MIKSI TESTAMENTTI?

SISÄLTÖ: 

1. Mitä testamentti kertoo?
2. Kuka voi tehdä testamentin?
3. Kuka kirjoittaa testamentin?
4. Miten testamentti tehdään?
5. Kuka kelpaa todistajaksi?
6. Testamentin sisältö?
7. Miten testamentin muutos tai peruutus tehdään?
8. Testamentin säilyttäminen?
9. Perinnön tai sen osan määrääminen yleishyödyllisille yhteisöille?
10. Mistä lisätietoja?

1. Mitä testamentti kertoo?

Testamentti on oikeustoimi, joka kertoo tekijänsä viimeisen tahdon. Tekijä voi itse määrätä, että hänen omaisuutesi on kuoleman jälkeen jaettava perintökaaren määräyksistä poikkeavalla tavalla.

Testamentti ei voi kuitenkaan loukata lakiosaa. Lakiosa koskee kaikkia lapsia ja heidän jälkeläisiään ja se on puolet rintaperillisille muuten kuuluvasta perintöosuudesta.

Voit itse vapaasti päättää haluatko tehdä testamentin, kenen hyväksi haluat testamentin tehdä tai mitä omaisuutta haluat testamenttiin sisällyttää. Voit myös koska tahansa peruuttaa tekemäsi testamentin. Testamentilla voidaan määrätä joko koko omaisuudesta tai sen osasta.

2. Kuka voi tehdä testamentin?

Testamentin tekijän tulee pääsääntöisesti olla täysi-ikäinen. Testamentin tekijän tulee lisäksi olla psyykkisesti sellaisessa tilassa, että hän kykenee itsenäiseen tahdonmuodostukseen ja ymmärtää testamentin merkityksen. Testamentin todistajien on liitettävä maininta tästä omaan todistuslausekkeeseensa.

3. Kuka kirjoittaa testamentin?

Testamentin voi kirjoittaa itse tai sen voi laatia lakimiestä apunaan käyttäen. Asiantuntijan käyttäminen on järkevää, mikäli omaisuutta on runsaasti tai olet epävarma siitä ketkä ovat perillisiäsi. Testamentti tulee aina allekirjoittaa henkilökohtaisesti.

4. Miten testamentti tehdään?

    TESTAMENTTIMALLEJA  

Tarkastele esimerkkitestamentteja lataamalla koneellesi alla olevista linkeistä.

Yleinen testamentti

Keskinäinen testamentti

Erityisjälkisäädös 

Lakiosa huomioitu

 

Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava omakätisesti.

Kahden esteettömän todistajan on oltava yhtä aikaa testamenttia laadittaessa läsnä ja heidän on nimikirjoituksillaan todistettava testamentti. Heidän on tiedettävä että asiakirja on testamentti. Testamentintekijä voi kuitenkin itse päättää saavatko todistajat tietää testamentin sisällön.

Testamentti on päivättävä. Päiväyksellä voi olla suuri merkitys tilanteessa, jossa perittävä on elämänsä varrella laatinut useita testamentteja. Päiväyksen perusteella tiedetään, mikä niistä edustaa vainajan viimeistä tahtoa. Lisäksi testamentista tulee ilmetä sen laatijan riittävät henkilötiedot. Testamentti ei ole sinänsä julkinen asiakirja, joten henkilötunnus on selkeä yksilöivä tieto ja sitä voi hyvin käyttää.

Todistajien tulee merkitä nimikirjoituksensa lisäksi ammattinsa, asuinpaikkansa, todistamisen aika ja paikka, sekä kaikki sellaiset tiedot, joiden he katsovat vaikuttavan testamentin pätevyyteen. Tällainen ns. todistuslausuma sisältää tietoja testamentin tekijän henkilöllisyyden toteamisesta, todistamistapahtumasta, muotomääräyksistä ja testamentin tekijän vapaasta tahdonmuodostuksesta.

5. Kuka kelpaa todistajaksi?

Todistajien tulee olla vähintään viisitoistavuotiaita ja henkisesti todistajiksi kykeneviä. Puolisoa, lähiomaista tai muuta henkilöä, jolle saattaa testamentista olla hyötyä, ei saa käyttää todistajana.

6. Testamentin sisältö

Testamentin sisältö on vapaasti tekijänsä päätettävissä. Jotta viimeinen tahto kuitenkin toteutuisi halutulla tavalla, tulee sisällön olla mahdollisimman yksiselitteinen. Sisällöstä on käytävä selvästi ilmi kuka tai ketkä ovat testamentin saajia, eli kenelle omaisuuden halutaan menevän. Lisäksi siirtyvä omaisuus tulee yksilöidä tarkkaan: mitä ja kuinka paljon kenellekin luovutetaan.

Testamentti voidaan laatia niin yksityisen henkilön kuin yhteisön hyväksi.

Testamentin tekijä voi testamentissaan määrätä omaisuuden saamiselle erilaisia ehtoja ja edellytyksiä. Nämä eivät saa kuitenkaan olla hyvän tavan vastaisia, eivätkä rajoittaa kohtuuttomasti testamentin saajan henkilökohtaista päätöksentekoa.

Mikäli testamentti tehdään järjestön hyväksi, eikä testamentin tekijä koe tärkeäksi antaa erityisiä ohjeita, järjestö voi käyttää varat sääntöjensä mukaiseen toimintaan. Tekijä voi kuitenkin halutessaan antaa määräyksen siitä, että varat on käytettävä esim. määrättyyn lähetyskohteeseen.

7. Miten testamentin muutos tai peruutus tehdään?

Testamentin muutos on tehtävä samalla tavalla kuin testamentti. Testamentin tekijä voi muuttaa tai peruuttaa testamentin milloin tahansa. Edes lupaus olla peruuttamatta testamenttia ei sido lupauksen antajaa. Muutos tai lisäys on kuitenkin tehtävä edellä mainittuja muotomääräyksiä noudattaen. Testamentin voi peruuttaa yksinkertaisesti hävittämällä sen. Lisäksi on syytä muistaa, että uusi testamentti ei automaattisesti peruuta entisiä, mikäli siitä ei testamentissa ole yksiselitteistä mainintaa tai mikäli vanhaa testamenttia ei ole hävitetty.

8. Testamentin säilyttäminen

Testamentti tulee säilyttää varmassa paikassa kuten tallelokerossa. Varma säilytys on tärkeää paitsi testamentin säilymisen, myös se on helpon löydettävyyden kannalta perittävän kuoleman jälkeen. Ellei testamenttia löydetä se katsotaan peruutetuksi.

Yleishyödyllisen yhteisön hyväksi tehdystä testamentista voi tehdä yhteisölle ennakkoilmoituksen.

9. Perinnön tai sen osan määrääminen yleishyödylliselle yhteisölle

Perintöveron suuruus määräytyy toisaalta sukulaisuuden ja toisaalta perinnön suuruuden perusteella. Patmos Lähetyssäätiö on yleishyödyllisenä yhteisönä kuitenkin testamentilla saadusta omaisuudesta vapaa perintöverosta. Näin ollen Patmos Lähetyssäätiölle osoitettu omaisuus voidaan täysimääräisenä käyttää Jumalan Valtakunnan työn hyväksi.

10. Mistä Lisätietoja

Yksinkertaisen kaavan mukaan testamentin voi tehdä hyvin itse. Laajemman testamentin laatimisessa saat apua mm. Patmos Lähetyssäätiö, talousjohtaja Pekka Haapasaari, 0400- 989 901.