2019-10-30 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg On jälleen korkea aika tarkastella sitä, mistä nykyään yhä enenevässä määrin käytetyssä vihapuheen käsitteessä on todellisuudessa kyse. Tämä on erityisen ajankohtaista, siitäkin syystä, että juuri nyt on meneillään monessakin mielessä suomalaisittain merkittävä kiihotus kansanryhmää vastaan -tutkinta... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1378/vihapuhe-kasite_on_poliittinen_ase Patmos article
Juha Ahvio
30.10.2019
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Vihapuhe-käsite on poliittinen ase

On jälleen korkea aika tarkastella sitä, mistä nykyään yhä enenevässä määrin käytetyssä vihapuheen käsitteessä on todellisuudessa kyse. Tämä on erityisen ajankohtaista, siitäkin syystä, että juuri nyt on meneillään monessakin mielessä suomalaisittain merkittävä kiihotus kansanryhmää vastaan -tutkinta kansanedustajia Päivi Räsänen ja Juha Mäenpää vastaan. 

Varsinkin Päivi Räsäsen tapaus on merkittävyydeltään huomattava, kuten Suomen Uutisten otsikko 28.10.2019 osoittaa: ”Päivi Räsänen poliisikuulusteluun – kyse siitä, onko Raamatun siteeraaminen todellakin laitonta”. Artikkelin mukaan Räsänen itse toteaa tilanteensa tämänhetkisestä vaiheesta varsin aiheellisesti näin:

”Olen hämmästynyt siitä, että tutkintaa edelleen jatketaan tapauksessani, jossa on kysymys syvästi uskonnon- ja sananvapaudesta. En katso syyllistyneeni rikokseen ottaessani kantaa Raamatun pohjalta Suomen evankelisluterilaisen kirkon toimintaan, Räsänen kirjoittaa Facebookissa.”

Artikkelissa todetaan, että ”Mikäli rikossyytös menestyisi, olisi sillä Räsäsen mukaan merkittäviä seurauksia”. On juuri siten, kuten Räsänen itse artikkelissa katsoo:

”Mikäli Raamatussa esitettyjen näkemysten katsottaisiin täyttävän kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön, myös Raamatun levittäminen tai saatavilla pitäminen tulisi johdonmukaisesti rangaistavaksi. Huomautan myös, että eduskunta on yksimielisesti hyväksynyt kirkkolain, jonka mukaan kirkko tunnustaa Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa. Eduskunta ei siis ainoastaan ole sallinut kirkon noudattaa Raamattua sen toiminnassa ja opissa vaan suorastaan kirkkolailla säätänyt, että näin tulee toimia.”    

Jos Räsäsen tapauksessa sovelletaan niin sanottua kiihotuspykälää viharikos- ja vihapuhekäsitteellä terästettynä ja tämän käsitteen mukaisesti tulkittuna, ovat seuraukset todellakin erittäin dramaattisia ja laaja-alaisia.

Olen taustoittanut viharikos- ja vihapuhe-käsitettä kirjassani Sananvapaus uhattuna Suomessa (Kuva ja Sana, toinen painos, 2019), mutta nyt olemme myös saaneet tuoretta ja arvovaltaista määritelmällistä valoa tähän kysymykseen valtioneuvoston eli Suomen nykyisen hallituksen suunnalta.

Kansanedustaja Mauri Peltokangas jätti syyskuussa oleellisen tärkeän kirjallisen kysymyksen hallitukselle siitä, mitä vihapuheen käsitteellä tosiasiallisesti tarkoitetaan ja kuka sen sisällön määrittää. Suomen Uutisten 24.10.2019 artikkelin ingressin mukaan:

”Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas jätti syyskuun lopussa kirjallisen kysymyksen, jossa hän penäsi hallitukselta konkreettista vastausta siitä, mitä vihapuhe tarkoittaa ja mikä taho määrittää sen sisällön. Kysymys sisälsi myös epäilyksen siitä, että vihapuhe-tulkintaa tullaan käyttämään kaikenlaisen julkisesti esitetyn yhteiskuntakritiikin kriminalisoimiseen.”   

Kansanedustaja Peltokangas sai vastauksen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta. Vastaus on valaiseva. Ylle viitatun artikkelin mukaan:

”Vastauksessaan oikeusministeri Anna-Maja Henriksson myöntää, ettei vihapuhe-termiä ole kansallisessa lainsäädännössä edes määritelty, mutta sitä käytetään yleiskielessä kattokäsitteenä viittaamaan viesteihin, jotka sisältävät eri ryhmiä koskevia kielteisiä yleistyksiä, kuten ennakkoluuloja.”

”Vastaus sisälsi myös Euroopan neuvoston vihapuhetta koskevasta suosituksesta osia, joiden mukaan vihapuheella tarkoitetaan sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen, mukaan lukien suvaitsemattomuus, jota ilmaistaan vihamielisenä kansallismielisyytenä ja etnosentrisyytenä sekä syrjintänä ja vihamielisyytenä vähemmistöjä, maahanmuuttajia ja maahanmuuttajataustaisia vastaan. ”

Oikeusministerin vastaus osoittaa osaltaan, että vihapuhe-käsitettä ei ole määritelty Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Suomen tämänhetkinen oikeusjärjestelmä ei tunne viharikoksen eikä vihapuheen käsitteitä. Silti näitä käytetään – ”yleiskielisinä kattokäsitteinä” – niin kuin ne olisivat täsmällisiä oikeudellisia käsitteitä! Miksi näin? Koska esimerkiksi Euroopan neuvoston – 1949 perustettu ihmisoikeusjärjestö – linjaukset suosittelevat näiden käsitteiden käyttöä ja niiden mukaan asennoitumista. 

Viitatut eurooppalaiset suositukset ovat kuitenkin sisällöltään poliittisideologisesti erittäin asenteellisia ja tarkoitushakuisia. Esimerkiksi radikaalista tasa-arvoideologiasta kumpuavaa ja varsinkin 1900-luvulla erittäin verisesti ja väkivaltaisesti eri puolilla maailmaa sovellettua marxilaista luokkavihaa ei mainita tuomittavan suvaitsemattomana viha-asenteena, mutta sen sijaan kansallismielisyys nähdään suvaitsemattomana viha-asenteena. 

Peltokankaan johtopäätös saamastaan vastauksesta on erittäin oikeaan osunut, kuten viitattu artikkeli kansanedustajaa lainaa:

”Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin vastaus paljasti lopulta myös sen, että Euroopan unionin suositukset menevät Suomen lain yläpuolelle ja vihapuhe-sana on valjastettu vain ja ainoastaan kansallismielisyyden tuhoamiseksi lainsäädännöllisin keinoin.”

Suomalaisten on todellakin, kuten kansanedustaja Olli Immonen on Kalevan kolumnissaan osuvasti todennut, ”perusteltua olla huolissaan oikeusvaltiokehityksestä”. 

Vihapuhehysteria on uhka kansalaisten uskonnon- ja sananvapaudelle.

Suomen hallituksen suunnalta olemme saaneet vastauksen viharikoksen ja -puheen olemusta koskevaan kysymykseen myös 4.10.2019 julkaistun selvitystutkimuksen muodossa: Viha vallassa: Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon (Valtioneuvoston kanslia, Helsinki 2019). Selvityksen johdannon alaluvussa ”1.1. Mitä vihapuhe on?” sivuilla 10–11 määritellään vihapuhe seuraavasti: 

”Vihapuheelle ei ole olemassa yhtä, esimerkiksi laissa annettua, määritelmää. Tässä tutkimuksessa tarkoitamme vihapuheella halventavia, uhkaavia tai leimaavia ilmaisuja, jotka liittyvät joko puheen kohteen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai joiden taustalla on suvaitsemattomuus. Henkilökohtaisilla ominaisuuksilla tarkoitamme esimerkiksi henkilön ikää, kieltä, vakaumusta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, etnistä taustaa tai ruumiin toimintakykyä. Vihapuheen kohteena voi olla myös ryhmä. Silloin puhe leimaa tiettyä ihmisryhmää tai kohdistuu yksilöön sen perusteella, että hänen oletetaan kuuluvan johonkin kansalliseen, rodulliseen, etniseen, uskonnolliseen, seksuaaliseen tai muuhun leimattavaan ryhmään.”

Huomaa jälleen, että vihapuheelle ei ole yhtä täsmällistä laissa annettua määritelmää. Huomaa myös, että hallituksen selvitystutkimuksen määritelmä on yhtä poliittisideologinen ja asenteellinen kuin Euroopan neuvostonkin määritelmä, johon oikeusministeri vetosi eduskunnassa. 

Pane merkille sekin, että hallituksen selvitystutkimus on tosiasiallisesti ennen kaikkea huolissaan hegemonisen eliitin sananvapauden säilymisestä, ei niinkään tavallisen kansalaisten vapaan ilmaisuoikeuden säilymisestä! Juuri tästä tulee olla huolissaan, kuten kansanedustajat Peltokangas ja Immonen aivan oikein ovat tuoneet esiin.

Myös kansanedustaja Jani Mäkelä arvostelee aivan oikein ja perustellusti valtioneuvoston eli hallituksen teettämää tutkimusta sen asenteellisuudesta ja ideologisuudesta. Suomen Uutisten 10.10.2019 mukaan Mäkelä kiinnittää huomion varsin keskeiseen ja paljonpuhuvaan seikkaan:

”Suomen laki ei tunne vihapuheen käsitettä. Tutkimuksessa se määriteltiin hyvin vapaamuotoisesti ja laajasti. Seurattaviksi hälytyssanoiksi eli vihapuheeksi on listattu mm. tavanomaisia kirosanoja sekä yleisen elämänkokemuksen perusteella lievästi tai ei ollenkaan loukkaavia ilmaisuja, esimerkiksi ’hyysätä’, ’kukkahattutäti’ tai ’soijapoika’…Määrittelyssä oli havaittavissa asenteellisuutta, esimerkiksi hyvin loukkaavia ilmaisuja ’natsi’, ’fasisti’ tai rasisti’ ei määritelty hälytyssanoiksi.”  

Kyse on siis yksinkertaisesti todettuna siitä, että punavihreiden multikultiaktivistien ja muiden vasemmistotoimijoiden käyttämiä herjasanoja ei lainkaan ole määritelty ”hälytyssanoiksi”. Kyse on täysimittaisen orwellilaisesta ja totalitaarisesta kielen ja mielen haltuun otosta. 

Vihapuheen käsite on poliittisoikeudellinen käsikassara ja ase. 

Kyseessä on vaarallinen ase, joka innoittaa jopa väkivaltamellakointiin, kuten Saksan tuoreet esimerkit karulla tavalla osoittavat. Saksassa voi radikaalivasemmiston taistelu- ja mellakkaväkivaltaorganisaatio ANTIFA, joka toimii Suomessakin, hyökätä täysin estoitta yliopiston luentosaliin ja keskeyttää asianmukaisesti järjestetyn luentotilaisuuden ilman pelkoa seuraamuksista. Tällainen ei lainkaan kuulu oikeusvaltioon. Oikeusvaltio horjuu Saksassakin. 

Sananvapaus onkin Saksassa erittäin ahtaalla, kuten ilmenee artikkelista ”Mielipiteenvapaus Saksassa: Vain poliittisesti korrekteja asioita uskalletaan sanoa”. Etenkään maahanmuuttoa ei saa arvostella, eikä saa olla kansallismielinen. Eikä arvokonservatiivi. 

Tällaisten poliittisesti korrektien ideologisten asenteiden pakkoistuttamisesta vihapuheen käsitteen käytössä on kyse, yhtä hyvin Saksassa kuin Suomessakin.

 

Kommentoi "Vihapuhe-käsite on poliittinen ase"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____   ______  ______  ______  ____  
 |__ //  /_  _// /_____// /_  _// | _ \\ 
  / //   -| ||-  `____ `  -| ||-  | |_| || 
 / //__  _| ||_  /___//   _| ||_  | . // 
 /_____|| /_____// `__ `   /_____// |_|\_\\ 
 `-----`  `-----`  /_//   `-----`  `-` --` 
           `-`             
 
 

27 kommenttia "Vihapuhe-käsite on poliittinen ase"

Sivu 1/2

stv 30.10.2019 17.06

Amen. Ovelaa toimintaa nyt Suomessa. Siksi, että kristillisyys ei saisi jalansijaa eikä leviäisi.

Sanotaan, että on uskonnonvapaus, joten ei saisi jakaa kristillisiä lehtiä ja trakuja jne.

Ei saisi puhua Jeesuksesta, koska ihmiset saattavat loukkaantua jne.

Herra sanoo kuitenkin, että ennemmin tulee kuulla Jumalaa kuin ihmisiä.

Vapaatkin suunnat etsivät yhteiskuntakelpoisuutta, mikä on ristiriidassa Raamatun kanssa.- Mark.12.24.

Pelotellaan kuten Räsäsen tapauksessa, että uskovat kristityt ja perussuomalaiset sulkisivat suunsa jne.

Ikävä ihminen? 30.10.2019 17.06

Onko tilanne siis se, että ihmisen pitää saada sanoa ihan mitä tahansa? Koskeeko tämä esimerkiksi vain kristittyjä ja Persuja?

IlkkaT.O. 30.10.2019 20.45

Kiitos Juha Ahviolle äärimmäisen aktuellista kirjoituksesta niinkuin kristillisen lähetysjärjestön edustajan kuuluu. Nämä ovat mitä ilmeisimmin viimeisimpiä hetkiä varoittaa nykyisen poliittisen valtaeliitin pyrkimyksistä suistaa Suomi lopullisesti yhden totuuden ja pimeyden totalitarismiin, Euroopan Eliitin kyltymättömän vihervasemmistolaisen globalismi-aatteen tuella.
Kauan sitten oli samoin: Kirjoittajan muistiinmerkintä asiasta: "Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan."
Eikä vielä riitä, että kristillisen maan sekulaari hallinto ajaa jumalattomuuden kirousta kansamme niskaan, myös kirkko on mukana, kuten Päivi Räsäsen tapaus kiistattomasti osoittaa.
Kuitenkin, esim. Husu Husseinin lausuma: "kaikki perussuomalaiset ja heidän kannattajansa ovat rasisteja" ei yht'äkkiä poliisin mielestä täytäkään mitään vihapuheen tai jotain kansanryhmää vastaan kohdistettua 'kiihotus'-kriteeristöä. Miksi Turun puukkoiskun muistoksi järjestettyjen hiljaisten marssien vastaiset anarkisti- ja antifaöykkärit saavat toimia täysin vapaasti, ilman sanktiovaaraa? Kyse on heidän puoleltaan ollut ainoastaan silkasta väkivaltaisen vastustamisen ja haitanteon pyrkimyksistä. Sisäministerillä parempaa tietoa asian suhteen? Mitä on odotettavissa tulevan Itsenäisyyspäivän marssien varalle?
Tänä vuonna Itsenäisyyspäivän Linnanjuhlien teemana on "tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu". Saamme ehkä vastauksen, onko esim. Yle kuinka vahvasti edustettuna "luottamusta herättävän oikean tiedon puolestapuhujan" roolissa juhlissa? Ovathan myös Oikean median, Patmoksen ja TV7:n edustajat jo saaneet vinkin kutsukorteista? Eikö?

Se, että määrittelemättömiä käsitteitä pidetään jo Suomessakin täsmällisinä oikeudellisina käsitteinä, kuten Ahvio tuo ymmärrettävästi esille, on järkyttävää Suomen perustuslain ja kansalaisten oikeustajun ja ilmaisuoikeuden vääristelynä ja mitätöimisenä. Tässä olisi tutkinnan paikka, edelletys edellämainitulle olisi tietysti puolueeton, objektiivinen tutkinta; nykyisen poliittisen tendenssin vallitessa jää "hallinnollisesti" nähtäväksi.
Päivi Räsäsen tuleva perjantainen poliisikuulustelu on tärkeä esirukouksen tilanne jokaiselle asiaa ymmärtävälle. Asiassa Päivi Räsänen ei ole syyllistynyt laittomuuteen tai hengellisesti katsottuna syntiin; nyt katsotaan, kuinka syvälle Suomi on päättäjiensä mielissä uponnut suohon. Jo epäilys on äärimmäisen vakava, seuraukset väärästä päätöksestä vieläkin vakavammat.
Btw. Jos tunnontuskia tulee, Vihreät ovat luvanneet niitä lievittää: Ohisalo haluaa laittomat päihteet ja kannabiksen vapaaksi.

stv 31.10.2019 6.34

Kyse on nyt siitä, että uskovat kristityt ja perussuomalaiset halutaan vaientaa. Itse olemme kokeneet samaa omassa elämässämme, mutta turvaamme edelleen Jumalan sanaan...Kun minut pahoinpideltiin, tekijät keksivät tekosyyn toiminnalleen. Toinen tekijä sanoi, että muuten hyvä, mutten Jeesuksesta tykkää. No, minä tykkään Jeesuksesta vielä enemmän, koska Hän on kaikki mitä tarvitsen.


Sama näkyy nyt hallituksen toiminnassa jne. Syntikäsite halutaan pois yhteiskunnasta ja samoin koko Raamattu, jotta saataisiin porskutella lihan himoissa, silmän pyynnössä ja elämän korskassa jne.

Uusissa uutisissa kerrotaan kuinka sisäministeri tykkää kannabiksesta jne. koska hän antaa suosivan kannatuksen sen käytölle. No, motiivinsa kyllä arvaa. -EIKÖ MINULLA OLE OIKEUS SANOA, ETTÄ SISÄMINISTERIN LAUSUNTO EI OLE RAAMATULLINEN JNE. Minä taas en tykkää kannabiksesta yhtään jne. Syy: koska Raamattu ei kannabiksesta tykkää!

Paikallisessa päiväkodissa on postilaatikossa kielto ,ettei saa jakaa tunnuksellista materiaalia jne. Kielto ei ole raamatullinen, vaan sitä vastaan jne. -Palvelen Jumalaa, koska ennemmin tulee kuulla Jumalaa kuin ihmisiä, kuten Päivi Räsänenkin sanoo.

Jos lähdetään sille tielle, että kristillisyys pois kaikkialta, en suostu siihen.

Esim. Tampere on kuuluisa mielenterveysongelmista ja se johtuu siitä, etteivät hyväksy Jeesusta kouluihin, päiväkoteihin ym.

Jos ja kun TV on paimenena, siitä tulee ongelmia...

Jumalan Sanassa on terveyskin. Ei se terveys ole Pottereissa eikä joogassa ym.

Mutta Sanan ja Hengen lait toimivat vääjäämättömästi!

Sanan valoa tarvitaan entistä enemmän, joten lähden sitä taas viemään heti kun pääsen!

Jukka mikkola 31.10.2019 6.34

Ikävä Ihminen,
Eit tässä ole kyseessä "persujen" tai "kristittyjen" erityisoikeuksista vaan pikemminkin heidän(kin) kansalaisoikeuksiensa rajoittamisesta, mielipiteenvapaudesta. Siis arvokonservatiivien oikeuksista.

En osaa ottaa kantaa siihen, mikä on ns. "viisasta" viestintää - se jääköön jokaisen itsensä pohdittavaksi. Mutta melkoisen järkyttävää politikointia tuo "vihapuheargumentointi" alkaa olla, jos arvokonservatiiviset mielipiteet luokitellaan laittomiksi.

Väkivaltaan, siis perinteisesti ajatetellen rikolliseen toimintaan kehottaminen ei ole vihapuhetta.

Saako julkisuudessa kertoa VIHAAVANSA vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta? Siis saako sellaista vihapuhetta mediassa julkaista. Onko se suvaitsemattomuutta?

Taisto 31.10.2019 13.26

Minusta olisi tietää, mitä olisi ”raamatullinen vihapuhe” ihan yleisellä tasolla, jos sellaisesta puhutaan. Minua kiinnostaa, onko esim Patmoksen usein varsin populistinen kristillisyyden muoto ”raamattu-uskollisuutta”. Pelkkä Likud uskollinen israelpolitiikka ei ehkä ole tätä? Voisiko joku, ihan rautalangasta vääntää, mitä tarkoittaa ”raamattu-uskollisuus” tai raamatullisuus. Ymmärrän myös, mikä on Pyhän Hengen rooli sanan avaamisessa. Jostain syystä toinen kokee ja tulkitsee sanaa eri tavalla kuin toinen ja molemmat haluavat olla ”raamatullisia ja raamattu-uskollisia”. Jos olen oikein ymmärtänyt, Paavalille ylösnousemus ja risti olivat kaiken keskiössä, ei vihapuhe ja segrekaatio. (Poislukien tietysti Artemin temppelin episodi...)

jukka mikkola 1.11.2019 6.49

Väärinkäsitysten välttämiseksi:

Väkivaltaan kehottaminen tai sillä uhkaaminen on väärin ja niin vaarallinen teko, että sen tulisi toki johtaa seuraamuksiin.

"Vihapuhe" taas on niin epämääräinen ja poliittiselle tulkinnalle altis käsite, että sitä ei pitäisi (ainakaan tästä lähtien) sekoittaa väkivallalla uhkaamiseen yms.

Mitä tulee Raamattu-uskollisuuteen, se kai yleisesti tulisi ymmärtää Raamatun (kokonais)ilmoituksen mukaiseksi ajattelutavaksi. Populismi on oma asiansa.

Populismia on sekä konservatiivisten arvojen että liberaalien arvojen edustajilla. Ken populismista puhuu, hänen tulisi myös määritellä, mitä hän populismilla tarkoittaa. Politiikassa populistisia väitteitä olen tunnistanut kaikilla puolueilla, oikealla, vasemmalla ja keskellä. Yksinkertaistus on toisinaan myös (tai vain) retoriikkaa, ei aina suoranaista populismia.

Raamatun arvovaltaa ja Raamatun mukaista oppiakin usein kovin populistisesti kritisoidaan, käyttäen ns. "olkiukkoargumentteja". Siihen syyllistyvät tohtoritkin.

Taisto 2.11.2019 15.58

Voisiko hengellisen populismin määrittää myös siten, että otetaan jokin varsin selkeä agenda tai aihe, jonka katsotaan noudattavan ”Raamatun kokonaisilmoitusta” ja siitä tehdään kirjoitusten ja teologisten konnotaatioiden mittari ja suuri huomio. Tälläistä ovat esim maahanmuuttokeskustelu tai ilmastokeskustelu, jossa voimakkaat ”oikeassaolemisen” tarpeet korostuvat ohi analyyttisen keskustelun. Populismia voisivat olla esim mielestäni Patmoksessa blogipalstalla kirjoitettavat ilmastonmuutoskritiikittömyys Ja kansallismielisen patrioottisuuden pönkittäminen hengellisenä ilmiönä. (Myös mr Trumpin tai mr Bolsonaron politiikan lähes kritiikitön ihailu ovat osa populismia). Ilmastonmuutoskeskustelussa oma ideologinen tausta voi populismissa estää kriittisen ajattelun, oli sitten kumpaa mieltä tahansa. Monenlainen fanatismi on ensi askel propagandaan ja populismin voimakas käyttövoima : vihollisuuksista ja siitä syntyvästä koheesiosta on aina helpompi ponnistaa kuin rakentavasta ja toista kunnioittavasta keskustelusta.

jussi vitun saari 2.11.2019 15.58

Tässä kirjoituksessa puolustetaan tiettyjen väestöryhmien ja vähemmistöjen arvostelua ja panettelua lain kirjaimella. Ahvio haluaa siis lain hyväksynnän muukalaisvihalle ja muslimien ja heidän uskontonsa arvostelulle. Kuitenkin muistuttaisin että se uskonuudistaja, joka on Patmoksen johtotähti (Luther) on kirjoittanut teoksen nimeltä Juutalaisista ja heidän valheistaan, eikä hyväksynyt Jeesuksen juutalaista syntyperää.

Esa J. 2.11.2019 15.58

Mitä vihapuheeseen tulee, niin onko se nyt tosiaan mahdotonta kohdella muita ihmisiä siten kuin haluaisi itseään kohdeltavan? Rakentava kritiikki on täysin eri asia kuin oman pahan olonsa ja primitiivisen raivonsa oksentaminen.

En ole huolissani sananvapaudesta. Kuten ikävä ihminen huomautti, on ihmisiä jotka luulevat saavansa öyhöttää mitä sattuu.

Konservatismista olen sitä mieltä että se ei auta maailman ongelmien ratkomisessa vaan pahentaa niitä. Paluuta yksipuiseen sääty-yhteiskuntaan ei yksinkertaisesti ole. Sääty-yhteiskunta oli mahdollista silloin, kun vähäväkinen enemmistö ei tiennyt oikeuksistaan yhtään mitään, sillä se kaikki pimitettiin heiltä...

Lisäksi konservatiivit luulevat yleisesti että ennen oli paremmin. Minä olen sitä mieltä, että eipä vain ollutkaan. "Joo, toista oli silloin kun olin tuuraamassa hevosta savotassa. Metri lunta ja 45 astetta pakkasta ei tuntunut missään, vaikka molemmat jalat oli nivusista amputoitu..."

Lopuksi, on viisainta katsoa eteenpäin. Ei auta haikailla sellaista, mitä ei ole koskaan ollutkaan!

KEIJOPA 2.11.2019 15.58

Ei kommunismi ole minnekään hävinnyt. Sen nimi vaan on nykyisin kapitalismi. Niin Suomessa kuin Kiinassakin.
Kun SUPO palkkaa nyt lisää väkeä, onko odotettavissa VALPO-nimen käyttöönotto takaisin.
"vanhat hyvät ajat, oi niitä aikoja"

Siun kaikille

Ikävä ihminen? 2.11.2019 15.58

Otan nyt kantaa lähinnä Räsäseen.

Ensimmäinen fakta on se, että Räsäsestä on turha mitään marttyyriä vääntää. Jos hän jotakin rangaistusta saa, kyseessä on enintään sakkorangaistus.

Yhtä varmaa on se, että tämä juttu katsotaan joka tapauksessa loppuun. Tämä taas tarkoittaa luultavasti vuosien vatvomista eri oikeusasteissa. En ole aivan vakuuttunut siitä, onko yhteiskunnan resursseja mielekästä tällaiseen käyttää.

Kolmas fakta on se, että Räsänen saa tällä vain lisää kannatusta fundamentalistisimpien kristittyjen joukossa. Hän esiintyy rohkeana soturina, joka on valmis urhoollisesti taistelemaan uskonsa - sen Ainoan Oikean! - puolesta. Minua kummastuttaa jossakin määrin se, että Räsänen näyttää ikääntyessään käpristyvän yhä selkeämmin fundamentalistisempien uskontulkintojen taa. Hän alkaa paikoin ehkä olla jo hieman oppositiossa man puolueensakin liberaalimpien tulkitojen suhteen?

Neljäs fakta on minun nähdäkseni taas se sama, vanha ja tuttu ja aina yhtä helposti tiukan linjan kristityiltä unohtuva: JOS tulkinta on se, että uskonsa nimissä voi ja saa mitä vain sanoa ja vedota sitten omaan uskoonsa pyhiin kirjoituksiinsa, sama koskee epäilemättä muitakin kuin kristittyjä. Edellisestä seuraa siis se, että vaikkapa ääri-islamilainen voinee siis myös julistaa omaa oppiaan ja määritellä tuomit Allahin tahtoa vastaan niskuroiville.

Ylipäätään ottaen, minä tarkastelisin uskonvapautta siltä kannalta, mitä kaikkea saa ja voi uskonsa nimissä tehdä. Esimerkiksi erilaiseen henkiseen manipulointiin minä suhtaudun kielteisesti. Pulma vain on se, että periaatteessa uskonto juuri ON sitä henkistä manipulointia ja ohjausta.

Ikävä ihminen? 2.11.2019 15.58

En ihan täysin ymmärrä sitä, miksi ja miten Raamatulla olisi jonkinlaista "arvovaltaa". Minun nähdäkseni, kyse on laajemmasta asiasta, eli siitä, missä määrin ihmisten on nykyaikaisessa yhteiskunnassa luvallista ja mahdollista tehdä asioita ja julistaa asioita faktoiksi uskonsa nojalla. Se on se pääpointti tässä kaikessa. Uskovien ihmisten olisi hyvä muistaa se, että jos asioita VOI tehdä kristinuskon nimissä, sama oikeus ulottuu sitten muihinkin väestönosiin.

Itse pidän vääjäämättömänä asiana sitä, että väestön maallistuessa uskontojen erikoisasemaa puretaan. Se on monille kivuliasta puuhaa.

Jukka mikkola 3.11.2019 12.31

Kommenteissa tuli jälleen vastaan populismia!
Raamatun arvovollasta sää olla ja ollaankin monta mieltä. En nyt ottanut kantaa siihen vaan siihen kohdistuvaan kritiikkin, joka usein on pppulistista.
Mitä tulee Räsäsen ajatusten "kärjistymiseen", on kyse mielestäni siitä, että aiemmin Evlut kirkkomme ajatteli näin, mutta nyt kirkkomme on pitkälti luopunut tunnustuskirjoissa esitetyistä näkemyksistä, joissa Raamatun arvovaltaa on kirkon opin perustana on korostettu. Eli kirkkomme on pitkälle luopunut siitä, mihin se muodollisesti oppinsa perustaa.

Hiukan väsähtänyt olen näihin populistisiin kommentteihin. Nähtäväksi jää, millainen ideologia, usko(nto) tai uskonnonkaltainen ideologia meillä ns. länsimaissa jatkossa dominoi. Moniarvoisuus tuntuu olevan liian suuri haaste myö suvaitsevaisuuden "uskoontoon" toivonsa laskeville. Tämä siis havaintoihin perustuvana sanottuna.

Taisto 4.11.2019 6.33

Kommenttini nousee siitä kysymyksestä, että onko olemassa ylipäätään niin sanottua ”raamattu-uskollisuutta ” tai raamatullisuutta, joka kelpaisi tunnustuskunnasta riippumatta. Jos toiselle tasa-arvoinen avioliittolaki on kauhistus, voi samainen henkilö huoletta katsoa läpi sormien toisia Raamatun kohtia ( myös Uuden Testamentin kohtia) , ilman että oma hengellinen katu-uskottavuus juurikaan häiriintyy. Syy, miksi toisinaan suhtaudun myös varsin kriittisesti dogmaatikko Ahvion kirjoituksiin esim ilmastonmuutoksesta, on, että hän ei ole alan tieteellinen asiantuntija, kuten ovat esim prof Markku Kulmala tai FT Petteri Taalas. On maailmalla toki ”professoreja tai tieteilijöitä”, jotka populismin ja oman ideologisen ( esim öljyteollisuus, taloudelliset siteet ym) varjolla yrittävät kiistää vahvan näytön luonnontieteellistä paradigmaa. Siksi DOS Ahvion kirjoitukset ovat mielestäni populistisia, eivätkä näiltä osin ole aina vakavasti otettavia tieteellis- yhteiskunnallisia kannanottoja.