Patmos-blogi

Onko joulu pakanallinen vai kristillinen juhla?

Juha Ahvio Juha Ahvio on teologian tohtori, dosentti ja Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja.
Julkaistu:

Onko joulun juhlinta joulukuun 25. päivänä alkuperältään pakanallinen vai kristillinen tapa ja syntyikö Jeesus todella tuona ajankohtana? Varsin monet katsovat nykyään, että joulun alkuperä on nimenomaan ja ohjelmallisesti pakanallinen ja että on selvää, ettei Jeesus suinkaan syntynyt joulukuun 25. päivänä.

Kuten tuo esiin Kurt M. Simmons akateemisessa artikkelissaan ”The Origins of Christmas and the Date of Christ’s Birth”, Journal of Evangelical Theological Society 58/2 (2015), 299–324, näiden katsomusten, joiden mukaan joulunvietto on antikristillinen pakanallinen tapa, juuret ulottuvat uskonpuhdistuksen aikaan, jolloin jotkut radikaalipuritaaniset reformoidut suuntaukset Englannissa, Skotlannissa ja Amerikan siirtokunnissa alkoivat vaatia jopa joulunvieton kieltämistä. Näiden radikaalipuritaanien mukaan joulunvietto oli pakanallinen ja roomalaiskatolinen kauhistus, josta kristittyjen oli sanouduttava jyrkästi irti.

Toisaalta monet reformoidut teologit ja ajattelijat uskonpuhdistaja Jean Calvinista (1509–1564) alkaen myös puolustivat sekä joulunvieton kristillisyyttä että sitä historiallista näkökantaa, jonka mukaan Jeesus todella syntyi joulukuun 25. päivänä. Esimerkiksi juristi ja filosofi John Selden (1584–1654), aikansa oppineimpiin lukeutunut vaikuttaja, puolusti näitä molempia näkemyksiä vahvasti ja perusteellisesti.

Kurt Simmons toteaa artikkelissaan, että nykyään näkemystä joulunvieton pakanallisesta alkuperästä puolustetaan niin sanotun uskonnonhistoriallisen teorian (the History of Religions Theory) pohjalta ja näkemystä siitä, että Jeesus ei syntynyt joulukuun 25. päivänä, niin sanotun laskennallisen teorian (the Calculation Theory) pohjalta.

Uskonnonhistoriallinen teoria on peräisin 1600–1700-luvuilta ja periytyy radikaalipuritaanien linjauksista. Teorian keskeinen muotoilija oli saksalainen reformoitu teologi ja kielitieteilijä Paul Ernst Jablonski (1693–1757). Tämän joulu on pakanallista lainaa -teorian, jonka on perusteellisesti analysoinut tutkija Susan K. Roll teoksessaan Toward the Origins of Christmas (Kok Pharos, 1995), mukaan Rooman keisarina vuosina 270–275 hallinnut Aurelianus rakennutti vuonna 274 temppelin idässä saavuttamiensa voittojen kunniaksi ja perusti joka neljäs vuosi toistuvat urheilukisat. Nämä kisat perustettiin pakanallisen aurinkojumalan Sol Invictuksen, Voittamattoman auringon, kunniaksi.

Näihin Voittamattomalle auringolle perustettuihin kisoihin liittyy merkittävä historiallinen dokumentti eli varakkaalle Valentinus-nimiselle kristitylle valmistettu koodeksikäsikirjoitus, joka sisältää kuudennessa osassaan kalenterin vuodelle 354, niin sanotun Vuoden 354 kronografin. Tässä kalenterissa todetaan joulukuun 25. päivän kohdalla, että ”Voittamattoman syntymäpäiväksi tuolle vuodelle määrätään 30 urheilukilpailua”.

Saman koodeksin osassa 12 ja osassa, joka on omistettu vuosittaiselle marttyyrien muistamiselle, on myös viittaus Kristuksen syntymään. Tämän Depositio martirum -osan alussa todetaan, että Kristus syntyi Juudean Beetlehemissä joulukuun 25. päivänä. Tämä Depositio martirum -dokumentti on alkujaan vuodelta 336, mutta se päivitettiin koodeksia varten vuoteen 354 saakka. Dokumentti on järjestetty alkavaksi ja päättyväksi joulukuun 25. päivänä, mikä osoittaa, että joka tapauksessa vuonna 336 Roomassa Kristuksen syntymän päivämäärä aloitti kirkkovuoden.

Tämä dokumentti ja sen viite ovat varhaisin yksiselitteisen kiistaton julkinen todiste Jeesuksen syntymäjuhlan viettämisestä 25. joulukuuta.

Tästä syystä joulun alkuperä- ja ajankohtakeskustelun ratkaiseva lähtökohta on ottaa kantaa siihen, mikä on tämän dokumentin tarjoaman aineiston oikea tulkinta. Historiallinen fakta on, että sekä Voittamattoman auringon syntymäpäivä että Jeesuksen Kristuksen syntymäpäivä mainitaan samassa koodeksissa, ovat samana päivänä ja että molempia juhlittiin Roomassa.

Tästä näiden seikkojen samanaikaisesta esiintymisestä samassa kalenterikoodeksissa uskonnonhistoriallisen teorian kannattajat tekevät seuraavat tulkinnalliset johtopäätökset:

Jeesuksen syntymäajankohta on ensinnäkin johdettu Voittamattoman auringon syntymäajankohdasta. Toiseksi, koska viitatut juhlat ovat keisari Konstantinus Suuren hallitusajalta (306–337) ja koska hän ohjelmallisesti pyrki kristillistämään Rooman keisarikuntaa, tulee päätyä tulkintaan, jonka mukaan Konstantinus Suuri asetti paitsi joulujuhlan itsensä myös sen ajankohdan Roomassa Voittamattoman auringon juhla-ajankohdan mukaiseksi. Lisäksi tulkitaan seuraavasti:

Jeesuksen syntymään ja sen juhlintaan sekä talvipäivänseisaukseen liitetty aurinkosymboliikka, jota kirkkoisien aikaiset kristityt kirjoittajat usein soveltavat, on osoitus aurinkosynkretismistä, joka puolestaan vahvistaa sen, että joulun juhlinta omaksuttiin synkretistisesti Voittamattoman auringon juhlimisesta.

Nämä kaikki ovat siis tietyn historiallisen dokumentin sisältämän informaation tulkintoja. Näiden tulkintojen tehokkain tuki on ollut tieto siitä, että joihinkin kirkollisiin käytäntöihin todellakin on historian saatossa omaksuttu siellä täällä joitakin pakanallisia vaikutteita. Mutta lukeutuuko joulunvietto tällaisiin omaksumisiin? Tämä on ratkaiseva kysymys, johon uskonnonhistoriallinen teoria ei väitteestään huolimatta ole kuitenkaan koskaan pystynyt todistetusti vastaamaan myönteisesti.

Ei ole olemassa mitään suoraa historiallista todistetta sen puolesta, että joulukuun 17.– 23. päivinä vietetty Saturnalia-juhla, Voittamattoman auringon juhla tai pakanallinen talvipäivänseisaus olisi se todellinen lähtökohta, jonka kirkko olisi omaksunut ja johon kristillisen kirkon näkemys Jeesuksen syntymästä joulukuun 25. päivänä perustuisi. Ei ole olemassa yhtäkään – ei kirjettä, historiallista kuvausta eikä kirkolliskokouksen päätöstä eikä mitään muutakaan – kirjallista dokumenttia, joka tämän todistaisi. On olemassa vain epäsuora ja ohjelmallisen antikatolis-poleeminen oletus siitä, että mitä ilmeisimmin roomalaiskatolinen kirkko on näin menetellyt.

Todellisuudessa kaikki olemassa oleva historiallinen todistusaineisto osoittaa täysin päinvastaiseen suuntaan. Vallitseva kirkollinen käsitys oli tuolloin se, että tieto Jeesuksen historiallisesta syntymäajasta perustuu apostoliseen perimätietoon, ei mihinkään sen paremmin valtiollisiin kuin kirkollisiinkaan hallinnollisiin päätöksiin tai konstruktioihin. Esimerkiksi kirkkoisä Augustinukselle (354–430) oli selvää, että koska asiaa ei ole päättänyt mikään kirkolliskokous eikä mikään muukaan myöhempi kirkollinen elin, täytyy tämän yleisesti hyväksytyn tiedon olla peräisin luotettavasta apostolisesta perimätiedosta.

Tuon ajan valtiollisten vainojen karaisema ja veritodistajansa antanut kirkko asennoitui myös ohjelmallisen pakanuudenvastaisesti. Miksi yhtäkkiä joulu ja sen juhliminen Kristuksen syntymäjuhlana olisi tuosta vain hyväksytty keinotekoisten pakanallisten esikuvien perusteella? Ja jos todella olisi ollut tarkoitus korvata Auringon juhla Kristuksen syntymäjuhlalla, miksi tämä yhteys jätettiin niin julkisesti näkyviin? Tällainen ei olisi ollut PR-taktisesti millään tavalla hyvä ratkaisu.

Sen sijaan on täysin mahdollista ja vieläpä paljon perustellumpaa nähdä siten, että Voittamattoman auringon juhla ja Kristuksen syntymäjuhla ja sen kristillinen ajankohta esiintyvät julkisesti rinnakkain samassa kalenteridokumentissa, koska keisari Aurelianus valitsi Voittamattoman auringon uudeksi festivaalipäiväksi juuri kristittyjen jo ennalta ja alkujaankin tunnetusti viettämän joulukuun 25. päivän, koska tämä päivämäärä joka tapauksessa jo oli laajalti kannatettu ja juhlittu ennestään. Aurinkokultin uudelleen esiin nostamisessa oli kyse 200-luvun lopun epätoivoisesta yrityksestä vielä kerran pysäyttää kristinuskon voitokas eteneminen Rooman imperiumin keskuudessa ja nostaa pakanuus uuteen nousuun uuden Aurinko-henkisen juhlapäivän voimin.

Todellisuudessa talvipäivänseisauksen aikainen kristittyjen viettämä ja apostoliseen perinteeseen nojaava Kristuksen syntymäjuhla joulukuun 25. päivänä oli varhaisempi ja normatiivisempi esikuva, johon Aurinko-jumalan kulttia puolestaan yritettiin sovittaa.

Kirkkoisien aikaiset kristilliset kirjalliset lähteet osoittavat, että joulujuhlaa joka tapauksessa vietettiin Espanjan alueilta alkaen aina Turkin alueille. Roomassa tapahtunut temppelin rakentaminen ja urheilukilpailuiden määrääminen ei pysty tätä näin laaja-alaista joulunviettoilmiötä selittämään. Kuten kirkkoisä Khrysostomos (347–407) toteaa 300-luvun lopulla, joulua vietettiin Roomassa jo sikäläisen kristillisen seurakunnan alusta alkaen ja vanhaan perinteeseen nojaten. Joulunvietto ei suinkaan alkanut vasta 300-luvulla.

On toki selvää, että valtiollisten vainojen ajan kirkko ei voinut julkisesti juhlia joulua Kristuksen syntymäjuhlana, joten kirjallinen dokumentaatio tällaisesta juhlimisesta on niukkaa. Mutta esimerkiksi varhaiset hymnit, rukoukset ja muu kirkollinen tuon aikainen aineisto osoittavat, että Kristuksen syntymän juhlaa toki sinänsä vietettiin.

Historiallisten tosiasioiden nojalla on pakko todeta, että joulunvietto ei ole alkuperältään pakanallista eikä lainaa Aurinko-jumalan kultista, vaan omintakeinen kristillinen juhla ja instituutio, jonka ajankohta nojaa sekin selkeään kristilliseen ja apostoliseen perimätietoon.

Joulu on siten alkujaankin nimenomaan kristillinen juhla.

Niin kutsuttu laskennallinen teoria, jonka muotoili ensimmäisenä ranskalainen roomalaiskatolinen pappi ja modernistinen kirkkohistorioitsija Louis Duchesne (1843–1922) 1800-luvun lopulla, puolestaan katsoo, että päivämäärään 25. joulukuuta on päädytty Jeesuksen sikiämisen ajankohdasta laskemalla. Sikiämisen ajankohta laskettiin oletetusta Jeesuksen kärsimyksen ajankohdasta. Tämän teorian mukaan laskemiskokonaisuuteen vaikutti myös rabbiinisesta juutalaisuudesta omaksutuksi oletettu ja sovellettu ajatus niin sanotusta ”integraalisesta ajasta”. Tämän ajatuksen mukaan Israelin suuret patriarkat ja profeetat tyypillisesti kuolivat aina samana päivänä kuin olivat syntyneet, useimmiten pääsiäisenä tai lehtimajajuhlan aikana. Tällöin, Duchesnen tekemän oletuksen pohjalta, päädyttiin seuraaviin johtopäätöksiin:

Koska varhaiset kristityt kirjoittajat esittivät Jeesuksen kuolleen maaliskuun 25. päivänä, ”integraalisen ajan” teoria edellyttää Jeesuksen syntymän ilmoittamisen ja sikiämisen tapahtuneen myös 25. maaliskuuta, jolloin syntymä olisi tapahtunut yhdeksän kuukautta myöhemmin eli 25. joulukuuta. Tätä teoriaa puolusti vahvasti hieman myöhemmin liturgiikan professori Thomas J. Talley (1924–2005), jonka näkemyksiin tämän teorian kannattajat edelleen vetoavat.

Tämä teoria on kuitenkin erittäin ongelmallinen. Kirkkoisien aikaiset eli varhaiset kristilliset kirjoittajat eivät todellisuudessa kuitenkaan sovella rabbiinista kahden päivämäärän eli syntymän ja kuoleman ajankohdan mallia, vaan tästä oleellisesti poikkeavaa kolmen ajankohdan mallia: ilmoitus syntymästä ja sikiäminen, syntymä sekä ylösnousemus, jolloin tärkeät päivämäärät ovat maaliskuun 25., joulukuun 25. päivä ja maaliskuun 25. päivä Jeesuksen kuoleman ja siihen liittyvän ylösnousemuksen ajankohtana. Teorian kannalta erittäin ongelmallista on, että laskennallinen teoria ei ole koskaan pystynyt selittämään tätä kolmiosaisen mallin käyttöä kaksiosaisen mallin sijasta.

Mutta mihin tämä kolmiosainen malli puolestaan todellisuudessa nojaa? Malli ei suinkaan perustu rabbiiniseen ”integraalisen ajan” oletukseen eikä Jeesuksen kuoleman ajankohtaan nojaaviin laskelmiin, vaan omintakeiseen kristilliskirkolliseen ja apostoliseen sekä alkujaan Jeesuksen äidin Marian antamaan luotettavaan informaatioon ja sen välittäneeseen perimätietoon Jeesuksen syntymän ajankohdasta eli joulukuun 25. päivästä.

Esimerkiksi Sextus Julius Africanus (160–240), varhaisin kristillinen almanakkaspesialisti, kannatti kolmiosaista mallia ja katsoi Jeesuksen syntyneen 25. joulukuuta. Samoin varhaisen kirkon merkittävimpiin teologeihin lukeutunut Hippolytos Roomalainen (170–235) kannatti kolmiosaista mallia ja katsoi Jeesuksen syntyneen 25. joulukuuta. Myös Rooman varhainen piispa Telesforus, joka toimi piispana vuosina 126–137 ja jonka roomalaiskatolinen perinne lukee varhaiseksi paaviksi, johti erityistä joulujumalanpalvelusta joulukuun 25. päivänä. Samoin Antiokian piispa Teofilos (115–181) piti joulukuun 25. päivää Jeesuksen todellisena syntymäpäivänä.

Huomaa, että kaikki nämä historialliset viitteet joulukuun 25. päivän pitämisestä Jeesuksen todellisena syntymäpäivänä ovat ratkaisevasti varhaisemmalta ajalta kuin Vuoden 354 kronografi. Näkemys joulukuun 25. päivästä Jeesuksen syntymäpäivänä ei yksinkertaisesti voi olla peräisin vasta 300-luvulta.

Historiallinen tosiasia on, että kirkon piirissä vallitsi hyvin varhain vahva vakaumus siitä, että Jeesus todellakin on syntynyt joulukuun 25. päivänä ja että tätä päivää tuli viettää jouluna. Mutta koska tämä vakaumus ei voi perustua mihinkään aurinkosynkretismiin eikä sitä ajaneisiin myöhempiin valtiollisiin päätöksiin eikä myöskään mihinkään kirkolliseen hallinnolliseen päätökseen eikä käskyyn, on tämän vakaumuksen ja sen pohjalta harjoitetun juhlimisen täytynyt perustua johonkin muuhun vahvaan ja arvovaltaiseen lähteeseen. Tämä lähde on arvovaltainen apostolinen perimätieto.

Kirkkohistoriallisesta rautalangasta on syytä vääntää tämäkin ajoituksellinen fakta: Perimätieto, jonka mukaan Jeesus todella syntyi joulukuun 25. päivänä, edeltää ratkaisevasti myös varsinaisen roomalaiskatolisen paavinkirkon muodostumista. Kyse on yleisesti kristillisestä perimätiedosta, ei suinkaan mistään erityisestä roomalaiskatolisesta perimätiedosta. Ja muistaa kannattaa sekin, että Beetlehemin alueella paimenia on voinut hyvinkin olla kedolla laumaansa paimentamassa tuohon vuodenaikaan ja vuorokaudenaikaan.

Kuten Kurt M. Simmons osoittaa edellä viitatun artikkelinsa sivuilla 321–324 ja kuten tohtori Taylor Marshall osoittaa 24.12.2012 päivätyssä artikkelissaan ”Yes, Christ Was Really Born on December 25: Here’s a Defense of the Traditional Date for Christmas”, myös Raamatun ilmoituksen eli 1. Aikakirjan luvun 24 jakeiden 7–18 ja Luukkaan evankeliumin luvun 1 jakeiden 5, 23–24, 26, 36 ja 42 mukaan Herran Jeesuksen Kristuksen syntymä ajoittuu joulukuun 25. päivälle. Tähän päädytään, kun historiallisesti tiedämme Babylonialaisessa talmudissa olevan rabbi Jose ben Halaftan lausunnon ja saksalaisen teologin Joseph Heinrich Friedliebin (1810–1900) tutkimusten nojalla, että Joojaribin papillinen osasto oli palveluvuorokierrossa silloin, kun roomalaiset tuhosivat Jerusalemin temppelin elokuussa eli Av-kuussa vuonna 70 jKr. Tästä päätellen tiedämme, että Abian osastoon kuulunut Johannes Kastajan isä, pappi Sakarias, suoritti palvelusvuoroaan Tisri-kuussa eli syyskuussa, jolloin Luukkaan tiedonantojen pohjalta niin ikään tiedämme Johanneksen saaneen alkunsa syyskuussa ja syntyneen kesäkuussa. Koska Jeesus oli puoli vuotta Johannes Kastajaa nuorempi, syntyi Jeesus joulukuussa.

Jeesus syntyi historiallisesti todellakin joulukuun 25. päivänä.

On myös niin, että raamatullisesti tarkasteltuna joulun ja joulukuusen ydinsanoma on mitä kristillisin. Raamatullis-kristillisiin lähtökohtiin ja raamatullis-pelastushistorialliseen symboliikkaan nojaavat myöskin varhaisten kristillisten kirjoittajien soveltamat vuodenaika-analogiat valon vähenemisestä ja lisääntymisestä sekä pimeyden väistymisestä. Varsin raamatullisista syistä varhaiset kristilliset kirjoittajat näkivät päivänseisausten ja päiväntasausten liittyvän oleellisesti Jeesuksen Kristuksen sikiämisen ja syntymän sekä kuoleman ja ylösnousemuksen vaiheisiin ja ajankohtiin.

Psalmin 19 jakeet 1–7 viittaavat analogisesti Kristukseen, jonka voittoisa ylösnousemus kuolleista oli ikään kuin auringon nousu, ”Se on niin kuin ylkä, joka tulee kammiostaan…eikä mikään voi lymytä sen helteeltä…” Malakian kirjan luvun 4 jakeiden 1–3 mukaan Kristus on ”vanhurskauden aurinko”, jonka ”siipien alla” on ”parantuminen”. Luukkaan evankeliumin luvun 1 jakeiden 78–79 mukaan Jeesuksen Kristuksen sikiäminen, inkarnaatio ja syntymä oli ”aamun koitto korkeudesta, loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa…” Ilmestyskirjan luvun 22 jakeen 16 mukaan Kristus on ”kirkas kointähti”. Kristuksen sikiäminen, inkarnaatio, syntymä, maanpäällinen toiminta ja ruumiilliseen ylösnousemukseen ja taivaaseenastumiseen huipentunut sovitustyö on todellakin merkinnyt Vanhurskauden Auringon voittoisaa nousua ja synnin ja kuoleman talven ja pimeyden ratkaisevaa taittumista. Kristus on Voittaja ja Valkeus, kuten Jesajan kirjan luvun 9 jakeet 1–6 profeetallisesti ennakoivat ja kuten Johanneksen evankeliumin luvun 1 jakeet 4–5, 9 ja 14 suoraan ilmoittavat.

Ovatko nämäkin Pyhän Hengen sanainspiraatiossa kirjoitetut raamatulliset astronomistyyppiset termit ja käsitteet oire jostain aurinkosynkretismistä? Tuskin ovat.

On syytä ymmärtää, että vihreä kuusi, joulukuusi, joulupuu, julistaa ja symboloi juuri tätä kristologista totuutta: Raamatun Kristuksessa ja vain Hänessä on valkeus, vehreys ja uusi ja hedelmällinen elämä pimeyden keskellä.

Raamatussa puu toisaalta symboloi sekä Jumalan totuutta ja elämää Kristuksessa ja Hänen työnsä hedelmissä että toisaalta myös pakanallista epäjumalanpalvelusta, väärää kulttia, riippuen asiayhteydestä. Puusymbolien käyttö pakanallisen epäjumalanpalveluksen yhteydessä on esillä esimerkiksi Jeremian kirjan luvun 17 jakeessa 2 ja Hesekielin kirjan luvun 20 jakeessa 28. Mutta sen sijaan Jumalan tahdon mukaisessa symbolikäytössä puu on esimerkiksi 1. Mooseksen kirjan luvun 2 jakeessa 9 ja Ilmestyskirjan luvun 2 jakeessa 7 sekä luvun 22 jakeissa 1–2, kuten myös Sananlaskujen kirjan luvun 3 jakeissa 13–18 ja luvun 11 jakeessa 30.

Myös Jeesuksen risti on alkujaan pakanallinen roomalainen teloitusväline. Mutta samalla Jeesuksen ristinpuu on Elämän puu, Kristuksesta ja Hänen työstään käsin tulkittuna ja Jumalan omasta suvereenista säädöksestä.

Kristittyjen joulujuhlassa käytetty vihreä puu, joulukuusi, symboloi raamatullisten esikuviensa ja analogioidensa mukaisesti Jumalan antamaa elämän lahjaa, pelastusta, Kristusta, ja Hänessä tapahtuvaa koko luomakunnankin uudistumista. Kristillisen joulun symbolilla, joulukuusella, suomalaisittain saksalaislähtöisellä joulukuusella, on suora symbolinen yhteys kristinuskon ydinsanomaan pelastuksesta Kristuksessa, evankeliumiin. Tämä on kristillisen joulukuusen symbolinen merkitys. Joulukuusi on mitä kristillisin symboli, joka täytyy uudelleen löytää juuri tällaisena.

Vanhojen kristillisten joulusymbolien vastustaminen tai niiden poistaminen on mitä turmiollisinta. Tällainen vastustaminen edistää ateismia, antikristillisyyttä ja sekularismia sekä on hengellisesti suorastaan harhaoppista.

Joulu joulukuusineen julistaa Kristuksen ja kristinuskon voittoa pakanuudesta ja kuolemasta. Uutena vuotena tulee jokaisen kristityn perhekunnan uudistaa sitoumuksensa armonliittoon ja sen velvollisuuksiin Kristuksessa.

Valkeus, Kristus, uusi elämä, voittaa! Joulu joulukuusineen on vallattava jälleen takaisin Kristukselle, joulun Herralle, jolle ne alkujaankin ovat kuuluneet.

Joulu joulukuusineen on mitä kristillisin juhla.

Tätä totuutta on hyvä mietiskellä ja samalla kuunnella itävaltalaisen Sigrid & Marina -schlagerduon esittämää perinteisten joululaulujen sikermää ”Traditionelle Weihnachtslieder-Medley”.

Hyvää ja siunattua joulua Herran vuonna 2022!                      

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (22)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 1. Pasi Suominen

  Me kuljemme kuin unessa perinnäistavoissamme ja tottumuksissamme, toistaen mitä olemme tottuneet kuulemaan. Vaikka meillä on tieto, niin se ei siirry käytäntöön.

  Me rukoilemme niin kuin Herra opetti, ”Pyhitetty olkoon Sinun Nimesi.”

  Sitten me käytämme Herran Nimestä kreikannos-suomennos-väännöstä.
  Herran Nimi ei ollut aivan varmasti kreikkalainen mitään tarkoittamaton. Tai jos nyt etsii tarkoitusta, niin ”jee” on kuin yes. ”Sus” on sitten hepreaksi hevonen. Siis miten kunnioitetaan? Sitten vielä väännetään monella tapaa eri kielissä.

  Herran Nimi on Jeshua (Pelastus, Voitto ja kaikkinainen hyvä).

  Sitten on vielä kreikkalaisperäinen sana ”Kristus”. Sen sijaan olisi myös paljon parempi käyttää heprealaista sanaa
  ”HaMasiach” (Ha on määrätty artikkeli, ja Masiach on Voideltu).

  Kun Herra syntyi, Hän oli Juutalaisten Kuningas, ja kun Hän kuoli Hän oli Juutalaisten Kuningas, ja kun Hän tulee takaisin Hän tulee Israeliin ja on Juutalaisten Kuningas. Lisäksi Hän on tietysti koko maailmankaikkeuden Herra, ja juutalainen, ei kreikkalainen.

  Suomen kielessä ei voida mitenkään perustella kenenkään nimen vääntämistä kreikan kielen mukaisesti.
  Raamatun ilmoituksen mukaan kaikki nimet ovat vielä erityisen tärkeitä.

  Joten toivon, että suhtaudumme Herran Nimeen niin kuin rukoilemmekin: ”Pyhitetty olkoon Sinun Nimesi. ” Aamen, Aamen.

  • Simo Kiviranta

   Uusi Testamentti kirjoitettiin ensin kreikaksi. Yeshuan nimi oli tarpeen kääntää sille kielelle esim. Voideltu-nimen osalta, jotta he olisivat ymmärtäneet ja osanneet lausua sen.

 2. tosion

  Historian valossa Jeesus on todellinen ja elänyt, sen todistaa pilatuksen kirjoittamat kirjoitukset ja muutkin kirjoitetut dokumentit. Joulun pakanallisuus tulee siitä, että samaan aikaan vietetään joulupukkia, joka on hahmoteltu Jumalan kaltaiseksi. Joulupukki tietää mitä lahjoja lapset tarvitsevat ja tontut kurkkivat ikkunoista onko lapset olleet kilttinä. Lentelee taivaalla rekineen ja kerkeää toimittaa lahjat koko maailman lapsukaisille. Toisissa paikoissa hän tulee kotiin valkopartana ja toisissa korsteenista puhtaana ja laittaa lahjat sukkiin ja poistuu samaa tietä. Ilmeisesti siellä päin ei tarvitse sitten nuohoojaa. Kun sitten lapsukaiset kasvavat niin totuus paljastuu ja se olikin valhetta. Siitä puhutaan jekkuna, kun vanhemmat näkevät siinä joulun ilo juhlaa. Olisiko aika kertoa jo lapsille suoraan, että pukkia ei ole korvatunturilla asumassa eikä olemassa. Tälle traditiolle voitaisiin jo sanoa heipat. Raamatun Jeesus on todellisuus ja vapahtajan pelastus sanoman kertominen lapsille ja aikuisille on parasta todellisuutta. Joulupukki edustaa vastustajaa valehtelijaa ja Kristus todellista pelastajaa. Iankaikkinen sielun tulevaisuus perustuu tosia-asioiden puhumiseen ja tekemiseen. Valheen isä on sitä toista maata, jossa ei asu yhtään totuutta. Karmeaa kun sen ymmärtää. Raamattu on todellinen joka suhteessa ja siksi joulu on hyvää aikaa viettää ja kunnioittaa elävää Jumalaa ja hänen rakasta Poikaansa Jeesusta Kristusta. Silloin pelastuvat lapset ja aikuiset. Hengellistä viettämistä ei liian paljon ole, että tämä juhla lauluineen ylistää ja juhlistaa ja Luojan enkelit iloitsevat niin kuin Jeesuksen syntymän aikaan. Jeesus tuli julistamaan jumalan valtakunnan evankeliumia, sitä varten Hänet lähetettiin. Olkaa siunattuja ja viettäkäämme rauhallisin mielin joulujuhlaa. Jumalalle kunnia korkeudessa ja maassa rauha.

 3. Tapani

  Olipas erittäin hyvä ja analyyttinen artikkeli kansainvälisine lähteineen Juha Ahviolta.

 4. Kaia

  Olen toivotellut läheisille ja ystäville joulua, mutta itse vietän täällä kyllä Saturnaliaa palvoen voittamatonta Aurinkoa. Oli sentään kirkas päivä! Kevättä kohti! Kiitos Ridley Scottin ”Raised by Wolves”, tuli ajateltua mithralaisia ja luettua heistä vähän enemmän..
  Sol Invictus! Voittamattoman auringon nimeen!

 5. Pasi Suominen

  Ei löydy Raamatusta koko joulua, joten ei kuulu kristillisyyteen. Hanukka, temppelin vihkimisen juhla löytyy sentään edes mainintana.
  Sola scriptura -periaatteen mukaisesti joulu on syytä perua. Samalla kertaa poistettavien joukkoon joutaa sakramentit, ja samalla periaatteella.

 6. Pasi Suominen

  Mihin olet Juha unohtanut Sola scriptura-periaatteen? No joo, sitä ei ole Raamatussa noilla sanoilla, mutta periaate kyllä löytyy.

  Jeshua HaMasiach puolustautui kiusaajaa vastaan: ”Kirjoitettu on…” ja ”taas on kirjoitettu…” ja ”Sillä kirjoitettu on…”
  Mutta saatana ei voinut väittää vastaan. Jos kirjoituksissa olisi ollut jotain väärin tai ristiriitaista, niin saatana olisi tiennyt sen ja sanonut esimerkiksi: ”Mitä niihin kirjoituksiin vetoat, onhan siellä väärin ja ristiriitaisuuksia. ” Mutta niin saatana ei voinut sanoa. Näin vihollinen todisti epäsuorasti, että kirjoitukset ovat luotettavat.
  Vielä saatana olisi saattanut vähätellä kirjoitusten luotettavuutta sanomalla vaikka, että ”älä nyt sentään tuollaista ihan tosissasi väitä” tms., mutta niin saatana ei sanonut koska ilmeisesti tiesi, että kirjoitukset ovat niin tarkasti laadittu Pyhän Hengen ohjauksessa, että saatana olisi saanut heti tuomionsa Pyhän Hengen pilkasta.

  Mutta Hän vastasi ja sanoi: ”Jokainen istutus, jota Minun Taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.
  Matt 15:13

  Mitä sitten, jos ei noudata em. käskyä, ja revi joulun istutusta pois, vaikka sen hedelmä on pikkujoulut ja avioerot? Vastaus löytynee seuraavista.

  Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös Hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana.”
  1 Sam 15:23

  ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan Rakkautta Totuuteen, voidaksensa pelastua.
  2 Tess 2:10

  Joh 5:43
  ”Minä olen tullut Isäni Nimessä, ja te ette ota Minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.”
  Em. saa sen käsityksen, että joulu saattaa olla antikristusen syntymäpäivä.

  Jeshuan HaMasiach’in syntymäpäivä lienee Lehtimajojen juhla.
  YLT-käännöksessä, Joh 1:14
  ”And the Word became flesh, and did tabernacle among us…”
  Lisäksi, kun Herra tulee takaisin, niin Sak 14:17
  ”Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta.”
  Em. on ilmeisesti kova rangaistus, kun infrastruktuuri on tuhottu.

  ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.
  Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.
  1 Kor 2:13, 14

  Kuka olisi vastustanut keisarin määräystä, kun juuri oli kidutettu uskovia sankoin joukoin kuoliaaksi?

  Joulu on peruutettu, koska se ei ole Raamatussa, eikä ole Jumalan istutus.

 7. Filos

  Amen! Kiitos tohtori Ahviolle erinomaisesta kirjoituksesta. Ei enää paremmin voisi rautalangasta vääntää. Tästä huolimatta ei taida löytyä rautalankaa, josta vääntämällä saisi kaikki ymmärtämään, että joulu on mitä kristillisin juhla ja juuri oikeaan aikaan.
  Miettikää tätä: Jumala tuli ihmiseksi ottamaan pois maailman synnin. Jos tämä ei ole juhlimisen arvoinen asia, niin mikä sitten?
  HYVÄÄ JOULUA JA SIUNATTUA UUTTA VUOTTA!

 8. julkinensana

  Katolisen kirkon ensyklopedia sanoo, ettei joulu ollut mukana varhaisempien kirkon juhlien listalla. Katolisen kirkon ensyklopedian mukaan ensimmäinen maininta Jeesuksen syntymän ajankohdasta olisi ollut Kleemens Aleksandrian mainitsema toukokuun 2. päivä. 200-luvulta lähtien Jeesuksen syntymän ajankohdan on sanottu olleen huhtikuun 19. tai 20. päivä, maaliskuun 28. päivä, huhtikuun 2. päivä, marraskuun 18. päivä ja tammikuun 6. päivä jne.

  Kristillisen kirkon historiassa Rooman kirkon piispan lausumana joulu joulukuun 25. päivänä mainitaan ensi kerran historiassa 336 jKr. – 25 Dec.: natus Christus in Betleem Judeae – Joulukuun 25 Kristus syntyi Betlehemissä Juudeassa. Kirkon sisällä oli monia erilaisia päivämääriä Jeesuksen syntymän ajankohdaksi ja vasta 354 jKr. Rooman kirkon piispa Liberius määräsi Jeesuksen viralliseksi syntymäpäiväksi joulukuun 25. päivän. Joulukuun 25. päivä valikoitui Rooman kirkon toimesta Jeesuksen syntymäpäiväksi tietyn syyn takia:

  Otavan Suuri Ensyklopedia:
  ”Joulun pakanallinen tausta ja keskiajan perintö: Kristillinen joulu siirrettiin joulukuun 25. päivän kohdalle n. 350-luvulla. Vanhempi juhlapäivä oli tammikuussa, loppiaisena, ”epifanian” kohdalla. Kristuksen syntymän ajankohdasta on ollut monia erilaisia tulkintoja ja laskelmia. Se on sijoitettu esim. kevääseen tai syksyyn. Sen sijaan mikään traditio ei sido sitä joulukuuhun. Syyt ovat toiset. Roomassa vietettiin keisari Aureliaanuksen toimesta joulukuun 25. päivää auringonjumalan syntymäpäivänä, ”Dies natalis solis in victi”. Tällä oli yhteyksiä itämaisiin uskontoihin, mm. Mitran kulttiin. Päivämäärä johtui siitä, että juliaanisen kalenterin käyttöönoton aikoihin talvipäivän seisaus sattui joulukuun 25. päivän kohdalle. Kristillinen kirkko menetteli juhlan suhteen samoin, kuin monesti muulloinkin. Se ei ryhtynyt taistelemaan sen suosiota vastaan, vaan omaksui sen, ja siirsi sille kristillisen sisällön. Joulun muodostamiseen vaikutti tämän lisäksi kaksi muuta Rooman valtakunnan alueella viettyä juhlaa; ensimmäinen saturnaalia ja toinen kalendai.”

  Rooman kirkko säilytti pakanalliset perinteet siirtäen näihin pakanallisiin perinteisiin kristillistä sisältöä, mutta samaan aikaan kirkon varhaisina aikoina kirkko salli jäsentensä viettävän esim. Saturnaalia juhlaa. Jeesuksen syntymäjuhla joulukuun 25. päivänä perustuu pakanalliseen perinteeseen, ei Raamatun opetukseen.

 9. KHL

  Mielenkiintoinen blogi, jossa oli aivan uuttakin asiaa, mm. se, että mahdollisesti jo ennen 300-lukua kristityt ovat juhlineet Kristuksen syntymää. Tuosta joulu-sanan etymologiasta tai joulun nimestä eri kielissä: englanninkielinen nimihän on Christmas, suomeksi Kristus-messu; meillä ”joulu” joka tulee muinaisskandinaavisesta pakanallisen juhlan nimestä ”yule”. Se on varmaan ollut skandinaavien juhla, jota on vietetty samaan aikaan kuin nyt juhlimme Kristuksen syntymää. Eihän juhlan nimi vielä tee siitä pakanallista tai kristillistä vaan sen sisältö, joka meille siis on Jeesus Kristus, hänen syntymänsä.

  Jos kristityt ovat jo niinkin varhain, mitä Juha Ahvion blogista ilmenee, juhlineet Vapahtajansa syntymää, juhlan nimi silloin ennen oli kai suunnilleen Kristus-messu tai Kristuksen syntymäjuhla, Italiaksihan ”hyvää joulua” on ”buon natale”, joka viitannee syntymään (natalita = syntyvyys). Mitä taas tulee Jumalan lakiin, eihän messiaamme syntymän juhlistamista voi pitää kiellettynä, joskaan ei se pakollistakaan ole. Kristitythän eivät ole sidottuja Mooseksen kautta annettuun rituaalilakiin (emmehän me esim. ympärileikkaa poikalapsia). Miksi emme siis juhlisi Vapahtajamme syntymää, niiden juhlaruokien äärellä, jotka meidän mielestämme ovat sopivia? Emmehän me myöskään ole sidottuja juutalaiseen lakiin puhtaista ja epäpuhtaista ruuista.

 10. Kommentattori

  Kirkkoteologien keskenään ristiriitaiset mielipiteet eivät todista mitään Jeesuksen syntymän ajankohdasta ja sen mahdollisesta viettämisestä alkuseurakunnassa. Sen sijaan tieteellisesti voidaan todistaa, ettei Jeesus ole voinut edes syntyä joulukuussa vaan pikemminkin syksyllä. Raamatussa ei ole mitään tietoa joulun vietosta eikä myöskään käskyä viettää sitä.

  Sen sijaan on paljon kirjallisia dokumentteja siitä, miten katolisen kirkon johto teki päätökset hyväksyä joulu juhlien luetteloon, koska eurooppalaisissa pakanauskonnoissa vietettiin erilaisia keskitalven juhlia. Maallikon näkökulmasta tähän asiaan on helppo perehtyä vaikka katsomalla David Pawsonin luennon: The ”Traditions of Christmas – The Truth About Christmas”, joka löytyy Youtubesta.

  • Jukka

   Tuosta ajankohdan todistamisesta, ottamatta kuitenkaan kantaa itse syntymän ajankohtaan. Täsmennyksenä siihen, mihin tiede kykenee:

   Tiede ei voi eikä sen tehtävänäkään ole todistaa jotain aisaa todeksi. Voidaan esittää enemmän tai vähemmän päteviä ja arvioitavia argumentteja, joiden pohjalta sitten jotakin hypoteesia pidetään vahvimpana – toistaiseksi voimassa olevan tiedon puitteissa. Mielenkiintoista toisaalta pohdiskella erilaisia teorioita tai hypoteeseja…

   Todistaminen kuuluu matematiikkaan ja logiikkaan – tai oikeidenkäyntteihin.

   Joulu kristillisenä juhlana ei välttämättä määräydy katolisen (ei vain roomalaiskatolisen) kirkon virallistamisen kautta, vaikka yhteiskunnallisesti merkittävää olisikin. Vähemmän tietoa lieneen yleisesti kaksoisvirran maain tavoista?

   Ns. ”pakanallisille” symboleille tai tavoille on hyvinkin voitu antaa kristillisiä uusmerkityksiä. Vähän niinkuin ”tietty porukka” on ”ominut” sateenkaarisymboilin uuteen tarkoitukseen, antaen sille uuden sisällön.

 11. Bux

  Juhalla jäi nyt käsittelemättä joulun etymologia.

  Joulu = Yule = kekri

  Niin ikään jäi kysymättä miksi kinkku, tuo viikinkien eniten arvostama uhrilahja, on joulupöydän kunkku.

 12. PJH

  Jumala on ilmoittanut Raamatussa juhla-ajat – joulua ei ole lisätty niiden joukkoon Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen jälkeenkään. Kristilliseen uskoon on sekoittunut paljon antikristillisiä tapoja alkuseurakunnan jälkeen ja joulu on todella pakanallinen. Jokainen voi toki pitää kynsin ja hampain pitää kiinni näkemyksestään ja perusteluja aina löytyy puolesta ja vastaan aiheesta kuin aiheesta. Jumalalla on totuus tämänkin asian suhteen. Entä jos hiljentyisi Herran eteen ja ihan tyhjältä pöydältä käsin ilman ennakko-oletuksia kysyisi Hänen näkemystään tästä asiasta? Ihmisviisaus on aina vain ihmisviisautta.

 13. Erkki Hänninen

  Kiitos tri Ahvio tästä artikkelista!

  Katsoimme vaimoni kanssa joskus Tv:stä edesmenneen Jumalan miehen David Pawsonin ohjelman Jeesuksen syntymästä. Se oli hyvin asiallinen ja raamatullinen opetus/selvitys Jeesuksen neitseellisestä sikiämisestä, neitseestäsyntymisestä yms. meille kristityille luovuttamattomista totuuksista.

  David Pawson ei itse viettänyt Joulua.
  Hän totesi myös, etteivät reformoidut kristityt aikoinaan viettäneet sitä.

  On eräitä kristillisperäisiä kultteja, kuten mm. rakkaan lankomieheni uskonto, jotka eivät Joulua hyväksy. Toki heitäkin on suvaittava, onhan maassamme uskomisen ja omantunnon vapaus.

  Kuitenkin, myös meidän vaatimattomassa kodissamme vietetään Jeesuksen syntymäjuhlaa, Joulua, sukupolvien mittaisia kristillisiä perinteitä noudattaen. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kunniaksi!

  Hyvää ja Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa Joulua, ihan kaikille luoduille!

 14. lähettiläs

  Raamatussa ei ole ainuttakaan käskyä viettää joulujuhlaa. Sen takia Jeesus, apostolit eikä alkuseurakuntakaan viettäneet joulua.

  Raamatussa on sen sijaan käsky olla lisäämättä lakiin siis myös juhliin mitään käskyä. Joulu on tullut klassiseen kristinuskoon sen takia, ettei pakanat suostuneet luopumaan jouluna viettämistään pakanallisista juhlista, joten kirkko omaksui ne, jotta pakanat suostuivat liittymään katolisen kirkon jäseniksi.

  Sekin on täysin selvää, ettei paimenet olleet yöllä kedolla joulukuussa, koska silloin Israelin vuorilla Betlehemissä voi olla luntakin. Israelissa karja oli talvella eläintalleissa, joten silloin ei olisi Joosefille ja Marialle löytynyt majoitusta myöskään eläintallista, jotka olivat tupaten täynnä karjaa. Verollepanoa on myös mahdoton järjestää talvella.

  Jeesus syntyi syksyllä viljankorjuun jälkeen. Joulu on klassisen kristinuskon juhla, jota ei ole Jumala käskenyt viettää. Jos joku on toista mieltä, niin olkaa hyvä ja siteeratkaa sellaista jaetta Raamatusta, jossa on sellainen käsky. Itse en laita mitään painoarvoa katolisen kirkon perinteille enkä katolisten kirkkoteologien puheille, koska kristinuskossa on sola scriptura -periaate.

  ”Noudattakaa tarkoin kaikkia niitä käskyjä, jotka minä annan teille. Älkää lisätkö niihin mitään älkääkä poistako niistä mitään.” (5 Moos 12:32)

  ”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan.” (Matt 5:17-20)

  • Jukka

   Arvoisa Lähettiläs,
   Mistä tiedät, etteivät ns.alkukristityt (keitä he olivat?) viettäneet joulua? Se, että niin ei Raamatussa kerrota, ei toki tarkoita, ettei niin olisi voinut olla.

   • lähettiläs

    Alkuseurakunta noudatti lakia apostolien johdolla. Laissa on kielletty lisäämästä käskyjä lakiin, minkä takia he eivät viettäneet joulua ja minkä takia Raamattu ei kerro joulusta mitään. Apostolit olivat kaikki messiaanisia juutalaisia, jotka eivät noudattaneet roomalaisia pakanajuhlia, saatikka olleet edes kaikista niistä tietoisia. Sen sijaan he kävivät päivittäin Jerusalemin temppelissä, jossa vietettiin laissa mainittuja juhlia.

    ”Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen, ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin.” (Ap.t 2:42-46)

    • Jukka

     Tarkoitatko, hyvä Lähettiläs, että alkuseurakunta koostui vain ja ainoastaan juutalaisista?

     Näin varmasti pääasiasssa koostui. Mutta pakanoitakin kääntyi, ja riitojakin syntyi; heille ei vaadittu Mooseksen lakia noudatettavaksi. Me täällä pohjoisessa olemme pääsääntöisesti pakanakristittyjä, jollemme suorastaan ”pakanoita”…

     Se, että Raamatussa ei kerrota joulun vietosta ei millään lailla ”todista”, ettei Jeesuksen syntymää olisi alettu muistella jopa ”juhlien” – vaikka ”joulua” ei sellaisenaan olisi ”keksittykään” vielä. Toisaalta idän tietäjät tulivat ”juhlistamaan” Jeesuksen syntymää, ja enkelitkin ”juhlivat” paimenten nähden. Spekuloida aina voi suuntaan jos toiseenkin. Mikä sitten joulujuhlan vietossa on ”vuorenvarmaa, on aivan toinen juttu.

     Kukaan ei tiettävästi käske joulua nykyisin viettämään. Yhteiskuntamme (toistaiseksi ainakin) sallii joulun vieton – myös kristillisesti. Siitähän toki on tehty ”uuspakanallinen” juhla – erityisesti ”kapitalistien kaupallinen” vuodenaikaisjuhla.

     Eivät alkuseurakuntalaiset (edes juutalaistaustaiset sellaiset) kirjoittaneet myöskään Patmos-blogisteille kommenttejakaan – mitä olisivatkaan toisen temppelin ja sen tuhon aikaiset juutalaiset siitä ajatelleet…, en osaa sanoa.

    • Dogma

     Jukka kirjoitti: – Mutta pakanoitakin kääntyi, ja riitojakin syntyi; heille ei vaadittu Mooseksen lakia noudatettavaksi.

     Alkuseurakunta vaati pakanoita noudattamaan Mooseksen lakia. Tässä Paavali kehottaa roomalaisia pakanoita noudattamaan lakia:

     Room 2:9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.
     10 Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen,
     11 sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. [Ap. t. 10:34+]
     12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
     13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

     Ap.t 10:34 Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: ”Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä.
     35 Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa.

     Se ero ULKOMAILLA ASUVILLA ympärileikkaamattomilla oli, ettei heitä koskenut temppelirituaalit, koska ne ovat sallittuja vain ympärileikatuille. Laissa on käsky ympärileikata Abrahamin jälkeläiset ja heidän perheensä jäsenet. Paavali ympärileikkasi kreikkalaisen Timoteuksen, jolloin hän sai oikeuden tulla temppeliin, koska ympärileikattuna koko laki koski silloin häntä.

     Muuten laki koskee kaikkia kansoja. Mitään joulua ei ole alkuseurakunnan aikana vietetty, mutta sapattia ja muita Raamatussa mainittuja juhlia pakanauskovat viettivät.

     2 Moos 31:17 Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin.”

     Jes 56:6 Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani,
     7 ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.

  • Filos

   Hei!
   Mitä mieltä olet hanukkajuhlasta? Voiko/pitääkö sitä viettää?

   • lähettiläs

    Jeesus oli Jerusalemin temppelissä, kun siellä vietettiin temppelin vihkimisen vuosijuhlaa. Raamattu ei kerro, että Jeesus olisi osallistunut juhlimiseen. Kun niihin aikoihin talvella kodeissa poltettiin kynttilöitä, Jeesus sanoi, että hän on maailman valo.

    ”Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo.” (Joh 9:5)

    ”Oli talvi, ja Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen vuosijuhlaa. Kun Jeesus käveli temppelialueella Salomon pylväikössä,” (Joh 10:22,23)

    Raamatussa ei ole käskyä viettää Hanukkaa, joten on selvää, ettei Jeesus viettänyt Hanukkaa, vaikka oli silloin Jerusalemissa. Sen sijaan Jeesus arvosteli usein fariseuksia sellaisten raskaiden perinnäissääntöjen noudattamisesta, mitä ei ollut Mooseksen laissa.

    Hesekielin kirjan luvussa 45 luetellaan 1000-vuotiskaudella vietettävät suuret Herran juhla, joiden luettelossa ei ole Hanukkaa, joten sitä juhlaa ei silloin vietetä. Joulu ja Hanukka ovat kummatkin ulkoraamatullisia juhlia, joita Jumala ei ole käskenyt viettämään, joten niitä ei pidä viettää.