Sinulle rakkaat asiat jäävät elämään

Testamentilla varmistat sen, että sinun arvojasi kunnioitetaan ja sinulle rakkaat asiat jäävät elämään myös sinun jälkeesi. Testamentilla voit muistaa lähetystyötä, maailman hädänalaisia lapsia, Israelia, tai muuta sinulle tärkeää Jumalan valtakunnan työtä. Tee hyvä testamentti. Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tee hyvä testamentti

Patmos on mukana 21 yleishyödyllisen järjestön yhteisessä Hyvä testamentti -kampanjassa, jossa tuodaan esiin yleistä tietoa testamentin tekemisestä ja mahdollisuudesta tehdä testamentti yleishyödyllisen toiminnan tukemiseksi. Tutustu myös testamenttimalleihin. Kokosimme myös käytännön ohjeistuksia lakimiehelle, kun testamentissa halutaan muistaa Patmos Lähetyssäätiötä.

Jos testamentti jää tekemättä eikä lähisukulaisia ole, omaisuus menee valtiolle. Testamentti on vahva tahdonilmaisu. Kun teet testamentin annat jälkipolville selkeät ohjeet omaisuutesi jakamisesta ja takaat samalla henkilökohtaisen tahtosi toteutumisen. Jos tahdot voit testamentilla jättää omaisuutesi tai osan siitä lähetystyön hyväksi.

Jokainen lahjoitettu testamentti lisää merkittävästi mahdollisuuksiamme tehdä lähetystyötä.

”Patmos Lähetyssäätiön sisällyttäminen testamenttiisi on iso päätös ja siksi haluammekin, että Sinulle jää päätöksestä varma olo ja hyvä mieli.”Pekka Haapasaari, Patmos Lähetyssäätiön hallintojohtaja.

Sitoudumme seuraaviin asioihin

  • Testamentin tekeminen on sinun ja Patmos Lähetyssäätiön välinen asia, pidämme tiedon ehdottoman luottamuksellisena
  • Voit milloin tahansa muuttaa päätöksesi testamenttilahjoituksen antamisesta Patmos Lähetyssäätiölle
  • Käytämme lahjoituksesi tahtosi mukaisesti mahdollisimman kustannustehokkaasti niin, että sillä on mahdollisimman suuri vaikutus Jumalan valtakunnan asialle
  • Sitoudumme pitämään hallintokulumme pienenä
  • Hoidamme testamenttilahjoituksesi, olipa se minkä laatuinen ja suuruinen tahansa, huolella, hienonvaraisuudella ja kunnioituksella

Usein kysytyt kysymykset testamentista

Mitä testamentti kertoo?

Testamentti on oikeustoimi, joka kertoo tekijänsä viimeisen tahdon. Tekijä voi itse määrätä, että hänen omaisuutesi on kuoleman jälkeen jaettava perintökaaren määräyksistä poikkeavalla tavalla.

Testamentti ei voi kuitenkaan loukata lakiosaa. Lakiosa koskee kaikkia lapsia ja heidän jälkeläisiään ja se on puolet rintaperillisille muuten kuuluvasta perintöosuudesta.

Voit itse vapaasti päättää haluatko tehdä testamentin, kenen hyväksi haluat testamentin tehdä tai mitä omaisuutta haluat testamenttiin sisällyttää. Voit myös koska tahansa peruuttaa tekemäsi testamentin. Testamentilla voidaan määrätä joko koko omaisuudesta tai sen osasta.

Kuka voi tehdä testamentin?

Testamentin tekijän tulee pääsääntöisesti olla täysi-ikäinen. Testamentin tekijän tulee lisäksi olla psyykkisesti sellaisessa tilassa, että hän kykenee itsenäiseen tahdonmuodostukseen ja ymmärtää testamentin merkityksen. Testamentin todistajien on liitettävä maininta tästä omaan todistuslausekkeeseensa.

Kuka kirjoittaa testamentin?

Testamentin voi kirjoittaa itse tai sen voi laatia lakimiestä apunaan käyttäen. Asiantuntijan käyttäminen on järkevää, mikäli omaisuutta on runsaasti tai olet epävarma siitä ketkä ovat perillisiäsi. Testamentti tulee aina allekirjoittaa henkilökohtaisesti.

Miten testamentti tehdään

Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava omakätisesti.

Kahden esteettömän todistajan on oltava yhtä aikaa testamenttia laadittaessa läsnä ja heidän on nimikirjoituksillaan todistettava testamentti. Heidän on tiedettävä että asiakirja on testamentti. Testamentintekijä voi kuitenkin itse päättää saavatko todistajat tietää testamentin sisällön.

Testamentti on päivättävä. Päiväyksellä voi olla suuri merkitys tilanteessa, jossa perittävä on elämänsä varrella laatinut useita testamentteja. Päiväyksen perusteella tiedetään, mikä niistä edustaa vainajan viimeistä tahtoa. Lisäksi testamentista tulee ilmetä sen laatijan riittävät henkilötiedot. Testamentti ei ole sinänsä julkinen asiakirja, joten henkilötunnus on selkeä yksilöivä tieto ja sitä voi hyvin käyttää.

Todistajien tulee merkitä nimikirjoituksensa lisäksi ammattinsa, asuinpaikkansa, todistamisen aika ja paikka, sekä kaikki sellaiset tiedot, joiden he katsovat vaikuttavan testamentin pätevyyteen. Tällainen ns. todistuslausuma sisältää tietoja testamentin tekijän henkilöllisyyden toteamisesta, todistamistapahtumasta, muotomääräyksistä ja testamentin tekijän vapaasta tahdonmuodostuksesta

Testamenttimalleja:

Kuka kelpaa todistajaksi?

Todistajien tulee olla vähintään viisitoistavuotiaita ja henkisesti todistajiksi kykeneviä. Puolisoa, lähiomaista tai muuta henkilöä, jolle saattaa testamentista olla hyötyä, ei saa käyttää todistajana.

Testamentin sisältö

Testamentin sisältö on vapaasti tekijänsä päätettävissä. Jotta viimeinen tahto kuitenkin toteutuisi halutulla tavalla, tulee sisällön olla mahdollisimman yksiselitteinen. Sisällöstä on käytävä selvästi ilmi kuka tai ketkä ovat testamentin saajia, eli kenelle omaisuuden halutaan menevän. Lisäksi siirtyvä omaisuus tulee yksilöidä tarkkaan: mitä ja kuinka paljon kenellekin luovutetaan.

Testamentti voidaan laatia niin yksityisen henkilön kuin yhteisön hyväksi.

Testamentin tekijä voi testamentissaan määrätä omaisuuden saamiselle erilaisia ehtoja ja edellytyksiä. Nämä eivät saa kuitenkaan olla hyvän tavan vastaisia, eivätkä rajoittaa kohtuuttomasti testamentin saajan henkilökohtaista päätöksentekoa.

Mikäli testamentti tehdään järjestön hyväksi, eikä testamentin tekijä koe tärkeäksi antaa erityisiä ohjeita, järjestö voi käyttää varat sääntöjensä mukaiseen toimintaan. Tekijä voi kuitenkin halutessaan antaa määräyksen siitä, että varat on käytettävä esim. määrättyyn lähetyskohteeseen.

Miten testamentin muutos tai peruutus tehdään?

Testamentin muutos on tehtävä samalla tavalla kuin testamentti. Testamentin tekijä voi muuttaa tai peruuttaa testamentin milloin tahansa. Edes lupaus olla peruuttamatta testamenttia ei sido lupauksen antajaa. Muutos tai lisäys on kuitenkin tehtävä edellä mainittuja muotomääräyksiä noudattaen. Testamentin voi peruuttaa yksinkertaisesti hävittämällä sen. Lisäksi on syytä muistaa, että uusi testamentti ei automaattisesti peruuta entisiä, mikäli siitä ei testamentissa ole yksiselitteistä mainintaa tai mikäli vanhaa testamenttia ei ole hävitetty.

Testamentin säilyttäminen

Testamentti tulee säilyttää varmassa paikassa kuten tallelokerossa. Varma säilytys on tärkeää paitsi testamentin säilymisen, myös se on helpon löydettävyyden kannalta perittävän kuoleman jälkeen. Ellei testamenttia löydetä se katsotaan peruutetuksi.

Yleishyödyllisen yhteisön hyväksi tehdystä testamentista voi tehdä yhteisölle ennakkoilmoituksen.

Perinnön tai sen osan määrääminen yleishyödylliselle yhteisölle

Perintöveron suuruus määräytyy toisaalta sukulaisuuden ja toisaalta perinnön suuruuden perusteella. Patmos Lähetyssäätiö on yleishyödyllisenä yhteisönä kuitenkin testamentilla saadusta omaisuudesta vapaa perintöverosta. Näin ollen Patmos Lähetyssäätiölle osoitettu omaisuus voidaan täysimääräisenä käyttää Jumalan valtakunnan työn hyväksi.

Yhteystiedot

Yksinkertaisen kaavan mukaan testamentin voi tehdä hyvin itse. Laajemman testamentin laatimisessa saat apua mm. Patmos Lähetyssäätiö, hallintojohtaja Pekka Haapasaari, 0400 989 901.

Mitä asioita lakimiehen tulee tietää, kun testamentissa halutaan muistaa Patmos Lähetyssäätiötä?

Kokosimme ohjeita lakimiehelle tänne.