2016-10-09 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Kotimaan toimittaja Jussi Rytkönen käsittelee Kotimaa24:n artikkelissaan 4.10.2016 "Ahtisaari uutuuskirjassa: Jos muslimit eivät hyväksy oikeusvaltiotamme, heillä ei ole asiaa tänne" presidentti Martti Ahtisaaren, ministeri Jaakko Iloniemen ja journalisti Tapani Ruokasen uutta Miten tästä... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/908/presidentti_martti_ahtisaari_on_oikeassa_islam_ja_lansimainen_oikeusvaltio_-nakemyksessaan Patmos article
Juha Ahvio
9.10.2016
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Presidentti Martti Ahtisaari on oikeassa islam ja länsimainen oikeusvaltio -näkemyksessään

 

Kotimaan toimittaja Jussi Rytkönen käsittelee Kotimaa24:n artikkelissaan 4.10.2016 ”Ahtisaari uutuuskirjassa: Jos muslimit eivät hyväksy oikeusvaltiotamme, heillä ei ole asiaa tänne” presidentti Martti Ahtisaaren, ministeri Jaakko Iloniemen ja journalisti Tapani Ruokasen uutta Miten tästä eteenpäin -keskustelukirjaa (Docendo, 2016). Rytkönen nostaa hyvin esiin erittäin tärkeitä Ahtisaaren, Iloniemen ja Ruokasen linjauksia, jotka aivan oikealla tavalla osuvat asiayhteydessään käsiteltävien asioiden ytimiin. 

Rytkönen kirjoittaa artikkelissaan seuraavasti:

”Ahtisaari toteaa ja korostaa kirjassa myös sitä, että kaikki uskonnot ovat tervetulleita Eurooppaan. Ruokasenkin mielestä yhteiskunnan perustan tulee olla moniarvoinen, kaikki uskonnot ja maailmankatsomukset salliva. – Silloin yksilö voi pitää oman vakaumuksensa ja uskonsa eikä sitä loukata. Eurooppalaisuuteen kuuluu sallivuus, kuten erilaiset uskonnot, mutta samalla ihmisoikeudet, oikeusvaltio, sananvapaus, demokratia, tasa-arvo - niitä ei voi hylätä uskonnonkaan varjolla, jos haluaa olla eurooppalainen ja elää täällä, Ruokanen linjaa.”

”Jaakko Iloniemi muistuttaa, että ajatus islamilaisesta sharia-laista osana eurooppalaista oikeusjärjestelmää olisi kuitenkin erittäin riskialtis. – Sellaisen aika on ohi täällä, kun rangaistuksia ei enää lueta Mooseksen laista, Tapani Ruokanen kommentoi. – Jos islaminuskoiset eivät voi hyväksyä meidän oikeusvaltiotamme, heillä ei ole mitään asiaa tänne, Martti Ahtisaari toteaa. – Niin se on. Ei maassa voi olla kahta rinnakkaista normijärjestelmää, Jaakko Iloniemi sanoo.”

Ahtisaari, Iloniemi ja Ruokanen ovat oikeassa esittäessään, että eurooppalaisuuteen kuuluu uskonnonvapauteen, sananvapauteen, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioon sitoutuminen. Nämä eurooppalaisittain luovuttamattomat arvot kumpuavat vahvasti kristinuskosta, kuten totean Eurooppa ja Suomi islamisoituvat -kirjani (Kuva ja Sana, 2015) sivuilla 185 ja 188:

”…Ironiseksi tällaisen sananvapauden tukahduttamiseen ihmisoikeuksien nojalla pyrkivän hankkeen tekee se, että ihmisoikeuksien käsitteellä itsellään on vankat juurensa sekä vanhatestamentillisen heprealaisessa että antiikin stoalaisessa perinteessä yleensä ja kristillisessä luonnollisen lain ja luomisjärjestysten ajatteluperinteessä erityisesti. Länsimainen vapaus sekä ihmisarvon ja elämän kunnioittaminen ovat perustavalla tavalla velkaa juutalaiskristillisen perinteen teologisille ja filosofisille esiymmärryksille…”

”…kristillinen Jumala-usko on todellisen vapauden ja ihmisoikeuksien…säilymisen tae ja vanha eurooppalainen arvomaailma nojaa kristilliseen Jumala- ja ihmiskäsitykseen. Nämä länsimaisen kulttuurin keskiajan, reformaation ja maltillisen valistuksen kautta kehkeytyneet peruselementit ovat edelleen puolustamisen arvoisia.”

Oikeaan osuu myös Tapani Ruokanen todetessaan, että yhteiskunnallisia rangaistuksia ei länsimaissa lueta enää suoraan Mooseksen laista, koska tämän lain tapauskohtaisen juridisen soveltamisen aika on ohi. Tämän näkemyksen perustelun esitän kirjani Avioliitto ja perhe (Kuva ja Sana, 2013) sivulla 97:

On myös syytä huomata, että Mooseksen lain rangaistukset, kuten kuolemanrangaistus, teroittivat elämän pyhyyden periaatetta poiketen ympäröivien kulttuurien laeista ja rangaistuksista, jotka usein olivat kovempia aineellisista rikoksista kuin henkirikoksista. Mooseksen lain lex talionis, silmä silmästä -periaate, toi suhteellisen kohtuuden lainsäädäntöön. Mooseksen lain rangaistukset olivat myös silloisen pelastushistorian vaiheen mukaisia. Koska tuolloin jumalanpalvelusyhteisö – kirkko, seurakunta – ja valtio muodostivat pitkälti yhden ja saman kokonaisuuden, samaistuivat synti ja rikos toisiinsa ja niitä rangaistiin yhteismitallisesti tuon ajan kohtuullisen mittapuun mukaan.”

”Vaikka synnin moraalinen olemus säilyy muuttumattomana, ei Mooseksen lain rangaistusten ulkonaisia muotoja voida eikä pidä siirtää suoraan sen paremmin Uuden liiton ajan – jossa kirkko ja valtio ovat erillisiä instituutioita eivätkä synti ja yhteiskunnallinen rikos ole samaistettavissa – seurakunnan kirkkokurillisiin toimenpiteisiin kuin valtionkaan rikoslakiin.”   

Kristinusko on aina ottanut raamatuntulkinnassaan lukuun pelastushistorian etenemisen vaiheet Vanhan ja Uuden liiton välisine eroineen ja on erottanut hallinnollisesti ja institutionaalisesti toisistaan kirkon ja valtion, hengellisen ja maallisen regimentin, Jumalan ja keisarin. Kristinuskon vaikutuksesta tällainen ymmärrys kirkon ja valtion välisestä suhteesta on ollut perustavaa eurooppalaiselle perinteelle.

Oikeaoppinen islaminusko ei sen sijaan tunne edellä mainitun kaltaisia ja kristinuskolle luovuttamattomia eron tekemisiä. Islam on paitsi uskonto myös ja ennen kaikkea politiikkaa, poliittinen järjestelmä kaikenkattavine oikeusjärjestelmineen ja erityisine koraanillisine oikeusnormeineen. Hurskasta yksilöllistä islaminuskoa ei voi erottaa islamin laista, sharia-laista, jonka mukaiset rangaistukset hurskas muslimi johdonmukaisesti ja erottamattomana osana uskonharjoitustaan haluaa myös valtion rikoslakiin.

Lukuisista muista uskonnoista oleellisesti poiketen islaminuskon hurskas harjoittaminen on välttämättä aina myös valtiollisen politiikan harjoittamista ja pyrkimystä omintakeisen uskonnollisen oikeusjärjestelmän saattamiseksi maan tavaksi. Tästä syystä islam ei ole vain uskonto monien muiden samanlaisten joukossa.  

Kuten Ahtisaaren, Iloniemen ja Ruokasen näkemyksistä käy ilmi, he ovat selvillä siitä, että islamin sharia-laki ja kristinuskon vahvasti vaikuttama länsimainen eurooppalainen oikeustaju ovat vakavassa ristiriidassa keskenään. Eurooppa ja Suomi islamisoituvat -kirjan sivuilla 167–170 kirjoitan, ”Miten sharia-laki liittyy islaminuskon kokonaisuuteen?” ja ”Kristinuskon ja islamin vaikutushistoriaa ei voi samaistaa” -otsikoiden alla, seuraavasti:

”Erottamattomasti, määritelmänsä nojalla. Islam ei tunne moskeijan ja valtion eroa kuten kristinusko. Islaminusko ei tunne maallisen ja hengellisen regimentin eroa. Tästä syystä islam on väistämättä myös poliittinen systeemi, totalitaarinen systeemi. Sharia-laki säätelee sekä yksilöllistä että yhteisöllistä elämää kaikissa ulottuvuuksissaan. Islamismi on poliittisesti aktivoitunutta islaminuskoa. Islamismi nojaa islamin arvovaltaisiin klassisiin lähteisiin: Koraaniin, sunnaan ja Muhammadin esimerkkiin, shariaan. Tähän sitoutuminen kaikissa ulottuvuuksissaan on hartainta islamin uskon harjoittamista.”

”On merkille pantavaa, että kristinuskon lähtökohdista maallisen regimentin alan eli julkisen yhteiskunnan ja politiikan alan asioita tulee hoitaa ja järjestää kaikille yhteisen luonnollisen lain eli 10 käskyn moraalilain ja sen tiivistävän kultaisen säännön etiikan ohjaamana, kun taas oikeaoppisen islamin teologinen etiikka ei tunne mitään näistä. Siksi maallisiakin asioita voidaan hoitaa islamin näkökulmasta vain koraanillisperimätiedollisen uskonnollisen sharia-lain edellytyksistä käsin. Juuri tästä syystä tarvitaankin kalifaatti, jossa poliittisyhteiskunnallinen ja uskonnollinen hallinto samaistuvat.” 

”Eikö sitten kristillinenkin lähetystyö pyri käännyttämään kaikki maailman kansat kristinuskoon? Miten tämä tavoite poikkeaa islamin pyrkimyksestä saattaa koko maailma islamilaiseksi? Paljonkin, katsoo amerikkalainen juutalaistaustainen konservatiivikommentaattori Dennis Prager kirjassaan Still the Best Hope: Why the World Needs American Values to Triumph (Broadside Books 2013). Prager esittää neljä ratkaisevaa eroa.”

”Ensinnäkään kristityt, toisin kuin islam, eivät uhkaa ei-kristittyjä. Sen sijaan ei-islamilaisten yhteisöiden asema islamilaisissa maissa on jatkuvasti uhanalainen. Toiseksi, kristinusko ei pelkästään hyväksy ajatusta kirkon ja valtion ja niiden hallinnoinnin erillisyydestä, vaan tämän ajatuksen perusta on vahvasti uusitestamentillinen nojaten Jeesuksen opetukseen siitä, että keisarille tulee antaa se, mikä hänelle kuuluu, ja Jumalalle se, mikä hänelle kuuluu, Mt. 22:21. Islam ei tähän verrattavaa moskeijan ja valtion eroa tunne.”

”Kolmanneksi, kristinusko ei pyri pakottamaan jotakin tiettyä kristillistä lakia kaikkien noudatettavaksi, ei sen paremmin kristittyjen kuin ei-kristittyjenkään. Kristinuskossa ja sen etiikassa ei ole mitään islamin sharia-lakia vastaavaa teokraattista erikoislainsäädäntöä. Neljänneksi, kirjansa sivulla 239 Prager katsoo seuraavasti:

’Antisemitismistä kirjan kirjoittaneena ja juutalaista historiaa college-tasolla opettaneena olen hyvin selvillä kristittyjen harjoittamasta juutalaisten huonosta kohtelusta Euroopassa varsinkin keskiajalla. Mutta mihin hyvänsä synteihin – joita oli paljon – kristityt ovat menneisyydessä syyllistyneetkään, on tosiasia se, että maailman ihmisystävällisimmillä ja siveellisimmillä valtioilla on lähes kaikilla juurensa kristinuskossa. Näin ei voida tosiasiallisesti väittää niistä valtioista, jotka rakentuivat islamin pohjalle.’”

”Näiden perusteiden nojalla Prager toteaa, että kristittyjen toivetta maailman kääntymisestä kristinuskoon ei rehellisyyden nimessä voida verrata muslimien toiveeseen maailman islamisoitumisesta.”   

Kristinuskoon ei ole sisältynyt eikä sisälly minkäänlaisia inhimillisiä teokratiahaaveita eikä -pyrkimyksiä, minkäänlaisista kirkko- tai pappisvaltahaaveista puhumattakaan. Paavi ja roomalaiskatolinen kirkko eivät olleet minkäänlaisessa totalitaarisessa vallankahvassa edes keskiajalla. Tästä asiaintilasta pitivät kyllä huolen sekä pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarit että nousevien eurooppalaisten kansallisvaltioiden kuninkaat ja muut maallisen regimentin vaikuttajat, kuten jokainen Euroopan historiaa tunteva tietää. Eikä myöskään se todellisessa historiassa elänyt ja vaikuttanut uuden ajan alun uskonpuhdistaja Jean Calvin ollut minkäänlainen Geneven diktaattori eikä Geneve minkäänlainen kirkollinen teokratia. Siitä pitivät visusti huolen Geneven silloiset maalliset mahtisuvut ja heidän poliittiset edustajansa.

Ei edes kristinuskon eskatologia, oppi lopun ajoista, tunne mitään kirkollista teokratiaihannetta, kuten tiiviisti totean Avoimet rajat ja maahanmuutto -kirjani (Kuva ja Sana, 2016) sivulla 182:

”Kansakunnat tulevat Jumalan armosta ja Sanan voimalla ottamaan vastaan evankeliumin, mutta omat kansalliset erityispiirteensä ja – täysin islamilaisesta teokraattisuusihanteesta poiketen – regimenttiopillisen kirkon ja valtion eron säilyttäen.”

Kristinuskoon ja siihen nojaavaan historialliseen eurooppalais-länsimaiseen maailmankatsomukseen ja arvomaailmaan ei sisälly uskonnollis-poliittista teokratiaihannetta, mutta islaminuskoon sisältyy. Eurooppa ja Suomi islamisoituvat -kirjan sivuilla 188–189 kirjoitan, että islam on kohdattava ja sitä on arvioitava juuri sellaisena kuin se todellisessa maailmassa on:

”Kulttuurirelativistinen monikulttuurisuusaate on hylättävä ja todellinen historia on palautettava arvoonsa. Länsi ei ole islamille mitään velkaa, päinvastoin. Meidän on täysin häpeämättä tunnustettava, että historiallinen länsimainen kulttuuri on parempi kuin islamilainen. Meidän patrioottinen velvollisuutemme on puolustaa Ateenasta, Roomasta ja Jerusalemista kumpuavaa perintöämme. Klassisesta sharia-lain normatiivisuudesta ja Jumala-opistaan kiinni pitävä totalitaarinen islaminusko, joka ei ole koskaan kohdannut reformaation eikä valistuksen haasteita, ei sellaisenaan ole yhteensopiva länsimaisen juutalaiskristillisen sivilisaation tai kulttuurin kanssa.”

”Tilanne olisi toki toinen silloin, jos islam laajamittaisesti muuttuisi ja syntyisi todellinen euroislamin tai reformi-islamin muoto, joka ottaisi aidon kriittistä etäisyyttä klassisen ashariittisen sunnalaisen oikeaoppisen teologiansa ongelmallisiin ulottuvuuksiin ja sharia-lain toimeenpanoon liittyviin kysymyksiin. On ilman muuta syytä toivoa, että tämäntapainen aidosti maltillinen islam voisi muodostua varteenotettavaksi haastajaksi islamin sisällä. Mitään tällaista ei kuitenkaan vielä ole näköpiirissä. Meidän on kohdattava islam tänään sellaisena kuin se reaalimaailmassa on.”

Ja kun kohtaamme islaminuskon sellaisena kuin se tosiasiallisesti maailmassa vaikuttaa, ymmärrämme hyvin, että presidentti Martti Ahtisaari on täysin oikeassa todetessaan, että jos islaminuskoiset eivät voi hyväksyä meidän eurooppalais-länsimaista oikeusvaltiotamme, ei heillä myöskään ole mitään asiaa tänne. 

Kuvan ja Sanan verkkokaupasta on hankittavissa tämän blogin teeman teologis-yhteiskunnallisia ulottuvuuksia tarkemmin valottava Juha Ahvion kaksiosainen luento kahden CD:n äänitekokonaisuutena: Onko islamilla ja kristinuskolla sama Jumala? 

 

 

Kommentoi "Presidentti Martti Ahtisaari on oikeassa islam ja länsimainen oikeusvaltio -näkemyksessään"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

__  __   ___   _ _   ___   ____  
\ \\ / //  / _ \\  | \| ||  / _ \\  | _ \\ 
 \ \/ //  | / \ || | ' || | / \ || | |_| || 
 \ //  | \_/ || | . || | \_/ || | . // 
  \//   \___//  |_|\_||  \___//  |_|\_\\ 
  `    `---`  `-` -`  `---`  `-` --` 
                         
 
 

4 kommenttia "Presidentti Martti Ahtisaari on oikeassa islam ja länsimainen oikeusvaltio -näkemyksessään"

KYYROS 9.10.2016 13.19

Maailmassa on yksi ainoa valtio,jossa on kristillinen teokratia,Vatikaanivaltio,mutta se on niin pieni ja poikkeuksellinen valtio,ettei sitä voi verrata muihin.
Näiden edellä mainittujen analyysien perusteella voi sanoa,että väitteet siitä,että konservatiivi-,ja fundamentalistikristityt pyrkivät kristilliseen teokratiaan Suomessa sekä maailmanlaajuisesti on valheellista antikristillistä propagandaa.

jk 9.10.2016 17.18

Ei varmaan ole kovin kristillistä olla pessimisti, mutta kun katsoo Euroopan kansojen demografiaa niin peli vaikuttaa jo melkein menetetyltä.
Maahanmuuttajat islamista ja Afrikasta täyttävät sen tyhjiön minkä eurooppalaisen kantaväestön miinusmerkkinen väestökasvu tuottaa.
Kehitys kumuloituu koko ajan ja vuosisadan loppuun mennessä meillä on maita joissa etniset eurooppalaiset ovat selvästi vähemmistössä.
Lähimpänä tästä on esimerkki Ruotsissa. Saksan tunnusluvut ovat järkyttäviä väestötieteelliseltä kannalta.
Ja tämä jo tällä maahanmuutolla mitä on tapahtunut. Joka vuosi kehitys kiihtyy.

Ei olisi kuin yksi todellinen tie siihen mitä Ahtisaari haluaa: maahanmuuton pysäyttäminen ja täällä oleskelevien näennäisten turvapaikanhakijoiden välitön palauttaminen.
Mutta sellaisen haluaminen tai edes sellaisen esittäminen on estetty vääräperusteisilla rasistisyytöksillä.
Ahtisaari on noiden muiden kanssa käsittääkseni täysverinen globalisti, vapaan liikkuvuuden kannattaja, kuten eliitti ja sen opettama kansa, pääsääntöisesti nykyään on.
Ahtisaaren lausunto ei siis ole edes hurskas toive epäloogisuudessaan.

Jos haluamme tehdä Euroopasta koko maailman ihmismarkkinatorin niin mennään tällä mikä nyt on tapana, avataan ovet, luvataan tyhjiä tulijoilla ja leikitään yhdessä että tämä on Eurooppa, vaikka sitä se ei enää kauan ole. Euroopasta on tulossa Euroopan tyhjä kuori. Globalismin kautta olemme kutsuneet kuoren sisään koko maailman kaaoksen, mm. islamin ja islamismin. Tämä ihmistori-maailma on kyllä joidenkin etu, mm. Wall Streetin ison rahan. Vapaa liikkuvuus tarjoaa kapitalismille rajattomat työmarkkinaedut. Ihmisiä loputtomasti minimipalkalla ja sen alle. Vasemmisto on kuin hypnotisoitu tähän mukaan. Vain Puola ja Unkari, ihmismarkkinahäiriköt, pistävät hanttiin, mutta ne laitetaan kuriin ihan varmasti. Samoin Venäjä. Globalismin vapaan ja esteettömän laajentumisen ilkeä ja primitiivinen este sekin. Näillä voimilla mistä nyt puhutaan on käytössään rajattomat resurssit. Kyllä Ahtisaari sen tietää.

Kuten taas Juha tietää, Hillaryn tultua valituksi, aletaan toteuttaa ja viedä loppuun vapaakauppaliittokuntaa sen radikaaleimmalla tavalla.
On pyrittävä siis Jumalan valtakuntaan sisään neulansilmästä ennen kuin meidät digitalisoidaan globalistien maanpäälliseen paratiisiin ilmestyskirjamaisella tavalla.

stv 9.10.2016 21.08

Tuoreiden MTV-uutisten mukaan suurmoskeija tulee Suomeen, vaikka JUMALAN Sana sanoo: "Harhaoppista KARTA.".TIIT.K.

Suomessa on jo 70 000 muslimia ja sen takia kuulemma tarvitaan suurmoskeija jne.

Ovelaa, tosi ovelaa...


Sitten alkavat vaatia islampuoluetta eduskuntaan jne. Sitten risti pois lipusta jne.koska se "loukkaa"...

Sitten kouluista pois kaikki Raamattuun liittyvät asiat jne.koska ne "loukkaavat"...

Ja eräät uskovat sanovat vain, että pitää rukoilla, mutta kun se ei ole VAIN sitä, vaan pitäisi VASTUSTAA PERKELETTÄ JA OLLA KRISTUKSELTA TULEVAN VALON TUOJANA!

pekka ahonen 10.10.2016 13.04

Olisiko islamilaisen maahanmuuton lisäksi kiinitettävä huomio myös islamilaistaustaisen rahan liikeisiin.Onhan jo pidemmän aikaa ollut nähtävissä miten arabimaista lähtöisin oleva raha hakee sioituskohteita länsimaista (energia,infra ja pankkisektori)Tuntuu olevan vaiettu asia.