2015-10-11 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Maanantaina 28.9.2015 puhuin Helsingin Kristillisessä Mediakeskuksessa aiheesta "Euroopan pakolaiskriisi ja islamin invaasio: mitä nyt tapahtuu?" Tarkastelin puheessani myös sitä, millä tavalla varsinkin Eurooppaan mutta osaltaan myös Yhdysvaltoihin tällä hetkellä kohdistuva islamilainen... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/751/maahanmuuttoinvaasio_ja_yk_n_agenda_21 Patmos article
Juha Ahvio
11.10.2015
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Maahanmuuttoinvaasio ja YK:n Agenda 21

 

Maanantaina 28.9.2015 puhuin Helsingin Kristillisessä Mediakeskuksessa aiheesta ”Euroopan pakolaiskriisi ja islamin invaasio: mitä nyt tapahtuu?” Tarkastelin puheessani myös sitä, millä tavalla varsinkin Eurooppaan mutta osaltaan myös Yhdysvaltoihin tällä hetkellä kohdistuva islamilainen massamaahanmuuttoinvaasio liittyy YK-johtoiseen globaaliin ”kestävän kehityksen” ideologiaan ja ohjelmaan, joka tunnetaan Agenda 21 -nimellä. Kyseessä on ohjelmallisen maailmanlaajuinen asialista 21:nnelle vuosisadalle eli 2000-luvun alkupuolen maapallolle ja sen kaikille asukkaille. 

Mistä YK:n Agenda 21:ssä on kysymys? Taustoitin tätä ohjelmaa blogissani ”’Kestävän kehityksen’ vihreä valhe” 17.6.2012, joka liittyy YK:n vuonna 2012 pidetyn Agenda 21:ä päivittäneen Rio+20 ilmastokokouksen asiayhteyteen. Alkujaan Agenda 21 lanseerattiin YK:n Earth Summit -ympäristö- ja kehityskokouksessa Brasilian Rio de Janeirossa vuonna 1992. Agenda 21:n tuolloin muotoiltuun sisältöön voi tutustua täällä. Viitatun dokumentin ”Demographic Dynamics and Susteinability” -otsikoitu luku 5 käsittelee väestöpoliittisia kysymyksiä ”kestävän kehityksen” näkökulmasta ja tarkastelee kohdissa 5.33 ja 5.34 myös pakolais- ja maahanmuuttokysymyksiä tässä asiayhteydessä.

Agenda 21:n ohjelma globaalin kattavine velvoitteineen on luonteeltaan niin kutsuttua pehmeää sääntelyä, joka perustuu niin sanottuihin pehmeisiin oikeuslähteisiin. Tällainen sopiminen ja sääntely on suositusluontoista, ei sellaisenaan juridisesti sitovaa. Mutta koska maailman valtioiden johtajat ja muut vaikutusvaltaiset mielipiteenmuokkaajat ovat YK:n myötä ja etenkin viime vuosina entistäkin vahvemmin lobatun ilmastonmuutosideologian siivittämänä erittäin vahvasti halunneet sitoa itsensä Agenda 21:n velvoitteisiin, on näihin alettu mukautua joko viranomaissääntelyn tai paikallis-vapaaehtoisen itsesääntelyn ohjaamana. Vaikka siis viralliset kansan tahtoa edustavat lainsäädäntöelimet eivät olisikaan tätä pehmeää sääntelyä säätäneet lainvoimaisen sitovaksi, on siitä käytännössä monilla yhteiskunnan aloilla de facto tullut velvoittavan ohjeellista, jopa pakottavaa säädäntää länsimaissa.

Agenda 21:n ideologian mukainen yhteiskunnallinen asennoituminen ja sen kaikkia velvoittavaksi kokeminen ei siten ole vahvistunut mitenkään kansanvaltaisesti eikä virallisen läpinäkyvästi edeten, vaan vaivihkaa ja pelottelemalla. Tämä on tapahtunut luomalla globaali uhkakuva länsimaisen ihmisen itse aiheuttamasta tuhoisasta ilmastonmuutoksesta, joka on samanaikaisesti sekä vääjäämättömästi etenevä että sellainen, johon ihmiset voivat sittenkin vaikuttaa hidastavasti, mutta vain siinä tapauksessa, että muuttavat länsimaisen juutalaiskristillisen ihmiskäsityksensä, kulttuurinsa, yhteiskuntansa ja perinteisesti vaurautta luoneen vapaan talousjärjestelmänsä radikaalisti joksikin toiseksi, globalistisen maailmankatsomuksen vaateiden mukaiseksi.

Erityisen ongelmallista tällainen asennoituminen ja kokeminen on ensinnäkin siksi, että – kuten viitatussa blogissani vuodelta 2012 tuon esiin – ilmastotieteen kovat tosiasiat ja suuri joukko alan asiantuntijoita eivät edelleenkään tue ihmisperäiseen ilmastonmuutokseen uskovien tutkijoiden mielivaltaisen hypoteettisia katastrofilopputuloksia tarjoavia tietokonemalleja. Ilmastotiede ei ole mitenkään konsensuksenomaisesti todistanut, että ihmisen toiminta olisi keskeisesti vaikuttava kausaalinen syy ilmastonmuutokselle. Toiseksi tällainen Agenda 21:n tavoitteiden edistäminen on ongelmallista siksi, että nämä globalistiset tavoitteet ovat ekososialistisen totalitaarisia.

Hyvän kuvan siitä, mitä kaikkea Agenda 21 pitää sisällään, saa paitsi tutustumalla Agenda 21:n omiin dokumentteihin myös esimerkiksi lukemalla romanialaissyntyisen tohtorin Ileana Johnson Paugh:n vuona 2012 julkaiseman kirjan U. N. Agenda 21: Environmental Piracy, jossa kirjoittaja osoittaa, mitä Agenda 21:n virallisten dokumenttien esittämän säätelyn maailmanlaajuisesta toimeenpanemisesta tosiasiallisesti seuraa. Kirjansa esipuheessa sivuilla v–x Johnson Paugh toteaa, että Agenda 21:n tavoitteisiin lukeutuvat muiden muassa maapallon väestön uudelleensijoittelu käytössä olevia resursseja enemmän vastaavasti, maanomistuksen ja -käytön siirtäminen valtiolliseen hallintaan resurssien ”oikeudenmukaisemman jakamisen” toteutumiseksi, maaperän käytön kontrolloiminen suunnitelmallisen kaavoittamisen avulla, maankäytöstä koituvan huomattavan voiton sosialisoiminen valtiolliseen kontrolliin ja kaupunki- ja maaseutualueiden maan kontrolloiminen julkisen omistamisen avulla.

Kuten Johnson Paugh kirjassaan perustelee, edellä kuvatun kaltaista ohjelmaa ei voida globaalisti toteuttaa ilman yhtä keskitettyä maailmanvaltiota ja maailmanhallitusta, jonka tulisi kontrolloida tehokkaasti:

Maailman energian tuotantoa, jakamista, toimittamista ja kulutusta älykkään sähköverkon ja siihen liitettyjen älymittareiden avulla alkaen yksityisistä kotitalouksista; maailman ravinnontuotantoa; oppilaitosten kasvatus- ja koulutusohjelmien sisältöä, joiden tulisi edistää ilmastonmuutoshenkisen globaalin kansalaisuuden velvoitteiden ja ekouskonnollisen Äiti Maa -aatteen sisäistämistä; vedenkäyttöä sen kaikissa muodoissa alkaen yksityisten kotitalouksien kodinkoneiden etäkontrollista älyverkon avulla; maaperää sen yksityistä omistusoikeutta radikaalisti rajoittamalla; maailman talousjärjestelmää ja rahavirtoja; maailman väestön määrää perheyksiköt uudelleen muotoilemalla, perhesuunnittelulla ja ”lisääntymisoikeuksien” soveltamisella mukaan lukien sterilisaatiot ja eugeniikka eri muodoissaan – ja myös abortit, eutanasia ja LGBTIQ-ideologian edistäminen; kansallisten rajojen ja paikallisen suvereenisuuden poistamista; kansallisvaltioiden ja kansallisten kulttuurien hävittämistä ja sulauttamista monikulttuurisuusideologian mukaiseksi globaalia kansalaisuutta vaalivaksi maailmanyhteisöksi; yksilöllistä liikkumista sen rajoittamiseksi ylipäätään ja etenkin yksityisautoilu pois näivettämällä ja julkisia kulkuvälineitä subventoimalla sekä asumista ja sen keskittämistä tietyille ahtaille kaupunkialueille ja entisten yksityisomistuksessa olleiden omakotialueiden maa-alueiden ottamista valtion haltuun ja muuttamista luonnonmukaisiksi kansallispuistoiksi.

Mielenkiintoista ja merkille pantavaa on, että juuri edellä kuvatun kaltaisesta Agenda 21:n mukaisesta globalistisen sosialistisesta maailman tulevaisuudesta haaveilevat esimerkiksi meillä Suomessa – toki monen muun toimijan ohella – demarinuoret, virallisessa Poliittisessa ohjelmassaan, joka on hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6. – 8.6. 2014. Tämä ohjelma kannattaa lukea huolellisesti kokonaan läpi miettien samalla sitä, miten vahvasti näinkin valtavirtainen julkinen vaikuttaja kuin SDP:n nuorisojärjestö on täysin avoimesti omaksunut radikaalin ekososialistisen totalitarismin edellyttämän globalistisen maailmanvaltioihanteen politiikkansa julkiseksi innoittajaksi.

Ohjelman sivuilla 23 ja 25–26 ja 32 todetaan muun muassa seuraavasti:

”Ilmastopolitiikan keskeisenä tavoitteena tulee edelleen olla maailmanlaajuisen sitovan ilmastosopimuksen luominen. Teot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on pantava käytäntöön välittömästi. Kansallisena tavoitteena on oltava…hiilineutraali Suomi vuoteen 2050 mennessä…”

”Sosialidemokraattiset Nuoret haluaa maailman, jossa kaikki ihmiset ovat vapaita ja tasa-arvoisia. Jotta tämä tavoite voi toteutua, tarvitsemme globaalia solidaarisuutta ja yhteistä oikeudenmukaista politiikkaa. Tarvitsemme kansainvälisiä poliittisia elimiä, joiden kautta maailmaa voidaan rakentaa. Tärkeintä on luoda globaali oikeusjärjestelmä, jonka avulla voidaan puuttua esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksiin, kansainväliseen talouteen, työmarkkinoihin sekä ilmastonmuutokseen ja merkittäviin ympäristökysymyksiin…”

”Kansainvälisen solidaarisuuden ja globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi seuraavan vuosikymmenen yksi keskeisimpiä tavoitteita on YK:n  vuosituhattavoiteprosessin jatkuvuus…Osana YK:n kestävän kehityksen agendaa tulee muodostaa konkreettinen tavoiteohjelma, jossa työtä köyhyyden poistamiseksi jatketaan…Politiikan tavoitteena on lopulta yhdistää kaikki maailman ihmiset päättämään asioistaan tasavertaisina, samat oikeudet omaavina toimijoina. Keinotekoiset valtioiden väliset rajat on lopulta poistettavaGlobaali sosialidemokraattinen hyvinvointivaltio tulee olla kansainvälisen toiminnan tavoitteena…maahanmuutto on mahdollisuus.”

Massamaahanmuutto todellakin tarjoaa tehokkaan välineen ja mahdollisuuden edistää konkreettisella tavalla Agenda 21:n ja demarinuorten haaveileman maailmanvaltion ja -hallituksen syntymistä ja kansallisten rajojen ja kansallisvaltioiden ja varsinkin länsimaiden perinteisten kulttuuri-instituutioiden hävittämistä. Tämä tosiasia on otettu lukuun paitsi varsinaisissa Agenda 21 -ohjelmateksteissä myös jo niitä edeltäneissä YK:n ohjelmapapereissa kuten YK:n asuinyhdyskuntasuunnitteluohjelmaa muotoiltaessa Kanadan Vancouverissa vuonna 1976, jolloin julkaistu The Vancouver Action Plan viittasi väestön sijoittelun (the distribution of population) ulottuvuuksiin suositusosiossaan A.1 (b). Kyse on siis siitä, että väestönsiirrot ja maahanmuutto nähdään maailmanlaajuisten tulonsiirtojen ja -tasausten ohella globalistisen totalitaarisella tavalla välineiksi toteuttaa sekä sosiaalista että taloudellista ”oikeudenmukaisuutta”.

Agenda 21:n maahanmuuttoulottuvuus mainitaan selkeästi tämän Agendan tuoreimmin päivitetyssä muodossa eli YK:n kestävän kehityksen kokouksessa New Yorkissa 25.–27.9. 2015 julkaistussa The 2030 Agenda -paperissa, jossa esitetään 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka tulisi saavuttaa entisestäänkin tehostetulla globaalilla yhteistyöllä vuoteen 2030 mennessä. Julistus on otsikoitu seuraavasti: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Johdannon mukaan 17 tavoitetta tähtäävät maailman taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen ”kestävän kehityksen” tasapainoiseen saavuttamiseen.

Julistus jatkaa elimellisesti Agenda 21:n ohjelmaa ajankohtaistetussa muodossa. Alkuosan ”The New Agenda” -alaotsikon alla kohdassa 29 todetaan maahanmuutosta (migration), että maahanmuutto ja maahanmuuttajat (migrants) ovat myönteinen ilmiö ja tekijä globaalin ”kestävän kehityksen” kannalta ja että kansainvälinen maahanmuutto on monia ulottuvuuksia sisältävä todellisuus, jolla on suuri merkitys niin maahanmuuttajien lähtömaiden, kauttakulkumaiden kuin uusien isäntämaidenkin kehityksen kannalta. Kohdassa 29 kehotetaan tekemään yhteistyötä sen varmistamiseksi, että maahanmuuttoilmiö voi toteutua paitsi turvallisesti ja järjestäytyneesti myös säännöllisesti (…to ensure safe, orderly and regular migration…).

Pykälässä 36 puolestaan sitoudutaan kulttuurienvälisen ymmärryksen, toleranssin, kunnioituksen ja globaaliin kansalaisuuteen nojaavan etiikan sekä jaetun vastuun ajatuksiin. Tämä sitäkin suuremmalla syyllä, koska kohdassa 59 sitoudutaan edelleen uskomukseen, jonka mukaan Maa-planeetta ja sen ekosysteemit ovat meidän yhteinen kotimme ja todetaan, että Äiti Maa -ilmaisu on yleinen monissa maissa ja monilla alueilla. ”Reduce inequality within and among countries” -otsikoidun tavoitteen numero 10 kohdalla, alakohdassa 10.7., kehotetaan toteuttamaan järjestäytynyttä, turvallista, säännöllistä ja vastuullista ihmisten maahanmuuttoa ja muuta liikkumista, suunniteltua ja hyvin hallittua maahanmuuttopolitiikkaa harjoittamalla.

Varmemmaksi vakuudeksi sekä YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon että USA:n presidentti Barack Obama totesivat jälkimmäisen isännöimässä Väkivaltaisen ekstremismin vastaisessa johtajien kokouksessa 29.9.2015, että yhteiskunnistamme tulee rakentaa ”moniarvoisia, tolerantteja ja erilaisuuden hyväksyviä ja sellaisia, jotka hylkäävät muslimienvastaisen ja maahanmuuttovastaisen kiihkoilun, joka luo vastakohta-asetelmia”.

Pahimmanlaatuista ”ekstremismiä” eli ”äärimielipiteiden ilmaisua” ja tällaisten mukaan orientoitumista ja toimimista ovat siten kaikenlainen islamin arvostelu ja maahanmuuttokriittisyys ja erityisesti islamilaisen maahanmuuton arvostelu. Tämä merkitsee sitä, että sekä Agenda 21:n että sen uusimman muotoilun eli Agenda 2030:n edustaman Open Borders -ideologian mukaan islamilainen ja avoimen invaasion luonteinen massamaahanmuutto Eurooppaan on mitä suotavinta ja tarpeellisinta. 

Huolellinen tutustuminen yhtä hyvin Agenda 21:n kuin Agenda 2030:nkin virallisiin dokumentteihin ja niitä analysoivaan kirjallisuuteen osoittaa kuitenkin, että todellisia radikaaleja ja ääriajattelijoita ja -toimijoita ovat ne, jotka haaveilevat koko maapallon ja kaikkien sen kansalaisten alistamisesta aina yksittäisten kodinkoneiden ja oman auton käytöstä alkaen ekososialistisen totalitaarisen ja kansallisvaltioiden rajat poistaneen maailmanhallituksen ”hyväntahtoiseen” ja ”oikeudenmukaiseen” pakkovaltaan, eivätkä suinkaan perinteisiä länsimaisia arvoja puolustavat islam- ja maahanmuuttokriitikot. 

Lisäinformaatiota Kuvan ja Sanan verkkokaupasta:

Kirjani Eurooppa ja Suomi islamisoituvat: tiedä tosiasiat islamistiterrorismista ja islamilaisesta maahanmuutosta         

Luentoni 2.3.2015: Eurooppa ja Suomi islamisoituvat: tiedä tosiasiat myös islamilaisesta maahanmuutosta 

Luentoni 13.4.2015: Mitä on tiedettävä Suomen ja Euroopan islamisoitumisesta  

Kaksi uusinta luentoani, maanantai-illalta 28.9.2015

Euroopan pakolaiskriisi ja islamin invaasio: mitä nyt tapahtuu? 

Tuonelan portit eivät voita Kristuksen seurakuntaa: miten kristitty reagoi aikamme haasteisiin? 

  

 

 

 

 

 

Kommentoi "Maahanmuuttoinvaasio ja YK:n Agenda 21"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

  _____  ______  _ __  __  __  _  _  
 / ___// /_  _// | |/ // \ \\/ // | \ / || 
 \___ \\  -| ||-  | ' //  \ ` // | \/ || 
 /  //  _| ||_  | . \\   | ||  | . . || 
 /____//  /_____// |_|\_\\  |_||  |_|\/|_|| 
`-----`  `-----`  `-` --`  `-`'  `-` `-` 
                         
 
 

21 kommenttia "Maahanmuuttoinvaasio ja YK:n Agenda 21"

Sivu 1/2

Tende 11.10.2015 9.55

NWO (new world order) lisää kierroksia. Meidän pitää puhua ja nostaa asiaa esille. Pelokkaana omaan kuoreensa vetäytyvällä annamme tilaa tälle pakkovallalle. Kirjoitelkaa esim uutiskommentointeihin ja vaatikaa seneuurin poistoa ( esim YLE ei juurikaan anna komentoida paitsi SVENSKA YLE)

Ihmettelyä1 11.10.2015 22.54

No niin, YLE ilmoitti että viikolla19.10-25.10 on vapaan tiedonvälityksen yms viikko? Miten lie toteutuu...

Törkeää on tuo presidentti Obaman ja pääsihteeri Ban Ki Moonin eko-totalitaristinen julistus.Mieletön ja kammottava on myös tuo väkivaltaisen islamuskonnon "lellittelyvaatimus".Eli islam saa silti itse kohdella juutalaisia,kristittyjä ja muita uhkaillen ja alistavasti kuten tähänkin saakka?

IlkkaT.O. 12.10.2015 7.46

Ahvion kirjoitusta lukiessa ei voi olla peilaamatta näitä asioita Raamatun ilmoituksen kautta.
Ja, että saatanan valhe kävisi lopunajassa entistä ilmeisemmäksi näyttäisi näiden YK:n Agenda 21:n ja sen päivitysten kohdalla asiat esitettävän niin vastaansanomattoman kauniiksi, elintärkeiksi ja suoraan sellsisenaan toteuttamiskelpoisiksi, ettei vastustusta oleteta olevan. Ei ainakaan ole tuotu näiden "agendojen" kohdalla esiin, kuinka mahdolliset vastustajat "pehmitettäisiin".
Ilm. 13:luku kertoo, kuinka vastaansanojat hoidellaan. Olemme nopeassa aikataulussa lähenemässä tätä Raamatun ilmoittamaa vaivanaikaa.
Veljet ja sisaret, voitamme iankaikkisen elämän Jumalan sanan, Jeesuksen todistuksen ja kärsivällisyyden osallisuuden kautta, Israel pelastuen yhdessä meidän kanssamme.
Kiitos jälleen Juha Ahviolle vaivannäöstä Herrassamme Jeesuksessa.
Siunausta
(Kirjoitettu tabletilla, joten kirjoitusmerkkivirheitä voi esiintyä)

Pohtija 12.10.2015 10.19

Kiitos! Jäin miettimään kun nyt mm EU:ssa pyritään saamaan TTIP läpi ja Suomessa yleisvesialueiden siirto liiketalouden käyttöön.. Että valtaa pyritään siirtämään yrityksille.. Voisikohan se pahin skenaario pohjautua lisäksi tähän..?

jouni 12.10.2015 10.58

J. Ahvio käyttää käsitettä raha- ja talouseliitti kaiken 'takapiruna'. Antaako hän tälle täsmällisempää sisältöä, kuten vapaamuurarit, illuminaatit, Bilderberg, okkultistit, jesuiitat? Käsite sionistit kun on hänelle Israel-ystävänä kaiketi poissuljettu.

stv 12.10.2015 12.30

Toi sionistit -asia on hvvä, koska kun muslimipakolaisia tulee pohjoismaihin lisää, aina on se vaara, että muslimipakolaiset alkavat vaarantaa juutalaisten elämän Suomessa ja Euroopassa jne.

Israelissa ovat taas palestiinalaiset muslimit puukottaneet mm. erään perheen vanhemmat lapsien edessä jne.

-1.Moos.12

-4.Mos.24:1-9

-Psalmi 122

PS. ihanaa tuo musiikki mikä soi taustalla: Hebrew worship-Israel/You Tube...:-)

Juha 12.10.2015 23.50

Loistava kirjoitus Juha!En ylläty yhtään sitäkään että viherlahkolaiset hyökkäävät tätäkin kirjoitusta vastaan.Minua suorastaan huvittaa vapaa keskustelu esim. ilmastonmuutoksesta tai maahanmuutosta.Siitä ei voi keskustella jos et ole valtavirran mukana!!

MM 12.10.2015 23.50

En halua kommentoida muuten tätä blogia, mutta yhtä asiaa jäin kovasti ihmettelemään. On sellaisia tahoja, kuten tässäkin kirjoituksessa ilmenee, jotka sanovat, ettei mitään ilmastonmuutosta ole meneillään . Mistä sitten johtuu Himalajan-, Andrien- ja Alppien jäätiköiden sulaminen nopealla vauhdilla ? Andrien ennustetaan tällä sulamisvauhdilla olevan kokonaan jäätikköä vailla 20 vuoden kuluttua. Mistä johtuu se, että pohjoisen napa-alueen jää sulaa kiihtyvällä vauhdilla ? Pohjoinen napapiiri on ehkä jo vuosikymmenen kuluttua keskikesällä kokonaan jäätön.Joidenkin alkuperäiskansojen vieljelykierto on sekaisin, koska heidän kylvönsä ja korjuunsa perustuu luonnonmerkkien seuraamiseen. Kylvötyön aloittamisen merkkinä ollut tietyn kasvin kukkiminen onkin aikaistunut jne. Lähes joka päivä tiedotusvälineet kertovat säiden ääri-ilmiöistä jossain päin maailmaa. Myös ilmestyskirja puhuu säiden ääri-ilmiöistä, kuten ihmisiä tappavasta paahtavasta helteestä ja rajusateista, kun puhutaan valtavan isokokoisista rakeista. Mielestäni ilmastonmuutoskin kertoo siitä, että elämme hyvin lähellä Jeesuksen paluuta.

kiitos juha 12.10.2015 23.50

Venäjä ja Kiina tuskin suostuvat Ahvion kuvaamaan yhteiskuriin ja maailmanvallankumoukseen. Putin pitää saada ensin vallasta ennen kuin Venäjä on käännytettävissä. Kiina ei tuleE antamaan periksi mistään hinnasta.

Marko 13.10.2015 9.37

Tuli mieleeni Jooelin kirjan ensijakeet 1:1-7. Jumala salli Israelin kansalle vaivan ruoanpuutteen ja väkevän kansan kautta. Onko sama tulossa meille ilmestyskirjan 6:5-6. Jooelin 1:13-20 jakeet kertonee jatkoa missä on turvamme.

Elli 13.10.2015 13.28

Nimim. Marko sen jo kertoikin.
Kuuntelinhan sunnuntai-iltana Radio Deistä Taivaan ja maan väliltä -ohjelman, johon soitti eräs nainen ja se mitä hän puhui, jäi kyllä mieleeni.
Soittaja kertoi olleensa rukouksessa ja kysyneensä Herralta, mitä tämä
pakolaisaalto tarkoittaa, missä kohtaa Raamatussa puhut tästä jne.
Herra oli vastannut hänelle että "Esiintyyhän se siellä, heinäsirkat -kohdassa".
Jooel 1: 4-7.
Ja siellähän mainitaan kalvajasikka, heinäsirkka, syöjäsirkka sekä tuhoojasirkka.
Sirkka on sama sirkka mutta tulee "erilaisina aaltoina".
Todellakin, luvattomat maahantunkeutujat (islamistit nimenomaan) syövät verovarojamme,
kalvavat kulttuurisia juuriamme, tuhoavat meille pyhiä arvojamme,
imevät poliisivoimien ym. jaksamista jne.
Mutta, joku voi nähdä asian myönteisenäkin, minä en.

Miikka 13.10.2015 13.28

Dosentti Ahvio voi politisoida ilmastonmuutosta niin paljon kuin haluaa, se ei muuta sitä faktaa, että lähes kaikki (ellei jopa kaikki) asiaa oikeasti tutkivat ihmiset, jotka näitä monimutkaisia malleja rakentavat, ovat vakuuttuneita ihmisen osuudesta asiaan (toisin kuin näemmä raamattua tutkivat teologit). Miksi ilmastonmuutoksen kieltäminen on kristityille niin kovin tärkeää?

Erkki Hänninen 13.10.2015 13.28

Niin kauan, kuin islamistit tappelevat keskenään, niin "Lännellä" ei ole hätiä mitiä...

Marko 14.10.2015 7.00

Kuitenkin asia on niin että meidän tulee uskovina viedä evankeliumia heillekkin eikä ruveta vihaamaan. "Miikka" Tuskin kristityillä on ongelmaa ilmastonmuutoksen hyväksymiseen mutta korvaappa googlessa muutos sanalla"muokkaus".