2017-04-07 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_20_7146-BLOGI_TIMO_02.jpg Suurimmat mahdollisuudet ja haasteet lähetystyölle tämän hetken maailmassa ovat kaupungistuminen, media ja pakolaisuus. Maailman Evankelisen Allianssin sisällä toimii pakolaisten parissa tehtävän työn verkosto nimeltä Refugee Highway Partnership (RHP). RHP:n Euroopan konferenssi järjestettiin... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/983/tama_oli_vasta_alkusoittoa_mutta_jumala_hallinnoi_pakolaisaaltoa Patmos article
Timo Keskitalo
7.4.2017
Timo Keskitalo

Pastori Timo Keskitalo on toiminut pitkään maahanmuuttajatyössä Englannissa, Suomessa ja Lähi-idässä. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus kasteopetuksen antamisesta muslimeille, jotka haluavat liittyä kristilliseen kirkkoon. Patmos Lähetyssäätiö tarjoaa seurakunnille ja järjestöille koulutusta. Timo Keskitalon vierailua voi tiedustella patmos (at) patmos.fi tai 09-8567 4988. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Tämä oli vasta alkusoittoa, mutta Jumala hallinnoi pakolaisaaltoa

Suurimmat mahdollisuudet ja haasteet lähetystyölle tämän hetken maailmassa ovat kaupungistuminen, media ja pakolaisuus. Maailman Evankelisen Allianssin sisällä toimii pakolaisten parissa tehtävän työn verkosto nimeltä Refugee Highway Partnership (RHP). RHP:n Euroopan konferenssi järjestettiin hel­mi­kuun alussa Budapestissä. Ai­kai­sempina vuosina osal­lis­tu­ja­mää­rä on ollut muu­tamissa kym­me­nis­sä, mutta vuo­den 2015 pa­kolaisaallon myötä kon­ferenssi on kasvanut uu­siin mittasuhteisiin saa­vuttaen 150 osallistujan rajan.

Osal­lis­tuim­me kon­fe­rens­siin ja kuulimme uu­sim­mat tiedot sii­tä, mil­tä pakolaisliikehdintä maailmalla nyt näyt­tää.

Maailma monenlaisessa kriisissä

Kaikki ideologiat (kommunismi, kapitalismi, hin­dulaisuus, buddhalaisuus ja islam) ovat kaa­tu­neet tai epäonnistuneet ja tilalle on tullut avoi­muus et­siä uutta. So­ti­laal­liset rauhaan pa­kot­tamiset ovat epä­on­nis­tu­neet. Moraalin kriisi heikentää län­simaista kult­tuu­ria ja mur­taa sen ra­ken­teita, itsekkyys on astunut hu­ma­nis­min tilalle.

Uu­sien paikallisten sotilaallisten voi­mien nou­su, imperialismin jälkeinen aika ja is­lamin si­säi­nen sota sunnien ja shiiojen välillä luo pelkoa ja vihaa. Ve­si­krii­si uhkaa. Ta­lou­del­li­nen uusjako ja köy­hyy­den pois­ta­mi­nen ovat yllättäen syitä pa­ko­lais­aal­toon.

Demografia väistämättä johtaa lisääntyvään maa­hanmuuttoon Euroopassa, Pohjois-Ame­ri­kas­sa ja Tyynen Valtameren valtioissa.

Odotettavissa: maahanmuuttoa

”Pakolaisaalto on kuin veden­pai­su­mus. Sen ta­ka­na on maailman vä­es­tönkasvu. Vä­es­tön­kas­vu jat­kuu, joten tu­lem­me vielä nä­ke­mään lisää pa­ko­lais­aaltoja tu­le­van 30-40 vuoden aikana, mutta sit­ten tilanne eh­kä tasaantuu.

Saammeko näh­dä sateenkaaren tä­män vedenpaisumuksen jäl­keen? Sitä en voi lu­vata”, sanoi Patrick John­stone konferenssin pääpuheessaan.

Elämme herätyksen aikaa

Ajatollah Khomeini oli Iranin suurin ”evan­ke­lis­ta”. Radikaalin islamin nousu 1990-luvulla tuot­ti valtavan kasvun muslimitaustaisten kris­tit­tyjen määrään.

Elämme nyt kuudetta suuren herätyksen aikaa. Eu­roopassa evankelisten kristittyjen osuus on alem­pi kuin missään muussa maanosassa. Is­la­min murtuminen alkoi vuonna 2001 kun syys­kuun 11. isku näytti suurelta voitolta islamille. To­siasiassa tuosta alkoi islamin murtuminen ja mus­limien kääntyminen Jeesuksen puoleen.

Jumala hallinnoi pakolaisaaltoa

Psalmi 2 osoittaa, että Jumala hallinnoi pako­lais­aal­toa. Ihmisten salajuoni on siksi turha ja tu­hoon tuomittu. Jumala nauraa ja on vi­hainen.

Kun tarkastelemme psalmia 2, saamme vä­li­neet kohdata kansanjoukkojen tulvavirrat. Kan­sainvaellukset ovat edessämme seuraavat 40 vuotta. Olemme nähneet vasta alkusoiton.

 1. Väestön kasvu jatkunee vuoteen 2070 asti. Tuohon asti kan­sain­vael­luk­set li­sään­tyvät.
 2. Diktatuurit ovat lisääntymässä ja ih­mi­set pakenevat tyranniaa.
 3. Luonnonkatastrofit saattavat yllättäen pus­kea satoja miljoonia liikkeelle.

Valtionjohdon tulevat haasteet

Valtioiden johtajien tulee nyt olla erityisen vii­sai­ta. Edessämme on uudet haasteet myös seu­ra­kuntina ja lähetysjärjestöinä. Uudessa ti­lan­tees­sa tulee huomioida:

 1. Lähetyskäskyn keskeinen verbi on ”ope­tus­lapseuttaa”. Jeesus käski opetuslapseuttaa kansakuntia käyttäen metodina kas­tamista ja opettamista. Paavalin strategia on neljän ket­ju­malli (2. Tim. 2:2)

1 = Paavali

2 =Timoteus

3 = luotetut miehet

4 = muut

Opetuslapseuttaminen tapahtuu viestiketjuna. Jokainen kristitty on ope­tus­lap­seuttaja.

 1. Pastorit pitää kouluttaa moni­kult­tuu­ri­seen työhön. Antiokian seurakunta oli mo­ni­kulttuurinen johtajiaan myöten ja lä­hetystyön tukikohta alku­seu­rakunnan ai­kana. Tarvitsemme työ­tii­mejä, joissa on maahanmuuttajia yh­des­sä pai­kal­li­sen väestön kanssa. Evan­ke­linen kris­til­li­syys kasvaa länsimaiden ul­kopuolella. Jos haluamme olla osallisia seu­rakunnan kas­vusta, meidän pitää työs­kennellä mo­nikulttuurisissa tii­meis­sä.
 2. Kansojen opetuslapseuttamiseen kan­sain­vaelluksen aikana tarvitaan globaali stra­tegia. Somalialaiset tavoitetaan en­si­si­jaisesti maahanmuuttajatilanteissa, mut­ta sillä, että somalit kääntyvät Kris­tuk­sen puoleen maa­han­muut­ta­ja­ti­lan­tees­sa, on vaikutus somaleihin myös So­ma­liassa.
 3. Pakolaistilanne on opettanut meille, että ih­misten suurin tarve hädänkin hetkellä on hengellinen – evankeliumin tarve.

 

 

Kommentoi "Tämä oli vasta alkusoittoa, mutta Jumala hallinnoi pakolaisaaltoa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______  __  __  _  _   ___   _  _  
 /_  _// \ \\/ // | || | ||  / _ \\ | || | || 
  | ||   \ ` // | || | || / //\ \\ | || | || 
 _| ||   | ||  | \\_/ || | ___ ||| \\_/ || 
 /__//    |_||  \____// |_|| |_|| \____// 
 `--`    `-`'   `---`  `-`  `-`  `---`  
                         
 
 

4 kommenttia "Tämä oli vasta alkusoittoa, mutta Jumala hallinnoi pakolaisaaltoa"

Topias 10.4.2017 9.30

Tukholmassa taas ihannoimasi muslimi päätti toteuttaa uskoaan,miksi kansalaisten
pitää maksaa rakastamaasi asiaan liittyviä"lieveilmiöitä"?.

Vesa 10.4.2017 9.30

Syksyllä 2015 Amerikassa odotettiin pörssiromahdusta Shemitah seitsenvuotiskauteen liittyen. Mitä tapahtuukaan vuonna 2022?

ei pimitystä 10.4.2017 9.30

Tuosta opetuslapseuttamisesta tulee mieleen, että ainakin Suomessa taitaa olla jo yhteiskuntaan integroimisessa periaatteena se, että julkisen vallan toimesta pyritään esim. muslimitaustaiset pitämään mahdollisimman ymmärtämättöminä länsimaisen ja suomalaisen yhteiskunnan hengellis-henkisestä taustasta, kun heidät koulussa eristetään tai ainakin sallitaan eristäytyä tiedon saamisesta mitä koskee kristinuskoa. Mielestäni pitäisi uskontotietona antaa kaikille kouluissa ainakin tietty määrä tietoa eri uskonnoista, ja kaikki tuollainen opetus siis tunnustuksellisena oppimääränä uskonnon omista lähtökohdista lähtien, ja sen voi kyllä tehdä (jos vain halua olisi) ilman, että siihen liittyy varsinaista ao. uskonnon harjoitusta (mutta siihen voi kyllä liittyä ko. uskonnon harjoituksen seuraamista).

Timpe 10.4.2017 9.30

" Is­la­min murtuminen alkoi vuonna 2001 kun syys­kuun 11. isku näytti suurelta voitolta islamille. "

Luuletko tosiaan että muslimit saivat aikaan WTC:n? Kaksoistorinit pulverisoituivat kun ne RÄJÄYTETTIIN ylhäältä alas. WTC7 rakennus räjäytettiin alas! Siihen ei osunut mikään lentokone ja WTC7 rakennuksessa oli pieniä pieniä paloja.
9/11 oli jenkkieliitin omia tekosia. Muslimit eivät olisi pystyneet siihen.