https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_13_6161-blog_-vieraskyna.jpg [Kirjoittaja: ARI PUONTI] Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustava SETA ry määritteli periaateohjelmansa vuonna 1975 seuraavasti: "Syrjivien lakien kumoaminen, syrjintäsuojalakien säätäminen, perhe- ja sosiaalilainsäädännön yhdenvertaistaminen, tiedotusvälineisiin vaikuttaminen, asiallisen... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/964/suomen_valtio_siirtyy_ei-kristilliseen_avioliittokasitykseen_1_3_2017_miten_tassa_nain_kavi_miten_tasta_eteenpain Patmos article
Vieraskynä
1.3.2017
Vieraskynä

Patmosblogi julkaisee vierailevien kirjoittajien mielenkiintoisia tekstejä Vieraskynä -palstan nimikkeellä. Kaikki kirjoittajat vastaavat itse tekstinsä sisällöstä.

Suomen valtio siirtyy ei-kristilliseen avioliittokäsitykseen 1.3.2017. Miten tässä näin kävi? Miten tästä eteenpäin?

[Kirjoittaja: ARI PUONTI]

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustava SETA ry määritteli periaateohjelmansa vuonna 1975 seuraavasti:

”Syrjivien lakien kumoaminen, syrjintäsuojalakien säätäminen, perhe- ja sosiaalilainsäädännön yhdenvertaistaminen, tiedotusvälineisiin vaikuttaminen, asiallisen tiedon jakaminen koulujen ihmissuhde- ja sukupuolikasvatuksessa, tieteellisen tutkimuksen vinoutumien korjaaminen, homoseksuaalisuuden poistaminen sairausluokituksesta, mielenterveystyössä ja ammattiauttajien asenteissa ilmenevien epäkohtien korjaaminen, valtionkirkon harjoittaman vähemmistösyrjinnän ja virheellisen tiedon levittämisen estäminen, homoseksuaalisuuden poistaminen niiden perusteiden joukosta, joilla voidaan vapauttaa palveluksesta, yhteistyö poliittisten puolueiden kanssa ja kansainvälinen yhteistyö syrjinnän poistamiseksi maailmanlaajuisesti.

(Outi Hirviniemi ja Arto Hyvönen: ”Vapautusliikkeet ja sosiaalinen toiminta” Kirjassa Rakkauden monet kasvot. Toim. Kai Sievers ja Olli Stålström. 1984, s.394. Weilin+Göös. Espoo.)

Kuten ehkä huomaat SETA on saavuttanut tavoitteensa, joista nyt viimeisenä on vuorossa kirkkoon ja kouluun vaikuttaminen.

Yhteiskunnallinen kehitys ei ole siis syntynyt tyhjästä, vaan siihen on vaikuttanut mm. SETA:n seksuaalipolitiikka. SETA ei ole ollut yksin vaan se on edennyt ottaen mallia muiden maiden seksuaalivähemmistöliikkeen politiikasta.

Askeleet sukupuolineutraaliin avioliittolakiin

Setan puheenjohtajana toiminneen kansanedustajan Tarja Halosen valinta sosiaali- ja terveysministeriksi vuonna 1987 herätti toiveita ainakin seksuaalivähemmistöjen keskuudessa heidän oikeuksiensa parantamisesta. Toimiessaan oikeusministerinä vuosina 1990–1991 Halonen nimitti perhetoimikunnan selvittämään lainsäädännön perhekäsityksiä ja niiden yhtenäistämisen tarvetta. Toimikunta totesi vuonna 1992 valmistuneessa mietinnössään samaa sukupuolta olevien parien asemaa säätelevän lain tarpeellisuuden, mutta konkreettiset toimenpiteet sen eteen eivät toteutuneet.
Vuonna 1993 yksitoista kansanedustajaa teki lakialoitteen, johon sisältyi ehdotus kahden samaa sukupuolta olevan henkilön rekisteröidystä parisuhteesta, mutta ei avioliitosta. Lakialoite raukesi, sillä sitä ei ehditty käsitellä ennen vuoden 1995 eduskuntavaaleja.

Vuonna 1996 valtiopäivillä 58 kansanedustajaa vastaavan lakialoitteen, jonka lakivaliokunta hylkäsi, koska se totesi, että yleinen suhtautuminen lakialoitteeseen oli ristiriitaista ja kahtiajakautunutta. Lakivaliokunta ehdotti kuitenkin, että hallitus ryhtyisi asianmukaisiin lainsäädäntötoimiin samaa sukupuolta olevien kumppaneiden yhteiselämään liittyvien oikeudellisten epäkohtien poistamiseksi. Tässä prosessissa SETA ja homoaktivistit lobbasivat aktiivisesti kansanedustajia.
Parisuhdelaki tähtäsi ennen kaikkea asennemuutokseen.

Media, erityisesti TV2, oli mukana mielipiteen muokkaamisessa 1990-luvun lopussa esittämällä paljon homomyönteisiä ja kristinuskoa arvostelevia ohjelmia, jotka muuttivat yleistä mielipidettä homoliitoille myönteiseen suuntaan. Media esitteli kritiikittömästi homouden biologista alkuperää puolustavia tutkimuksia, mutta se ei reagoinut mitenkään kun tiedejulkaisut kyseenalaistivat tutkimustulokset myöhemmin uusilla tutkimuksilla (tästä voit lukea lisää kirjastani ”Suhteesta siunaukseen”).

Homoaktivisti Ulf Månssonin mukaan homoseksuaalien “parisuhteen virallistaminen - aivan kuten avioliiton solmiminen - merkitsee paljon muutakin kuin taloudellista sitoutumista. Ennen kaikkea se merkitsee yhteiskunnallista hyväksymistä ja asennemuokkausta” (Helsingin Sanomat 3.6.1999, s. 2).

Aslan ry ja kristillisdemokraattien kansanedustajat toivat tässä keskustelussa esille tutkimustietoa homoseksuaalisuudesta, mutta parisuhdelain puolustajat leimasivat tiedot ”oikeistokristittyjen tehtailemiksi tutkimuksiksi”.

Lain puolustajat vetosivat tunteisiin kertomalla kertomuksia kärsivistä sateenkaariperheistä ja niiden lapsista, joita ”yhteiskunta ei tunnusta, koska heidän vanhempiensa suhdetta ei tunnusteta yhteiskunnan taholta”. Nämä perheet olivat kuitenkin samassa asemassa kuin avosuhteessa elävä heterovanhempien perhe, mutta homoaktivisteille ja heidän tukijoilleen ei riittänyt luterilaisen kirkon ehdotus siitä, että samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin liittyvät lainsäädännölliset epäkohdat (kuten periminen) korjattaisiin ilman, että suhdetta rekisteröitäisiin.

Hallituksen esitys rekisteröidystä parisuhteista vuonna 2000 vetosi Tarja Halosen nimittämän perhetoimikunnan mietintöön vuodelta 1992. Se "katsoi, ettei avioliiton oikeudellinen sääntely enää nykyisin pyri ylläpitämään tiettyjä eettisiä tai uskonnollisia katsomuksia... Tämän vuoksi ei toimikunnan mukaan voida nähdä eettisiä tai uskonnollisia esteitä sille, että samaa sukupuolta olevien parisuhdetta säännellään ja että tällöin omaksutaan ratkaisuja, jotka muistuttavat avioliittolaissa omaksuttuja". (HE 200/2000 vp, s.16)

Huomaa tämä: perhetoimikunnan mietinnön mukaan avioliiton oikeudellinen säätely ei pyri ylläpitämään ”tiettyjä eettisiä tai uskonnollisia katsomuksia”! Tämä ajatus herättää kysymyksen: onko se ymmärrettävissä niin, että hetero- ja homosuhteiden lisäksi muunkinlaiset parisuhteet voidaan hyväksyä avioliitoiksi jos niiden niitä kannatetaan riittävästi tai asiaa ajaa tarpeeksi sinnikäs lobbausryhmä?

Kirkollinen kehitys

Irtautuminen ”eettisistä ja uskonnollisista esteistä” viittasi ilmeisemmin kristilliseen avioliitto-etikkaan, jolla ei enää katsottu olevan ohjaavaa merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Evankelisluterilainen kirkko vastusti lakia ja ehdotti mallia, joka olisi korjannut HE 200/2000:n mainitsemat epäkohdat sekä ulottanut edut myös muille yhdessä asuville.

Se ei kuitenkaan riittänyt sateenkaariaktivisteille, joiden päämääränä oli saada homoliitoille avioliiton statusarvo. Siitä hetkestä alkaen alkoi kirkon kannan murentuminen - parisuhdelain läpimeno rohkaisi Yhteys-liikkeen, kristillisen seksuaalivähemmistöliikkeen aktiiveja haastamaan kirkon perinteisen kannan seuraavina vuosina mediassa ja kirkon sisällä.

Kirkko päätyi vuonna 2011 ratkaisuun, jossa pappi voi rukoilla vapaamuotoisesti ”parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan”. Näillä sanamuodoilla haluttiin rauhoitella konservatiiveja sillä, että kirkko ei ole muuttanut avioliittokäsitystään, mutta samalla liberaalit saivat mahdollisuuden siunata samaa sukupuolta olevat parit.

Samaa sukupuolta olevien siunauskaava tai vihkiminen ei ole edennyt kirkolliskokouksen kautta, mutta nyt 2017 voimaan tuleva avioliittolaki tuo homoliitot kirkkoon. Pappien toimittama samaa sukupuolta olevien kirkollinen avioliittoon vihkiminen on mahdollista maaliskuusta 2017 alkaen, koska pappien toimituksella on juridinen pätevyys huolimatta siitä, että piispat eivät ole suositelleet tällaista toimitusta.

Useat papit ja seurakunnat ovat jo ilmoittaneet vihkivänsä homopareja eikä näytä siltä, että piispat laittaisivat ne kurinpidon alle. Miksi? Arvelisin, että menneistä vuosista viisastuneena piispat eivät ota sitä riskiä, että kirkosta eroaisi kielteisen julkisuuden takia suuri määrä ihmisiä jolloin menetettäisin paljon kirkollisveroja.

Takaisin vuoteen 2000

Hallituksen lakiehdotus pohjautui yleiseen mielipideilmaston muutokseen, eikä niinkään tieteellisten tutkimusten luomaan kuvaan homoseksuaalisuudesta: "Suomalaisten yleinen suhtautuminen samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteeseen on tutkimustulosten mukaan muuttunut viime aikoina myönteisemmäksi... Yhteiskunnan hyväksynnän puuttuminen voi olla omiaan ylläpitämään kielteisiä asenteita homoseksuaalisuuteen" (HE 200/2000 vp, s.4)
Eduskunta hyväksyi 28.09.2001 lain rekisteröidystä parisuhteesta äänin 99–84. Äänestyshetkellä tuli Helsinkiin rankkasade ja ukkonen.

SETA tiesi, että adoptio-oikeuden lisääminen rekisteröiydyn parisuhdelain mukaan olisi ollut liian iso pala haukattavaksi ja olisi ehkä kääntänyt monet kansanedustajat lakialoitetta vastaan. Samaa sukupuolta olevien parien sisäinen adoptio tulikin mahdolliseksi vasta 1. syyskuuta 2009.

Paine homoliittojen hyväksymiseen kasvoi erityisesti Kataisen hallituksen (2011-2024) aikana. Hallitus oli riitainen ja kristillisdemokraattien (KD) mukana oleminen oli tärkeää hallituksen kokoonpanon takia. KD asetti ehdoksi sen, että avioliittolain muutosta ei otettaisi eduskunnan taholta käsittelyyn. Sen seurauksena sateenkaariaktivistit ja heidän tukijansa keräsivät Tahdon 2013 kampanjassaan yli 160 000 nimeä, jotka vaativat eduskuntaa äänestämään avioliittolain muuttamiseksi sukupuolineutraaliksi.

Lakivaliokunta hylkäsi ehdotuksen äänin 9-8, mutta eduskunta äänesti lain puolesta marraskuussa 2014 äänin 101-90.

Aito avioliitto ry – liian myöhään.

Äänestystulos herätti viimein herätyskristityt, jotka perustivat Aito avioliitto ry:n tammikuussa 2015. Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka pyrkimyksenä on edistää avioliiton säilyttämistä miehen ja naisen liittona sekä turvata avioliitossa lapsen luonnollinen ihmisoikeus omaan isään ja äitiin. Yhdistys on säilyttänyt erinomaisesti fokuksen avioliittolaissa eikä ole ottanut kantaa mm. homoseksuaalisuuteen.

Aito avioliitto ry keräsi yli 100 000 nimeä kansalaisadressiin, joka tähtäsi sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamiseen. Eduskunta hylkäsi 17.2 2017 Aito avioliitto ry:n kansalaisaloitteen äänin 120-48. Kansanedustajien mielipiteen muutos oli merkittävä, koska vuoden 2014 äänestyksessä äänet jakautuivat 101-90.

Aito avioliitto ry perustettiin kuitenkin yli 15 vuotta liian myöhään. ”Troijan hevonen” oli kuljetettu sisälle suomalaiseen yhteiskuntaan 2000-luvun taitteessa rekisteröidyn parisuhteen muodossa eikä kehitystä voinut sen jälkeen estää, vaikka hidasteita olikin. Aito avioliitto ry:tä ja sen aktiiveja sekä asiantuntijoita olisi tarvittu 2000-luvun taitteessa, mutta tuohon aikaan moni pelkäsi liikaa maineensa tai työnsä menetystä.

Sukupuolineutraalista lukumääräneutraaliin avioliittoon - polyamorian esiinmarssi

Rekisteröidyn parisuhdelain hyväksyminen vuonna 2001 normalisoi jollain tavalla homoseksuaalisuuden joten media tarvitsi uutta seksuaalisuuteen liittyvää materiaalia, joka samalla järkyttäisi ja herättäisi katsojien mielenkiinnon. Tämä uusi ilmiö oli nimeltään polyamoria. Sitä ei pidä sekoittaa polygamiaan, jossa esimerkiksi yhdellä miehellä voi olla vaikkapa 4 vaimoa.

Polyamoriassa sitävastoin on mukana useampi ihminen, jotka kaikki ovat keskenään suhteissa ristiinrastiin. Esimerkiksi: Tiinalla on suhde Mattiin, jolla on suhde Tomiin, joka on myös suhteessa Tiinaan ja sen lisäksi Liisaan. Tämän suhdeverkoston ihmiset hyväksyvät nämä suhteet avoimesti, elävät ehkä samassa taloudessa ja heillä voi olla yhteisiä lapsia.

Tällaista suhde- ja perhemuotoa ei ole ilmaantunut historiassa aiemmin. Biseksuaalisuus mahdollistaa tällaisen suhteen, vaikka joku suhdeverkoston osapuoli saattaa olla heteroseksuaali.

Media kertoi aluksi ulkomaisista polyamoristeista, mutta pian kuvaan tulivat myös suomalaiset polyamoriset perheet.
Polyamoriset ihmiset valittivat SETA:n keskustelupalstalla vuoden 2004 tienoilla, että he olisivat halunneet asialleen enemmän SETA:n tukea, mutta he arvelivat, että SETA ei halua järkyttää suurta osaa suomalaista yhteiskuntaa, joka saattaisi suhtautua SETAn seuraaviin tavoitteisiin kriittisesti.

SETA vastasi tähän kritiikkiin niin, että vuoden 2006 Pride-tapahtumasta alkaen SETA:n Pride-tapahtumissa on ollut polyamoristen workshop.

Polyamoria ry perustettiin vuonna 2010

Mitä media ei kertonut meille tammikuussa 2017?

Polyamoria ry hyväksyttiin SETA:n jäsenjärjestöksi tammikuussa 2017. Miksi muuten niin tarkka media kuten YLE ei kertonut tästä? Koska homoliittoja kannattava media ei ammu itseään omaan nilkkaansa!

Polyamoria ry:n tiedotti asiasta seuraavasti:

Seta ry:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt jäsenhakemuksemme yksimielisesti… Lähdimme mukaan vaikuttamaan ja haluamme tehdä töitä sen eteen, että Setan määritelmä laajenee tulevaisuudessa koskemaan myös oikeutta valita oma ihmissuhdeidentiteettinsä ja tapansa toteuttaa ihmissuhteitaan eettisesti… Lainauksena hallituksen perusteluista Setan järjestöjäsenyyden hakemiselle: ’Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta polyamoriasta, karsia siihen kohdistuvia ennakkoluuloja ja saada sille vastaavalla tavalla tunnustettu laillinen ja yhteiskunnallinen asema kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille.’ ”

(Markus Oja: ”Polyamoria – monisuhteellisuusyhdistys hyväksyttiin SETA ry:n jäsenjärjestöksi” Julkaistu 7.2.2017)


Huomioi sanat, jotka ilmaisevat tavoitteeksi saada polyamorisille suhteille ”vastaavalla tavalla tunnustettu laillinen ja yhteiskunnallinen asema kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille.”

Kun parisuhdelakia vastustavat esittivät argumenttejaan 2000-luvun taitteessa monet pro gay aktivistit syyttivät heitä ns. kaltevan tason argumentaatiosta eli siitä, että pelotellaan ihmisiä sillä, että yksi teko johtaa vielä pahempaan. Historia osoittaa kuitenkin, että se piti paikkansa: yhden seksuaalisuuteen liittyvän tabun murtumisesta seuraa seuraavan tabun murtuminen.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton (ViNO) periaateohjelmaan kirjattiin vuonna 2011, että "avioliittolakia on muutettava siten, että laki ei määrittele puolisoiden sukupuolta eikä lukumäärää". (Antti Honkamaa: ”Tämä tahdotaan Suomeen” Iltalehti 19.7.2011)

Miten tästä eteenpäin?

Tässä yhteydessä on todettava, että yhteiskunnan asenteiden muutos on tuonut mukanaan jotain myönteistä. Herätyskristilliset liikkeet ja seurakunnat olivat 1990-luvun loppuun asti haluttomia pohtimaan miten ne kohtaisivat armollisesti jäsenensä, jotka kamppailevat saman sukupuolen kiinnostuksen kanssa. 2000-luvun taite pakotti vastahakoiset seurakunnat kohtaamaan tämän kysymyksen.

Ihmiset eivät valitse tunteitaan ja suuntautumistaan ja he ansaitsevat ihmisarvoisen kohtelun. Kristitty ei kuitenkaan voi hyväksyä Raamatun pohjalta samaan sukupuoleen kohdistuvaa seksiä eikä sukupuolen vaihtamista/korjaamista.

Antiikin kreikkalaisille homorakkaus oli luonnollinen asia. Silti Paavali varoittaa kreikkalaisia kristittyjä heteroseksuaalisuuteen liittyvistä synneistä ja homoseksuaalisesta käytöksestä (1 Kor.6:9-11). Hän toteaa, että niitä harjoittavat eivät peri Jumalan valtakuntaa.

Paavali käyttää tässä yhteydessä kahta kreikan sanaa arsenekoitai ja malakoi. Arsenekoitee tarkoittaa miehen kanssa makaavaa miestä. Paavali yhdisti sanat ”mies” ja ”makaaminen” homoseksin kieltävien 3 Moos.18:22; 20:13 jakeiden kreikan kielisestä käännöksestä (Septuaginta).

Suomalaisesta vuoden 1992 raamatunkäännöksestä puuttuu malakoi -sanan käännös. Paavalin aikana elänyt juutalainen filosofi Filon käyttää malakia sanaa kaksi kertaa kirjoittaessaan (Spec. Laws 3:37-42) homoseksuaalisesta käytöksestä. Filonin mukaan kyse on passiivisista homoseksuaaleista, jotka panostavat naismaiseen ulkoasuun. Siihen kuuluivat meikit, kampaukset ja parfyymit, joilla haluttiin miellyttää miespuolista rakastajaa. Filon ei rajoita malakia sanaa prostituoituun; naismainen partneri voi tulla rakastajattareksi tai jopa vaimoksi. Malakoi ei myöskään ole nuori poika pederastisessa suhteessa. Filonin mukaan nämä mies-naiset olivat aikuisia ja jotkut heistä olivat jopa leikanneet sukuelimensä pois muuttuakseen naiseksi. Kuvaus sopii naismaiseen homoseksuaaliin sekä transsukupuoliseen ihmiseen.

Paavalin sanoman pääpaino oli kuitenkin Jumalan armossa. Hän toteaa:

Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta (1 Kor.6:11)

Korintin seurakunnassa oli siis uskovia, jotka olivat jättäneet samaan sukupuoleen kohdistuvan seksikäytöksen Jeesuksen ja Pyhän Hengen voiman avulla. Se mikä oli mahdollista apostolien aikana on mahdollista nykyäänkin.

Paavali varoittaa myös heteroseksuaaleja: heteroseksuaalinen siveettömyys ja aviollinen uskottomuus (alkutekstin sanat pornoi ja moikheia, 1 Kor. 6:9) voivat myös johtaa Jumalan valtakunnan ulkopuolelle.

Suurimmalla osalla ihmisiä on tarve solmia parisuhde sekä tyydyttää romanttisia ja seksuaalisia tarpeitaan. Sen takia hinta, jonka samasta sukupuolesta kiinnostunut tai transsukupuolinen uskova joutuu maksamaan Jeesuksen seuraamisesta on joskus suurempi kuin monella muulla kristityllä. Jos psykoterapia tai sielunhoito ei tuo riittävää muutosta (ja usein se ei tuo totaalista muutosta) heteroeroottiseen suuntaan tällainen uskova kamppailee lopun elämäänsä ja tarvitsee armollisten seurakuntalaisten tukea matkalleen, koska hän ei saa tukea pakanallistuneesta yhteiskunnasta.

Tällaisena aikana on tärkeä rakentaa yhteisöllisiä, armollisia ja parantavia seurakuntia, jotka ovat radikaalisti avoimia kaikille ihmisille ja samalla radikaaleja Jeesuksen seuraamisessa.

Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. (Gal. 6:2)

ARI PUONTI on teol.maisteri, pastori, sielunhoidon kouluttaja ja kirjailija, joka on mm. kirjoittanut kaksi kirjaa homoseksuaalisuudesta tieteen ja kristillisen sielunhoidon näkökulmasta. 

Suhteesta siunaukseen – Homoseksuaalisuus, terapeuttinen sielunhoito ja Raamattu

Onko homoseksuaalisuus synnynnäistä? Mitä Raamattu sanoo homoseksuaalisuudesta? Miten homoseksuaalisuuteen taipuvainen ihminen tulee kohdata? Ajankohtaista asiaa tiiviisti ja käytännön läheisesti.

 

 

 

 

Kommentoi "Suomen valtio siirtyy ei-kristilliseen avioliittokäsitykseen 1.3.2017. Miten tässä näin kävi? Miten tästä eteenpäin?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 __  _  __  __  _  _  __  __  _____  
| || | || \ \\/ // | \ / || \ \\/ // / ____|| 
| '--' ||  \ ` // | \/ ||  \ ` // / //---`' 
| .--. ||  | ||  | . . ||  | ||  \ \\___  
|_|| |_||  |_||  |_|\/|_||  |_||  \_____|| 
`-` `-`   `-`'  `-` `-`   `-`'   `----` 
                         
 
 

5 kommenttia "Suomen valtio siirtyy ei-kristilliseen avioliittokäsitykseen 1.3.2017. Miten tässä näin kävi? Miten tästä eteenpäin?"

Annikki Salo 2.3.2017 22.03

Haureuden synti on vakavasti kielletty läpi sekä Vanhan että Uuden Testamentin. Suomi on eduskunnan äänestyksellä viety nyt vaikeaan aikaan. Haureuden synti on tähdätty Pyhän Jumalan luomistyötä vastaan. Näin irstas pahuus tehtiin luvalliseksi, ihmisen synninhimot laillistetaan muka vapautena. Mutta synnintekijä on aina sielunvihollisen orja ja synti on aina hänen omaksi ja myös hänen läheistensä kiroukseksi.
Meille uskoville tämä on vakava merkki lopunajan luopumuksesta. Mutta Jumalalle kunnia: Hänen Valtakuntansa voittaa aina ja lopullisesti!

Tarkkailija 2.3.2017 22.03

Perjantaina 17.2.2017 Suomen Eduskunta hylkäsi perinteisen yhden naisen ja yhden miehen välisen kristillisen avioliittokäsityksen, ja hyväksyi sen sijaan 120-48 äänten enemmistöllä ei-kristillisen avioliittokäsityksen.

"Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä." (Sananlaskut 14:34)
Jo sunnuntaina 19.2. taivas itki. Vettä satoi lähes koko maassa, Helmikuussa, keskellä talvea!

Raamatunvastaisten päätösten seuraukset pelottavat aina.
"Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää." (Gal. 6:7)

Jukka Mikkola 2.3.2017 22.03

Tämä tapahtunut muutosilmiö taitaa olla sukua sille "sammakko kuumenevassa vedessä" -ilmiölle. Kristityt tuppaavat olemaan joskus kovin hyväuskoisia ja "vieraskoreita", eivätkä halua loukata toisten tunteita - heillä on toisinaan virheellinen tapa "kääntää toinenkin poskensa" silloinkin kun tulisi olla totuuden äänitorvi. Politiikkaan osallistuminen on monille kristityille ollut, jos ei "kauhistus", niin jotain epäilyttävää. Tilanne on muuttumassa kovin myöhään. Kuuleman mukaan kristittyjen "nuivaa" heräämistä esim. "hoitohenkilökunnan omantunnonvapaus" -aloitteeseen kokivat nimien kerääjät. Voi toki olla, että Suomen kristityt pelkäävät, onhan "uskonto" perinteisesti Suomessa ollut vaikenemisen aihe, jollei peräti tabu.

Toisaalta moni ei-uskovainen tuttavani on (vain) kahdenkesken uskaltanut myöntää vierastavansa sukupuolisidonnaisuudesta vapaata avioliittoa - ja erityisesti adoptio-oikeutta siinä. Itse olen ollut kriittinen kovin oikeistolaiseen politiikkaan (ja vasemmistolaiseenkin), mutta nämä tapahtumat saattavat kääntää monet "keskilinjan" kannattajat monta piirua oikealle, ja aitoon konservatiivisuuteen. Joka tapauksessa Suomi tullee lisää jakautumaan yhtenäisyydestään, ja uskossaan demokratiaan. Kirkkommehan jo on käytännössä kahden eri uskonnon järjestelmä.

IlkkaT.O. 2.3.2017 22.03

01.03.2017 pvm.jää varmasti mieleen vielä jatkossa monessa yhteydessä, kun uutta lakia aletaan soveltaa koko yhteiskunnalliseen lainsäädäntöön sen kaikille sektoreille.
Erikoista? lain voimaantulon ajankohta on mielestäni se, että samaan aikaan pääministerinä toimii uskova mies; perversion harjoittaminen on saanut nyt juridisen statuksen. Miksi "Laodikean" seurakunta tulee mieleen?

Annikki Salo 2.3.2017 22.03

Raamattu puhuu lopun ajan luopumuksesta ja sen havaitsemme myös eduskuntamme äänestyksissä. Jumalan pelko on kadonnut, mutta edelleen olemme kaikki vastuussa Jumalalle valinnoistamme. Haureus oli Sodoman ja Gomorran synti ja edelleen se on vakava synti, joka tuhoaa sitä harjoittavia ja myös sen suosijoita. Lapsista ei välitetä, heidän asemansa on erittäin vaaranalainen. Mutta synnin pimeä itsekkyys ja himo ei välitä muista.
Rukoilemme todella voimakasta Jumalan antamaa herätystä kansamme keskelle.