2019-09-12 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg "Mielipiteen ilmaisukin voi olla rikos" [1], toteaa otsikko Anu Mantilan Helsingin Sanomien vieraskynäkirjoituksessa 7.9.2019. Anu Mantila on sananvapausasioihin erikoistunut valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirastossa. Tämän artikkelin sisältöä kannattaa pohtia sen valossa, mitä... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1363/miksi_toisten_sana_on_vapaampi_kuin_toisten Patmos article
Juha Ahvio
12.9.2019
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Miksi toisten sana on vapaampi kuin toisten?

”Mielipiteen ilmaisukin voi olla rikos”, toteaa otsikko Anu Mantilan Helsingin Sanomien vieraskynäkirjoituksessa 7.9.2019. Anu Mantila on sananvapausasioihin erikoistunut valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirastossa. Tämän artikkelin sisältöä kannattaa pohtia sen valossa, mitä kirjoitan Sananvapaus uhattuna Suomessa (Kuva ja Sana, 2018) -kirjani pääluvussa ”Perustuslaillisuuden merkitys” sivuilla 129–147. Kirja on loppuunmyyty, mutta toinen painos on tulossa.  

Mantila kirjoittaa artikkelissaan seuraavasti: 

”Vihapuhe loukkaa perus- ja ihmisoikeuksia ja levittää vihan ilmapiiriä yhteiskuntaan. Vihapuhe luo kasvualustan väkivallalle ja viharikoksille. Se voi johtaa äärimmäisiin tekoihin.”

Edelleen:

”Rikoslaissa kielletään levittämästä viestejä, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansanryhmää ihonvärin, uskonnon, etnisen alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella. Myös sukupuoli kuuluu kiellettyihin syrjintäperusteisiin. Suoranaisen uhkaamisen ohella myös ryhmään kohdistuvan väkivallan ihannointi, pitäminen suotavana tai hyväksyttävänä on kiellettyä. Tällaiset ilmaisut ovat omiaan aiheuttamaan vihaa, halveksuntaa ja suvaitsemattomuutta kansanryhmiä kohtaan, eivätkä ne kuulu sananvapauden piiriin.”

Mantila kirjoittaa myös näin:

”Ihmiset syntyvät tasavertaisina, ja ihmisarvo on loukkaamaton. Panettelulla, solvaamisella ja uhkaamisella loukataan ihmisarvoa, koska tiettyihin ryhmiin kuuluvista ihmisistä tehdään muita alempiarvoisia, kakkosluokan ali-ihmisiä. Ihmisten vertaaminen loisiin, syöpäläisiin ja torakoihin ei ole sallittua.” 

Mielipidettä ilmaiseva puhe muuttuu Mantilan mukaan ”kiihottamisrikokseksi”, kun: 

”negatiiviset väitteet ovat valheellisia, puolitotuuksia tai voimakkaita yleistyksiä tai arvostelmat ovat epäkunnioittavia ja koko ryhmää leimaavia. Sananvapauden rajat tulevat vastaan, kun väitetään, että jokin halveksittava piirre on tietyn ryhmän synnynnäinen ominaispiirre, ja alempiarvoisuus perustetaan tähän.”

Kuka tai mikä on se tiedolliseettinen auktoriteetti ja taho, joka tietää, päättää ja tulkitsee sekä ratkaisee jonkun väitteen valheellisuuden, totuudellisuusasteen, kunnioittavuusasteen tai leimaavuuden? Tällaisen tahon täytyy käytännössä olla kaikkitietävä kyetäkseen antamaan objektiivisen arvion ja päätöksen mistä hyvänsä viestistä ja mielipiteenilmaisusta, jonka viharikospitoisuutta joudutaan arvioimaan. 

Mantilan mainitsemat kriteerit ovat toisaalta niin kattavia ja toisaalta niin epämääräisiä, että kukaan ei näiden perusteella voi etukäteen arvioida, pitääkö joku viestiä tai mielipidettä esimerkiksi puolitotuuksia sisältävänä vai ei. 

Näistä syistä eli viharikoksen epämääräiseen luonteeseen perustuen onkin täysin ymmärrettävää, että ratkaisun on pakostikin oltava mielivaltainen päätös. Mantila toteaakin ykskantaan:

”Valtakunnansyyttäjä päättää, onko viesti sisällöltään rikollinen ja onko syyte nostettava.”

Viharikokseen syyllistyminen tai syyllistymättömyys on subjektiivisen mielivaltaisten ja poliittisideologisten arvioiden ja päätösten varassa. 

Tämän mielivaltaisen subjektiivisuuden ja poliittisideologisuuden osoittaa jo pelkästään se, että kaupunginvaltuutettu ”Husu” Hussein saattoi julkisessa mielipideviestissään epätotuudellisen epäkunnioittavasti sekä voimakkaasti yleistäen ja tarkoituksellisen halventavasti herjata rasistiseksi kokonaista ja täysin selkeärajaisesti määriteltyä yhteiskunnallista ryhmää eli tietyn puolueen edustajia ja kannattajia ilman, että syyllistyi kiihottamisrikokseen. 

Toisaalta oppositiokansanedustajat Päivi Räsänen ja Juha Mäenpää ovat kiihottamisrikostutkinnan kohteina, vaikka kumpikaan heistä ei tutkinnan kohteena olevassa lausunnossaan kohdistanut sanomistaan mihinkään tiettyyn nimettyyn ryhmään eikä puhunut mistään alempiarvoisuudesta eikä synnynnäisistä ominaisuuksista. Räsäsen mahdollinen ”rikos” on se, että hän on julkisesti kysynyt, onko hänen oman kirkkonsa syytä tukea ylpeilyä sellaisesta seksuaalietiikasta, joka on avoimessa ristiriidassa kristillisen seksuaalietiikan kanssa. Räsäsen kohdalla tutkitaan nyt siis sitä, onko kristillisen seksuaalietiikan mukaisten linjausten julkinen toteaminen ja Pyhän Raamatun tekstikatkelman kuvallinen twiittaaminen rikollista.    

Se, että Räsänen ja Mäenpää ylipäätään ovat tutkinnan kohteina, on erittäin ongelmallista ja huolestuttavaa, kuten kansanedustaja Ville Tavio on aivan oikein nostanut esiin. Poliittisideologisesti suunnatun sananvapaussensuurin uhka on koventunut konkreettisesti Suomessa ja kovenee entisestään, mikäli tuoreet Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission ECRI:n Suomea koskevat ideologiset vaatimukset pannaan täytäntöön.   

Oma kysymyksensä on sekin, miksi ”synnynnäinen ominaispiirre” on ”ryhmän” arviointiperusteena kielletty vain negatiivisessa tapauksessa eli halveksimisen perusteena, mutta ei positiivisessa tapauksessa eli ylistämisen perusteena? Mantila itse näyttää jollakin mainitsemattomalla perusteella tietävän varsin absoluuttisen ja yleistävän varmasti ja synnynnäisyysulottuvuuteen pohjautuen, että kaikilla ihmisillä, koko ihmiskunnalla eli ihmisillä ryhmänä, esimerkiksi eläimistä tai koneista poiketen, on ”synnynnäinen ominaispiirre” eli ”tasavertaisuus”, jollaisina ”ihmiset syntyvät”. 

Koko ryhmää koskevia synnynnäisiä ominaisuuksia siis näköjään on ja ne voidaan Mantilan tapaan tunnistaa ja nimetä absoluuttisella tavalla siinä tapauksessa, että kyse on ylistettävästä ja ”hyvästä” ominaisuudesta. Mutta kuka määrittää, mikä on ylistettävää ja hyvää? Kuka on eettinen ylituomari? Millä arvovallalla ja episteemisellä pätevyydellä? Millaisia synnynnäisiä ryhmäominaisuuksia on lupa tietää ja todeta ja millaisia ei? 

Tragikoomista on, että Mantila itsekin syyllistyy vieraskynäartikkelissaan ”Human-Racism” -motivoituun vihapuheeseen. Ihmisyysrasismin mukaan uskotaan, että ihmisellä, siis ihmisillä kokonaisena olentoryhmänä, on joitakin ominaisuuksia kuten keskinäinen yhtäläinen moraalinen arvo, jollaista ei ole esimerkiksi roboteilla. Juuri tällaisen vaarallisen ja robottejakin syrjivän ihmisyysylivaltaa ilmaisevan Human-Racism -oletuksen Mantila surutta tekee rasismin ja vihapuheen määrittelyjä arvovaltaisesti tarjotessaan.

Jos on niinkin, että ”Ihmisten vertaaminen loisiin, syöpäläisiin ja torakoihin ei ole sallittua”, kuten Mantila ykskantaan toteaa ja tulee samalla jälleen ilmaisseeksi syrjivää ihmisyysylivaltarasismia, miksei ”ihmisoikeusjärjestönä” esiintyvä SETA ole saanut viharikossyytteitä? 

SETA on vuosien ajan jakanut Kunniarotta-antipalkintoa henkilöille ja henkilöryhmille, joita haluaa halveksia ja joita haluaa saattaa julkiseen häpeään. Rotta-vertauksen käyttäminen ja kohdistaminen tiettyyn henkilöön ja henkilöryhmään tekee kohteistaan epäinhimillisen eläimellisiä ja samaistaa heidät sairauksia ja tauteja kantaviin saastaisiin otuksiin, joista olisi hankkiuduttava eroon. Miksi SETA, joka nauttii julkista veronmaksajien tukea ja joka toimii käytännössä viranomaisasiatuntijatahona ja sateenkaarioikeaoppisuuden voimaan saattajana kaikkialla yhteiskunnassamme, saa käyttää rotta-vieraslajivertauskuvaa halveksiessaan kaikkia sellaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä, jotka arvostelevat SETA:n edustamaa seksuaaliradikalismia? 

Miksi SETA ei ole jatkuvasti viharikostutkinnan kohteena, vaikka jatkuvasti syyllistyy juuri sellaiseen, jonka Mantila artikkelissaan määrittelee kielletyksi ja rikolliseksi vihaviestinnäksi?                    

On perusteltua kysyä, miksi kommunisteilla ja muilla vasemmistoradikaaleilla – SETA:nkin alkuperä on 1970-luvun alkupuolen ”fasisminvastaisen” vasemmistoradikalismin asiayhteyksissä – on Suomessa paljon vapaampi sana kuin muilla? Miksei kommunistien ja muiden vasemmistoradikaalitoimijoiden mielipiteistä, sanomisista ja viesteistä nouse minkäänlaisia suuria kohuja ja oikeustapauksia silloinkaan, kun näissä viesteissä, mielipiteissä ja sanomisissa avoimen julkisesti ilmaistaan – Mantilan esittämien määritelmien mukaisesti – rikollista vihaa? 

Miksi kommunistit näyttävät käytännössä olevan viharikossyyttelyn ja sananvapaussensuroinnin yläpuolella ja ulottumattomissa? Muista, mitä ranskalaistutkija Stéphane Courtois kirjoittaa Kommunismin mustan kirjan suomennoksen (WSOY, 2001) sivuilla 33–34:

”Tosiasiat eivät kuitenkaan muutu miksikään, ja ne osoittavat, että kommunistien rikokset veivät hengen suunnilleen sadaltamiljoonalta ihmiseltä ja kansallissosialismi 25 miljoonalta. Tämän yksinkertaisen toteamuksen pitäisi ainakin virittää pohdintaa siitä, millaisia yhtäläisyyksiä oli järjestelmällä, jota on vuodesta 1945 lähtien pidetty 1900-luvun pahimmin rikollisena vallankäyttäjänä, ja kommunistisella järjestelmällä, joka säilytti vuoteen 1991 saakka kansainvälisen hyväksyttävyytensä, joka on yhä vallassa eräissä maissa ja jolla on yhä opetuslapsiaan kaikkialla maailmassa. Ja vaikka monet kommunistiset puolueet ovatkin – perin myöhäisessä vaiheessa tosin – myöntäneet stalinismin rikokset rikoksiksi, suurin osa niistä ei ole luopunut Leninin periaatteista, eivätkä ne ole juuri selvitelleet omaa osuuttaan terrorismiin.”

”Leninin käyttöön ottamat ja Stalinin järjestelmällisiksi kiteyttämät menettelytavat sekä heidän kanssaan kilpailleiden oppimestareiden toimet eivät pelkästään muistuta kansallissosialistien menettelytapoja, vaan ovat monessakin tapauksessa edeltäneet kansallissosialistien tekoja. Auschwitzin leirin pystyttämisen tehtäväkseen saanut ja sen päällikkönä sitten toiminut Rudolf Höss on tuonut tämän esiin selkeästi: ’RSHA [turvallisuuspoliisin johto] lähetti leirien komendanteille seikkaperäisen selostuksen venäläisistä keskitysleireistä. Niistä karanneet vangit selostivat siinä yksityiskohtaisesti leirien olosuhteita ja järjestelyjä. Erikoisesti korostettiin, että venäläiset valtavin pakkotyötoimenpitein tuhosivat kokonaisia kansallisuuksia.’”   

Heikki Eskelinen kirjoittaa varsin osuvasti Kommunismin mustan kirjan suomalaisen laitoksen esipuheessa sivulla 13:

”Niin monet kommunismin romantisoijat ja sen rikosten vähättelijät, Leninin ja Stalinin ylistäjät – toisin kuin Hitlerin ja Mussolinin kunnian julistajat – kulkevat yhä joukossamme pystypäin tai nauttivat klassikon kunnioitusta Louis Aragonista…ja Pablo Nerudasta tuntemattoman Suomen agitpropisteihin saakka.” 

Pidä kaikki yllä oleva mielessäsi lukiessasi Mika Koskisen hyvää ja 3.9.2019 Iltalehdessä julkaistua näkökulma-artikkelia ”Ministeri Pekosen erityisavustaja flirttailee kommunismilla – puhuu ’varallisuuden radikaalista uudelleenjaosta’”. Koskinen kirjoittaa siitä, kuinka vasemmistoliittolaisen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen vasemmistoliittolainen erityisavustaja Juho Orjala twiittasi 1.9.2019 seuraavasti:

”Eliitin suhtautuminen hyvinvointivaltioon oli luultavasti myönteisempää silloin, kun varallisuuden radikaali uudelleenjako oli heille konkreettisempi uhka. Hyvä olisi tietty muistaa, ettei se uhka (tai mahdollisuus) ole vieläkään mihinkään poistunut.”

Kuten Koskinen huomauttaa, Orjala uhkailee twiitissään kommunistisella vallankumouksella retoriikalla, joka ”on kuin suoraan SKP:n puolueohjelmasta”. Koskinen huomauttaa aivan oikein siitäkin, että Vasemmistoliitto perustettiin 1990 kommunistien peitejärjestön SKDL:n perustuksille ja että moni entinen kommunisti hyväksyttiin mukaan vasemmistoliiton poliittiseen toimintaan, jossa heitä vieläkin on mukana.    

Anu Mantilan vieraskynäkirjoituksessaan esittämän määritelmän mukaan Juho Orjalan twiitti on kommunistisessa luokkataisteluteoreettisessa ja luokkavihaisessa uhkailussaan tiettyä ihmisryhmää eli luokkavihollista ja sen omaisuutta vastaan suunnattua väkivaltavihaa, jonka pitäisi olla – Mantilan määritelmien mukaan – rikollista, kiellettyä ja sananvapauden piiriin kuulumatonta mielipiteenilmaisua.

Mutta miksi Orjalan kommunistisesta vihauhkailutwiitistä ei noussut somemyrskyä? Miksi Orjala ei menettänyt heti muutamassa tunnissa työpaikkaansa? Miksei ministeri Pekonen joutunut edesvastuuseen avustajansa väkivaltaviitteisestä vihauhkauksesta ja siitä, että pitää avustajanaan tällaisia mielipiteitä ilmaisevaa henkilöä? Miksei Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja opetusministeri Li Andersson joudu julkisesti vastuuseen siitä, että hänen puolueessaan on tällaisia aineksia, jotka ”flirttailevat kommunismilla”, maailmanhistorian tuhoisimmalla ja murhanhimoisimmalla ismillä ja väkivaltajärjestelmällä ja siihen liittyvällä vallankumoushaaveilulla? 

Miksei opetusministeri Anderssonia itseään vedetä julkiseen viharikosvastuuseen siitä, että hänen erityisavustajanaan toimii väkivaltavasemmisto- ja ANTIFA-yhteyksistään tunnettu Dan Koivulaakso, joka oli merkittävänä vaikuttajana mukana nykyisen hallituksen linjaa rakennettaessakin? Koivulaakson taustoja selvitetään täällä ja täällä.  

Entä miksei Vasemmistoliiton nuorisojärjestö Vasemmistonuoret joudu sananvapaussensuurin ja viharikossyyttelyn kohteeksi, vaikka 24.5.2015 hyväksytyssä Poliittisessa ohjelmassaan toteaa suoraan hyväksyvänsä aseellisen vallankumousväkivallan käytön oikeutuksen tietyissä tilanteissa eli ”sorrettujen tavoitellessa vapauttansa”. Poliittisessa ohjelmassa todetaan seuraavasti: 

”Rakennamme maailmaa, jota ei määritellä kansallisuuksien, kulttuurien, uskonryhmien ja muiden ihmisryhmien välisten erimielisyyksien, vaan koko ihmiskunnan yhdenvertaisuuden kautta. Vastustamme sotaa, vaikka tunnustamme, että historiassa on ollut ajanjaksoja, jolloin sorrettujen on ollut pakko tarttua aseisiin saavuttaakseen vapautensa.”

Tällä lainauksella on selkeä marxilaiskommunistinen luokkataistelullinen ja luokkavihan oikeutukseen ja hyväksyttävyyteen nojaava asiayhteys. Mutta Vasemmistonuoret ei ole joutunut kiihotusrikossyytteiden eikä muiden viharikossyytteiden kohteeksi, vaikka Mantilan yllä olevan lainauksen mukaan ”suoranaisen uhkaamisen ohella myös ryhmään kohdistuvan väkivallan ihannointi, pitäminen suotavana tai hyväksyttävänä on kiellettyä. Tällaiset ilmaisut ovat omiaan aiheuttamaan vihaa, halveksuntaa ja suvaitsemattomuutta kansanryhmiä kohtaan, eivätkä ne kuulu sananvapauden piiriin.” Vasemmistonuorten kyseessä ollen tämänkaltaiset mielipiteenilmaisut ja viestimiset kuitenkin näyttävät hyvinkin kuuluvan sananvapauden piiriin. 

Kommunistien sana on vapaampi kuin muiden ja kommunistiseen vihaväkivaltaan viittaaminen ja sen nykyisenkin mahdollisuuden esillä pitäminen ei näytä liittyvän siihen ”vihaan” ja ”väkivaltaan”, joita tarkoittavat ne, jotka väkevästi ajavat Suomeenkin sananvapaussensuuria ja vihapuhelainsäädäntöä ja viharikoksista rankaisemista.  

Duunarien ulkoparlamentaarisen militantin toiminnan mahdollisuutta väläyttää myös vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula Vasen kaista -julkaisun 3.9.2019 päivätyssä artikkelissaan ”Posti ei ole yksittäistapaus – valitettavasti”. Kontula kirjoittaa:

”Historia on osoittanut, että duunarin heikkenevän palkkakehityksen voi pysäyttää vain duunari itse – siis riittävän kattava ja militantti ammatillinen järjestäytyminen. Työn ja pääoman suhteen määrittää lopulta vain niiden voimatasapaino.”

Kontula puhuu ”voimatasapainosta” ja ”militantista” eli taisteluinhaluisen sotaintoisesta ammatillisesta järjestäytymisestä. Näilläkin sanavalinnoilla, kommunistin lausumana ja historiaan vetoamana, on kolkko kaiku. Mutta tällaisia taistelu- ja väkivaltakonnotaatioita eli mielleyhtymällisiä sivumerkityksiä sisältäviä sanoja saa kommunisti käyttää ilman pelkoa sensuurista.   

Hallituspuolueena olevan Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontulan toteamus ei sinänsä kuitenkaan yllätä, koska Kontula määrittelee itse itsensä avoimen julkisesti kommunistiksi ja kummeksuu kommunismiin liittyviä negatiivisia ”ennakkoluuloja”, kuten selviää Juha-Pekka Tikan 8.9.2019 päivätystä Verkkouutisten artikkelista ”Anna Kontula: Olen eduskunnan ainoa kommunisti”

On asia erikseen, onko Kontula todella eduskunnan ainoa kommunisti. Mutta Kontulan mukaan ”kaikkiin ismeihin” liittyy ”ikkuna” hyvään ja pahaan. Tällä lausahduksella Kontula haluaa toki puolustaa kommunismin oikeutusta. Mutta hän tulee todenneeksi, että kaikkiin ismeihin liittyy hyvää ja pahaa. Olisi mielenkiintoista kuulla Kontulalta, millainen ”ikkuna hyvään” hänen mukaansa liittyy esimerkiksi kansallissosialismiin, joka sekin sisältyy ”kaikkien ismien” suureen joukkoon? Kansallissosialismi oli Kontulan itsensä kannattaman kommunismin tapaan sosialistista ja totalitaarista. Ehkä nämä ovat Kontulan mukaan niitä tähän ismiin liittyviä hyviä ulottuvuuksia. 

Mutta koska Kontula soveltaa – kommunismin kannattamisen oikeuttaakseen – niin sanottua moraalista ekvivalenssia eli katsoo ”kaikissa ismeissä” olevan jotain hyvää ja jotain pahaa, tulee hän samalla epäsuorasti hyväksyneeksi myös joitakin kansallissosialismin ulottuvuuksia. Jos tämä looginen johtopäätös tuntuu jotenkin kiusalliselta, kannattaa miettiä, pitääkö tuo moraalinen ekvivalenssi -uskomus paikkaansa ”kaikkien ismien” osalta.

Joka tapauksessa eduskunnassa on siis ainakin yksi kansanedustaja, joka edustaa hallituspuoluetta ja kannattaa 100 miljoonaa murhauhria tuottanutta kommunismia ja näkee 25 miljoonaa murhauhria tuottaneessa kansallissosialismissakin jotain hyvää. Mieti sitäkin, millainen reaktio olisi seurauksena, jos joku istuvista kansanedustajista ilmoittaisi leppoisan yksioikoisesti, että ”olen eduskunnan ainoa kansallissosialisti”.  

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Heikkinen on oikeassa ihmetellessään Anna Kontulan antaman kommunismilausunnon valossa sitä, että keskusta ja RKP voivat jakaa saman hallituspohjan ”tällaisten radikaalien ääriajattelijoiden” kanssa, kuten ilmenee Antti Kirkkalan 10.9.2019 päivätystä Verkkouutiset-artikkelista ”Hallitukseen on pesiytynyt ääriajattelijoita”. Vaikuttaa siltä, että 30.8.2015 julkaisemani blogiteksti ”Rasismi, vihapuhe ja ääriajattelu Suomessa” on edelleen ajankohtainen.

Jos mielipiteen ilmaisukin voi olla rikos niillä perusteilla ja määritelmillä, jotka Anu Mantila vieraskynäartikkelissaan esittää, miksei koko Vasemmistoliitto-hallituspuolue ole viharikostutkinnan kohteena kommunismisympatioidensa ja -ihailunsa vuoksi? Miksei Vasemmistonuorilta ole evätty kaikkia mahdollisia julkisia avustuksia? Miksei vasemmistoliittolaisten ja muiden julkisesta kommunismisympatiasta todeta, että ei vastaa vallitsevia eettisiä yhteiskunnallisia normeja? Vai onko kommunismisympatian julkinen osoittaminen oikeastaan ihan ok?  

Miksei pääministeri Antti Rinne ole aloittanut vakavaa arvopohdintaa siitä, voiko Suomen hallituksessa vuonna 2019 olla mukana tahoja, jotka edelleen pitävät asianmukaisena uhkailla aseellisen vallankumouksen mahdollisuudella ja ”varallisuuden radikaalilla uusjaolla” ja jotka avoimen julkisesti ihailevat kommunismia?

Tai vaativat radikaalin sosialistista ja USA:n äärivasemmiston tavoitteistosta teemallisesti kopioitua ääri-ilmastonmuutosuskovaista Green New Deal -talousuusjakoa, kuten punavihreä sisäministeri Maria Ohisalo on esittänyt?     

Miksi toisten sana on vapaampi kuin toisten?

 

 

Kommentoi "Miksi toisten sana on vapaampi kuin toisten?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

__  __  _____  _____    ___       
\ \\ / // | ___|| | __ \\  / _ \\   ___  
 \ \/ //  | ||__  | | \ || / //\ \\  /  || 
 \ //  | ||__  | |__/ || | ___ || | [] || 
  \//   |_____|| |_____// |_|| |_||  \__ || 
  `   `-----`  -----`  `-`  `-`   -|_|| 
                       `-` 
 
 

19 kommenttia "Miksi toisten sana on vapaampi kuin toisten?"

Sivu 1/2

IlkkaT.O. 13.9.2019 6.19

"Jumalattoman ylpeyden tähden kurja kärsii".
Suomi ja suomalaiset elävät tällä hetkellä esivaltansa poliittisen mielivallan ja päätöksenteon kirouksessa. Jumalan apuun ei hallitusohjelmassa luoteta. "Hullu sanoo: Ei ole jumalaa". Kaksi Psalmin jaetta.
Ilman jumalallista interventiota Suomi luhistuu. Aikaa on vähän, esim. uusista vaaleista voisi aloittaa, muttei ilman Jumalaa.
Ahvion aihe nostaa esiin uskovien rukoustaistelun elintärkeyden, erityisesti niiden kristillisten toimijoiden ja median puolesta, jotka pitävät vanhurskautta voimassa sanoissaan ja toimissaan.
"Ja Henki ja morsian sanovat: 'Tule!'..."Hän, joka näitä todistaa sanoo: 'Totisesti, minä tulen pian'. Amen, tule, Herra Jeesus!" (Ilm.22:17,20)

Kari Hokkanen 13.9.2019 6.19

Siksi, että ne jotka käyttävät suurempaa valtaa ja kokevat olevansa vahvempia tai pelkäävät olevansa väärässä, haluavat aina rajoittaa niitten oikeuksia jotka ovat asioista eri mieltä.

Ikävä ihminen? 13.9.2019 17.11

Jotenkin niin tuttua. Patmoksen "joka alan asiantuntijat" ilmeisesti ovat tosiaankin oikeusoppineita pätevämpiä arvioimaan maamme lainsäädäntöä? Ihmeellisesti se "Oikea Usko" pätevöittää joka alalle - olipa kyseessä sitten geologia, biologia, juridiikka tai historia. Kun täällä Patmoksen sivuilla tosiasiat kerrotaan, siinä kalpenevat elämänuransa tieteen parissa tehneidenkin vähäpätöisemmät suoritukset?

Kun täällä vaahdotaan sananvapaudesta, unohtuu aina sama juttu: sen enemmän Patmoksen saarnamiesten kuin muidenkaan Oikeiden Uskovien jutut eivät ole absoluuttista totuutta. Ikinä eivät uskovaiset muista sanoa lopullista ja ainoaa totuutta juttujensa taustalla, eli lausetta "Minä uskon näin olevan!" Aina - siis tosiaankin AINA - julistetaan suureen ääneen vain sitä, mitä Jumala sanoo tai mitä Raamatussa luonnollisesti erehtymättömästi todetaan. Kun siis Ahviokin puhuu, hän puhuu ilmeisesti Jumalan puolesta?

Aina yhtä absurdia on todeta se, että uskovaiset kokevat loukkaavaksi ja ilmeisesti rikokseksi sen, kun ihan jokainen ei heidän juttujaan usko. Siitähän tässä lopulta on kysymys. Ihmisten ilmeisesti pitäisi vain taputtaa ja hurrata & huutaa aamenta, kun uskovainen puhuu? Kaikenlainen kritiikki on AINA väärä teko ja loukkaus Jumalaa kohtaan? Muiden ihmisten on aina vain hymyiltävä ja kiitettävä osuvasta kritiikistä ja ohjauksesta, vaikka esim. Räsäsen jutut tosiasiassa eivät uppoa kuin hyvin pieneen osaan kansasta? Vain uskovillako on oikeus kiukustua, jos eri asioita väitetään?

Minulla on teille Patmoksen ystäville uutinen: suomalaisista suuri osa on maallistuneita. Kun joku alkaa asioita julistaa uskonnollisen paatoksen nimissä, se ei uppoa eikä osu kuin pikkuruiseen vähemmistöön ihmisistä. Suomalaiset ovat varsin korkealle koulutettuja. Ei täällä esim. kreationismi onneksi kovin moniin vaikutusta tee.

Kun täällä aletaan kommunismista puhua, olo on omituinen. Ihan oikeastiko joku kuvittelee kommunismin olevan hyvinkin voimissaan Suomessa? Täälläkin on ihan aikuisen ikäisiä ihmisiä, mutta siitä huolimatta jutut ovat kuin Persujen nuorisojaoston kesäleirillä! Kun tutkitte suomalaisen yhteiskunnan todellisuutta, näyttääkö sosialismi tosiaankin jonkun mielestä olevan hyvinkin voimissaan maassamme? Ymmärrättekö te ihan kaikki edes, mitä sosialismi - tai kommunismi - tarkoittavat? Jos Suomi on kommunismia kohti luisumassa, miten sitä pitäisi oikoa? Pitäisikö vaikkapa ammattiyhdistystoiminta kieltää? Terveydenhuolto yksityistää?

Jokin raja näillä jutuilla voisi olla.

sananvapauksellista 13.9.2019 17.12

Päivi Räsäsenkin saattaminen kiihottamisrikostutkintaan osoittaa kuin salaman valossa (mikäli nyt ylipäätään haluaa nähdä realistisesti todellisuutta) vihervasemmistolaisten aatteiden kannattajien häikäilemättömyyden omien aatteidensa ajamisessa, kun heidän diktatorismonopolistista sanan'vapauttaan' yritetään keinoja häpeämättä pakottaa muut näkemykset ja kritiikki vaientamalla yksinvaltaan.

Aleksander 14.9.2019 12.05

Huolimatta Anna Kontulan kommenteista totean kuitenkin kristittynä Postissa työskentelevänä,että ei sekään ole oikein,että toimitusjohtaja tienaa lähes miljoonan vuodessa,mutta 2100 euron työntekijöiden palkkoja yritettiin leikata 30-50 prosenttia.Tämän paheksuntaan ei tarvita mitään militanttia vaan tervettä järkeä.Onneksi hanke pistettiin jäihin toistaiseksi.Päivi Räsänenkin totesi,että valtion ei tarvitsisi saada 28 miljoonan eiron osinkoja.Professori totesi ,että "vain hölmö sanoo,että se on kateutta."

Joppe X 14.9.2019 19.21

Ahviolla on ollut yleensä hyvätasoisia kirjoituksia, mutta nyt hän tekee eräänlaisen virheen kytkiessään kulttuurimarxismin ja talousvasemmistolaisen ajattelun elimellisesti toisiinsa. Tätä mustamaalausta hän vahvistaa ottamalla talousvasemmistolaisuudesta esille kommunistisen sosialismin muodon, jota kumoukselliset tavoittelevat moni erilaisin horjutuskeinoin. Yksi näistä keinoista on yhteiskunnan ajaminen moraaliseen ja lopulta aineelliseen kaaokseen levittämällä sinne kulttuurimarxistisia ja luonnollisen moraalilain ts. Jumalan säätämyksen vastaisia oppeja. Tämän jälkeen kumouksellisten on helppo kaapata koko yhteiskunta haltuunsa ja vakiinnuttaa uusi kommunistinen järjestys. Kulttuurimarxismin villitsemistä aineksista ("useful idiots") halutaan tässä vaiheessa päästä eroon ja uusi järjestys voi olla moraalisesti varsin tiukkapipoinen, vrt. esim. Kiina.

Mutta tulonsiirroista voidaan päättää myös demokraattisen järjestelmän kautta. Klassinen sosiaalidemokratia perustui tälle ajatukselle. Nykyisin sosiaalidemokratia on kuitenkin pilattu liittämällä siihen tiiviisti kulttuurimarxistiset arvot, monikulttuurin suosiminen ja vieläpä massasiirtolaisuuden ja EU-suurvaltion ihannointi. Nämä "lisukkeet" on tuotu siihen vailla mitään järkevää talous- tai sosiaalipoliittista perustetta. Sosiaalidemokratia voitaisiin kuitenkin tarvittaessa yhteensovittaa kristillisen moraliteetin kanssa.

Niin tai näin. Punavihreästä "suvakismista" on tullut eräänlainen uskonto, joka nykymuodossaan on paljon suvaitsemattomampi kuin Suomessa 1900-lopulle asti moraliteetin valtavirtaa säädellyt kristinusko.

Timo Lehtonen 15.9.2019 13.14

”Mielipiteen ilmaisukin voi olla rikos” -> Mitä seuraavaksi? Voiko mielipiteen ajatteleminenkin olla joskus rikos?

Ikävä ihminen? 15.9.2019 20.41

Joppe X

Voisitko olla ystävällinen ja antaa esimerkkejä asioista, jotka sinun mielestäsi ovat Suomessa huonosti? Erittäin mielelläni lukisin laajemminkin siitä, miten pahasti yhteiskuntamme on näiden "kulttuuri-marxistien" turmelema?

Ja luonnollisesti kertonet niistä korjauksista, joilla asiat kuntoon laitetaan?

Päivi Harmaakivi-Backman 15.9.2019 22.14

Valtakunnan syyttäjän vieraskynä kirjoitus oli itsessään asiallinen.
Se ei sinällään ilmentänyt muuta kuin vielä toistaiseksi hyvän tavan mukaista juridista käytäntöä.
Siinä ei arvioitu mitä sitten tapahtuu kun syyttäjä ei nojaa Suomen perustuslakiin. Mikä itsessään on se vaara johon Ahvio kirjassaan viittaa.

Juha Ahvio on mainitsemassaan kirjassaan nostanut esille todellisia uhkia.
Nyt olisi syytä saada julkiseen keskusteluun lakiasiantuntijoiden arvioita kaikille näkyvästä ilmiöstä (joka mm korostuu tai värjäytyy median kovin kapea-alaisesta, rajoittavasta, valikoivasta ja yksipuolisesta esitystavasta johtuen) miksi kaikki eivät tunnu olevan yhdenvertaisia lain edessä viha-rikos mielessä.
Tulisi todeta, että tässä ei ole aina onnistuttu. Hyvin sotkeva asia on Julkisen sanan epäluotettavuus. Monta asiaa on hoidettu hyvin, mutta Lehdistö joka palvelee tiettyjä poliittisia tahoja EI KERRO NIISTÄ. Eikä tehne sitä jatkossakaan. Paras kanava olisi ehkä valtionsyyttäjän viraston omat sivut.

Eli miten tätä keskustelua voisi nostaa julkisuuteen luotettavalla asialinjalla? Olisi myös syytä nostaa esiin valtion syyttäjien toimia kontrolloiva viranomaistaho. Valtion syyttäjätkin ovat ihmisiä ja myös heidän päätöksensä tulisivat olla avoimesti valvottavissa ja arviotavissa, ilman heidänkään ”demonisointiaan”.
Alamme olla samassa tilanteessa kuin sarjakuvassa ”Asterix ja riidankylväjä” jossa koko kylä, kanatkin, kulkivat ympäri ja epäilivät ja kyräilivät toisiaan. Riitaahan tämä viher-punainen politiikka näyttää kylvävän. Historiakin sen osoittanee, myös siihen aina saumattomasti liittyvän diktatuurillisen otteen muiden mielipiteiden vaimentamisesta. Jo hiekkalaatikolta asti on opittu, että vain ”itsekästä ja jollain tapaa vahingollisia päämääriä” pitää ajaa läpi pakolla ja ylivoimalla. Hyviä EI tarvitse.
Valtakunnan syyttäjien toimia ja päätöksiä valvovan elimen kaikille näkyvä ja julkinen toiminta lisäisi läpinäkyvyyttä ja uudistaisi/palauttaisi luottamusta perustuslain takaaman kansalaisoikeuden- ja hyvän tavan mukaisten tasa-arvoisen kohtelun lain edessä. Valtionsyyttäjät tiedostaisivat olevansa viime kädessä siis tilivelvollisia kansalaisten edessä joita heidän toimintansa yhteiskuntaa valvovana instanssina palvelee.
Elintärkeää olisi myös kansalaisten valveutunut päättäväisyys estää poliittiset painostukset demokraattisten perusoikeuksien murentamiseta, mikä prosessi on käynnissä.

Esa J. 16.9.2019 6.32

Kansallissosialismi ei ollut sosialistinen, oikaisenpa hra Ahvion paikkansa pitämättömän väitteen. Eikä se ollut kansallinen, ei saksalainen eikä työväestön asialla. Hyllystäni löytyy Hitlerin Taisteluni, josta asia selviää...

Olen sen lukenut läpi ajatuksella, eikä siitä saa kiinni muuta kuin keskiluokkaisuuden ylistyksen. Niin ja antisemitismin, tietenkin.

Mitä sananvapauteen tällä kertaa tulee, niin sananvapauteen liittyy mielestäni olennaisena osana myös VASTUU sanomisistaan ! Ja se että seisoo omien sanojensa takana!

Natsien kansallissosialismi oli täysin erilaista kuin esim. 1800-luvun lopun tsekkiläinen kansallissosialismi.

Mitä kommunismiin tulee, niin periaate "kultakin kykynsä mukaan, kullekin tarpeensa mukaan" on loistava idea! Kommunismi sinällään on hyvä aate, mutta ihmiset eivät sitä pysty toteuttamaan. Ahneita kun riittää aina!

Ja sitten vallankumouksesta: mikäli jatkuvaan talouskasvuun nojataan loppuun asti, niin olen sitä mieltä että katto tulee aivan varmasti vastaan... Mikäli jotkut 10 maailman rikkainta, jotka yhdessä omistavat yli puolet maapallon varallisuudesta, vielä päättävät rikastua muiden kustannuksella, niin takuuvarmasti heidän verensä tulee vuotamaan katuojaa pitkin! Se päivä, jolloin vähäväkiset kyllästyvät tilanteeseen, on edessä ja lähenee...

Riistoa ei tulla hyvällä sietämään...

Mitä taas tulee Päivi "Päkä" Räsäseen, niin minua kauhistuttaa ajatuskin siitä, että eduskunnassa olisi 200 Päkää. On vaan hyvä, että siellä on Anna Kontula tyhjänpäiväisten perussuomalaisten vastapainona.

Hui, syyllistyinpä vihapuheeseen! Minun mielestäni jonkin tietyn puolueen äänestäjäkunta ei riitä täyttämään esim. ryhmän tunnusmerkistöä. Ei se ole sitä lainkaan mukaan.

Kysymys: onko vihreys aatteena erityisen tuomittava siksi, kun se oli natsien keksintöä? Keksittiinhän natsi-saksassa muutakin, esim. suihkuhävittäjä, puhumattakaan nopeista moottorivaunujunista, joiden suora jälkeläinen esim. Pendolino on...? Mercedes-Benz kelvannee autona monellekin yhä...

Sananvapaus on niin arvokas asia, ettei sitä missään tapauksessa pidä antaa hihhuleiden pideltäväksi ja reposteltavaksi...

Aleksander 16.9.2019 6.32

On aika hämmästyttävää,että tämä avoimesti itseään kommunistiksi nimittävä Anna Kontula pyydettiin vielä saarnaamaan ev.lut. kirkossa.Tämä tapahtui marraskuussa 2018 Tuomasmessussa Agricolan kirkossa Helsingissä.Sanottakoon,että on siellä saarnannut muitakin julkisuuden henkilöitä,jotka eivät ole tunnustavia kristittyjä.Tällä haluan vain sanoa sitä,että kristillisessä kirkossa saarnan pitäjältä tulee edellyttää sitoutumista Apostolliseen tai Nikean uskontunnustukseen.Muuten ei saarnaa voi saarnaksi sanoa.Miten voi saarnan pitää vaikkapa henkilö,joka ei usko Kristuksen ylösnousemukseen? Täysin mahdoton yhtälö.

Heikki Pihlajamäki 23.9.2019 6.26

Ahvion kirjoitukset ovat ajatuksia herättäviä ja aihetta laajasti pohdiskelevia. On outoa miten paljon Suomessa suvaitaan vasemmisto-vihreät - linjalta räikeitä puheita mutta isänmaan puolustajat ja Päivi Räsäsen kaltaiset vakaumukselliset kristityt ovat nopeasti mediassa tuomitut ja toisinaan lakituvissakin.

Kun SKDL ja SKP siirtyivät historiaan, sosialistit loivat nahkansa uudestaan. Vihreät ja SDP ja Vasemmistoliitto ovat yhdessä heidän uusi kulttuurimarxilainen kotinsa. Sieltä he jatkavat kommunismin ja sosialismin levitystä EU- globalismin kehyksessä. He tukevat toinen toisiaan ja yrittävät voittaa nuoria toimittajia puolelleen varmistaakseen hegemoniansa mediassa myös tulevaisuudessa.

Esa J. 24.9.2019 6.29

Heikki Pihlajamäki, oletko tosissasi?

Kulttuurimarxismi, mitä se semmoinen oikein on? Tiedonvälityksen ja propagandan hegemonia on nykyisin oikeistolla. Ei tarvitse asian todetakseen katsella muuta kuin lööppejä kaupan kassalla.

Huomaapa Heikki, että nainitsemasi "vihervassari"-ryhmät ajavat hyvinvointiyhteiskunnan asiaa, mitä uusliberalistinen oikeisto raivokkaasti vastustaa ja on aina vastustanut...!

Hihhulointi ei vie perille.

IlkkaT.O. 27.9.2019 6.30

Kommunistien periaate: "toverit, torilla jaetaan kiväärit" jatkuu kuten Esa J ehti jo mainita: kukin kommunisti lataa ja laukaisee "kykynsä mukaan" ja vastustajat saavat siten "tarpeensa mukaan" luodin nahkaansa.
Kommunismi, täynnä loistavasti toteutuneita ideoita? Sata miljoonaa bolshevismin kourissa kuollutta uhria olisi voinut ollut eri mieltä eläessään.

Kommunismista irtisanoutuja 27.9.2019 6.30

Ahvion nostamista esimerkeistä kyllä huomaa, kuinka laki ei näytä nyt olevan kaikille sama.

Yksistään esimerkit vasemmistoliiton Dan Koivulaakson ja Juho Orjalan tapauksissa osoittavat syvän ristiriidan nykyisissä sananvapauskäytännöissä. Anna Kontulan yksittäisessä lausunnossaan käyttämä militantin, sotilaallisen voiman kaipuu, poliittisen asian edistämiseksi ei jäisi minkään juuri minkään muun puolueen edustajan sanomana vaille suurta ja paheksuvaa mediakohua. Postityöntekijöiden oikeuksia voi puolustaa ilman militanttista järjestäytymistäkin.

Itseltäni oli jäänyt nämä Ahvion nostamat asiat kokonaan huomaamatta. Pitäisi näköjään lukea myös Verkkouutisia ja Suomen Uutisia enemmän. Perussuomalaiset nostavat esille huomion arvoisia asioita, jotka valtamediaa seuraavilta voivat kokonaan jäädä pimentoon. Itse näytän tarvitsevan Ahvion vielä näitä hyviä huomioita poimimaan.

Kommunismi on yksiselitteisesti vähintään yhtä paha kuin kansallissosialismi eli natsismi. Molemmat ovat kaikkien tolkun ihmisten mielestä samalla tavalla ideologioina toimimattomia, pahoja ja tuomittavia. On itsestäänselvää, että Patmos tietenkin näkee molemmat ideologiat pahoina.

Käsittämätöntä sen sijaan on joidenkin tarve puolustaa yhä edelleen kommunismia sekä myös konkreettisesti punakaartilaisten tekoja 1918. Minä työläistaustaisena (vanhempieni ja isovanhempieni osalta) sanoudun irti kaikesta tällaisesta puolustuksesta. Moni ns. punainen osasi aikanaan 100 v. sitten sanoutua irti väkivallasta eikä tarttunutkaan aseisiin tai luopui niistä suosiolla. Ei ole mitään kunniakasta siinä, että esim. Turussa SDP ja muut punaiset aloittivat murhanhimoisten väkivallan ja kaappasivat vallan. Poliisit vangittiin, miliisi tuli tilalle. Taannoin Turun Sanomien yhdessä jutussa (kertoi toteen perustuvasta teatteriesityksestä) kerrottiin Turun punaisen liikkeen vasta täältä levinneen Helsinkiin.

Joku paha väkivaltaisen punaisuuden siemen tälle alueelle ilmeisesti jäi kytemään, kun Li Andersson sai edelleen hyvän äänisaaliin, vaikka kaikilla äänestäjillä luulisi - valtamedian peittely-yrityksistä huolimatta - olevan tiedossa, että Li Andersson näkee väkivaltaisen Antifan oudon positiivisessa valossa. Kaikkien luulisi myös tietävän hänen puolustelleen Antifan mielenosoituksissa käyttämää väkivaltaa yrittämällä erilaistaa Antifan käyttämän taktisen ”yhteiskunnan rakenteisiin kohdistuvan” väkivallan.

Antifan mielenosoituksissa kohdistetaan usein väkivaltaa suoraan myös poliiseja kohtaan. Se on yhteiskunta- ja poliisivihamielinen liike. Dan Koivulaakso on aikanaan haukkunut poliiseja sioiksi, Li Anderssonia ei Danin lausunnot vaivaa mitenkään.