2015-10-11 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Maanantaina 28.9.2015 puhuin Helsingin Kristillisessä Mediakeskuksessa aiheesta "Euroopan pakolaiskriisi ja islamin invaasio: mitä nyt tapahtuu?" Tarkastelin puheessani myös sitä, millä tavalla varsinkin Eurooppaan mutta osaltaan myös Yhdysvaltoihin tällä hetkellä kohdistuva islamilainen... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/751/maahanmuuttoinvaasio_ja_yk_n_agenda_21 Patmos article
Juha Ahvio
11.10.2015
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Maahanmuuttoinvaasio ja YK:n Agenda 21

 

Maanantaina 28.9.2015 puhuin Helsingin Kristillisessä Mediakeskuksessa aiheesta ”Euroopan pakolaiskriisi ja islamin invaasio: mitä nyt tapahtuu?” Tarkastelin puheessani myös sitä, millä tavalla varsinkin Eurooppaan mutta osaltaan myös Yhdysvaltoihin tällä hetkellä kohdistuva islamilainen massamaahanmuuttoinvaasio liittyy YK-johtoiseen globaaliin ”kestävän kehityksen” ideologiaan ja ohjelmaan, joka tunnetaan Agenda 21 -nimellä. Kyseessä on ohjelmallisen maailmanlaajuinen asialista 21:nnelle vuosisadalle eli 2000-luvun alkupuolen maapallolle ja sen kaikille asukkaille. 

Mistä YK:n Agenda 21:ssä on kysymys? Taustoitin tätä ohjelmaa blogissani ”’Kestävän kehityksen’ vihreä valhe” 17.6.2012, joka liittyy YK:n vuonna 2012 pidetyn Agenda 21:ä päivittäneen Rio+20 ilmastokokouksen asiayhteyteen. Alkujaan Agenda 21 lanseerattiin YK:n Earth Summit -ympäristö- ja kehityskokouksessa Brasilian Rio de Janeirossa vuonna 1992. Agenda 21:n tuolloin muotoiltuun sisältöön voi tutustua täällä. Viitatun dokumentin ”Demographic Dynamics and Susteinability” -otsikoitu luku 5 käsittelee väestöpoliittisia kysymyksiä ”kestävän kehityksen” näkökulmasta ja tarkastelee kohdissa 5.33 ja 5.34 myös pakolais- ja maahanmuuttokysymyksiä tässä asiayhteydessä.

Agenda 21:n ohjelma globaalin kattavine velvoitteineen on luonteeltaan niin kutsuttua pehmeää sääntelyä, joka perustuu niin sanottuihin pehmeisiin oikeuslähteisiin. Tällainen sopiminen ja sääntely on suositusluontoista, ei sellaisenaan juridisesti sitovaa. Mutta koska maailman valtioiden johtajat ja muut vaikutusvaltaiset mielipiteenmuokkaajat ovat YK:n myötä ja etenkin viime vuosina entistäkin vahvemmin lobatun ilmastonmuutosideologian siivittämänä erittäin vahvasti halunneet sitoa itsensä Agenda 21:n velvoitteisiin, on näihin alettu mukautua joko viranomaissääntelyn tai paikallis-vapaaehtoisen itsesääntelyn ohjaamana. Vaikka siis viralliset kansan tahtoa edustavat lainsäädäntöelimet eivät olisikaan tätä pehmeää sääntelyä säätäneet lainvoimaisen sitovaksi, on siitä käytännössä monilla yhteiskunnan aloilla de facto tullut velvoittavan ohjeellista, jopa pakottavaa säädäntää länsimaissa.

Agenda 21:n ideologian mukainen yhteiskunnallinen asennoituminen ja sen kaikkia velvoittavaksi kokeminen ei siten ole vahvistunut mitenkään kansanvaltaisesti eikä virallisen läpinäkyvästi edeten, vaan vaivihkaa ja pelottelemalla. Tämä on tapahtunut luomalla globaali uhkakuva länsimaisen ihmisen itse aiheuttamasta tuhoisasta ilmastonmuutoksesta, joka on samanaikaisesti sekä vääjäämättömästi etenevä että sellainen, johon ihmiset voivat sittenkin vaikuttaa hidastavasti, mutta vain siinä tapauksessa, että muuttavat länsimaisen juutalaiskristillisen ihmiskäsityksensä, kulttuurinsa, yhteiskuntansa ja perinteisesti vaurautta luoneen vapaan talousjärjestelmänsä radikaalisti joksikin toiseksi, globalistisen maailmankatsomuksen vaateiden mukaiseksi.

Erityisen ongelmallista tällainen asennoituminen ja kokeminen on ensinnäkin siksi, että – kuten viitatussa blogissani vuodelta 2012 tuon esiin – ilmastotieteen kovat tosiasiat ja suuri joukko alan asiantuntijoita eivät edelleenkään tue ihmisperäiseen ilmastonmuutokseen uskovien tutkijoiden mielivaltaisen hypoteettisia katastrofilopputuloksia tarjoavia tietokonemalleja. Ilmastotiede ei ole mitenkään konsensuksenomaisesti todistanut, että ihmisen toiminta olisi keskeisesti vaikuttava kausaalinen syy ilmastonmuutokselle. Toiseksi tällainen Agenda 21:n tavoitteiden edistäminen on ongelmallista siksi, että nämä globalistiset tavoitteet ovat ekososialistisen totalitaarisia.

Hyvän kuvan siitä, mitä kaikkea Agenda 21 pitää sisällään, saa paitsi tutustumalla Agenda 21:n omiin dokumentteihin myös esimerkiksi lukemalla romanialaissyntyisen tohtorin Ileana Johnson Paugh:n vuona 2012 julkaiseman kirjan U. N. Agenda 21: Environmental Piracy, jossa kirjoittaja osoittaa, mitä Agenda 21:n virallisten dokumenttien esittämän säätelyn maailmanlaajuisesta toimeenpanemisesta tosiasiallisesti seuraa. Kirjansa esipuheessa sivuilla v–x Johnson Paugh toteaa, että Agenda 21:n tavoitteisiin lukeutuvat muiden muassa maapallon väestön uudelleensijoittelu käytössä olevia resursseja enemmän vastaavasti, maanomistuksen ja -käytön siirtäminen valtiolliseen hallintaan resurssien ”oikeudenmukaisemman jakamisen” toteutumiseksi, maaperän käytön kontrolloiminen suunnitelmallisen kaavoittamisen avulla, maankäytöstä koituvan huomattavan voiton sosialisoiminen valtiolliseen kontrolliin ja kaupunki- ja maaseutualueiden maan kontrolloiminen julkisen omistamisen avulla.

Kuten Johnson Paugh kirjassaan perustelee, edellä kuvatun kaltaista ohjelmaa ei voida globaalisti toteuttaa ilman yhtä keskitettyä maailmanvaltiota ja maailmanhallitusta, jonka tulisi kontrolloida tehokkaasti:

Maailman energian tuotantoa, jakamista, toimittamista ja kulutusta älykkään sähköverkon ja siihen liitettyjen älymittareiden avulla alkaen yksityisistä kotitalouksista; maailman ravinnontuotantoa; oppilaitosten kasvatus- ja koulutusohjelmien sisältöä, joiden tulisi edistää ilmastonmuutoshenkisen globaalin kansalaisuuden velvoitteiden ja ekouskonnollisen Äiti Maa -aatteen sisäistämistä; vedenkäyttöä sen kaikissa muodoissa alkaen yksityisten kotitalouksien kodinkoneiden etäkontrollista älyverkon avulla; maaperää sen yksityistä omistusoikeutta radikaalisti rajoittamalla; maailman talousjärjestelmää ja rahavirtoja; maailman väestön määrää perheyksiköt uudelleen muotoilemalla, perhesuunnittelulla ja ”lisääntymisoikeuksien” soveltamisella mukaan lukien sterilisaatiot ja eugeniikka eri muodoissaan – ja myös abortit, eutanasia ja LGBTIQ-ideologian edistäminen; kansallisten rajojen ja paikallisen suvereenisuuden poistamista; kansallisvaltioiden ja kansallisten kulttuurien hävittämistä ja sulauttamista monikulttuurisuusideologian mukaiseksi globaalia kansalaisuutta vaalivaksi maailmanyhteisöksi; yksilöllistä liikkumista sen rajoittamiseksi ylipäätään ja etenkin yksityisautoilu pois näivettämällä ja julkisia kulkuvälineitä subventoimalla sekä asumista ja sen keskittämistä tietyille ahtaille kaupunkialueille ja entisten yksityisomistuksessa olleiden omakotialueiden maa-alueiden ottamista valtion haltuun ja muuttamista luonnonmukaisiksi kansallispuistoiksi.

Mielenkiintoista ja merkille pantavaa on, että juuri edellä kuvatun kaltaisesta Agenda 21:n mukaisesta globalistisen sosialistisesta maailman tulevaisuudesta haaveilevat esimerkiksi meillä Suomessa – toki monen muun toimijan ohella – demarinuoret, virallisessa Poliittisessa ohjelmassaan, joka on hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6. – 8.6. 2014. Tämä ohjelma kannattaa lukea huolellisesti kokonaan läpi miettien samalla sitä, miten vahvasti näinkin valtavirtainen julkinen vaikuttaja kuin SDP:n nuorisojärjestö on täysin avoimesti omaksunut radikaalin ekososialistisen totalitarismin edellyttämän globalistisen maailmanvaltioihanteen politiikkansa julkiseksi innoittajaksi.

Ohjelman sivuilla 23 ja 25–26 ja 32 todetaan muun muassa seuraavasti:

”Ilmastopolitiikan keskeisenä tavoitteena tulee edelleen olla maailmanlaajuisen sitovan ilmastosopimuksen luominen. Teot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on pantava käytäntöön välittömästi. Kansallisena tavoitteena on oltava…hiilineutraali Suomi vuoteen 2050 mennessä…”

”Sosialidemokraattiset Nuoret haluaa maailman, jossa kaikki ihmiset ovat vapaita ja tasa-arvoisia. Jotta tämä tavoite voi toteutua, tarvitsemme globaalia solidaarisuutta ja yhteistä oikeudenmukaista politiikkaa. Tarvitsemme kansainvälisiä poliittisia elimiä, joiden kautta maailmaa voidaan rakentaa. Tärkeintä on luoda globaali oikeusjärjestelmä, jonka avulla voidaan puuttua esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksiin, kansainväliseen talouteen, työmarkkinoihin sekä ilmastonmuutokseen ja merkittäviin ympäristökysymyksiin…”

”Kansainvälisen solidaarisuuden ja globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi seuraavan vuosikymmenen yksi keskeisimpiä tavoitteita on YK:n  vuosituhattavoiteprosessin jatkuvuus…Osana YK:n kestävän kehityksen agendaa tulee muodostaa konkreettinen tavoiteohjelma, jossa työtä köyhyyden poistamiseksi jatketaan…Politiikan tavoitteena on lopulta yhdistää kaikki maailman ihmiset päättämään asioistaan tasavertaisina, samat oikeudet omaavina toimijoina. Keinotekoiset valtioiden väliset rajat on lopulta poistettavaGlobaali sosialidemokraattinen hyvinvointivaltio tulee olla kansainvälisen toiminnan tavoitteena…maahanmuutto on mahdollisuus.”

Massamaahanmuutto todellakin tarjoaa tehokkaan välineen ja mahdollisuuden edistää konkreettisella tavalla Agenda 21:n ja demarinuorten haaveileman maailmanvaltion ja -hallituksen syntymistä ja kansallisten rajojen ja kansallisvaltioiden ja varsinkin länsimaiden perinteisten kulttuuri-instituutioiden hävittämistä. Tämä tosiasia on otettu lukuun paitsi varsinaisissa Agenda 21 -ohjelmateksteissä myös jo niitä edeltäneissä YK:n ohjelmapapereissa kuten YK:n asuinyhdyskuntasuunnitteluohjelmaa muotoiltaessa Kanadan Vancouverissa vuonna 1976, jolloin julkaistu The Vancouver Action Plan viittasi väestön sijoittelun (the distribution of population) ulottuvuuksiin suositusosiossaan A.1 (b). Kyse on siis siitä, että väestönsiirrot ja maahanmuutto nähdään maailmanlaajuisten tulonsiirtojen ja -tasausten ohella globalistisen totalitaarisella tavalla välineiksi toteuttaa sekä sosiaalista että taloudellista ”oikeudenmukaisuutta”.

Agenda 21:n maahanmuuttoulottuvuus mainitaan selkeästi tämän Agendan tuoreimmin päivitetyssä muodossa eli YK:n kestävän kehityksen kokouksessa New Yorkissa 25.–27.9. 2015 julkaistussa The 2030 Agenda -paperissa, jossa esitetään 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka tulisi saavuttaa entisestäänkin tehostetulla globaalilla yhteistyöllä vuoteen 2030 mennessä. Julistus on otsikoitu seuraavasti: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Johdannon mukaan 17 tavoitetta tähtäävät maailman taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen ”kestävän kehityksen” tasapainoiseen saavuttamiseen.

Julistus jatkaa elimellisesti Agenda 21:n ohjelmaa ajankohtaistetussa muodossa. Alkuosan ”The New Agenda” -alaotsikon alla kohdassa 29 todetaan maahanmuutosta (migration), että maahanmuutto ja maahanmuuttajat (migrants) ovat myönteinen ilmiö ja tekijä globaalin ”kestävän kehityksen” kannalta ja että kansainvälinen maahanmuutto on monia ulottuvuuksia sisältävä todellisuus, jolla on suuri merkitys niin maahanmuuttajien lähtömaiden, kauttakulkumaiden kuin uusien isäntämaidenkin kehityksen kannalta. Kohdassa 29 kehotetaan tekemään yhteistyötä sen varmistamiseksi, että maahanmuuttoilmiö voi toteutua paitsi turvallisesti ja järjestäytyneesti myös säännöllisesti (…to ensure safe, orderly and regular migration…).

Pykälässä 36 puolestaan sitoudutaan kulttuurienvälisen ymmärryksen, toleranssin, kunnioituksen ja globaaliin kansalaisuuteen nojaavan etiikan sekä jaetun vastuun ajatuksiin. Tämä sitäkin suuremmalla syyllä, koska kohdassa 59 sitoudutaan edelleen uskomukseen, jonka mukaan Maa-planeetta ja sen ekosysteemit ovat meidän yhteinen kotimme ja todetaan, että Äiti Maa -ilmaisu on yleinen monissa maissa ja monilla alueilla. ”Reduce inequality within and among countries” -otsikoidun tavoitteen numero 10 kohdalla, alakohdassa 10.7., kehotetaan toteuttamaan järjestäytynyttä, turvallista, säännöllistä ja vastuullista ihmisten maahanmuuttoa ja muuta liikkumista, suunniteltua ja hyvin hallittua maahanmuuttopolitiikkaa harjoittamalla.

Varmemmaksi vakuudeksi sekä YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon että USA:n presidentti Barack Obama totesivat jälkimmäisen isännöimässä Väkivaltaisen ekstremismin vastaisessa johtajien kokouksessa 29.9.2015, että yhteiskunnistamme tulee rakentaa ”moniarvoisia, tolerantteja ja erilaisuuden hyväksyviä ja sellaisia, jotka hylkäävät muslimienvastaisen ja maahanmuuttovastaisen kiihkoilun, joka luo vastakohta-asetelmia”.

Pahimmanlaatuista ”ekstremismiä” eli ”äärimielipiteiden ilmaisua” ja tällaisten mukaan orientoitumista ja toimimista ovat siten kaikenlainen islamin arvostelu ja maahanmuuttokriittisyys ja erityisesti islamilaisen maahanmuuton arvostelu. Tämä merkitsee sitä, että sekä Agenda 21:n että sen uusimman muotoilun eli Agenda 2030:n edustaman Open Borders -ideologian mukaan islamilainen ja avoimen invaasion luonteinen massamaahanmuutto Eurooppaan on mitä suotavinta ja tarpeellisinta. 

Huolellinen tutustuminen yhtä hyvin Agenda 21:n kuin Agenda 2030:nkin virallisiin dokumentteihin ja niitä analysoivaan kirjallisuuteen osoittaa kuitenkin, että todellisia radikaaleja ja ääriajattelijoita ja -toimijoita ovat ne, jotka haaveilevat koko maapallon ja kaikkien sen kansalaisten alistamisesta aina yksittäisten kodinkoneiden ja oman auton käytöstä alkaen ekososialistisen totalitaarisen ja kansallisvaltioiden rajat poistaneen maailmanhallituksen ”hyväntahtoiseen” ja ”oikeudenmukaiseen” pakkovaltaan, eivätkä suinkaan perinteisiä länsimaisia arvoja puolustavat islam- ja maahanmuuttokriitikot. 

Lisäinformaatiota Kuvan ja Sanan verkkokaupasta:

Kirjani Eurooppa ja Suomi islamisoituvat: tiedä tosiasiat islamistiterrorismista ja islamilaisesta maahanmuutosta         

Luentoni 2.3.2015: Eurooppa ja Suomi islamisoituvat: tiedä tosiasiat myös islamilaisesta maahanmuutosta 

Luentoni 13.4.2015: Mitä on tiedettävä Suomen ja Euroopan islamisoitumisesta  

Kaksi uusinta luentoani, maanantai-illalta 28.9.2015

Euroopan pakolaiskriisi ja islamin invaasio: mitä nyt tapahtuu? 

Tuonelan portit eivät voita Kristuksen seurakuntaa: miten kristitty reagoi aikamme haasteisiin? 

  

 

 

 

 

 

Kommentoi "Maahanmuuttoinvaasio ja YK:n Agenda 21"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _  _   _____   ______  _  _       
| | | || | ___|| /_____// | || | ||  ____  
| |/\| || | ||__  `____ ` | || | || |  \\ 
| /\ || | ||__  /___//  | \\_/ || | [] || 
|_// \_|| |_____|| `__ `   \____//  | __// 
`-`  `-` `-----`  /_//    `---`  |_|`-`  
           `-`         `-`   
 
 

21 kommenttia "Maahanmuuttoinvaasio ja YK:n Agenda 21"

Sivu 2/2

Matteus 14.10.2015 10.55

Jeesus kertoi mitä ilmiöitä on syytä huomioida Hänen tulonsa merkkeinä.

Jumala ei ole käskenyt kenenkään tehdä syntiä, eikä minkään kansan- juuri niin, Jumala puhuu kansakuntien omasta merkityksestä- toimia tyhmästi. Jumalan pelko tuo siunauksen jopa kokonaiselle kansalle vaikka ympärillä kuohuu.
Sekulääreistä poliitikoista tai ahneista sijoittajista tai johtajista ei ole mitään apua!
Herran omien elämä ja rukoukset vaikuttavat toisen taivaan realiteetteihin! Taivaan ovi on auki- käyttöä varten. Jumala on Jumala, kaikki muu on luotua. Hänen kätensä ei ole lyhyt auttamaan.
On surullista, että maailma on tekemässä itsemurhan. Edes Jeesus ei sanonut rukoilevansa maailman puolesta, vaan omiensa, jotka Isä on hänelle antanut.
"Mutta minä ja perheeni palvelemme Herraa!"

RM 14.10.2015 13.54

Uskovia vaivaa hämmästyttävä sinisilmäisyys Suomessa. Kertakaikkiaan ei eroteta realistista, asiallista auttamista terveine rajoineen, ja lapsellista koko maailmaa syleilevää kaikki rajat auki -hölmöyttä toisistaan. Monet uskovat ovat itseasiassa läheisriippuvaisia, ja heillä on pakonomainen, omasta lapsuudenkodista peräisen oleva tarve olla ylikiltti ja "tehdä hyvää" käsittämättä, missä menevät itseä suojaavat terveet rajat. Kotona äiti ja isä ovat syyllistäneet ja murtaneet rajat, vaatien sairaalla tavalla itsensä ja kaikkensa antamista lapselta. Lapsi on kasvanut sitten läheisriippuvaiseksi, kaikelle hyväksikäytölle hyvin alttiiksi. Seurakunnissa yksilötasolla tämä ilmenee siinä, että narsistit päästetään "rakkauden" vuoksi valtaan, ja hyväksikäyttämään toisia. Isommassa mittakaavassa tämä sama näyttää ilmenevän nykyisessä pakolaiskysymyksessä. Uskovilla esiintyy myös jonkinlaista selvääkin tarvetta olla / esittää hyvin, ja kaikkein rakkaudellisinta ihmistä, ihan Jeesuksen itsensä veroista, ajatellaan ja toivotaan. Näin, koska halutaan kiillottaa omaa kilpeä, ja rajojen laittaminen, siitähän saa helposti ikävän, eikä ollenkaan niin kiiltokuvarakkaudellisen maineen... Tällöin kuva Jeesuksesta on vain selvästi vinoutunut. Jeesus kyllä toi tarjolle täydellisen rakkauden, mutta laittoi tarvittaessa selvät rajat, ja sanoi suorat sanat mm. huijareista, esim. Luuk.13:32 ja Matt.23. Mutta Jeesus ei ollutkaan läheisriippuvainen, eikä esittänyt koskaan mitään.
Kyllä Juha Ahvion realismi on tervettä, näiden eri blogikirjoitusten joukossa.

Hessu 18.10.2015 10.40

Anteeksi vaan, mutta kirjoitus on naurettavaa ja asenteellista potaskaa. Ilmastonmuutos ei ole mielipidekysymys, vaan valitettava, tieteellisesti vedenpitävästi osoitettu ja yleisesti hyväksytty tosiasia. Sen kieltäminen ei yksinkertaisesti ole vaihtoehto. Sama kuin väittäisi, että maa pannukakku. Ihminen on jo luomisessa asetettu viljelemään ja varjelemaan maata, luonnon tuhoaminen on synti, mutta vielä enemmän sitä on väittää, että tätä tuhoamista ei muka tapahdu ja samalla jatkaa luonnon raiskaamista. Kristityn velvollisuus on suojella Luojan luomaa maailmaa, kotiamme. Ja sitten pelottelu kuvitteellisella, globaalilla vihervasemmistoliberaalien kristinuskonvastaisella salaliitolla, huh huh. Vainoharhaista kirjoittelua, jollaisella ei pitäisi olla sijaa kristillisellä foorumilla. (Ja kyllä, olen uskova kristitty.)

Tuure 18.10.2015 12.26

Perusteellista ja laajaa kirjoitusta JuhaA:lta, josta itse kukin saa aineistoa omien mielipiteidensä muodostamiseen.
Yleisesti aiheeseen liittyen: erilaisilla tuki- ja myös rajoitustoimilla olisi pitänyt ja nyt kiireesti pitäisi auttaa kansoja omilla elinympäristöillään, ettei tarvitsisi lähteä vaeltamaan. Mutta nyt kun heitä yhä enenemässä määrin on myös maassamme, onko tässä mukana Jumalan suunnitelmaa tai haluaako hän ainakin ravistella myös meitä kristittyjä? Oma kansamme loittonee vauhdilla Jumalasta ja samalla islam vyöryy maahan. Ehkä oman kansamme yksi etsikkoaika meni jo ohitse? Jospa kuitenkin me kristityt pystyisimme yhdessä, ilman riitelyä ja kilpailua, tuomaan sanoin ja teoin aidon, elämää muuttavan evankeliumin pakolaisille. Ehkä kovasti odottamamme herätys saattaakin alkaa pakolaisten keskuudesta. Ainakin moni heistä on hyvin kiinnostunut kristinuskosta, joidenkin ystävieni ja muutaman omankin kohtaamiseni pohjalta. Heitä on ollut jo mukana suurin joukoin, ihan vapaaehtoisesti esim pääkaupunkiseudulla sekä luterilaisissa että vapaiden suuntien tilaisuuksissa. Myös kaikki tarjolla ollut kristillinen materiaali on otettu vastaan ja loppunut.

Elli 18.10.2015 14.43

Nimim.Tuure mainitsi "Perusteellista ja laajaa kirjoitusta Juha A:lta, josta itse kukin saa aineistoa mielipiteidensä muodostamiseen.""

Totta!
Ennenkuin olin kuunnnellut Juha A:n luentoja ja lukenut hänen kirjojaan ihmettelin pienessä päässäni mm. sitä

- miksi media hehkuttaa niin myönteisesti pakolaisten tuloa
maahamme aina poliitikkoja ja poliiseja myöten vaikka olemme
rahapulassa,
- ja jos joku jonkin isänmaallisen asian uskalsi lausua ääneen
niin se oli heti rasismia. Miksi? Tästä en päässyt jyvälle.
Nyt tiedän enemmän .
Joku neuvoi lukemaan MV-lehteä netistä. Uutisointi kuvineen kaikkineen lienee aitoa materiaalia mutta se järkyttävän ala-arvoinen tyyli kommentoida ilmiöitä on uskomatonta, suorastaan oksettavaa.
Nyt tiedän että heillä ei ole muuta kuin omat nyrkit, terävä kieli
ja asiaton arvostelu suhtautumisessa maahanmuuttajiin. Kuin taistelisivat tulimyllyjä vastaan.
Siksi olen ääsimmäisen kiitollinen Juha A:lle että hän tuo oikeaa
valoa tähän ajankohtaiseen kysymykseen
Kumpikaan vaihtoehto em:sta (ykkönen ja kakkonen) eivät riittäneet minulle,
vasta nämä Juha A:n tuomat faktat kolahtivat kohdalleen.

IlkkaT.O. 19.10.2015 21.26

"Hessu":lle,
Juurikin toisinpäin kuin kirjoittelit: meillä on liian vähän Jeesukseen, maailmankaikkeuden korkeimpaan auktoriteettiin uskovia tiedemiehiä ja tutkijoita. He uskaltavat, luottaen suureen Vapahtajaansa Jeesukseen Kristukseen tutkia ilmiöt "pintaa syvemmältä" ja tuoda ne esille kristikunnalle siunaukseksi. Se ei ole vainoharhaista kirjoittelua, päinvastoin.
Niin Juha Ahvion kuin monen muun armoitetun kristityn tutkijan työn kautta voimme oppia (vapaaehtoista) näkemään ja tuntemaan Jumalan sanan ilmoittaman totuuden ja saatanan vaikuttaman valheen eron.
Siihen tarvitaan, - ei maailmanmieleisiä korkeastioppineita, poliittisesti ja sosiaalisesti "korrekteja" ihmisiä, vaan Jumalalle antautuneita hengellisiä miehiä ja myös naisia.
Tarvitaan jumalallista, ei maallista riivaajain viisautta erottamaan hyvä pahasta ja samalla paljastamaan saatanan juonet.
"Hessu", kristitty, ymmärtänet Jumalan sanan ilmoituksen ajasta, jota nyt elämme. Siihen sisältyy perkeleen, valheen isän puolelta suuri eksytys, josta Raamattu erityisesti varoittaa meitä omiaan. Sen voima tulee Sanan mukaan esille myös siinä, että siihen petokseen lankeaa jokainen, jolla ei ole rakkautta totuuteen. Ja se näkyy ja kuuluu.
"Kristittyjä" on niin politiikassa kuin kirkollisissa piireissä ajamassa täysin Raamatun vastaisia maailmanmielisiä agendoja, esim. piispoja hyväksymässä homoliitot. Siihen voi jo sanoa sanoillasi, että huh huh. Samoin poliittisessa kentässä erityisesti punaviherliberalismi on ajamassa alas Jumalan sanan ilmoittaman juutalais-kristillisen etiikan perustalle säädettyjä lakeja ja asetuksia.
Miksi? Raamattu ilmoittaa ihmiskunnan langenneen kapinaan Jumalaa ja Hänen tarkoitusperiään vastaan - huomaamatta omaksi kadotuksekseen.
Oletko pannut merkille, kuinka lopunaikana tämä kapina Jumalaa vastaan on yhdistänyt pimeyden voimien käyttämän median kautta monia liikkeitä ympäri maailman nopeasti saman "katon alle", mukaanlukien ilmastoaktivistit hömpötyksineen. Vai mitä sanot, kun kiihkeä ilmastoaktivisti heittää tupakantumpin maahan; sen epäorgaanisen materian hajoamiseen menee luonnossa 15 - 25 vuotta, sen lisäksi että tuhoaa omaa ja vieressä mölyävien Jumalan antamaa kehoa.
Juha Ahvio on kirjoituksissaan myös taustoittanut, kuinka tämä hengellisesti pimeä, antikristillinen valhe on viety jo aivan ytimeen, lasten kasvatukseen ja opetukseen.
Ilmastovouhottajien paratiisi jää kyllä toteutumatta.
Päinvastoin, Raamattu ilmoittaa, että kun "ilmastollisesti" tullaan siihen vaiheeseen, että taivaalta satelee 50 kg:n painoisia rakeita, on parannuksenteko myöhäistä. Tämäkin sade tulee Jumalan sanan ilmoituksesta, Häneltä, joka "säät ja ilmat" säätää.