2015-06-24 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Juuri nyt, näiden tuntien ja seuraavien vuorokausien aikana, SCOTUS eli Yhdysvaltojen korkein oikeus, the Supreme Court of the United States, äänestää ja päättää, tuleeko samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisten avioliittojen solmimisen mahdollistamista pitää USA:n perustuslain edellyttämänä... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/720/enemman_tulee_totella_jumalaa_kuin_ihmista Patmos article
Juha Ahvio
24.6.2015
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä

 

Juuri nyt, näiden tuntien ja seuraavien vuorokausien aikana, SCOTUS eli Yhdysvaltojen korkein oikeus, the Supreme Court of the United States, äänestää ja päättää, tuleeko samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisten avioliittojen solmimisen mahdollistamista pitää USA:n perustuslain edellyttämänä kansalaisoikeutena. 

Korkeimman oikeuden päätös, joka tehdään tämän viikon loppuun mennessä tai viimeistään ensi viikon alussa, koskee käytännössä sitä, velvoitetaanko kaikki amerikkalaiset julkiset toimijat lakisääteisellä pakolla hyväksymään homoseksuaalinen käyttäytyminen julkiseksi ja yhteisölliseksi institutionaaliseksi hyväksi, jota kaikkien tulee kannattaa ja edistää.

Jos korkeimman oikeuden päätös on myönteinen, kaikki vasemmistoliberaalit ja perustuslakia niin sanottuna elävänä ja kehittyvänä dokumenttina eli korkeimman oikeuden tuomarien kulloistenkin juridisten konstruktioiden ohjaamana tulkitsevat tahot tulevat vaatimaan sekä kaikkien osavaltioiden että kaikkien uskonnollis-kirkollisten toimijoiden juridista alistumista korkeimman oikeuden liittovaltiolliseen oikeudellis-poliittiseen tahtoon.

Siis myös niiden osavaltioiden, joiden asukkaiden huomattava enemmistö on kansanäänestyksissä ilmaissut selvän tukensa perinteiselle avioliittoinstituutiolle. Ja siis myös uskonnonvapauden alistamista julkisena yhteisenä hyvänä yksilöllisen seksuaalisen ilmaisun vapaudelle. Vasemmistoliberaalien tahojen mukaan niin sanotun seksuaalisen orientaation ilmaisun vapauden tulee nauttia vahvempaa liittovaltiollisen vallan suojelua kuin uskonnonvapauden.

Tämä nyt itsestään selvänä vaatimuksena esitetty näkemys perustuu kahden tieteellisesti ja kaikilla muillakin tavoilla täysin todistamattoman uskomuksen varaan: ensimmäisen mukaan ei ole olemassa Jumalaa eikä luonnollista lakia tarkoituksellisine päämäärineen ja toisen mukaan on olemassa erityinen synnynnäinen homoseksuaalinen orientaatio, joka jotenkin antaa homoseksuaalisia tekoja harjoittavalle henkilölle perustavan ja biologisia rotuominaisuuksia vastaavan henkilökohtaisen identiteetin, joka ansaitsee osakseen erityistä suojelua.

Koska ensiksi mainittu uskomus on ateistisen uskon mukainen, ovat näistä uskomuksista seuraavat yhteiskunnalliset johtopäätökset selvät: seksuaalinen ja etenkin homoseksuaalinen orientaatio on ihmisen henkilökohtaisen identiteetin kannalta aina perustavampaa kuin uskonnollinen vakaumus, koska, kuten nyt Amerikassakin paljon viljelty iskulause toteaa, ”I was born gay but you were taught religion” eli ”Minä synnyin homoksi mutta uskonto on vain jotakin sellaista, joka sinulle on opetettu”.

Homous, seksuaalinen orientaatio, on tämän nyt suositun näkemyksen mukaisesti aidosti osa sinua ja syvintä henkilökohtaista yksilöllistä sisimpääsi, mutta Raamattuun nojaava kristillisyys, uskonnolliset käsitykset dogmaattisine ja eettisine ulottuvuuksineen, eivät nouse aidosti sisimmästäsi, vaan toiset ihmiset ovat ne sinulle opettaneet. Nämä näkemykset eivät todellisuudessa määrittele yksilöllistä persoonallisuuttasi kuten seksuaalisuus määrittelee, joten seksuaalisen vapauden joutuessa törmäyskurssille uskonnonvapauden kanssa seksuaalinen vapaus ja erittäinkin vapaus homoseksuaalisuuden harjoittamiseen voittaa aina.

Jos USA:n korkein oikeus käskee homoavioliittojen solmimisen kansalaisoikeudeksi, yllä pähkinänkuoressa kuvattu täysin ateistinen maailmankatsomus ja ihmiskäsitys julistetaan liittovaltion voimalla kaikkia amerikkalaisia, myös kristittyjä ja muita Jumalaan uskovia, sitovaksi normiksi, josta ei saa poiketa.

Esimerkiksi mitä todennäköisimmin demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaaksi ja mahdollisesti USA:n seuraavaksi presidentiksi päätyvä Hillary Clinton on hiljattain aborttia ja muuta liberaalia seksuaalietiikkaa puoltavassa julkisessa puheessaan todennut, että lain takaamat oikeudet on voitava panna toimeen myös käytännössä ja esivallan voimin ja että ”syvälle juurtuneet kulttuurilliset koodit, uskonnolliset uskomukset ja epäoikeudenmukaiset rakenteelliset vääristymät on muutettava, ’…have to be changed’, eikä vain kaukaisissa maissa vaan myös täällä Yhdysvalloissa”, kuten selviää 23.4.2015 päivätystä artikkelista ”Hillary On Abortion: ’Deep-Seated Cultural Codes, Religious Beliefs And Structural Biases Have To Be Changed’”

Se, että Clinton avoimesti totesi puheessaan tarkoittavansa myös Yhdysvaltoja, merkitsee sitä, että hän velvoittaa amerikkalaiset kristityt ja kirkot muuttamaan Raamattuun ja konservatiiviseen kristinuskoon nojaavat uskonnolliset uskomuksensa ja seksuaalietiikkansa liittovaltion vaatiman ateistisen ja luonnollisen lain kieltävän ja homoseksuaalista käyttäytymistä edistävän valtionuskonnon mukaiseksi. Perinteinen miehen ja naisen välinen avioliittoinstituutio lukeutuu Clintonin maailmankatsomuksessa ”epäoikeudenmukaisten rakenteellisten vääristymien” joukkoon.

Jos USA:n korkein oikeus avoimen ateistisen eetoksen ohjaamana päätyy tulkitsemaan homoavioliittojen solmimisen kaikkia ehdollistavaksi kansalaisoikeudeksi, ovat seuraukset joka tapauksessa radikaaleja.

Mutta USA:n valtio-opilliselta kannalta tarkasteltuna avainkysymys on tässä tapauksessa seuraava: jos SCOTUS määrää homoavioliitot oman tulkintansa mukaisesti perustuslaillisiksi, pitääkö osavaltioiden taipua ja totella?  

USA:n valtio-opin ja todellisen historiallisen perustuslaillisuuden näkökulmasta vastaus on selvä: ei pidä, kuten selviää esimerkiksi tästä Matthew Trewhellan artikkelista sekä John Eidsmoen, eläkkeellä olevan USA:n ilmavoimien juristin, perustuslakioikeuden professorin ja luterilaisen pastorin ”Same-sex Marriage, States’ Rights, and the Rule of Law” -artikkelista

Jos korkein oikeus tulkitsee perustuslain vaativan perinteisen avioliiton ja siihen liittyvän seksuaalimoraalin yhteiskunnallisesti perustavan aseman lakkauttamista ja homoavioliittojen hyväksymistä kansalaisoikeutena ja jos liittohallitus ryhtyy voimallaan tyrannimaisesti panemaan toimeen tällaista käytännössä ateistista kansalaisuskontoa, ovat sekä USA:n korkein oikeus että liittohallitus ylittäneet todelliset perustuslailliset oikeutensa ja rajoitteensa. 

Tällöin, jos USA:n perustuslakia tulkitaan sen alkuperäisessä historiallisessa asiayhteydessään ja siten kuin se on kirjoitettu, tilanne on valtio-opillisesti selvä: osavaltioiden kuvernöörien ja osavaltioiden korkeimpien oikeuksien on ryhdyttävä, kuten Alabamassa on jo ryhdyttykin, aktiiviseen vastarintaan ja nollattava (nullification) Supreme Courtin tosiasiallisesti laittomat päätökset.

Tämä näkemys on koko USA:n liittovaltiorakennelman historiallisessa ytimessä: jos Washingtonin liittohallitus eli the Federal Government ja/tai Supreme Court ylittää toimivaltansa rajat ja kehkeytyy tyranniksi, on osavaltioiden (the States) ja niiden laillisesti asemiinsa valittujen alemman esivallan hallitusmiesten (the Lesser Magistrates) velvollisuutena ryhtyä organisoituun vastarintaan ja kieltäytyä tottelemasta laitonta tyranniaa ja pitää voimassa todellinen laillisuus ja osavaltion omien kansalaisten äänestämällä ilmaistu tahto. 

Äärimmäisen mielenkiintoista ja meidän suomalaisen tilanteemmekin kannalta erityisen ajankohtaista on, että tämän USA alkuperäisen valtiomuodon ja perustuslaillisuuden omaksuma The Doctrine of the Lesser Magistrates -tyrannianvastaisuusoppi nojaa paitsi vahvoihin keskiaikaisiin kristillisiin juuriin myös ja ennen kaikkea luterilais-protestanttiseen vuodelta 1550 olevaan Magdeburgin tunnustukseen, jossa ensimmäistä kertaa muotoiltiin protestanttinen Lesser Magistrates -linjaus ja velvoitettiin alempi esivalta järjestäytyneeseen vastarintaan tilanteessa, jossa tyrannimainen valtiovalta – jollaiseksi oli tunnustuksen syntyaikana muodostunut keisarillis-katolinen ja antiprotestanttinen saksalaisroomalainen keisarikunta – alkaa pakottaa kansalaisia ja kristittyjä todelliseen laittomuuteen ja jumalattomuuteen.

Luterilainen Magdeburgin tunnustus, das Magdeburger Bekenntnis von 1550, Confessio Magdeburgensis, vaikutti osaltaan myös kalvinistisen tyrannianvastaisuusopin muodostumiseen ja kalvinistisen reformaation vaiheisiin niin Ranskassa, Hollannissa, Englannissa kuin Skotlannissa ja etenkin USA:ssa, kuten tuovat esiin tutkijat Quentin Skinner teoksessaan The Foundations of Modern Political Thought: The Age of Reformation (Cambridge University Press 1978), Eshter Hildebrandt artikkelinsa ”The Magdeburg Bekenntnis as a Possible Link between German and English Resistance Theories in the Sixteenth Century”, Archiv für Reformationsgeschichte 71 (1980) sivuilla 227–253 ja David W. Hall teoksensa Calvin in the Public Square: Liberal Democracies, Rights, and Civil Liberties (P & R Publishing 2009) sivuilla 130–133 sekä David VanDrunen teoksensa Natural Law and the Two Kingdoms: A Study in the Development of Reformed Social Thought (William B. Eerdmans Publishing Company 2010) sivulla 128.   

Erityisen merkille pantavaa on, että luterilaista puhdasoppisuutta edustaneen kroatialaissyntyisen teologin ja professorin Matthias Flacius Illyricuksen (1520–1575) johdolla laadittu Magdeburgin tunnustus ottaa äärimmäisen tyrannian ja laittomuuden esimerkiksi sen, että tyranni vajoaa sellaiseen luonnottomuuteen ja luonnollisen lain vastaiseen jumalattomuuteen, että pyrkii poistamaan avioliittoa ja siveellisyyttä yllä pitävän lainsäädännön ja korvaamaan tämän kaikenlaisen seksuaalisen saastaisuuden sallivalla lainsäädännöllä. Jos kuitenkin tällainen tilanne tulee eteen, tämä perustava luterilainen tunnustusdokumentti käskee alemman esivallan ryhtymään todellisen laillisuuden tilan palauttamiseen, Jumalaan nojaavan luonnollisen lain mukaisesti. 

Tämän näkemyksen juuret ovat toki jo kirkkomme päätunnustuksessa Augsburgin tunnustuksessa ja sen Puolustuksessa vuosilta 1530 ja 1531: jos esivalta käskee ja pakottaa näennäisesti lain voimalla jumalattomuuteen ja syntiin, on toteltava enemmän Jumalaa kuin ihmistä.

Lain, ollakseen todellinen ja oikeudenmukainen laki, on nojattava korkeimpaan lakiin eli perimmiltään Jumalaan nojaavaan moraaliseen ja hyvään järjestykseen, jota ilmentää luonnollinen laki. Todetaanpa voimassa olevan kirkkolain mukaisissa kirkkomme tunnustuskirjoissa tämäkin, että esivallalla ei ole oikeutta käskeä mitään luonnotonta.

Mutta kuten todettu, luterilaiseen perinteeseen yhtä hyvin kuin kalvinistiseenkin kuuluu vahvasti näkemys siitä, että alemman esivallan on aktiivisilla toimillaan ryhdyttävä johtamaan aktiivista tyrannianvastustusta ja puolustamaan todellista laillisuutta ja vapautta.

Kannattaa palauttaa mieliin, mitä kirjoitin blogissani Luonnollinen laki ja 10 käskyä  16.6.2013 ja blogissani Dietrich Bonhoefferin vakava sanoma ajallemme 15.12.2013.

Joka tapauksessa juuri nyt näinä hetkinä sekä USA:ssa että kohta mahdollisesti meillä Suomessakin ollaan täsmälleen siinä jo Magdeburgin tunnustuksen luterilaisten laatijoiden 1550 varsin enteellisesti kuvailemassa äärimmäisyystilanteessa, jossa kansalaisten ja kristittyjen ja alemman esivallan on ratkaistava, miten toimitaan tilanteessa, jossa tyrannimaiseksi muuttunut ja käytännössä ateismiin nojaava esivalta ryhtyy näennäisen lain voimalla pakottamaan kaikkia mukautumaan synnin, luonnottomuuden ja jumalattomuuden harjoittamiseen.

 

 

Kommentoi "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____  _  _  _  _  _  _       
 |__ // | || | || | || | || | || | ||  ____  
  / //  | || | || | || | || | || | || |  \\ 
 / //__ | \\_/ || | \\_/ || | \\_/ || | [] || 
 /_____|| \____//  \____//  \____//  | __// 
 `-----`  `---`   `---`   `---`  |_|`-`  
                     `-`   
 
 

17 kommenttia "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä"

Sivu 1/2

MT 24.6.2015 13.53

Kiitos tästä tekstistä Juha.

Room. 13:3-5 määrittelee esivallan rajat mihin saakka sitä on toteltava. Esivalta voi olla jumalaton, kuten Paavalin aikana, mutta silti noudattaa Jumalan tahtoa rangaistessaan pahaa ja kittäessään hyvästä.

Siinä vaiheessa kun esivalta alkaa rankaisemaan hyvästä - esim. Jumalan tahdon noudattamisesta - lakkaa kansalaisten velvollisuus alamaisuuteen esivallan määräyksille näillä elämäalueilla. "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä." (Apt. 5:29)

stv 24.6.2015 13.53

Amen.- Mutta Suomen jumalaton kansa haluaa muuttaa tekstiksi: "Ennemmin tulee kuulla jumalatonta kansaa kuin Jumalaa"...:-)

Monet ovat sitä mieltä että kansan pitäisi saada päättää mitä sopii pappien ja sanajulistajien puhua saarnatuolista jne.

Eräät haluaisivat sanoa mitä Ahvio saa kirjoittaa jne .ja mitä minä saisin tänne kirjoittaa, mutta kirjoitan sen mitä Pyhä Henki antaa sydämelle...

Mutta Jumala haluaa Jumalan papin puhuvan mitä Jumala haluaa kansalle sanoa!

IlkkaT.O. 24.6.2015 15.59

Voi vaan miettiä, kuinka nopeassa tahdissa on totuus käännetty päälaelleen meidänkin maassamme. Ja mehän seuraamme länsimaiden yleisiä arvoja. Todellinen sydämenusko tulee punnittavaksi myös Suomessa. Presidentti Halosen aika mielipiteinenensä oli tässä suhteessa syvää pimeyttä, hänen "opetuslapsensa" muistavat jatkossakin homo-agendan esilläpitämisen.
Jako kahteen on alkanut, viisaat ja tyhmät neitsyet erotetaan toisistaan, useimpien tyhmien neitsyeiden sitä edes ymmärtämättä, uskonsa Jeesukseen säilyttävät saavuttavat uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.
"Nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä" julisti eräs Viisas mies, kun näki meidän päivämme jo melkein 2000 vuotta sitten.
Juhalle kiitos uskollisuudesta ja Herralle kunnia!

Dosentti myös 24.6.2015 23.10

Dosentti Ahvio jatkaa Yhdysvaltain kristillisen oikeiston teesien kääntämistä ja saarnaamista suomeksi, vaikka pohjoismainen demokratia on perin kaukana teekutsuliikkeen höpinöistä. Silmänlumeeksi Ahvio ripottelee joukkoon sopivia viittauksia tieteellisen otsikon omaaviin kirjoihin. Tuo on vanha kikka, jolla voi yrittää hämätä äkkinäistä lukijaa.

Ahvion kirjoitelman otsikko tuo mieleen Päivi Räsäsen taannoisen skandaalinkäryisen puheen, joka johti kirkosta eroamisen aaltoon. Ihan kiintoisaa olisi tietää, yllyttääkö dosentti tosissaan katrastaan rikkomaan Suomen lakia.

Ville 24.6.2015 23.10

Yleinen veikkaus on, että varmoja kyllä-äänestäjiä liittyen kysymykseen perustuslaillisesta oikeudesta mennä naimisiin huolimatta seksuaalisesta orientaatiosta olisi 4. Ratkaisevaa on Anthony Kennedyn mielipide. Kennedy on kirjoittanut kaikki 3 viimeisintä positiivista homoseksuaalisuuteen liittävää päätöstä enemmistössä, mitä suurimmalla todennäköisyydellä myös tässä. Siihen viittaa sekin, että vain 2 tuomaria halusi jatkaa keväällä yhden osavaltion avioliittokieltoa. Itse veikkaan myös Robertisin äänestävän homojen avioliitto-oikeuden puolesta, jolloin tulos on 6-3, en yllättyisi 7-2 tuloksestakaan.

Ratkaisun vaikutukset ovat valtavat, ihmisten asenteista aina kouluopetukseen asti. Osa etelän osavaltioista aikoo pullikoida, kuten kävi 1950- ja 60-luvuilla kun mustat saivat oikeuden mennä naimisiin valkoisten kanssa, korkeimman oikeuden päätökset kuitenkin sitovat lopulta kaikkia osavaltioita, myös niitä punaisia.

IlkkaT.O. 25.6.2015 7.08

"Dosentti myös": Luehan ilman provo-mielentilaa Ahvion kirjoitus, se mikä tapahtuu Raamatun ilmoitukseen suhtatumisessa USA:ssa ja länsimaissa on usein pian totta meilläkin.
Ilman provoa voi sanoa Ahviosta ja Räsäsestä molemmista, että ovat omalla vaikutusalallaan terveen uskon puolustajia. Suomeen kaivataan lisää Jeesukseen uskovia, jotka uskaltavat Hengen voimassa pöyhiä pohjamutia myöten uskonnolliset paskatunkiot hajalle ja olla Jumalan työn välikappaleina puhdistamassa Suomen hengellistä maaperää. Nykypäivän piispoista, papeista ja paimenista ei siihen sitten kuitenkaan ollut. No, toivomme on Jeesuksessa Kristuksessa, joka lähettää hänelle kokosydämisesti antautuneita palvelijoitaan tähän työhön.

Jeesus tulee takaisin 25.6.2015 7.08

Näinhän toimii meillä Suomessa Ev.lut. Lähetyshiippakunta. Uskon, että kun jaksetaan pysyä lujina, niin jossakin vaiheessa totuus jälleen voittaa. Jos homoseksuaalisuuden invaasiota ei nyt saada aisoihin niin ehkä 40 - 60 vuoden päästä kun kasvaa sukupolvi, joka on kyllästynyt irstailulla mässäilyyn. Jeesus siunatkoon teitä kaikkia, jotka Häntä rakastatte ja odotatte palaavaksi kirkkaudessaan!

stv 25.6.2015 7.08

Italiassa ymmärtävät vastustaa homolakia, kiitos Jumalalle!

Daniel, Sadrak, Mesak ja Abed-Nego eivät kumartaneet ihmisiä vaan Jumalaa...

-Dan.3 ja Dan.6.

-Hebr.11:23-39.

stv 25.6.2015 7.08

Päivi Räsänen puhui ihan oikein, jos eräs kirjoittaja tarkoittaa sitä kun Päivi totesi Raamatun olevan ajallisen lain yläpuolella. That is truth!

Tiedämme ihan tarkkaan kuinka jumalattomat ihmiset laativat lakeja himojensa noudattamista varten ja myös uskovia vastaan jne.-Silloin ei ajallista lakia tarvi noudattaa vaan Jumalan Sanaa.

Tiedämme myös esim. toisten ihaileman mielenterveyslain sairauden jne. ja mielivallan jne. Jos mielenterveyslaki kieltää Raamatun, eihän sitä kieltoa tarvi noudattaa.

Jos ajallinen laki kieltää evankeliumin levityksen, Raamattujen ulkomailleviennin jne. se kielto on Raamatun vastainen ja sitten vain viemään Raamattuja ulkomaille jne.

Jumalattomat dosentit ja muut juuri ihmisviisaudellaan tekevät lakeja, jotka eivät ole Raamatun viisaudella tehtyjä vaan esim. palvelemaan rahaa jne. kuten nyt eutanasiasuunnitelmat Suomeenkin, jotta säästyttäisi hoitokustannuksilta ym. Mutta Jumala sanoo näille dosenteille ja muille jotka ovat siinäkin mukana: "Älä tapa"!!

Ja sitten allekirjoittamaan kansalaisaloite avioliiton puolesta, jossa on jo yli 33 000 nimeä...:-)

Lue 1.Kor.1.

"Rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi, sielustasi ja voimastasi",Mark.12.28-34.

Tiedämme hyvin mikä on esim. New Age!

Räsästä ja kirkostaeroamista näemmä edelleen yritetään käyttää lyömäaseena, muttei se ainakaan minuun tehoa! Räsänen oli parhaita minitereitä, jota kansan suosima Tuomioja ei ollut!

Rukoilen Suomen korkeakoulujen professorien ja dosenttien puolesta, että Herra pysäyttää ja pelastaa kuten Sauluksen erämaatiellä ja herätystä yliopistot ja kauppakorkeat ym .tarvitsevat-Herra sen antakoon! Ravistelkoon Kaikkivaltias taivaan ja maan luoja Suomen korkeakoulut Jumalan pelkoon!

Muistan kuinka Ahti Hirvosen SYP piti hartaustilaisuuksia jne. Sama meininki tulkoon Suomen kaikkiin firmoihin päiväkodit mukaan lukien!

Kaisa 25.6.2015 12.00

"Ahvion kirjoitelman otsikko tuo mieleen Päivi Räsäsen taannoisen skandaalinkäryisen puheen, joka johti kirkosta eroamisen aaltoon."

Räsäsen puheessa ei ollut mitään skandaalinkäryä. Eikä hän kehottanut ketään eroamaan kirkosta. Puhe oli Suomen ev.lut. kirkon opin mukainen ja hyvä muistutus kaikille.
Perustuslaki takaa meille sananvapauden, ja se koskee niin puhujia kuin kirjoittajiakin.

Erkki Hänninen 26.6.2015 7.12

Kristitty ei pokkuroi maallista esivaltaa, mikäli se säätää ja toimeenpanee jumalattomia, synnillisiä lakeja, jotka ovat ristiriidassa Raamatun, Jumalan Sanan kanssa. Raamattu on uskon ja elämän ylin ohje kristitylle! Kiitos Juha Ahviolle rohkeista kirjoituksista! Siunausta!

Ville 27.6.2015 8.48

Yhdysvaltain korkein oikeus: homoilla oikeus avioliittoon koko maassa

http://yle.fi/uutiset/yhdysvaltain_korkein_oikeus_homoilla_oikeus_avioliittoon_koko_maassa/8108320

Cissa 29.6.2015 8.52

.."ja teille sanotaan; 'katso, tuolla Hän on! Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä.
Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva.
Mutta sitä ennen pitää Hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi.
Ja niinkuin kävi Noan päivinä, niin käy myös Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
Niin myös, samoin kun kävi Lootin päivinä: he söivät joivat ostivat myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot LÄHTI SODOMASTA, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta hukuttaen heidät KAIKKI.
Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ILMESTYY." (Luuk.17:23-30 kR38)

Yllä oleviin tapahtumiin liittyy vielä Mooseksen kirjoissa kerrottua -homojen esilletuloa; näiden himoissaan pyrkineen käyvän Lootin kimppuun..Näinä aikoina homot ja tämänkaltaiset Israelissa kivitettiin -Mooseksen lain mukaan. Etsikööt keitä kiinnostaa..mutta nyt olemme siinä Luopumuksen ajassa, ts. Sanasta luopumisen ajassa..
Toiset odottelevat tulikiviä, toiset Pelastusta.
Uskon kuuliaisuus tuo siunauksen.
Tsemppiä siis!!!

stv 29.6.2015 8.52

Ajatteleeko "Ville" että nyt menee hyvin USA:ssa jne. ja nyt on syytä juhlia? Kerron sinulle jos niin ajattelet, että asia ei ole niin vaan päinvastoin...

Joku kyseli lehden keskutelupalstalla, että paljonko pride-marssi maksaa ja toinen vastasi erittäin hyvin: "Taivaspaikan"..:-)

Näkee nyt hyvin, että pimeys on vallannut jo korkeimman oikeudenkin jne. ja USA menee enempi ja enempi "suohon", mutta rukoillaan että uskovat vaan lisäävät sielläkin oikean tiedon levitystä ja vastustavat syntihomolakia yms.

Ja Suomessa näyttää nyt hyvältä kun kansalaisaloite avioliiton puolesta menestyy mainiosti, jo lähes 35 000 nimeä, ja sitten allekirjoittamaan lisää jotka luette tämänkin ja jollette ole vielä tätä arvokasta asiaa tehneet...

Itse kävin eilen laittamassa ilmoitustauluille ja jakamassa homovastaisia traktaatteja ym.

Ja muistakaa rukoilla vastustajien jalat tutisemaan ja heille Jumalanpelko ym. -Gaddafi sanoi aikoinaan, että hän pelkää sitä, että kristityt ALKAVAT RUKOILLA- Miksikö, siksi, että se on VALTAVA ASE KIITOKSEN KANSSA!

Homoilijat sumuttavat koko ajan ja media mukana, että kaikki jo ovat homosynnin takana, mutta asia ei ole niin! Eikä määrä ratkaise vaan laatu..:-)

KAIKKI YHDESSÄ VAIUKUTTAA NIIDEN HYVÄKSI, JOTKA JUMALAA RAKASTAVAT, SANOO JUMALAN SANA!

"Meillä ompi voitto, meillä ompi voitto nimessä Jeesuksen"-sanotaan taas laulussa.

Uskova voittaa maailman, sanotaa 1.Joh.k. 5 alussa...

Voitamme, sanotaan 2.Kor.2:14.

Jeesuksella on KAIKKI VALTA MAAN PÄÄLLÄ JA TAIVAASSA, sanotaan Matt.28:18. SIIS JEESUKSELLA!

Vastustakaa perkelettä, sanoo Herra myös Sanassaan...

Mistä homous on, se on perkeleestä...

Mistä Jumalanpilkka on, sekin on perkeleestä...

Kun ja jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi ola meitä vastaan, sanoo taas Herran Sana...

Apostolien teot 5. luku kertoo Jumalan hankkeiden onnistuvan...

KIITOS JUMALALLE JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMESSÄ JA VERESSÄ!

stv 1.8.2015 12.51

Heteroliput liehumaan Suomessakin kuten Venäjällä. Oli kiva katsoa noita uutisia tänään.

Kansalaisaloite avioliiton puolesta jo lähes 41 000 nimeä ja lisää tulee koko ajan roimasti...