2020-01-17 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Leukofobialla tarkoitetaan valkoisuuteen kohdistuvaa sairaalloista pelko- ja vihatunnetilaa. Länsimaissa ilmenevä leukofobia liittyy vahvasti oikofobiaan. Oikofobialla tarkoitetaan omaan ja tuttuun kohdistuvaa sairaalloista pelko- ja vihatunnetilaa. Ylen 13.1.2020 päivätystä artikkelista... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1420/leukofobinen_rasisminvastaisuus_kiristaa_otettaan_suomalaisessa_yliopistomaailmassa Patmos article
Juha Ahvio
17.1.2020
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Leukofobinen "rasisminvastaisuus" kiristää otettaan suomalaisessa yliopistomaailmassa

Leukofobialla tarkoitetaan valkoisuuteen kohdistuvaa sairaalloista pelko- ja vihatunnetilaa. Länsimaissa ilmenevä leukofobia liittyy vahvasti oikofobiaan. Oikofobialla tarkoitetaan omaan ja tuttuun kohdistuvaa sairaalloista pelko- ja vihatunnetilaa. Ylen 13.1.2020 päivätystä artikkelista ”’Luennoilla kuulee rasistista kieltä’ – Joukko opiskelijoita kyllästyi yliopiston syrjivään kulttuuriin ja perusti opiskelijajärjestö Students Of Colourin” käy ilmi, että tällaisista fobioista kumpuavaa ja läntisessä akateemisessa maailmassa muualla jo aiemmin vankan jalansijan saanutta poliittisesti korrektia ”rasisminvastaisuutta” ajetaan nyt entistäkin avoimemmin myös suomalaisessa yliopistomaailmassa.

Viitatussa Ylen artikkelissa esiintyvät termit, käsitteet ja ajatuskulut ovat suoraan vallankumouksellisen kulttuurimarxilaisen identiteetti- ja rotupolitiikan oppikirjoista. Suomalaisen akateemisen maailman ”normatiivinen valkoisuus” ja yliopiston ”läpivalkoisuus” esitetään kyseenalaistamista ja ratkaisua akuutisti vaativina ongelmina, jotka jo pelkkinä vallitsevina asiaintiloina aiheuttavat epämiellyttäviä turvattomuustunnetiloja ”rodullistetuille” ihmisille ja ”rodullistettuun vähemmistöön” kuuluville.

Turvattomuuden tuntu syntyy muun muassa siitä, että yliopistomaailmassa joutuu kohtaamaan ”vääriä sanoja ja olettamuksia”, jotka tukevat ”rasistisia rakenteita”. Erittäin rasistinen on esimerkiksi puheessa, vaikkapa tahattomastikin, ilmenevä oletus – joka perustuu tuhat vuotta Suomen niemellä maantieteellisesti ja demografisgeneettisesti vallinneeseen historialliseen todellisuuteen – siitä, että ”suomalaiset ovat valkoisia”. Väärät olettamukset, sanat ja vallitsevat asiaintilat ja historialliset todellisuudet ”kasaavat rasismin ja syrjinnän kokemuksia” ja ilmenevät usein ”mikroaggressioina”, jollaisia ovat teot ja sanat, joilla ”ihminen tahattomasti toiseutetaan”. Tällainen on omiaan tuottamaan ”vähemmistöstressiä”. 

Artikkelin mukaan yliopistomaailmassa sovellettu kielenkäyttö eli sanat pitää muuttaa poliittisesti korrekteiksi ja pitää ottaa täysimittaiseen käyttöön – kommunistisista yhteiskunnista tunnettu – ”matalan kynnyksen anonyymi raportointi” eli ilmianto- ja käräytysjärjestelmä. Suositeltavien ”ongelmanratkaisuiden” perusluonne käy havainnollisesti ilmi seuraavasta poliittisesti erittäin korrektista opiskelijatoiveesta, jota Ylen artikkeli lainaa:  

”Haluaisin nähdä lisää muutakin kuin valkoista henkilökuntaa, positiivista syrjintää [eli rotuvähemmistöjen erityissuosimista] ja kriittistä analyysiä yliopiston epistemologiasta ja ontologiasta. Intersektionaalinen feminismi kaiken toiminnan lähtökohdaksi. Inkluusio ei voi olla pelkkää strategista sanahelinää”. 

Suomalaisiin yliopistoihin ajetaan nyt voimalla sitä samaa kulttuurimarxilaista leukofobista ja oikofobista sekä rodun käsitettä aseenaan käyttävää totalitarismia, joka jo pitkälti vallitsee esimerkiksi angloamerikkalaisessa yliopistomaailmassa ja josta kirjoitan Avoimet rajat ja maahanmuutto (Kuva ja Sana, 2016) -kirjani sivuilla 139–143 ja 149–152, alaotsikoiden ”Globalistieliitti pyrkii valkoisten eurooppalaisten kansojen heikentämiseen” ja ”Open Borders -maahanmuutto muuttaa myös Euroopan” alla, seuraavasti. 

Mielenkiintoista kyllä, sekä globalistinen Iso raha -eliitti että sen vahvasti tukemat ja tavoitteiltaan yhtä internationalistiset vasemmistoradikaalit toimijat pyrkivät molemmat nimenomaan valkoisten eurooppalaisten kansojen tarkoitukselliseen väestölliseen vähentämiseen. Sekä globaalin rahaeliitin että vasemmistoradikaalien mukaan Eurooppa ja Pohjois-Amerikka tarvitsevat välttämättä lisää väestöllistä monimuotoisuutta. Tehokas väline tämän edistämiseksi on suurimittainen ei-eurooppalainen maahanmuutto länsimaihin. Tällaiset pyrkimykset ilmenevät jopa suoranaisena leukofobiana, valkofobiana, eli eurooppalaisperäiseen väestöainekseen kohdistuvana ohjelmallisen vihaisena pelkona ja syrjintänä. 

Vasemmistolainen maahanmuutto-internationalismi kumpuaa sellaisesta sosiobiologiset todellisuudet kieltävästä tasa-arvoajattelusta, jonka mukaan paitsi kaikki yksilöt, myös kaikki ihmisryhmät ovat samanlaisia, eivät vain samanarvoisia. Minkä hyvänsä eron toteaminen tai todellisena pitäminen merkitsee tämän ajattelun mukaan syrjintää, sortoa ja rasismia. Ideaalina tulee pitää kansainvälistä vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa. 

Kaikkien yksilöiden ja ihmisryhmien on saatava olla vapaita myös kaikista aineellis-ruumiillisista rajoitteista. Kaikki maailman voimavarat kuuluvat kaikille, ja siten myös länsimaisten hyvinvointivaltioiden tarjoama hyvinvointi kuuluu kaikille, ei vain länsimaisille ihmisille itselleen. 

Tältä pohjalta myös sosialistinen ammattiyhdistysliike on asennoitunut internationalistisesti ja avoimet rajat -henkisesti eikä näin muodoin halua asettaa eurooppalaisia duunareita etusijalle edunvalvonnassa. Kaiken tällaisen pidäkkeetöntä maahanmuuttoa puoltavan ja globalistisesti asennoituvan vasemmistolaisen ajattelun taustalla vaikuttaa vahvasti identiteettipoliittisesti muokattu luokkataisteluvakaumus siitä, että valkoiset eurooppalaiset kansat kansallisvaltioineen edustavat sortajaa ja muut kansat ja etniset ryhmät sorrettuja. 

Eurooppalaiset kansallisvaltiot ja USA:n eurooppalainen selkäranka tulee siten lopullisesti hajottaa internationalistisen monikulttuurisuusideologian ja rajoittamattoman ei-eurooppalaisen maahanmuuton avulla. 

Niin sanotusti progressiivisen eli edistyksellisen radikaalivasemmiston valkofobia ilmenee siinä, että ”valkoisuutta” pidetään sosiaalisena rakennelmana, joka on purettava. Historia on kirjoitettava oppikirjoihin uusiksi siten, että valkoiset eurooppalaiset kansat ja niiden synnyttämät poliittiset instituutiot saadaan näyttämään syyllisiltä maailman ongelmiin ja ei-eurooppalaiset ja ei-valkoiset kansat saadaan sijoitetuiksi passiivisen viattoman kärsijän ja uhrin rooliin. Tällä on nyt velvollisuus vaatia oikeuksiaan ja korvauksia vuosisataisista pahuuksista, joita valkoiset ovat näihin kansoihin kohdistaneet. 

Tämän johdosta innokas akateeminen vasemmistonuoriso on USA:ssa vaatinut useiden erilaisten ja USA:n valkoisen eurooppalaisen valtavirran historian kannalta merkittävien historiallisten muistomerkkien poistamista julkisista tiloista. Radikaaleimmat vasemmistointellektuellit ovat jopa esittäneet, että ”valkoisuus” on oikeastaan sairaus, joka on kerta kaikkiaan selätettävä ja josta on tehtävä parannus. 

USA:n humanististen tiedekuntien opetussisällöissä ovat niin kutsutut kuolleet valkoiset miehet eli maailmankirjallisuuden länsimaiset klassikot olleet tulilinjalla ja marginaaliin siirrettyinä jo pitkään. Vasemmistolainen poliittinen korrektius pitää näiden klassikoiden vaikutusta erittäin turmiollisena, ja siksi turvattomat opiskelijat tulee tehokkaasti suojata tällaiselta vaikutukselta. 

Tämä siitä syystä, että valkoisessa lännessä katsotaan olevan yhä edelleen vallassa ”valkoisten etuoikeutettu asema”, joka on ilman muuta tehtävä tyhjäksi. Siksi opiskelijoistakin on tehokkaasti kasvatettava tätä valkoista etuoikeutta vastaan ankarasti kamppailevia ja sosiaalista – lue: sosialistista – oikeudenmukaisuutta tinkimättä puolustavia taistelijoita. 

Ongelmallista tässä on tietenkin se, että tällainen aktivismi nojaa revisionistisen mielikuvitukselliseen historian uudelleenkirjoittamiseen. Ja varsin erikoinen on tällaisen valkoisuudenvastaisen aktivismin – jonka keskeinen ulottuvuus on avointen rajojen pidäkkeetön maahanmuuttopolitiikka – perusoletus ja -vakaumus: on erittäin törkeän rasistista sanoa, että Afrikan ”mustuus” tai Aasian ”keltaisuus” on jotenkin ongelmallista, mutta on erittäin oikein, luontevaa, asianmukaista ja eettisen edistyksellistä pitää länsimaiden ”valkoisuutta” suurena ongelmana, jolle on ihan pakko tehdä jotakin, siis tämän ”valkoisuuden” hävittämiseksi. 

Mutta miksi vain valkoiset Eurooppa ja Pohjois-Amerikka sekä Australia tarvitsevat ohjelmallista moninaistuttamista, diversiteettiä? Miksi on niin tärkeää, että länsimaiden demografia muuttuu ”värikkäämmäksi”, vaikka muiden maanosien demografioiden ei tarvitse muuttua? Miksi valkoiset eurooppalaiset on saatettava vähemmistöiksi omissa maissaan? 

Jos rodulla, etnisyydellä, kansallisuudella ja ihonvärillä ei ole mitään väliä eikä yhteiskunnallista merkitystä, miksi länsimaiden ”liiallista valkoisuutta” pidetään vakavana ongelmana? Miksi valkoiset eurooppalaiset velvoitetaan omissa kotimaissaan käytännössä assimiloitumaan ei-eurooppalaisiin maahanmuuttajiin eikä päinvastoin? Miksi valkoisten eurooppalaisten kansojen väestömäärän pienentymistä halutaan tehostaa tällaisella monikulttuurisuuspolitiikan mukaisella assimiloitumisella? 

Vasemmistolainen monikulttuurisuusajatus kulkee tähän tapaan: Afrikka kuuluu afrikkalaisille, Aasia kuuluu aasialaisille, Etelä-Amerikka kuuluu latinoille, mutta Eurooppa ja Pohjois-Amerikka kuuluvat yllättäen kaikille. Valkoisessa eurooppalaisuudessa on jotakin perin pahaa, joka tulee neutraloida. ”White Pride” on pelkkänä käsitteenäkin hirvittävän rasistinen, epäeettinen ja itsestään selvän kielletty ja rikolliseksi tuomittu, mutta ”Black Pride” – kuten myös ”Gay Pride – sen sijaan on monikulttuurisen suositeltavaa, sorrettua ryhmää ylösrakentavaa, eettisen ylevää ja käytännön politiikassa suositeltavaa asenteellisuutta sekä mustille että valkoisille.  

Joka tapauksessa näyttää siltä, että sekä amerikkalainen että eurooppalainen poliittinen eliitti on laajalti ja perusteellisesti sisäistänyt saman linjauksen kuin mitä saksalainen vihreä ja vakaumuksellinen kulttuurimarxisti ja EU-liittovaltiota vahvasti ajava poliitikko Joschka Fischer, entinen Saksan varaliittokansleri ja ulko- ja energiaministeri, esitti maahanmuutto- ja väestöpoliittisena näkemyksenään kirjassaan Risiko Deutschland: Krise und Zukunft der deutschen Politik (Kiepenheuer & Witsch, 1994) ja jonka Mariam Lau muotoili seuraavasti Die Welt -lehden artikkelissa ”’Risiko Deutschland’ – Joschka Fischer in Bedrängnis” 7.2.2005:

Deutschland muss von aussen eingehegt, und innen durch Zustrom heterogenisiert, quasi ’verdünnt’ werden”; ”Saksa täytyy aidata tai padota ulkoa käsin ja sisäisesti Saksa täytyy muuttaa heterogeeniseksi sisään virtauksen avulla eli ikään kuin ’laimentaa’”. 

Myös Suomessa asuva saksalainen kirjailija ja kääntäjä Stefan Moster julistaa laajassa Helsingin Sanomien kulttuurisivujen ”Saksa on löytämässä uuden identiteetin, Suomi etsii vielä” -artikkelissaan 12.9.2015, että länsimaihin kohdistuvat pakolais- ja maahanmuttoinvaasiot muuttavat väistämättä läntisten kansojen identiteetin joksikin toiseksi ja että tämä on pelkästään hyvä ja toivottava asia:

”Tässä erikoisessa tilanteessa, jossa jo pelkkä pakolaisten valtava määrä luo uutta todellisuutta, saksalaiset näyttävät oivaltavan, millaisen kotimaan he haluavat ja millaista eivät. Vaikuttaa siltä, että Saksa on pakolaisten avulla löytämässä uuden identiteetin…Ei ole kuitenkaan viisasta suhtautua ’kriittisesti’ todellisuuteen, jota ei voi muuttaa…Ei varsinkaan kannata viljellä vanhentunutta tapaa määritellä kansallinen identiteetti…Tosiasioihin kuuluu, että globaali siirtolaisuus ei ole väliaikainen ilmiö. Se tulee kestämään, ja ’suomalaisia’ makuja tulee olemaan enemmän kuin yksi.” 

Vaikka kirjailija Moster esittääkin nyt meneillään olevat maahanmuuttoinvaasiot ja muut väestöliikkeet ei-muutettavissa olevana todellisuutena ja jonakin sellaisena, jota ei ole mielekästä arvostella, on hänen julistuksessaan kuitenkin kyse siitä, että hän on täysin omaksunut ja sisäistänyt Peter Sutherlandin [1946–2018] ja muun globalistieliitin aatteen, jonka mukaan kansallisten ja etnisten lojaliteettien ei pidä yhdistää ihmisiä, vaan yhteisten arvojen. 

Tämän aatteen mukaan kansallisvaltiot, kansallisuusaate ja kaikenlainen patriotismi on hävitettävä ja ihmismassat on irrotettava perinteisistä juuristaan, jotta tuloksena olisi yksittäisten sosiaalisten atomien juureton massa, jota on helpompi hallita niin keskitetyn taloudellisesti kuin yhteiskunnallisestikin. 

Koti, uskonto, isänmaa -kansallismielinen konservatismi on vihollinen, joka pitää hävittää lännestä. Islam on hyvä apukeino tähän: islam ei tunnusta isänmaata eikä kansallisvaltiota ja on kristinuskon historiallinen päävihollinen, siksi islam on nyt tuotava laajamittaisesti länteen ja länsimaisten eurooppalaisten kansakuntien on luotava itselleen täysin uusi monikulttuurinen identiteetti. 

Sekä Sutherlandin että Fischerin ja Mosterin käsitykset heijastavat samaa aatemaailmaa kuin mitä edusti punavihreän kulttuurimarxilainen amerikkalainen radikaalivaikuttaja Susan Sontag (1933–2004) Partisan Review -julkaisun numeron 34 (1) sivuilla 57–58 artikkelissaan ”What’s Happening to America? (A Symposium)” vuonna 1967:

”Jos Amerikka on läntisen valkoisen sivilisaation huipentuma – kuten jokainen vasemmalta oikealle julistaa –, täytyy läntisessä sivilisaatiossa siinä tapauksessa olla jotain todella väärää. Tämä on kipeä totuus ja harvat haluavat mennä näin pitkälle…Totuus on, että Mozart, Pascal, boolelainen algebra, Shakespeare, parlamentaarinen hallinto, barokkikirkot, Newton, naisemansipaatio, Kant, Marx, Balanchine-baletti ja muut eivät hyvitä eivätkä sovita sitä, mitä tämä nimenomainen sivilisaatio on tehnyt maailmalle. Valkoinen rotu on ihmiskunnan historian syöpä. Valkoinen rotu ja vain se – sen ideologiat ja keksinnöt – on se, joka hävittää omintakeisia sivilisaatioita kaikkialla siellä, minne leviää, ja joka on häirinnyt planeettamme ekologista tasapainoa ja joka nyt uhkaa koko elämän olemassaoloa.”

Näin kirjoitin kirjassani Avoimet rajat ja maahanmuutto. Yllä olevan lainauksen mukaisesti aikoinaan todennut Susan Sontag on muuten sama ”amerikkalainen kirjailijatar”, johon silloinen kansanedustaja ja nykyinen ulkoministeri Pekka Haavisto vetosi julkisen myönteisesti eduskuntapuheessaan vuonna 1988. Avoimen leukofobista rotuteoriaa edustanut ja vakaumuksensa varsin vihapuheenomaisen sanoituksen avulla ilmaissut Sontag näyttää siis hyvinkin kelpaavan julkisesti lainattavaksi auktoriteetiksi.

Sananvapaus uhattuna Suomessa (Kuva ja Sana, 3. p., 2019) -kirjani sivuilla 101–103 kirjoitan, alaotsikon ”YK:n rasisminvastaisuuden perustana kulttuurimarxilainen kriittinen rotuteoria” alla, seuraavasti, myös osaltaan tuoretta Ylen uutista teoreettisesti taustoittaen: 

Neuvostokommunistien lanseeraamien ja heidän läntisten tovereidensa hyväksymien ajatus- ja viharikoslainsäädännön, vihapuheen käsitteen ja näiden velvoittamien sananvapausrajoitusten oli alun alkujaankin tarkoitus suojata marxilaishenkistä sosialistista globalistista politiikkaa – jollaiseen YK:kin yhä vahvemmin ajan oloon sitoutui – arvostelulta. Toisaalta tarkoitus oli mahdollistaa oikeistolaisen, uskonnollisen, kansallismielisen ja konservatiivisen politiikan ja maailmankatsomuksen arvostelu ja sananvapausrajoitusten vaatiminen näiden edustajille, ihmisoikeuksien edistämisen nojalla.

Kommunistiseen rasismidiskurssiin nojaavat myös ne sananvapausrajoitukset, jotka määrää voimaan vuodelta 1969 peräisin oleva Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, artikla 4(a), jonka mukaan rotuvihaideoiden levittäminen on lailla rangaistavaa. 

Samaan tapaan sananvapausrajoituksia velvoittaa voimaan vuoden 1981 Kaikkinaista naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, artikla 10, joka käskee poistamaan, teoissa ja sanoissa, kaikki stereotyyppiset sukupuoliroolit ja käskee ottamaan käyttöön jo Neuvostoliitosta tutut sukupuolikiintiöt. 

Tällaiset rasisminvastaiset ja valkoisen patriarkaatin vastaiset kulttuurimarxilaiset ja radikaalin feministiset ja HLBTIQ-gender-ideologiset sananvapauden rajoittamisvaateet nojaavat teoreettisesti sekä kriittiseen oikeusteoriaan että sen johdannaiseen, kriittiseen rotuteoriaan, Critical race theory, joka kehitettiin amerikkalaisen oikeustieteellisen tutkimuksen keskuudessa 1980-luvulla

Molemmat näistä teorioista nojaavat varhaisemman kulttuurimarxilaisen Frankfurtin kriittisen teorian lähtökohtiin ja postmodernistiseen arvo- ja kulttuurirelativismiin sekä oletukseen siitä, että ihminen ja hänen yhteiskuntansa on inhimillisten valtasuhteiden tuote, sosiaalinen rakennelma, konstruktio. 

Kriittisen rotuteorian rasismikäsityksen, joka on omaksuttu myös länsimaisten yliopistojen naistutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen laitoksilla, mukaan läntisissä yhteiskunnissa ja niiden lainsäädännössä ja yhteiskunnallisissa käytännöissä vallitsee rakenteellisesti niin sanottu ”valkoinen ylivalta” ja ”valkoinen etuoikeus”. Tällä tarkoitetaan oletettua valkoisen kristityn heteromiehen etuoikeutta, joka vääristää pahasti yhteiskunnallisia valtasuhteita sekä poliittisesti, kulttuurillisesti että taloudellisesti. 

Kriittisen rotuteorian mukaan lain ja etenkin rikoslain tehtävänä on toimia yhteiskunnallisen vapautuksen välineenä edistämään ei-valkoisten rotu- ja muiden identiteettipoliittisesti määriteltyjen ja sorretuiksi katsottujen uhriryhmien vapautumista valkoisen kristillisen heteronormatiivisen patriarkaatin kapitalistisesta sortovallasta. 

Tämän valkoisen kristillisen heterosortovallan katsotaan perimmiltään kumpuavan toisaalta psykopatologisen autoritaarisesta maskuliinisesta vallankäyttöhalusta ja toisaalta erilaisista sairaalloisia mielentiloja ilmaisevista fobioista, pelkotiloista. Kriittinen oikeusteoria, kriittinen rotuteoria ja näihin perustuva rasismidiskurssi ajavat siten radikaalia vallankumousta nimenomaan länsimaissa. 

Historiallisesti valkoisissa Euroopassa ja USA:ssa vallitseva ”valkoinen etuoikeus” on pahaa, mutta esimerkiksi Afrikassa vallitseva ”musta etuoikeus” ja Kiinassa vallitseva ”keltainen etuoikeus” ovat luontevia asiaintiloja, jotka eivät aiheuta kriittisiä toimenpiteitä. Kaikki etuoikeudet eivät näköjään ole paheksuttavia kriittisenkään teorian mukaan. 

Näin kirjoitan Sananvapaus uhattuna -kirjassa. 

Mutta nyt siis suomalaisessakin yliopistomaailmassa pyritään voimalla edistämään uskomusta, jonka mukaan ”valkoinen etuoikeus” eli valkoisten eurooppalaisten kansojen olemassaolo omalla historiallisella maaperällään on itsessään ilmaus kammottavasta ”rasistisesta ylivaltapyrkimyksestä”.

Kuten marxilainen historioitsija, luokkasotateoreetikko ja kriittisen rotuteorian teoreetikko sekä Race Traitor- eli Rotupetturi-julkaisun perustaja Noel Ignatiev (1940–2019) – jonka muistokirjoitusartikkeli ”Noel Ignatiev, scholar who called for abolishing whiteness, dies at 78” on luettavissa 11.11.2019 päivätystä Los Angeles Times -lehdestä – on todennut, samassa hengessä kuin edellä lainattu Susan Sontag: 

Treason to whiteness is loyalty to humanity, valkoisuuden pettäminen on uskollisuutta ihmisyyttä kohtaan” ja ”Abolish whiteness, valkoisuus on poistettava”.

Tällaisella agendalla nyt edetään. Lue ajatuksella antropologian emeritusprofessori Philip Carl Salzmanin 29.4.2019 päivätty artikkeli ”The War Against White People” Minding The Campus -sivustolla. Ja ymmärrä myös tämä: 

Kulttuurimarxistit tarkoittavat patriarkaalisen väkivaltaiseksi ja toksisen maskuliiniseksi luonnehtimallaan ”valkoisella rodulla” loppuviimeiseksi oikeastaan eurooppalaisuutta, historiallista eurooppalaista kristikuntaa instituutioineen. Kulttuurimarxilaisen agendan mukaan historiallinen kristikunta ja raamatullinen kristillisyys on lopetettava, poistettava. 

Kulttuurimarxismi käy sotaa kaikkein korkeinta patriarkaalista Herraa ja Kaikkivaltiasta Luojaa eli kolmiyhteistä Jumalaa vastaan, luomisen ja lunastuksen todellisuuksia ja totuuksia vastaan. Kyse on lopulta kristofobiasta, Kristukseen ja kristinuskoon kohdistuvasta sairaalloisesta pelko- ja vihatunneasenteesta.    

 

 

Kommentoi "Leukofobinen "rasisminvastaisuus" kiristää otettaan suomalaisessa yliopistomaailmassa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _  _   ___   ______   ___   _____  
| | | ||  / _ \\ |   \\  / _ \\ | __ \\ 
| |/\| || / //\ \\ | -- // | / \ || | | \ || 
| /\ || | ___ ||| -- \\ | \_/ || | |__/ || 
|_// \_|| |_|| |_|||______//  \___// |_____// 
`-`  `-` `-`  `-` `------`  `---`  -----`  
                         
 
 

19 kommenttia "Leukofobinen "rasisminvastaisuus" kiristää otettaan suomalaisessa yliopistomaailmassa"

Sivu 1/2

taivaan kansalainen 17.1.2020 20.02

"islam ei tunnusta isänmaata eikä kansallisvaltiota"

Ei tunnusta Uusi testamenttikaan. Uuden testamentin mukaan Jumala on valmistanut itselleen kansan, jonka jäsenet ovat tulleet"ulos" kaikista kansoista Kristuksen kuningaskunnan alaisuuteen. Kristityt ovat vieraita ja muukalaisia muiden kansojen joukossa eikä heidän kansalaisuutensa eikä isänmaansa ole tästä maailmasta.

Kansat ovat muuttuvia, häviäviä ja uudelleen muotoutuvia ihmisryhmien kokonpanoja, joita Jumala maailmanhallinnassaan ohjaa. Ei ole enää foinikialaisia tai ammonilaisia eikä monia muitakaan kansoja; ne ovat hävinneet, sulautuneet muihin kansoihin tai muodostaneet yhdessä uusia kansoja. Kristityt eivät halveksi olemassa olevia kansoja eikä heidän isämaitaan, mutta tunnustavat ja hyväksyvät Jumalan maailmanhallinnan näissä asioissa.

Ei ole mitään syytä yhdistää "kotia, uskontoa ja isänmaata" jotenkin jumalalliseksi aatteeksi. Todellisten uusitestamentillisten kristittyjen muukalaisuus ei tietenkään vähennä heidän osallisuuttaan kansoihinsa tai kansojensa asuinalueisiin ja vastuutaan näiden kansojen jäseninä, mutta heidän todellinen identiteettinsä ei ole tämän maailman kansoissa tai isänmaissa, vaan Kristuksen muodostamassa uudessa kansassa, joka kuulu Kristuksen kuningaskuntaan. Uuden testamentin mukaan kristittyjen liian läheinen yhteys tämän pahan vallassa olevan maailman kansojen toimiin on hengellistä uskottomuutta Kristukselle.

Matti Mainio 17.1.2020 21.04

Ahvio ei sanallakaan mainitse sitä, miten valkoihoiset eurooppalaiset ovat tuhonneet ja alistaneet muiden maanosien kansoja historian aikana. Ei voida pyyhkäistä historiaa noin vain ja alkaa rakentaa muureja Euroopan ympärille varsinkin, kun eurooppalaiset itse haluavat yhä tänä päivänä ammentaa taloudellista hyötyä muista maanosista. Ja myös kristinusko on kaikki kansojen ja rotujen rajat ylittävä asia, joten jo siltäkin pohjalta ajatus rotujen erillään pitämisestä on mielestäni hyvin epäkristillinen.

Jukka mikkola 18.1.2020 13.23

Ihmettelen joitakin kommentteja. Ymmärtääkseni Ahvio ei esittänyt "rotujen erillään pitämistä" eikä kiistänyt ns läntisen "kristikunnan" tekemiä ihmisoikuesloukkauksia. Käsittääkseni hän ei myöskään kiistänyt, että kristinusko yhdistää kristityt eri kanoista, roduista, kulttuureista ja maista.

Itse ymmärsin hänen kritisoivan asoiden yksipuolista ideologispohjaista esitystapaa, mikä kritiikki epäilemättä osuukin maaliinsa. Joka kirjoituksessa ei voi, ei kannata eikä tarvitse aina kaikkia puolia uudelleen esittää. Ahvion näkökulma oli aatehistoriallinen.

Omana kouluaikana ei millään muotoa tuotu esiin mm. Etelä- ja Väliamerikan alkuperäiskansojen käsittämätöntä julmuutta ja heidän ihmisoikeusloukkaamistaan, ei myöskään sitä, että orjakauppaan myötävaikutti lisäävästi monet ei-eurooppalaiset maat, kansat ja hallitsijat, myös ns kehitysmaissa. Läntinen " kristikunta" vain tuntuu olevan ainoa, joka jatkuvasti katuu ja muistelee omaa syntisyyttään.

Kristinusko on globaalia, mutta sitä ei pidä myöskään käyttää globalismin tai "internationalismin" pönkittämiseen, sen paremmin (tai pahemmin) kuin äärinatoinalisminkaan.

Oltiinpa tri Ahviosta sinänsä mitä mieltä tahansa, hänen analyyseissään on paljon pohdintaa ja pohdintaa antavaa. Ja paljon teräviä näkemyksiä. En ajattele, että Ahvio "kansalla" tarkoittaisi naiivisti jotain absoluuttisen tarkkarajaisesti määriteltyä tai määriteltävää "entiteettiä" tai oliota.
Kansoja voi tulla ja mennä, mutta silti kansoja voi olla oikeasti olemassa.

Kun yhteiskunnallista tutkimusmaailmaa sivusta seuraa, on siinä todellakin usein "kolttuurimarxilaista pohjavirettä". Tuo ajatus ei ole Ahvion eikä ns. "äärioikeiston" propagandaa. Kriittisen teorian koulukunta on olemuksellisesti yhteiskunnalliseen muuttokseen pyrkivää. Näin opetettiin kasvatustietedn tieteenfilosifian kurssilla, vaikka kulttuurimaxismi-termiä ei siellä käytetty. Kulttuurimarxismi on kuitenkin termi, jota käyttävät monet muutkin kuin Ahvio - eivätkä he ole äärioikeustolaisia (mitä sillä itse kuki tarkoittaa?).

Erkki Hänninen 18.1.2020 17.56

Raamattua on käytetty väärin rotuerottelun perusteena mm. USAn etelävaltioissa ja Etelä-Afrikan tasavallassa. USAn Ku Klux Klan on nimenomaan ratsastanut näillä ns. kristillispatrioottisilla ja protestanttisilla ”arvoilla” ja Raamatulla perustellulla rasismilla...

En kannata mitenkään vasemmistoliberalismia, mutta kristinuskon ja Raamatun varjolla on perusteltu ihmisten eriarvoisuutta. Mm. Billy Graham totesi aikanaan USAn rotuerottelun synniksi. Mahatma Gandhi aikoinaan ei päässyt kirkkoon Etelä-Afrikassa, koska oli ”väärää rotua”.

Kristityn tulee seurata Jeesusta eikä olla ns. kansallismielisen isänmaallinen. Kristus kuuluu kaikille ihmisille. Jumalan valtakunta on monietninen, eikä mikään ns. valkoisen rodun monopoli! Raamattu ei oikeuta minkäänlaista sortoa, syrjintää, fobiaa eikä rotuerottelua. Valkoihoiset eivät ole sen parempia tai huonompia kuin muutkaan ihmiset.

IlkkaT.O. 18.1.2020 22.51

Syntiinlankeemuksen jälkeen "valtioliitot" ihmisvoimin ovat nousseet aina Jumalan säätämystä vastaan, alkaen Baabelista ja päättyen "YK-Baabelin" tuhoon Harmageddonissa. Vedenpaisumuksen jälkeen Seem, Haam ja Jaafet hajaantuivat omiksi sukukunnikseen ja heimoikseen: On kirjoitettu: "heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan". Seemin suvusta muodostui israelilaisten sukukunta Aabrahamista. Mikähän olisi tilanne Lähi-idässä ja maailmassa jos juutalaisvaltion sijaan nyky- (ja historiallisen) Israelissa (maa), Eretz Israelissa asuisi ei-juutalainen monikulttuurinen ja ateistinen ihmisjoukko? Tai islamilaiset? Vailla raamatullis-uskonnollista perustusta ja siitä nousevaa kansallisaatetta? Jumalan ilmoituksen toteutuminen olisi siten mahdotonta, sillä Jumala ei kiellä ilmoitustaan sanassaan. Tarvittiin, UL:n aikana juutalaisvaltio Israel. Kristittyjen on syytä ymmärtää kansallisaatteen ja raamatullisen patrioottisuuden relevanttius Raamatun sanan toteutumisessa alkaen VT:sta aina Ilmestyskirjan loppuun saakka. Lopulta Kristuksen Kuningaskunta perustetaan kooten Jumalan sanalle ja Karitsan todistukselle uskollinen joukko kaikista kansakunnista ja kielistä.
Kuinka kristillisyys olisi edistynyt "Suomen sosialistisen neuvostotasavallan (nyk. eurostotasavallan)" ihanneutopiassa, sitä voi kysellä mielessään NL:n kommunistista taustaa vasten. Oma valtiomme on siunaus. Kyllä kansallisaate on sisäistettynä niin VT:ssa kuin UT:ssakin. Euroopan kansojen ja Yhdysvaltain keskeinen sivistyksen perusta on ollut viime aikoihin asti Raamatun ilmoittaman judeokristillisyyden etiikasta nouseva lainsäädäntö; se on toiminut, kun maallinen regimentti on ollut alistuneena Raamatun sanalle, siitä siunaus. Nyt sitä vasemmistoradikaalien toimesta murretaan globaalisti. Taistelu Jumalan sanaa vastaan! Israel, kristinusko ja sen kannattajat on tuhottava "edistyksen" tieltä. Ei ole "sattumankaupaa", että kristinusko levisi ja sai "jalansijaa" juuri länsimaissa; sanooko täällä joku, ettei Jumala tiennyt mitä teki?
Kristinusko ei ole kielletty Jumalan puolelta kenellekään halukkaalle, kansallisuudesta ja valtiorajoista riippumatta kaikkina aikoina yksilölle tai kansakunnalle: "Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, KAIKISTA KANSANHEIMOISTA JA SUKUKUNNISTA JA KANSOISTA JA KIELISTÄ, ja ne seisoivat valtistuimen edessä ja Karitsan edessä.." (Ilm.7:9).
Huomioitavaa on, että kansakuntien liikehdinnässä itsenäisiä valtioita on kaikkialla monissa muissa kuin kristilisissä kansoissa. Miten Raamattu voisi toteutua ilman Raamatussa mainittuja valtioita ja kansoja? Lopulta voittoisa Kristuksen Kuningaskunta voimaan täydellisenä

Kommentaattori 18.1.2020 22.51

Jumala hyväksyy jokaisen ihmisen ihonväristä, rodusta tai kansasta huolimatta.

Kol 3:11 Silloin ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikissa.

Jumala ottaa vastaan kaikki ihmiset, jotka uskovat Jumalan Poikaan ja uskonsa tähden pitävät sapatin ja muut lain käskyt. Jumalan käskyt koskevat samalla tavalla niin juutalaisia kuin pakanauskovia.

Matt 5:18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

Jes 56:6 Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani,
7 ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.

Ap.t 10:34 Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä.
35 Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa.

Jumala on kuitenkin käskenyt omiensa erottautua pakanallisista tavoista. Erottelu ei perustu ihmisen alkuperään vaan käyttäytymiseen. Paavali kehotti pakanauskovia luopumaan vanhoista tavoista ja kääntymään noudattamaan sitä lakia, mitä Jeesus Kristuskin noudatti. Samalla tavalla Israelin Jumala käski omaa kansaansa erottautua pakanoiden tavoista.

Ef 4:17 Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat! Heidän ajatuksensa ovat turhanpäiväisiä,
18 heidän ymmärryksensä on hämärtynyt, ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras, sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita.
19 Heidän tuntonsa on turtunut, ja he ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikenlaiseen saastaisuuteen ja ahneuteen.
20 Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu,
21 jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on.

Roomassa kristityt kirkot eivät täyttäneet tätä käskyä, vaan omaksuivat roomalaisten tavat mm. alkamalla syömään sianlihaa ja siirtämällä sapatin sunnuntaille. Kristinusko ja pakanauskonnot sekoittuivat keskenään. Paavali kielsi tämän ankarasti siteeraamalla Jesajaa:

2 Kor 6:17 Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan
18 ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias.

Ikävä ihminen? 19.1.2020 12.40

Muutama kommentti.

1. On aika lailla epärehellistä luoda tällaista näennäistiedettä, kuten Juha ahvio tekee: ensin otetaan toisistaan irrallisia kovastikin tieteellisiltä näyttäviä tekstejä ja sitten rakennetaan niistä haluttu kokonaiskuva. Kenenkään mieleen ei pälkähdä kysyä sitä, miksi näitä LOISTAVIA töitä ei tehdä ihan virallisina tutkimuksina? Mitä oikeat yhteiskuntatieteilijät esim. sanoisivat näistä?

2. On omituista, että Juha Ahvio jatkuvasti peilaa Suomea ja USA:ta. Esimerkiksi rotuasiassa olemme ihan eri todellisuudessa. Monin paikoin todellinen ja oikea rasismi ovat Amerikan mantereella arkipäivää. Näppärästi unohtuu kertoa vaikkapa se, mistä rotuongelmat Amerikan mantereella ovat oikeasti muodostuneet. Samoin, myös sitä kannattaa pohtia, ketkä kenenkin maita ovat vieneet - jos Raamattu tosiaankin ne elinpiirit määrittää kullekin kansalle. On aika lailla irvokasta nostella tänne vanhoja radikaaliajatuksia. Yhtä lailla rajuja kannanottoja löytyy jokaisen ideologian ja uskon taustalta, jos niitä etsii.

3. "Globaalieliitistä" puhuminen on irvokasta, kun samaan aikaan ihannoi USA:n Republikaaneja, sen oikeistosiipeä ja vaikkapa Trumpin toimia. Juuri sieltä se eliitti löytyy. Varsinkin pienituloisimpien Patmoksen rahoittajien voisi olla syytä miettiä omaa menestymistään USA:n kaltaisessa järjestelmässä.

4. Globalisaatiota ovat ensimmäisinä ajaneet pääomapiirit ja suuryritykset.

Teksti on kaiken kaikkiaan ihan järkyttävä sotku. Siinä on niin paljon vääristelyä ja toisiinsa liittymättömien asioiden härskiä yhteen sovittamista, että kaipa tuon tuottaminen on ihan työtä vaatinut. Siinähän se tutkimusjohtajan aika kätevästi kuluukin. Tekstissä on mukavasti tavaraa niin uskoville ihmisille kuin myöskin maamme "konservatiiveille" - eli Persuille.

"Kulttuurimarxismi käy sotaa kaikkein korkeinta patriarkaalista Herraa ja Kaikkivaltiasta Luojaa eli kolmiyhteistä Jumalaa vastaan, luomisen ja lunastuksen todellisuuksia ja totuuksia vastaan."

Niinpä. Jos epäilet näitä juttuja, olet äärivasemmistolainen ja kommunisti ja lisäksi haluat kieltää "aidon ja oikean kristinuskon". Yksinkertainen on maailma.

Taisto 19.1.2020 19.43

Dogmatiikan dosentti Ahvio ilmeisesti pitää monisanaisesta tyylistä, jossa on paikoitellen jopa näennäisintellektuaaleja piirteitä. Minusta olisi kiva kuulla/ lukea edellä oleva perinteinen ja ahdistunut vuodatus Twitter tyylillä ja rajoissa, eli mikä olisi se ydinsanoma tässäkin tekstistä. Nyt, kuten monesti muulloinkin turhan monisanainen ja retorisen kikkailun alle jää tekstin skopus, eli tarkoitus/ päämäärä. Tai sitten olen liian yksinkertainen ymmärtääkseni näitä viisaiden teologien koukeroita perinteiseltä teologian alalta poiskulkevia tektejä lukiessa. Oliko tässä jutussa ylipäätään mitään, mikä liittyisi tekstistä irrallista viimeistä kappaletta lukuunottamatta esim kristinuskoon saati Raamattuun?

taivaan kansalainen 20.1.2020 6.37

"Mikähän olisi tilanne Lähi-idässä ja maailmassa jos juutalaisvaltion sijaan nyky- (ja historiallisen) Israelissa (maa), Eretz Israelissa asuisi ei-juutalainen monikulttuurinen ja ateistinen ihmisjoukko?"


Jotakuinkin sellainen kuin nykyään, sillä hyvin suuri osa israelilaisista ja juutalaisista yleensä on sekulaareja uskonnottomia ja ateisteja. Lisäksi Israel on maailman monikulttuurisin ja monietnisin maa. Juutaisuus kun ei ole geeni eikä yksikulttuurinen ryhmä.

Israel ja siionismi on itsessään sekulaari ideologia, joka synnytti alkuaan vasemmistoalisen Israelin. Vasta vuoden 1967 ns. raamatullisten miehitettyjen alueiden valtaamisen jälkeen syntyi uskonnollinen siionismi ja oikeistolainen siionismi.

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/04/14/map-these-are-the-worlds-least-religious-countries/

IlkkaT.O. 20.1.2020 21.11

"Taisto", Ahvio kirjoittaa vain siitä, mikä on jo todellisuutta: Ahvion kirjoituksessa on ydin selvillä hyvikin jos haluaa asiaa objektiivisesti tutkia. Kristinusko, kristinuskon perustalle rakennnetut yhteiskunnat ja kristityt ovat vasemmiston kultuurimarxistien ja vihreiden "pahana" kantona kaskessa. Kulttuurimarxismi tekisi siitä kaskesta eli maailmasta monikulttuurisen, punahomeen (ks. farmit.net) saastuttaman viljan, rikkaruohoa ja ohdaketta kasvavan jättömaan, joka ei kelpaa enää kenellekään. Kristitty, valkoihoinen heteromies on näille marxilaisille vallankumouksen utopian ihailijoille pahin vastustuksen ilmentymä. Lienee selvää, kun katsoo kulttuurimarxismin ilmentymistä nyt ja ennen. On kysymys sodankäynnistä hyvän ja pahan välilla, hengellinen luonteeltaan. Vasemmistolainen kulttuurimarxismi kuin vihreä ekologismin palvonta eivät palvele elävää Herraa Jeesusta vaan toimivat antikristillisinä ja antisemitistisinä Totuuden vastustajina, pahan luonteensa mukaan.

"taivaan kansalainen", unohdit kirjoittamani sanat "juutalaisvaltion sijaan... ei-juutalainen.." vastineestasi, miksi? Vasemmistoliberaalia poliittista korrektiutta pöhisevältä valheFakeNews WP:n julkaisema sekulaarin Ha-aretz lehden artikkeli ei jostakin syystä yllätä. Israel on Juutalainen Kansallisvaltio perustuslakinsa mukaan, sillä on demokraattisilla vaaleilla valittava parlamenttinsa - sisältäen myös arabipuolueet - ja siitä muodostettava hallitus. Mutta keskeistä on juutalaisen Israelin itsenäisyys: siitä kirjoitin.
Herra itse on sanassaan luvannut Hengen uudistuksen israelilaisille lopunaikoina kansakuntana, olemme sen ajan kynnyksellä, "alija" on käynnissä parast'aikaa.
Juutalaisen uskonnon kulttuurin keskellä kasvoi ja toimii myös juutalainen Jeesus, meidän Herramme. Heille, juutalaisille Hän on luvannut ilmestyä kansakuntaa koskevana Messiaana, sitä ei ole luvattu muille kokonaisille kansakunnille.

Taisto 20.1.2020 21.11

Prof, emer. Markku Ojaselta loistava kolumni ja vastine Patmoksenkin sivuilla kovin usein siintävään varsin kritiikittömään oikeistolais ja trumpilaisen maailmankuvan paapomiseen. https://www.seurakuntalainen.fi/blogit/emeritusprofessori-markku-ojanen-miksi-christianity-today-lehti-oli-oikeassa-vaatiessaan-presidentti-trumpin-eroa/
Ehkä Patmos ei ole kuitenkaan ajamassa kyseistä polittiitista agendaa Suomeen ”kristinuskon ja raamatullisuuden” nimissä, mitä mr Trump on pyrkinyt mm valehtelemalla monesti tekemään.

Rauno Mäkinen 20.1.2020 21.11

"Taivaan kansalaisen" pitäisi mielestäni laajentaa näkökulmaansa nyky-Israeliin, että Jumalan kokonaissuunnitelma Israelille hahmottuisi hänelle oikein. Tämän hetken Israelin tilanteen joistakin yksityiskohdista ei pitäisi muodostaa kokonaiskuvaa. Aivan kuin Jumala käytti aikanaan Israelin tuomioissa ja hajoituksissa "sekulaareja" tahoja, jotka tuskin edes tiesivät toteuttavansa Jumalan tahtoa, Hän on käyttänyt- ja käyttää niitä myös Israelin ennalleenasettamisessa.
Hesekielin kirjan 37. luvussa osoitetaan, että ennalleenasettaminen tapahtuu vaiheittain, jossa ensin tapahtuu juutalaisten fyysinen kokoontuminen "omaan maahansa" ja sitä seuraa sitten Israelille vaikeidenkin vaiheiden kautta (ja myös niiden johdosta) myös Israelin hengellinen uudistuminen. "Jumalan myllyt jauhavat hitaasti" mutta varmasti,eikä Israelin nykytilanteesta pitäisi tehdä liian nopeita johtopäätöksiä. Myös Roomalaiskirjeen luvuissa 9-11 kerrotaan kokonaisvaltaisesti Jumalan suunnitelmasta Israelin suhteen.
Raamatusta käy selville, että Jeesuksen palatessa perustamaan tuhatvuotista Valtakuntaansa maan päälle, juutalaiset ovat silloin Jerusalemissa ja juuri he toivottavat Hänet tervetulleeksi (lähinnä kai avuksi huutamalla). Silloin myös "muukalaiset" saavat omat alueensa ja oikeutensa Israelin maassa. Sitä ei esim. YK saa aikaan ns. rauhanpyrkimyksineen, niin kannatettavia kuin rehelliset rauhanpyrkimykset ovatkin. Taitaa vain nykyisistä pyrkimyksistä puuttua juuri se rehellisyys.

Kommentaattori 20.1.2020 21.11

"taivaan kansalainen" kirjoitti: - Jotakuinkin sellainen kuin nykyään, sillä hyvin suuri osa israelilaisista ja juutalaisista yleensä on sekulaareja uskonnottomia ja ateisteja... Juutaisuus kun ei ole geeni eikä yksikulttuurinen ryhmä.

Juutalaisuus on geeni, koska juutalaiset ovat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä. Pakanauskovat voivat liittyä Israelin kansaan määrätyin edellytyksin, mihin kuuluu velvollisuus noudattaa Israelin Jumalan käskyjä samalla tavalla juutalaisten kanssa.

On totta, että Israelissa rehottaa tällä hetkellä monet kulttuurit ja juutalaiset eivät itsekään enää usko. Tämä ei ole kuitenkaan Jumalan tahto. Jumala on nimenomaan käskenyt Israelin kansan erottautua pakanakansoista ja heidän tavoistaan [5 Moos 12:29-32]. Juutalaisuus on vain yksi kulttuuri, joka perustuu Jumalan opetukseen, mikä on kirjoitettu Raamattuun.

Jeesus Kristus on juutalaisten kuningas ja hänkin noudatti Tooraa. Jeesus antoi lähetyskäskyssään tehtävän opettaa kaikille kanoille Tooran. Israelin Jumala hyväksyy pakanat omakseen, jos he noudattavat Israelin Jumalan käskyjä.

Selvyyden vuoksi kuitenkin sanon, ettei Toorassa ole käskyä ympärileikata ulkomailla asuvia pakanauskovia, minkä takia apostolitkaan eivät vaatineet heiltä ympärileikkausta [1 Moos 17:8-10].

Yleisesti ottaen on kuitenkin niin, että Jeesus käski opettaa Tooran kaikille kansoille noudatettavaksi, joten heitä koskee samalla tavalla velvollisuus noudattaa niin sapattia kuin kielto syödä sianlihaa. Protestanttien keskuudessa on kuitenkin paljon vääriä Raamatun käännöksiä ja virheellisiä selityksiä Paavalin opetuksista, joilla on pyritty purkamaan lakia, mutta Uuden testamentin opetus ei pura laista yhtäkään käskyä [Matt 5:17-19].

Matt 23:1 Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:
2 "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa.
3 Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan...

Matt 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
----
20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa...

Room 2:9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.
10 Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen,
11 sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. [Ap. t. 10:34-35]
12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

Jay 21.1.2020 6.54

Onko Ahvio ajatellut mitä tapahtuu, jos HALAL-PORSAS RAISKAA KOSHER-SIAN? Niinpä, tätä miettiessä menee pullakahvit väärään kurkkuun ja suusta tulee vain KRAPULAISTA LIEJULISKON ÖRINÄÄ! Siitä ei seurakunnat tykkää.

IlkkaT.O. 21.1.2020 6.54

"Taiston" jumaloima em.prof. Ojanen on totaalisen hakoteillä pyrkiessään mollaamaan Donald Trumpia. C.T.-lehti oli perustellusti väärässä vaatiessaan Trumpin eroa.
Trumpin presidenttikaudella USA:n talous on ollut ennätyksellisen pitkään ennätyksellisessä noususuhdanteessa, sille tosiasiallle eväti voi Ojanen eikä "Taisto" mitään. USA:n armeija on ainoa vastine Kiinan ja Venäjän imperialistisia maailmanvalloitusyrityksiä vastaan. Se on ainoa tasapainottava voima, toistaiseksi. "Obamacare" toteutuessaan rampanakin nolisi syössyt USA:n taloudelliseen syöksykierteeseen mielettömän rahoituksentarpeensa vuoksi, sitä ei missään valtavirtaFakenews'ssa- Yle, HS, MTV ole koskaan kerrottu suomalaisille, miksi ei?
Kalifaatin johtaja on kukistettu, samoin Iranin vallankumousarmeijan komentaja, Qassam Suleimani. Merkittäviä saavutuksia USA:n armeijan taholta rauhan puolesta. Presidetti Trumpin kristillinen näkemys abortista on aitoa välittämistä ja eläman kunnioittamista, ei kuoleman, kuten oli Obaman ja olisi ollut myös Planned Parenthood-kunniajäsen Hillary Clinton tullessa valituksi virkaan.
Trumpille krediitit uskonnonvapauden ja kristinuskon puolustamisesta pimenevässä aikakautemme hengellisessä yössä; noidat ovat kirjaimellisesti hyppinneet seinille Jeesuksen voiman vastustusyrityksissään. Trump on tuonut aidosti rukouksen merkityksen uudelleen Valkoiseen Taloon, Obama sentään "ehti" kautensa lopulla värjäämään valoefektein koko kiinteistön "priden kunniaksi" sateenkaaren väreihin. On eroa kristillisten arvojen toteuttamisessa!
Vasemmisto- ja liberaalidemokraatit, lupauksestaan huolimatta, ovat pyrkineet kaikin mahdollisen valhein repimään ja hajoittamaan Yhdysvaltain kansakunnallista tilaa; he eivät voi sulattaa Trumpin menestystä. Valheellisia yrityksiä on ollut järkyttävässä miitasuhteessa heidän taholtaan.
Israel on ollut Lähi-idän ainoa demokraattinen valtio, joka on näkynyt kaikessa Netanjahun aikana ja suhteessa Trumpin hallintoon. Nythän demokraatit vaalipuheissaan haluaisivat tehdä suuria muutoksia Israelin aseman heikentämiseksi Lähi-idässä. Trump on Israelin ja Jerusalemin osalta pitänyt vaalilupauksensa. Sama ei tule toistumaan demokraattien toimesta.
Trump on pyytänyt anteeksi menneitä virheitään naissuhteissaan, Trump on toteuttanut kaudellaan kristllisiä hyveitä, Jumalalle kiitos. Ojanen ja "Taisto" aateveljineen (-henkilöineen) eivät hänelle kuitenkaan anteeksiantoa suo, vaan kaivelevat Jeesuksen veren alle tunnustettuja syntejä. nimenomaan Ojanen ja Taisto lausuvat väärän todistuksen Trumpista, miehestä, jonka Herra on asettanut tehtäväänsä.
Em.prof. Ojasen ja Taiston hekumointi saavat tuntemaan myötähäpeää kristillisessä katsannossa.