Tietosuojaseloste

Patmos Lähetyssäätiö on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n (General Data Protection Regulation) edellyttämällä tavalla.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Patmos Lähetyssäätiö kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

1.  Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Patmos Lähetyssäätiö (jäljempänä Patmos)
Osoite: Pajuniityntie 1, 00320 Helsinki
Puhelin: 09-85674988
Sähköposti: patmos (at) patmos.fi
Yhteyshenkilö: Pekka Haapasaari

2.  Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Patmoksen lahjoittajien, Patmoksen toimintaan liittyvien organisaatioiden ja näiden yhteyshenkilöiden sekä Patmoksen luottamushenkilöiden henkilötietoja.

3.   Rekisterin nimi

Patmos ystävärekisteri.

4.  Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta, lahjoitustietojen ja lahjoitustarkoituksen ylläpito ja kehittäminen sekä lahjoituskohteista tiedottaminen ja myös lahjoittamisesta luopuneiden dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.

Henkilötietojen käsittely perustuu Patmoksen toiminnan tarkoituksen toteuttamiseen.

5.  Käsiteltävät henkilötiedot 

Patmoksen lahjoittaja-asiakasrekisteri(Sebacon) sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimitiedot
 • Henkilön yhteystiedot
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumerotiedot
 • Sähköpostiosoitetiedot
 • Henkiön itsensä ilmoittamat personoitavat tiedot
 • Henkilön jäsennumero
 • Jäsenyyden alkaminen ja päättyminen
 • Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet
 • Henkilön ryhmittelytiedot
 • Lahjoittamiseen liittyvät tiedot: Tiedot lahjoituskohteista ja tiedot lahjoituksista

Patmoksensähköpostirekisteri (E-maileri) sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimitiedot
 • Sähköpostiosoitetiedot
 • Henkilön jäsennumero
 • Tilastotiedot

6.  Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, pankilta (lahjoitustiedot) ja postista (osoitteenmuutokset ja kuolintiedot). Keräämme tietoa myös meille digitaalisten kanaviemme kautta lähetetyistä viesteistä, kuten palautteista ja pyynnöistä.

7.  Miten Patmos suojaa henkilötietoja

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Patmoksen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Patmoksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salatut.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Patmoksen yhteistyökumppaneille Patmoksen toimintaan liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

9. Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Patmos voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
Patmos on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Patmokseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

10. Kuinka kauan Patmos säilyttää henkilötietoja

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin lahjoittajasuhde on voimassa. Tämän jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan lahjoittajasuhteen päättymisestä Patmoksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai säätiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

11. Profilointi

Henkilötietoja voidaan profiloida lahjoituskohteiden ja lahjoitusvolyymin mukaan. Profilointia toteutetaan seuraamalla lahjoittajan kertymää.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa säätiölle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Patmoksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Patmokselle. Patmos käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Patmos voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Patmos voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

14. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Pekka Haapasaarelle osoitteeseen pekka.haapasaari@patmos.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Patmos Lähetyssäätiö
Pekka Haapasaari
Pajuniityntie 1
00320 Helsinki

14.Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.5.2018.