2020-01-10 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Nostin esiin 18.2.2019 pitämässäni luennossa Vuosi 2019 totuuden valossa: Miksi Suomen eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit ovat ratkaisevan tärkeitä? [1] sekä juuri ennen europarlamenttivaaleja 20.5.2019 pitämässäni luennossa Vuosi 2019 totuuden valossa: Vaikuta europarlamenttivaaleissa! sen... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1415/liittovaltiohanke_etenee_euroopan_unionissa Patmos article
Juha Ahvio
10.1.2020
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Liittovaltiohanke etenee Euroopan unionissa

Nostin esiin 18.2.2019 pitämässäni luennossa Vuosi 2019 totuuden valossa: Miksi Suomen eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit ovat ratkaisevan tärkeitä? sekä juuri ennen europarlamenttivaaleja 20.5.2019 pitämässäni luennossa Vuosi 2019 totuuden valossa: Vaikuta europarlamenttivaaleissa! sen tosiasian, että globalistiset ja EU-federalismin nimeen vannovat vaikuttajatahot pyrkivät nyt ratkaisevaan läpimurtoon pyrkimyksessään muuttaa Euroopan unioni täysimittaisen keskitetyksi liittovaltioksi, ylikansalliseksi supervaltioksi. 

Tämä pyrkimys tähtää myös kansallismielisyyden nujertamiseen ja kansallisvaltioiden perustukselle muotoutuneen historiallisen Euroopan lopulliseen hautaamiseen.    

EU-federalistinen ratkaiseva ja peruuttamaton läpimurto pyritään toteuttamaan seuraavan kahden vuoden aikana eli vuosina 2020–2022 toteutettavan Conference on the Future of Europe -hankkeen myötä. Yleiskuvan tästä hankkeesta saa myös täältä.   

Valtavirtamediat eivät ole kovinkaan paljon pitäneet esillä tätä EU-liittovaltiohankerynnäkköä, jonka aloitusta on viimeistelty etenkin vuoden 2019 loppuviikkoina ja vuoden 2020 alkupäivinä. Tästä huolimatta kyse on koko EU:n laajuisesta hankkeesta, jonka on määrä vaikuttaa perusteitaan myöten sekä EU:n päätöksenteko- ja hallintainstituutioihin että EU:n perussopimuksiinkin. Kyse ei ole mistään vähäisemmästä kuin siitä, että nyt määritellään uusiksi koko EU:n olemassaolon ydin – eli tuodaan avoimesti esiin visio EU:sta ylikansallisena superliittovaltiona – ja sovitaan sopimukset uusiksi tai muutetaan olemassa olevat sopimukset liittovaltioagendan mukaisiksi. 

Keväällä 2020 aktivoituvassa hankkeessa ovat mukana yhtä hyvin EU-parlamentti, EU-komissio kuin Eurooppa-neuvostokin eli EU:n jäsenvaltioiden hallitukset. Tavoitteena on laatia ja säätää uudet EU-lait sekä ajaa läpi näiden mukaiset muutokset EU-sopimuksiin. Niin sanottujen EU-kansalaisten ääntäkin on määrä pyrkiä kuuntelemaan, sillä liittovaltiohanke on lanseerattu demokratianedistämishankkeeksi. 

Jos Suomen nykyinen hallitus ei sitä ennen kaadu sisäisiin ristiriitoihinsa, lähtee Suomi tähän EU-liittovaltiohankerynnäkkökonferenssiin punavihreän ja äärimmäisen EU- ja globalismihenkisen hallituksen johdolla. Suomalaisen kansallisvaltion tuleva kohtalo on siis osaltaan sellaisen hallituksen käsissä, joka lähtökohtaisen ohjelmallisesti on sitoutunut edistämään avointen rajojen monikulttuurisuutta ja asennoituu vihamielisesti kansallismielisyyttä ja kansallisvaltion ideaa kohtaan. 

Keskeinen tavoite EU:n liittovaltioagendan edistämisessä on määräenemmistöpäätösten ratkaiseva lisääminen. Jos päätöksenteko toteutuu määräenemmistöllä, ovat pienten jäsenvaltioiden kuten Suomen vaikutusmahdollisuudet menneet lopullisesti. Panokset ovat nyt, lievästi todettuna, suuret ja kovat.     

Euroopan tulevaisuus -EU-konferenssia ovat jo pohjustaneet useat erilaiset arvovaltaiset ohjelmanjulistukset ja tavoitteenasettelun ilmaukset. 22.1.2019 solmittiin Saksan ja Ranskan välinen niin sanottu Aachenin sopimus, jonka on määrä vahvistaa Saksan ja Ranskan välistä yhteenliittymistä ja tukea tuleva EU:n kehkeytyminen entistäkin vankemmin tämän ykseyden varaan. Torjuttaviksi vaaroiksi ja uhkatekijöiksi määriteltiin nouseva nationalismi, oikeistopopulismi ja brexit. 

Erittäin merkittävä virstanpylväs EU:n tulevan tulevaisuuskonferenssin kannalta oli useissa eurooppalaisissa lehdissäkin 4.3.2019 julkaistu Ranskan presidentti Macronin kirje EU-kansalaisille, jota käsitellään myös tässä.

Macron, joka ennakoi keväällä 2019 myös myönteisessä hengessä satojenkin miljoonien afrikkalaisten maahanmuuttajien vyöryä Eurooppaan tulevien vuosikymmenien aikana, piti kirjeessään brexitiä ja kansallismielisyyttä suurina ja torjuttavina vaaroina ja uhkina, puolusti euroon nojaavaa EU-rahapolitiikkaa, puhui yhteisen EU-puolustuksen puolesta, ehdotti uutta eurobyrokratiaa eli virastoa ”demokratian suojelemiseksi”, vaati sananvapausrajoituksia ja niin sanotun vihapuheen puhdistamista internetistä, yhdenmukaista turvapaikkapolitiikkaa sekä vannoi vihreän ilmastouskovaisuuden nimeen nollapäästöineen vuoteen 2050 mennessä, kaikkine tästä koituvine yhteiskunnallistaloudellisine seurauksineen.

27.11.2019 julkaistiin ranskalais-saksalainen strategiapaperi Conference on the Future of Europe: Franco-German non-paper on key questions and guidelines, jonka sisältöä ja merkitystä voi tarkastella myös täältä. Tämän strategiapaperin mukaan EU:n tulevaisuuskonferenssin puheenjohtajana tulisi toimia joku merkittävä ja kokenut EU-persoona tukenaan pieni ja valikoitu ohjausryhmä, jossa olisivat edustettuina EU:n instituutiot sekä asiantuntijat ja kansalaisyhteiskunta. 

Strategiapaperin mukaan tulevaisuuskonferenssin tulee tähdätä siihen, että EU:sta tehdään entistä yhtenäisempi ja suvereeni toimija, eli käytännössä täysimittainen liittovaltio. Konferenssin ensimmäisessä vaiheessa tulisi käsitellä niitä ratkaisuja, joiden myötä EU:n toiminta muuttuisi demokraattisemmaksi. Toisessa vaiheessa tulisi keskittyä käytännön EU-politiikan prioriteettien terävöittämiseen. Tämän strategisen tulevaisuusohjelman toivotti tervetulleeksi etenkin paneurooppalaishenkinen The Union of European Federalists -organisaatio. Näidenkin federalistien mukaan Eurooppa-projekti tarvitsee nyt akuutisti uudelleenkäynnistämistä, joka onnistuu juuri tulevaisuuskonferenssin kaavailemien liittovaltiohenkisten sopimusmuutosten ja kokonaan uusien perussopimusten ja EU-liittovaltiolle annettavien uusien toimivaltuuksien myötä. 

Kesällä 2019 tehtäväänsä valittu EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on myös julkaissut arvovaltaisen luonnostelun EU:n tulevaisuudesta ohjelmapaperissaan A Union that strives for more: My agenda for Europe. Political guidelines for the next European Commission 2019–2024.  Ennen kaikkea juuri tämä EU-komission puheenjohtajan ohjelmanjulistus pohjustaa tulevaa EU:n tulevaisuuskonferenssia.

Von der Leyen on saksalainen Merkel-henkinen CDU-poliitikko eli kristillisdemokraatti, joka ajaa vahvaa eurofederalistista agendaa kaiken edellä esitellyn mukaisesti. Hänen ohjelmapaperinsa kannattaa lukea yksityiskohtaisesti. Paperi osoittaa selkeästi, millaista politiikkaa Merkel-henkiset kristillisdemokraatit tosiasiallisesti ajavat. 

Kuvaavaa on, että von der Leyenin ensimmäinen ohjelmakohta on ”eurooppalaisen vihreän jaon”, ”A European Green Deal”, eli Green Deal -ilmastouskovaisuusohjelman toimeenpano koko EU:n laajuisesti. Tämä tarkoittaa ”ilmastoneutraaliutta” eli hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, YK:n Pariisin ilmastosopimuksen ja ”kestävän kehityksen” Agenda 2030:n vaateiden kuuliaista täyttämistä, hiiliveroineen kiertotalouksineen kaikkineen. 

Talousohjelmassaan von der Leyen vaatii euron vahvistamista, koska euro on rahayksikkönä ”ykseytemme symboli”. Talous- ja rahaliittoa on syvennettävä pankkiunioneineen kaikkineen eli täysimittainen liittovaltio on toteutettava. EU:sta on tehtävä myös ”tasa-arvon unioni”, ”A Union of Equality”. Von der Leyen toteaa suoraan – varsin mielenkiintoisesti CDU-poliitikon vaatimana – että me tulemme esittämään uutta syrjinnänvastaista lainsäädäntöä, ”new anti-discrimination legislation”. 

Tämä tarkoittaa uuden eurooppalaisen gender-strategian, ”a new European Gender Strategy”, lanseeraamista. Von der Leyenin teksti puhuu miehistä ja naisista gender- eli sukupuoli-termin asiayhteydessä. Mutta kun otetaan lukuun se tosiasia, että käytännössä gender-termiin sisällytetään nykyään yhtä hyvin YK:n kuin EU:nkin agendoissa myös se merkityskokonaisuus, jonka sateenkaarihenkinen ja lukemattomien erilaisten mielikuvitussukupuolien olemassaoloon uskova gender-ideologia termille määrittelee, on von der Leyenin vaatimus uuden gender-strategian välttämättömyydestä paljonpuhuva ja osoittaa, kuinka vahvasti saksalainen CDU on käytännössä omaksunut valtavirtaisen vasemmistoliberaalin poliittisen korrektiuden ja on ryhtynyt lähtökohtiinsa nähden täysin vieraiden aatteiden aisankannattajaksi.

Von der Leyenin johdolla EU-komissio tulee ajamaan EU:n tulevaisuuskonferenssissa täysimittaista liittovaltio-ohjelmaa, joka on vakaumuksellisesti kansallisvaltiovastainen, Euroopan historiallisista kristillisistä juurista sekularismin hyväksi irronnut, utopismiradikalismin värittämä ja sananvapautta rajoittava. Tähän suuntaan Euroopan unionia ajetaan nyt voimalla, vuodesta 2020 alkaen. 

Vahva hidaste ja este EU-liittovaltiohankkeelle tulee tosin olemaan Euroopan parlamentin 73-jäseninen Identity and Democracy -europarlamenttiryhmä eli ID-ryhmä, johon lukeutuu nyt yhdeksän kansalliskonservatiivista eurooppalaista puoluetta ja jonka ohjelma on seuraavanlainen.

ID-ryhmä puolustaa eurooppalaisten kansojen ja kansallisvaltioiden vapautta, suvereenisuutta ja identiteettiä. ID-ryhmän mukaan eurooppalaisen sivilisaation kantavat tukipilarit ovat kreikkalaisroomalainen antiikin perinne ja kristillinen perinne. ID-ryhmä puolustaa suvereenien eurooppalaisten kansallisvaltioiden välistä vapaaehtoista yhteistyötä ja torjuu täysin kaikki hankkeet, jotka tähtäävät EU-supervaltion muodostumiseen. ID-ryhmän mukaan kansallisvaltio on luontevin ja korkein taso, jolla demokratia voi toimia. Kansallisten rajojen turvaaminen ja maahanmuuton kontrolloiminen ovat perustavia periaatteita ja oikeuksia, joita tulee puolustaa. ID-ryhmän mukaan kansallisvaltioiden yhteistyötä tarvitaan terrorismin ja islamisaation torjumiseksi ja Euroopan ulkorajojen suojelemiseksi.  

ID-ryhmä on ainoa europarlamenttiryhmä, joka ohjelmallisen konkreettisesti katsoo Euroopan historiallisen kristillisen perinnön puolustamisen arvoiseksi ja perustavan luovuttamattomaksi eurooppalaisen sivilisaation olemassaolon ja säilymisen kannalta. 

Juuri tästä syystä sekä siksi, että eurofederalistista ja kansallisvaltiovastaista supervaltiohanketta ajetaan juuri nyt täydellä voimalla lopullisimpiin tavoitteisiinsa, osaltani kannustin suomalaisiakin antamaan europarlamenttivaaleissa 2019 mahdollisimman vahvan tuen kaikille niille, joiden europarlamenttiryhmä tuli olemaan se yhteenliittymä, josta muodostui ID-ryhmä kansallisvaltioita, kristillisyyttä ja sananvapautta puolustavine ohjelmineen.   

Suomalaisista europarlamentaarikoista tätä ohjelmaa edistävät Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen.

Laura Huhtasaaren Mepin raportti Brysselistä -sarjan 3.1.2020 TV7:ssa julkaistu kolmas osa ”Euroopan parlamentin salityöskentely” valaisee hyvin sitä, mistä EU:n tämänhetkisessä kehkeytymisessä on kyse.

 

 

Kommentoi "Liittovaltiohanke etenee Euroopan unionissa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____    ___   _____   _  _   _____  
| __ \\  / _ \\ | __ \\ | || | || / ____|| 
| | \ || | / \ || | | \ || | || | || / //---`' 
| |__/ || | \_/ || | |__/ || | \\_/ || \ \\___  
|_____//  \___// |_____//  \____//  \_____|| 
 -----`   `---`  -----`   `---`   `----` 
                         
 
 

10 kommenttia "Liittovaltiohanke etenee Euroopan unionissa"

EU on nelipäinen pantteri 10.1.2020 16.06

Heikoilla poliittisilla johtajilla ei ole itseluottamusta ja johtamistaitoa ratkaista eteen tulevia kriisejä. Tällä hetkellä melkein kaikki kriisit heitetään toisten ratkaistavaksi oli ne sitten turvallisuuspolitiikkaa, pakolaiskriisiä tai talousongelmia. Kaikkiin kriiseihin on tullut patenttiratkaisuksi lisätä EU:n koordinaatiota tai suoraa päätösvaltaa.

EU:ssa päätökset vaativat suuria määräenemmistöjä, joten päätökset ovat usein huonoja kompromisseja, jossa näkyy heikkotasoinen etelä-eurooppalainen poliittinen kulttuuri. Mihinkään voimakkaisiin ratkaisuihin esim. turvallisuuspolitiikan kohdalla EU ei uskalla eikä pysty senkään takia, koska se on Venäjän talutusnuorassa maakaasuputken kautta. EU:sta on syntynyt liittovaltio, joka on päätöksentekovoimaltaan ja myös taloudeltaan heikko valtio.

Raamattu ennustaa, että lopun ajoilla tulee nelipäinen ja pilkullinen pantteri, joka on voimiltaan heikko.

Dan 7:
6 Vielä minä näin, että oli kolmaskin eläin, kuin pantteri, jolla oli neljä linnunsiipeä selässään, ja sillä eläimellä oli neljä päätä, ja sille annettiin valta. [Ilm 13:2]

Kolmas suurvalta on nelipäinen pantteri (leopardi), jolla on neljä linnun siipeä. Pantteri on pienempi ja heikompi kuin leijona. Linnulla on paljon pienemmän siivet kuin kotkalla. Tämä kuvaa heikkoutta.

Neljä päätä tarkoittaa neljään osaan jakautunutta johtajuutta. Tällä hetkellä EU:n hallintovalta jakaantuu käytännössä neljälle taholle: komission puheenjohtaja, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, Euroopan parlamentin puheenjohtaja ja ministerineuvoston puheenjohtaja.

Jos EU:n johtamista tarkastellaan sen perusteella, mitkä ovat painavimmat tehtävät, joista tehdään ensimmäiseksi poliittinen kauppa yhdellä kertaa, niin niitäkin on neljä: komission puheenjohtaja, ulkopoliittinen edustaja, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan keskuspankin pääjohtaja.

Päätösvallan jakaantuminen useisiin toisiinsa nähden suhteellisesti itsenäisiin valtoihin aiheuttaa jatkuvaa tarvetta huonoihin kompromisseihin sekä vaikeiden päätösten välttelemistä. Pantteri pilkut turkissa ovat kuin EU:n 28 sekalaista jäsenvaltiota ja niiden synnin tahrat.

EU on osa antikristillistä järjestelmää ja kehitystä kohti maailman valtiota. Sanat Eurooppa ja euro tulevat kreikkalaisen epäjumalattaren nimestä Europesta, joka oli Zeuksen vaimo. Euroopan lipussa on 12 tähteä. Numeroon 12 päädyttiin lopulta koska sillä ei ollut poliittisia viittauksia (?) ja 12 nähtiin täydellisyyden symbolina: 12 tähtimerkkiä, 12 tuntia kellossa, 12 kuukautta vuodessa, 12 apostolia, 12 olymposlaista jumalaa ja 12 roomalaista laintaulua. Katolilaisuudessa 12 tähteä on taivaan kuningattaren neitsyt Marian symboli [vertaa Europe].

maallikko 11.1.2020 1.03

Juha Ahvio on kovasti huolissaan EU:n muuttumisesta liittovaltioksi ja siitä, ettei kansalliskonservatiivien äänet riitä tätä estämään. Ahvio kokee, että tämä kehitys vie suomalaisetkin ojasta allikkoon.

EU on ollut monille suuri pettymys. En itsekään ole vakuuttunut ollenkaan siitä, oliko ollenkaan viisas ratkaisu mennä EU:hun.

Suomen vei EU:hun Esko Ahon hallitus. Sellainen sanonta on, että "kepu pettää aina". Eduskunnan päätöksen perustuslaillisuutta on myöhemmin kyseenalaistettu ja ihan syystäkin. Jostain syytä kepun kannatus on romahtanut ja puoluetta uhkaa tippuminen pienpuolueiden kastiin.

Kuten tuossa edellä eräs kommentoi, niin olemme joutuneet nelipäisen pantterin vallan alle. Mistäköhän tämä johtuu? Joku on oivaltanut, mistä on kyse:

Kansa saa sellaiset johtajat, jotka kansa ansaitsee

https://johannesleijona.blogspot.com/2016/03/kansa-saa-sellaiset-johtajat-jotka.html

Oma käsitykseni on, että Suomen kansa elää jumalatonta elämää ja meno on mennyt vain pahemmaksi, eikä EU maat eroa tässä suhteessa Suomesta. Demokratiassa kansa äänestää sellaisen johdon, minkä kansa ansaitsee.

Yhdysvalloissa on vähän samanlaista. Käsistä riistäytynyttä huumeongelmaa on yritetty ratkaista laillistamalla kannabiksen käyttö, mikä on kovasti miellyttänyt niin äänestäjiä kuin business-tilaisuuden oivaltaneen teollisuuden, joka rahoittaa poliitikkojen vaalikampanjoita.

Nyt on saatu tehtyä pitkäaikaisseurantaa kannabiksen laillistamisen seurauksista. Marihuanan käyttö on kaksikertaistunut. Samoin on kasvanut niin huumeista johtuneet liikennekuolemat, itsemurhatilastot, sairaalahoitojaksot, huumeiden käyttäjien osuus raskaana olevista äideistä jne. Monelle kannabiksen viihdekäyttäjälle on tullut yllätyksenä, että he ovat sairastuneet psykoosiin. Kannabiksen laillistaminen on siis tappanut enemmän ihmisiä, kuin paljon puhutut joukkoampumiset. Kansa sai siis juuri sitä, mitä se itse äänesti. CNN:n on turha valittaa.

Ikävä ihminen? 11.1.2020 18.26

Mielelläni luen esimerkkejä siitä, miten eri maissa nämä kansallismieliset johtajat ovat kansalaisten elämää parantaneet. Saanko niitä?

USA:? Puola? Unkari? Turkki? Kaikki on hirveän hyvin, kun vain oman kansan etua ajetaan - mikä valitettavasti siinä sivussa tarkoittaa lähinnä omien kannattajien edun ajamista?

Saisinko esimerkkejä siitä, miten kansallismielisyys on parantanut vaikkapa vakautta kansainvälisessä politiikassa?

Onko tiukka kansallismielisyys VARMASTI Suomenkin etu? MIllä tavoin? Miksi näin voidaan ajatella? Onko parempi nostella taas uudelleen raja-aitoja ja korostaa eroja yhteistyön sijaan? Mitä hyötyjä siitä on?

Me näemme selväsyti, mitä ongelmia konservatiivisten populistijohtajien toimista on seurannut. Muutama äijä on käytännössä sotkenut asioita ka keskittynyt ikävän usein haalimaan etuja sukulaisilleen ja lähipiirilleen. Kaava on kaikkialla sama. Jos on olemassa jokin maa, jossa toisin on käynyt, luen siitä mielelläni.

Mitäpä sitä pienistä asioista, kuten lehdistönvapaus? Sukupuolten tasa-arvo? Mielipiteenvapaus Koulutettujen nuorten maastapako? Riittää, kun rajat vain ovat kiinni ja abortteja ei saa tehdä? SILLOIN on KAIKKI hyvin? Pieni määrä korruptiota ei haittaa mitään, jos sen tekee kunnon nationalisti oikein tavoittein?

Erkki Hänninen 11.1.2020 18.26

Taas pelottelua. Kas kun ei mikrosirua eli pedon merkkiä mainittu. Perussuomalaista puoluepropagandaa kristillisen Patmoksen sivuilla. Häpeällistä.

IlkkaT.O. 11.1.2020 18.26

EU-liittovaltiopopulisteilla on kiire: miten selvitä "urakasta" ennenkuin kansakunnat heräävät EU:n tarjoilemista tyrmäystipoista. Ketkä meillä Suomessa ajavat käärmettä Macronin pyssyyn?
Juha Ahvio on kansallisvaltoden ja perinesien, Raamattu-uskollisen kristillisyyden säilymisen kannalta aivan oikeassa tuodessaan esille huolen EU-liitovaltiokehityksen nykytilasta. Oli varmasti jo pitkään suunniteltu, että uusi EU-parlamentti ja komissio puheenjohtajineen pyrkivät momentumiin asian suhteen. EU:n johto on joukko patologisia valehtelijoita, joiden taakse on vuosikymmeninä koottu massiivinen virkamieskoneisto silittelemään vastaansanojat EU-byrokratian valtaviin rattaisiin ja hampaisiin.
Hengellisesssä mielessä, kuten uskovina meidän tulee ymmärtää, on kyse lopulta siitä, mihin globalismiin tähtäävä EU-liiittovaltiokehitys on ihmisiä ja kansakuntia viemässä: tuhon ja helvetin tielle.
EU ajaa valtioliittoa, ei kansallisvaltioiden liittoa, tulevat määräenemmistöpäätökset orjuuttavat totaalisesti pienet jäsenmaat kuten Suomen. Kommunismin uudelleen nousu kuvastaa hyvin EU:n tulevaa liittovaltio-EU:a. EU:n sisältä kumpuaa selkeä Israel-vastaisuus, viimeisimpänä merkintäsäännöt tietyille israelilaisille tuotteille. Ihmisoikeus- ja tasa-arvo-käsitysten sisältö muutetaan täysin, johon sisällytetään helvetin huuruista nouseva gender-ideologia.
Vanhastaan aika monessa eurooppalaisessa puolueen nimessä on yhdysanan osana kristillis-, kristitty-sana. Ne ovat enää sielunvihollisen käytössä olevasaviverho peittämässä todellisuuden: Hirvittävän koneiston luomiseksi maailman tuhoamiseksi, kun sitä Raamatun ilmoitusta vasten peilataan. Ursula von Leyenin "agenda" on täyttä kukkua samassa poliittisesti haisevimmassa kategoriassa kuin Macronin "tervehdys" EU-knasalaisille.
Kepulle annetaan yksi mahdollisuus selvittää kunniakaasti menettämänsä poliittinen uskottavuus: hajoittaa hallitus ilmoittamalla jo etukäteen, ettei lähde EU-liittovaltiotielle nyt eikä tulevaisuudessa.

CEO 11.1.2020 23.49

Mitä EU on saanut aikaan Suomen hyväksi?

1) 600 miljoonan euro nettomaksut, millä tuetaan Etelä-Euroopan maita, jotka eivät piittaa vastuullisesta rahakäytöstä tai korruption kitkemisestä.

2) Pakolaiskriisi, joka on tuonut suomeen valtavan määrä Irakin ja Syyrian asevelvollisuutta pakenevia nuoria miehiä, koska Etelä-Euroopan maat eivät noudata Dublinin sopimusta. Suomalaisten isoisät eivät paenneet Ruotsiin tai Amerikkaan, kun Neuvostoliitto hyökkäsi maahamme. Suomen kustannuksen tästä kriisistä ovat yli miljardi euroa vuodessa.

3) Pohjois-Euroopan maat tukevat Etelä-Euroopan maiden alijäämää, koska niiden hillitöntä velanottoa rahoitetaan Euroopan keskuspankin (EKP) setelirahoituksella, mikä jakaa kustannuksen tasan jokaiselle Euron pankkitalletuksella rahan arvon kautta. Mitään näkymää ei ole siitä, että kukaan Etelä-Euroopan valtio maksaisi koskaan velkojaan pois. Kun kupla joskus puhkeaa, euro-valuutta romahtaa.

4) Ilmastopaniikin, jossa yritetään ratkaista kaikki maailman ilmastopäästöongelmat Euroopassa kustannuksista väittämättä, jolloin EU:n ympäristömaksuja pakeneva teollisuus siirtää toimintansa Kiinaan ja myy siellä tuottamansa tavarat EU:hun. Kiinan juoni on se, ettei se edes aio noudattaa kv. sopimuksia saadakseen Euroopan raskaan teollisuuden itselleen.

5) Suomi on menettänyt lähes kokonaan itsenäisyytensä säätä lakeja, koska uusien lakien sisällöstä 90 % tulee EU direktiivien kautta.

6) Illuusio EU:n turvatakuista, joka on saanut Suomen luopumaan kriittisten alojen huoltovarmuudesta. EU ei tosipaikan tullen auta Suomea, ei puolusta Suomea sotilaallisesti, ei toimita tuontisähköä eikä toimita lääkkeitä, kun Suomi on siirtänyt lähes kaiken lääkkeiden tuotannon ulkomaille jne. Itämeren taakse sellaisen avun kuljettaminen on kriisin aikana lähes mahdotonta, saatika kukaan Suomesta silloin mitään välittää.

Erkki Hänninen 16.1.2020 6.34

Asiallisesti ja kansantalouspoliittisesti ottaen Suomelle olisi parasta erota EUsta ja etenkin eurosta. Juuri oli uutisissa, että Italian mafia on kavaltanut miljoonia EUn maatalousrahoja. Myös meidän verorahojamme!

Samoin Suomen työväkeä kiukuttavaa ns. kikyä ei tarvittaisi, jos Suomella olisi oma valuutta markka ja mahdollisuus devalvaatioon, vientisuhdanteiden niin vaatiessa. Kansantalousoppineemmekin ovat todenneet, että yhteisvaluutta euroon meno oli virhe Suomen kannalta. Virhe voitaneen kylläkin korjata?

Homoliittolaki ja aiempi jumalaton aborttilaki on vetänyt kirouksen Suomen ylle. Ainoa pelastus on hengellinen herätys, jonka jälkeen jumalattomat lait voidaan kumota, demokraattisessa prosessissa.

Toivottavasti tulevaisuudessa Suomen tie on Puolan ja Unkarin tie, positiivisessa mielessä...? Ken elää, hän näkee... Rukoilkaamme! Siunausta...!

Ikävä ihminen? 17.1.2020 6.47

Erkki Hänninen:

Yhtään kukaan ei ole pystynyt mitenkään "todistamaan", että Suomen olisi parempi EU:n ulkopuolella. Kaikenlaista voi väittää, mutta todistaminen onkin sitten eri asia. Myöskään se ei ole itsestäänselvää, että oma valuutta olisi tuonut onnea ja autuutta. Uskoisin kyllä sinunkin muistavan vielä sen, kun korot liitelivät taivaissa. Mietipä nyt oikein tarkasti, mitä korkojen pomppaaminen samalle tasolle nyt mahtaisi merkitä. Mieti oikein tarkasti.

Toki sinulla on mahdollisuus nostaa esiin niitä kansantalousoppineita, joiden mielestä Euroon meno oli virhe. Odotan kiiinnostuneena.

Suomen yllä kirous? Niinkö? Se "jumalaton" aborttilakikin on ollut voimassa jo puoli vuosisataa. Hitaastipa kirous lankesi? Mikähän siinä on, että sodat runtelivat Suomea jatkuvasti silloin, kun olimme vähemmän jumalattomia? Psaatko kertoa?

Puolan tie? Oliko tuo vitsi? Katolinen maa, jossa demokratia on kohta menneisyyttä? Sitäköhän Patmoksen väkikin haluaa?

CEO 18.1.2020 9.26

Vastauksena "ikävä ihminen?":lle sanon, että Suomi olisi pärjännyt paljon paremmin, jos olisi pitänyt oman markkansa. Ruotsi piti kruununsa ja Iso-Britannia puntansa ja kumpikin ovat pärjänneet muita paremmin. Korot eivät ole liidelleet korkealla, koska näissä maissa ei ole harrastettu vahvan valuutan politiikkaa. Oma valuutta ei ole virhe, mutta vahvan valuutan politiikka on virhe.

Suomi teki valtavan virheen pelastaessaan omalta osaltaan Saksan pankkien omistajat Kreikan velkakirjoista. Suomi ottaa valtavat tappiot Kreikan talouskriisistä ja nämä vakuudet ovat pieni lohtu siinä suuressa konkurssissa, ettei Kreikka tule maksamaan velkojaan pois.

Nyt euro-alueella on negatiiviset korot ja käytännössä deflaatio, vaikka inflaation puolella tilastot hieman ovat, mutta negatiivisista koroista ja deflaatiosta on enemmän haittaa kuin pienestä inflaatiosta 3-5 % ja korkotasosta 3-5 %. Itse asiassa nämä negatiiviset korot ovat pysäyttäneet talouden kehityksen, koska kuluttajien ja investoijien usko on loppunut. Talous lähtisi heti kasvuun, jos euron annettaisiin kunnolla devalvoitua.

Todellinen syy negatiivisiin korkoihin on tukea Etelä-Euroopan valtioiden lainansaantia halvoilla koroilla, koska ne eivät kestä korkeita korkoja menemättä konkurssiin.

Euro-alue on tällä hetkellä syvässä kriisissä Etelä-Euroopan valtioiden alijäämien takia, minkä vuoksi EKP pumppaa setelirahoitusta valtavia määriä pitääkseen Etelä-Euroopan valtiot pystyssä. Tämän rahoittaa Pohjois-Eurooppa. Ei ole mitään järkeä, että Suomi ja Saksa maksaisivat mitään Etelä-Euroopalle sen takia, että ne saavat käydä kauppaa Etelä-Euroopan kanssa ilman tullimuureja. Jos EU hajoaisi kahtia, että Etelä-Eurooppa olisi riippuvainen pohjoisten maitten kaupasta, joten sillä ei olisi varaa alkaa pystyttämään tullimuureja.

EU on täysin epäonnistunut talousliitto. Tämän takia Iso-Britanniakin on eroamassa siitä, joskin eroprosessi on ollut maan sisäisten syiden takia hyvin hankala. Sveitsi on pysytellyt EU:n ulkopuolella ja pärjää erinomaisesti. Sveitsiläiset käyvät vapaasti kauppaa EU:n kanssa ja kuuluvat Shengenin sopimukseen, joten voivat matkustaa vapaasti Euroopassa.

Erkki Hänninen 18.1.2020 19.21

Arvoisa nimimerkki Ikävä ihminen:

Mm. talousoppinut Sixten Korkman on pitänyt Suomen euroon menoa virheenä.

Suomen yltiöliberaali aborttilaki on tuonut mukanaan mm. sen kirouksen, että Suomen väestön huoltosuhde on vääristynyt. Suomalaiset kuolevat sukupuuttoon. Voinee hyvästellä ns. hyvinvointivaltion. Aito hyvinvointiyhteiskunta ei murhaa viattomia. Abortti ja eutanasia ovat Jumalan käskyn vastaisia eli ovat murhaamista.

Homoliittolaki tuo kirousta ja pahoinvointia varsinkin lasten ja nuorten elämään. Synnillä on aina seurauksensa. Homoliittolaki kumoutunee ennemmin tai myöhemmin omaan mahdottomuuteensa. Suomen entinen hyvä avioliittolaki korvattiin huonommalla. Yhteiskunta tuhoutuu, kun sen perusyksikkö perhe tuhotaan. Tähän vasemmistoliberaalit pyrkivätkin. Nyt on kristityillä rukouksen paikka Suomen kansan ja maan puolesta!