tämä ole uskonnon vapauden riistoa ja siten perustuslain vastaista?