Tietosuojaseloste

Patmos Lähetyssäätiö (Y-tunnus: 1052583-9) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n (General Data Protection Regulation) edellyttämällä tavalla.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Patmos Lähetyssäätiö kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

1.  Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Patmos Lähetyssäätiö sr (jäljempänä Patmos)
Osoite: Pajuniityntie 1, 00320 Helsinki
Puhelin: +358 (0) 293 400 500
Sähköposti: pekka.haapasaari(at)patmos.fi
Yhteyshenkilö: Pekka Haapasaari

2.  Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Patmoksen tukijoiden ja/tai kirjepostien ja/tai sähköisten uutiskirjeiden vastaanottajien yhteys- ja lahjoitustietoja.

3.   Rekisterin nimi

Patmoksen lahjoittaja-asiakasrekisteri

4.  Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisterissä olevien henkilöiden yhteystietojen hallinta ja/tai lahjoitustietojen ylläpito.

Rekisterissä olevia yhteystietoja käytetään Patmoksen kirjepostien ja/tai sähköisten uutiskirjeiden postitusrekisterinä.

Henkilötietojen käsittely perustuu Patmoksen toiminnan tarkoituksen toteuttamiseen.

5.  Käsiteltävät henkilötiedot 

Patmoksen lahjoittaja-asiakasrekisteri (Sebacon) sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimitiedot
 • Henkilön yhteystiedot
 • Puhelinnumerotiedot
 • Sähköpostiosoitetiedot
 • Henkilön itsensä ilmoittamat personoivat tiedot
 • Henkilön jäsennumero
 • Jäsenyyden alkaminen ja päättyminen
 • Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet: kirjepostin ja/tai sähköisen
  uutiskirjeen vastaanottaja
 • Henkilön ryhmittelytiedot: kummi, lähettäjä, Operaatio Joulun Lapsen kannattaja, Patmosplus-jäsen ja/tai Patmos-postin vastaanottaja
 • Lahjoittamiseen liittyvät tiedot: tiedot lahjoituskohteista ja tiedot lahjoituksista

Henkilön rekisteröityessä Patmosplus-ohjelmakirjastoon, hänen antamansa yhteystiedot tallentuvat Patmoksen lahjoittaja-asiakasrekisteriin (Sebacon).

Patmoksen sähköpostirekisteri (Mailchimp – sähköinen uutiskirjepalvelu) sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimitiedot
 • Henkilön osoitetiedot
 • Sähköpostiosoitetiedot
 • Henkilön jäsennumero rekisterissä
 • Henkilön ryhmittelytiedot: kummi, lähettäjä, Patmoksen uutiskirjeen vastaanottaja tai Operaatio Joulun Lapsen kannattaja
 • Tilastotiedot

Patmoksen nettisivujen sisällönhallintaohjelmisto (WordPress) sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimitiedot
 • Sähköpostiosoitetiedot
 • Nettilahjoittamiseen liittyviä tietoja lahjoituskohteista ja lahjoituksista

6.  Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, pankilta (lahjoitustiedot) ja postista (osoitteenmuutokset ja kuolintiedot). Keräämme tietoa myös digitaalisten kanaviemme kautta lähetetyistä viesteistä, kuten palautteista ja pyynnöistä.

7.  Miten Patmos suojaa henkilötietoja

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Patmoksen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Patmoksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salatut.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Patmoksen yhteistyökumppaneille Patmoksen toimintaan liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

9. Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Lähtökohtaisesti rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli Patmos käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, henkilötietojen siirto perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

10. Kuinka kauan Patmos säilyttää henkilötietoja

Henkilötiedot säilytetään aktiivisina rekisterissä niin kauan kuin henkilö on aktiivinen joko postin vastaanottajana tai lahjoittajana. Tämän jälkeen henkilötiedot passivoidaan, anonymisoidaan tai poistetaan.

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä aina, kun henkilö sitä itse vaatii.

11. Profilointi

Henkilötietoja voidaan profiloida lahjoituskohteiden ja lahjoitusvolyymin mukaan. Profilointia toteutetaan seuraamalla lahjoittajan kertymää.

Profilointia voidaan käyttää markkinointiviestien kohdentamisessa.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa säätiölle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Patmokselle. Patmos käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Patmos voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Patmos voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Voit halutessasi muuttaa sivustomme henkilöstötietoasetuksia täältä:
Muuta asetuksia

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

14. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee lähettää sähköpostitse Pekka Haapasaarelle, osoitteeseen pekka.haapasaari(at)patmos.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjepostilla alla olevaan osoitteeseen:

Patmos Lähetyssäätiö
Pekka Haapasaari
Pajuniityntie 1
00320 Helsinki

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 15.3.2021.